Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці

Особливості ОПП: 

Освітня програма підготовки бакалаврів права спрямована на підготовку юристів-фахівців високої кваліфікації з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя.

Студенти Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор, вирішенні кейсів, під час проходження практики у судових та правоохоронних органах, брати активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти проходять ознайомчі та виробничу практики на підприємствах, в організаціях, у судових та правоохоронних органах, у закладах вищої освіти, інших установах. На розвиток навичок академічного письма та аналітичного мислення спрямована науково-дослідна практика.

Для розвитку практичних навичок в НаУОА діє Юридична клініка «Pro bono».

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
05.104 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.357 Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи 6
09.119 Філософія: філософсько-правові вчення 4
26.157 Професійна етика 5
12.142 Теорія права 6
12.110 Історія держави і права зарубіжних країн 4
07.153 Історія України: історія українського права 5
12.150 Міжнародний захист прав людини 3
12.223 Фінансове право 3
12.151 Конституційне право України: права людини 4
12.152 Конституційне право України: система врядування 4
12.234 Цивільне право: Загальна частина 6
12.235 Цивільне право: Право власності та недоговірні зобов’язання 5
12.236 Цивільне право: Контрактне право 5,5
12.328 Кримінальне право: Загальна частина 6
12.329 Кримінальне право: Особлива частина 5,5
12.102 Міжнародне публічне право 4
12.121 Трудове право 6
12.201 Цивільний процес 9
12.115 Адміністративне право та процес 7
12.309 Кримінальний процес 15
12.118 Адміністративне судочинство 3
12.216 Основи права Європейського Союзу 3
30.102 Курсова робота 6
Практична підготовка
31.152 Ознайомча практика-1 3
31.153 Ознайомча практика-2 3
31.154 Ознайомча практика-3 3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
    15
Цикл професійної підготовки
 
    45
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
05.104 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.357 Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи 6
09.119 Філософія: філософсько-правові вчення 4
26.157 Професійна етика 5
12.142 Теорія права 6
12.110 Історія держави і права зарубіжних країн 4
07.153 Історія України: історія українського права 5
12.150 Міжнародний захист прав людини 3
12.223 Фінансове право 3
12.151 Конституційне право України: права людини 4
12.152 Конституційне право України: система врядування 4
12.234 Цивільне право: Загальна частина 6
12.235 Цивільне право: Право власності та недоговірні зобов’язання 5
12.236 Цивільне право: Контрактне право 5,5
12.328 Кримінальне право: Загальна частина 6
12.329 Кримінальне право: Особлива частина 5,5
12.102 Міжнародне публічне право 4
12.121 Трудове право 6
12.201 Цивільний процес 9
12.115 Адміністративне право та процес 7
12.309 Кримінальний процес 15
12.118 Адміністративне судочинство 3
12.216 Основи права Європейського Союзу 3
30.102 Курсова робота 6
Практична підготовка
31.152 Ознайомча практика-1 3
31.153 Ознайомча практика-2 3
31.154 Ознайомча практика-3 3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
    15
Цикл професійної підготовки
 
    45
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
05.104 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.357 Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи 6
09.119 Філософія: філософсько-правові вчення 4
26.157 Професійна етика 5
12.142 Теорія права 6
12.110 Історія держави і права зарубіжних країн 4
07.153 Історія України: історія українського права 5
12.150 Міжнародний захист прав людини 3
12.223 Фінансове право 3
12.151 Конституційне право України: права людини 4
12.152 Конституційне право України: система врядування 4
12.234 Цивільне право: Загальна частина 6
12.235 Цивільне право: Право власності та недоговірні зобов’язання 5
12.236 Цивільне право: Контрактне право 5,5
12.328 Кримінальне право: Загальна частина 6
12.329 Кримінальне право: Особлива частина 5,5
12.102 Міжнародне публічне право 4
12.121 Трудове право 6
12.201 Цивільний процес 9
12.115 Адміністративне право та процес 7
12.309 Кримінальний процес 15
12.118 Адміністративне судочинство 3
12.216 Основи права Європейського Союзу 3
30.102 Курсова робота 6
Практична підготовка
31.152 Ознайомча практика-1 3
31.153 Ознайомча практика-2 3
31.154 Ознайомча практика-3 3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
    15
Цикл професійної підготовки
 
    45
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240
Назва ОПП «Право»
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право
Мета освітньо-професійної програми Підготувати висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 240 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 75%, зокрема: професійна підготовка – 67,5%; практика – 7,5%; вибіркові компоненти ОПП – 25%.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Вища освіта в галузі «Право».

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта.
Програмні результати навчання Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Соціально- гуманітарна ерудованість:

ПРН 1. Визначати вагомість і переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 2. Синтезувати відповідні концепції і доктринальні положення публічної політики в контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 3. Збирати й аналізувати матеріали з різних джерел.

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5. Робити короткий обґрунтований висновок щодо окремих проблем.

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

Дослідницькі навички:

ПРН 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань із певної теми.

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.

Комунікація:

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11. Викладати матеріал із певної проблематики так, щоб розкрити зміст основних питань.

ПРН 12. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних і суспільних тем.

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:

ПРН 13. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел і вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 14. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН 15. Користуватися комп’ютерними програмами в межах стандартного програмного забезпечення, послуговуючись електронними таблицями, графіками тощо.

ПРН 16. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Праворозуміння:

ПРН 17. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей і принципів функціювання національної правової системи.

ПРН 18. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів і процедур національного права.

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Правозастосування:

ПРН 20. Застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 21. Самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.

ПРН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Форма навчання Денна, заочна.
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Компоненти освітньої програми

Код
н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
05.104 Сучасні інформаційні технології 3
Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.357 Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи 6
09.119 Філософія: філософсько-правові вчення 4
26.157 Професійна етика 5
12.142 Теорія права 6
12.110 Історія держави і права зарубіжних країн 4
07.153 Історія України: історія українського права 5
12.150 Міжнародний захист прав людини 3
12.124 Фінансове право 3
12.151 Конституційне право України: права людини 4
12.152 Конституційне право України: система врядування 4
12.234 Цивільне право: Загальна частина 6
12.235 Цивільне право: Право власності та недоговірні зобов’язання 5
12.236 Цивільне право: Контрактне право 5,5
12.328 Кримінальне право: Загальна частина 7
12.329 Кримінальне право: Особлива частина 5,5
12.102 Міжнародне публічне право 4
12.121 Трудове право 6
12.201 Цивільний процес 8
12.115 Адміністративне право та процес 7
12.309 Кримінальний процес 15
12.118 Адміністративне судочинство 3
12.216 Основи права Європейського Союзу 3
30.102 Курсова робота 6
Практична підготовка
31.152 Ознайомча практика-1 3
31.153 Ознайомча практика-2 3
31.154 Ознайомча практика-3 3
31.105 Виробнича практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 3
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
    12
Цикл професійної підготовки
 
    48
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240