Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОНП "ПОЛІТОЛОГІЯ". 052 Політологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія

Гарант освітньої програми: Мацієвський Юрій Володимирович, доктор політичних наук, професор

Мета освітньо-наукової програми: підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській та суспільно-політичній сферах.

Особливості ОНП: 

Програма поєднує теоретичну, дослідницьку і дидактичну складові. Дослідницька складова, крім підготовки дисертації, передбачає час на написання статей і їх презентацію на наукових заходах. Дидактична складова дозволяє здобути дидактичні вміння під час проходження аспірантської практики. 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОНП

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Всього за циклом

16

Цикл професійної підготовки

05.224

Статистичне програмування у політичних дослідженнях

3

30.125

Дослідницький семінар

9

31.121

Асистентська практика

4

Всього

16

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30 кредитів

Вибіркові компоненти ОНП

Вибіркова дисципліна

5

Вибіркова дисципліна

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

11 кредитів

Загальний обсяг ОНП

43 кредити

Наукова складова

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОНП

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Всього за циклом

16

Цикл професійної підготовки

05.224

Статистичне програмування у політичних дослідженнях

3

30.125

Дослідницький семінар

9

31.121

Асистентська практика

4

Всього

16

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30 кредитів

Вибіркові компоненти ОНП

Вибіркова дисципліна

5

Вибіркова дисципліна

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

11 кредитів

Загальний обсяг ОНП

43 кредити

Наукова складова

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОНП

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Всього за циклом

16

Цикл професійної підготовки

05.224

Статистичне програмування у політичних дослідженнях

3

30.125

Дослідницький семінар

9

31.121

Асистентська практика

4

Всього

16

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30 кредитів

Вибіркові компоненти ОНП

Вибіркова дисципліна

5

Вибіркова дисципліна

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

11 кредитів

Загальний обсяг ОНП

43 кредити

Наукова складова

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

Обов'язкові компоненти ОНП

Цикл загальної підготовки

30.131

Academic Writing

6

09.104

Філософія науки

3

05.115

Сучасні інформаційні технології в науковій та освітній діяльності

3

30.104

Управління науковими проєктами

3

Всього за циклом

16

Цикл професійної підготовки

05.224

Статистичне програмування у політичних дослідженнях

3

30.125

Дослідницький семінар

9

31.121

Асистентська практика

4

Всього

16

Загальний обсяг обов'язкових компонент

30 кредитів

Вибіркові компоненти ОНП

Вибіркова дисципліна

5

Вибіркова дисципліна

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

11 кредитів

Загальний обсяг ОНП

43 кредити

Наукова складова

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

 

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні вміння, достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській і суспільно-політичній сферах.

Орієнтація освітньої програми

Ця освітньо-наукова програма має виразну дослідницьку орієнтацію, яку забезпечує цикл дисциплін професійної підготовки.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна вища освіта в галузі політичної науки, методології політичних досліджень, академічного письма.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати предметну область і базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 2.Знати природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, а також розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 3. Знати структурні, інституційні чинники політичних змін.

ПРН 4. Знати можливості й обмеження політичної науки.

ПРН 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. Знати логічну послідовність побудови дослідження.

ПРН 6. Знати особливості вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

ПРН 7. Знати логічні закони і правила ведення наукової дискусії.

ПРН 8. Використовувати загальні та професійні інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 9. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 11. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 12. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 13. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 14. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

ПРН 15. Використовувати якісні й кількісні методи в політичних дослідженнях.

ПРН 16. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

ПРН 17. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 18. Спілкуватися та презентувати свої ідеї й результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 19. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованого завдання, критично оцінювати здобуті результати та захищати ухвалені рішення.

ПРН 20. Оцінювати доцільність застосування нових методів і технологій у теоретичних і прикладних дослідженнях.

ПРН 21. Постійно вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 22. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 23. Адаптуватися до нових умов, самостійно ухвалювати рішення й ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН 24. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 25. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Код п/п

Компоненти освітньо-наукової програми (навчальні дисципліни, практики, наукова робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОНП

 Цикл дисциплін загальної підготовки

10.351

Iноземна мова в науковій сфері

6

09.104

Філософія науки

6

05.108

Cучасні інформаційні технології в науковій діяльності

3

30.104

Управління науковими проектами

3

 

Всього за циклом

18

 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

05.224

Статистичне програмування у політичних дослідженнях

4

30.125

Дослідницький семінар

4

31.149

Аспірантська практика

4

 

Всього

12

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент

30 кредитів

Вибіркові компоненти ОНП

ВПП

Вибіркова дисципліна

5

ВПП

Вибіркова дисципліна

5

 

Загальний обсяг вибіркових компонент

10 кредитів

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОНП

40 кредитів

НАУКОВА СКЛАДОВА

 

Науково-дослідна робота

 
 

Написання статей

 
 

Участь у наукових заходах

 
 

Написання дисертаційного дослідження

 

 

 

 

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: іноземна мова в науковій сфері, філософія науки, сучасні інформаційні технології в науковій діяльностіуправління науковими проектами, статистичне програмування у політичних дослідженнях, дослідницький семінар