Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ". 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Гарант освітньої програми: Трофимович Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця зі спеціальності «Історія та археологія», здатного застосовувати теоретичні знання, практичні вміння та навички для проведення дослідницької, аналітичної, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в галузі історичної науки, культури, музейної та архівної справ, викладання у вищих навчальних закладах.

Особливості ОНП: 

ОНП розроблена з урахуванням досвіду підготовки докторів філософії з історії в провідних українських та зарубіжних університетах і підготовки наукових кадрів зі спеціальності та передбачає теоретичну, професійно-практичну, дидактичну та наукову підготовку фахівців. Теоретична підготовка передбачає вивчення дисциплін загальної та спеціальної підготовки, які уможливлюють формування у аспірантів вміння аналітично, критично, логічно та творчо мислити, самостійно планувати наукове дослідження відповідно до наукових зацікавлень та спеціалізації.

Професійно-практична підготовка передбачає в рамках спеціалізованих дисциплін, практичного навчання та стажувань, у т.ч. міжнародних, здобути вміння та навички для реалізації практичної діяльності. 

В результаті проходження аспірантської практики у здобувачів повинні бути сформовані дидактичні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння викладача ЗВО, необхідні для забезпечення основних аспектів освітньої діяльності: навчальної, методичної, виховної й дослідницької роботи.

Наукова підготовка фахівців передбачає формування у аспірантів компетентностей, необхідних для здійснення наукової діяльності: публікації статей, тез, монографій, підготовки виступів на конференціях, семінарах, круглих столах тощо, написанні дисертаційного дослідження.

Компоненти освітньої програми

 

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic writing

4

09.104

Філософія науки

4

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

14

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

07.155

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

6

07.156

Історична персоналістика

6

31.149

Аспірантська практика

4

 

Всього

16

 

Всього за обов'язковими дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни 

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

 

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic writing

4

09.104

Філософія науки

4

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

14

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

07.155

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

6

07.156

Історична персоналістика

6

31.149

Аспірантська практика

4

 

Всього

16

 

Всього за обов'язковими дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни 

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

 

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic writing

4

09.104

Філософія науки

4

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

14

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

07.155

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

6

07.156

Історична персоналістика

6

31.149

Аспірантська практика

4

 

Всього

16

 

Всього за обов'язковими дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни 

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

 

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Обов'язкові навчальні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

30.131

Academic writing

4

09.104

Філософія науки

4

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

14

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

07.155

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

6

07.156

Історична персоналістика

6

31.149

Аспірантська практика

4

 

Всього

16

 

Всього за обов'язковими дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни 

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в області гуманітарних наук.

Ключові слова: історія, історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, науко-дослідна робота, дидактика.

Програмні результати навчання

 

Знання

Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі історії.

 Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

 Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, в тому числі й на сучасному етапі.

Уміння

Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі історії та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових історичних знань. 

 Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів.

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та пануючими у суспільстві поглядами на минуле. 

Виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління культурною спадщиною.

Комунікація 

Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності

Автономія і відповідальність

Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації..

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

4 роки

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 30 кредитів (у тому числі практична підготовка 4 кредити);

- вибіркові компоненти - 10 кредитів;

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

І. Нормативні дисципліни

 Цикл дисциплін загальної підготовки

НЗП 1

Іноземна  мова в науковій сфері

6

НЗП 2

Філософія науки

6

НЗП 3

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

НЗП 4

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

18

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

НПП 1

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

4

НПП 2

Історична персоналістика

4

НПП 3

Аспірантська практика

4

 

Всього

12

 

Всього за нормативними дисциплінами

30

Вибіркові дисципліни аспіранта

 

Всього за вибірковими дисциплінами

10

 

Разом

40

НАУКОВА СКЛАДОВА

3.

Науково-дослідна робота

 

3.1

Написання статей

 

3.2

Участь у наукових заходах

 

3.3

Написання дисертаційного дослідження