Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПРАВО". 081 Право

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Гарант освітньої програми: Герасимчук Олег Павлович, кандидат юридичних наук, доцент, oleh.herasymchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці

Особливості ОПП: 

Освітня програма підготовки бакалаврів права спрямована на підготовку юристів-фахівців високої кваліфікації з урахуванням кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя.

Студенти Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор, вирішенні кейсів, під час проходження практики у судових та правоохоронних органах, брати активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти проходять ознайомчі та виробничу практики на підприємствах, в організаціях, у судових та правоохоронних органах, у закладах вищої освіти, інших установах. На розвиток навичок академічного письма та аналітичного мислення спрямована науково-дослідна практика.

Для розвитку практичних навичок в НаУОА діє Юридична клініка «Pro bono».

Назва ОПП

«Право»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Спеціалізація: державно-правова, цивільно-правова, кримінально-правова

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 240 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 75%, зокрема: професійна підготовка – 67,5%; практика – 7,5%; вибіркові компоненти ОПП – 25%.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право».

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Соціально- гуманітарна ерудованість:

ПРН 1. Визначати вагомість і переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 2. Синтезувати відповідні концепції і доктринальні положення публічної політики в контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 3. Збирати й аналізувати матеріали з різних джерел.

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5. Робити короткий обґрунтований висновок щодо окремих проблем.

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

Дослідницькі навички:

ПРН 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань із певної теми.

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.

Комунікація:

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11. Викладати матеріал із певної проблематики так, щоб розкрити зміст основних питань.

ПРН 12. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних і суспільних тем.

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:

ПРН 13. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел і вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 14. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН 15. Користуватися комп’ютерними програмами в межах стандартного програмного забезпечення, послуговуючись електронними таблицями, графіками тощо.

ПРН 16. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Праворозуміння:

ПРН 17. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей і принципів функціювання національної правової системи.

ПРН 18. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів і процедур національного права.

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Правозастосування:

ПРН 20. Застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 21. Самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.

ПРН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 162 кредити;

- вибіркові компоненти – 60 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова, Історія української культури та Острозької академії, Сучасні інформаційні технології та комп’ютерні правові системи, Англійська мова за професійним спрямуванням, Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи, Філософія, Вступ до спеціальності: основи юридичної етики, Теорія держави і права, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія України: державно-правовий контекст, Міжнародний захист прав людини, Основи римського права, Конституційне право України, Цивільне право, Кримінальне право, Міжнародне публічне право, Трудове право, Цивільний процес, Адміністративне право та процес, Адвокатура та нотаріат України, Кримінальний процес, Адміністративне судочинство, Основи права Європейського Союзу, Курсова робота.

Вибіркові навчальні дисципліни -  60 кредитів.

Практична підготовка: Ознайомча практика-1, Ознайомча практика-2, Ознайомча практика-3, Виробнича практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен ("Теорія держави і права", "Цивільне право", "Цивільний процес", "Кримінальне право", "Кримінальний процес")