Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ". 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

Гарант освітньої програми: Пухонська Оксана Ярославівна, доктор філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати національно свідомих, компетентних фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання та практичні проблеми в галузі української філології та гуманітаристики загалом, творчо вирішувати типові робочі завдання, володіти досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Особливості ОПП: 

Викладання спеціальних курсів, зорієнтованих на сучасний літературний процес, на специфіку сучасного книжкового ринку та літературного менеджменту. Упровадження деяких дисциплін англійською мовою, а також таких, які удосконалюють та розвивають творчі задатки.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.142 Основи філологічної освіти 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.201 Вступ до мовознавства 4
10.105 Вступ до літературознавства 4
26.102 Фольклор і краєзнавство 3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність 6
10.325 Сучасна українська літературна мова 31
10.107 Історія української літератури;  31
30.108 Академічне письмо 3
10.229 Історія української мови 3
22.107 Соціологія літератури 4
10.143 Література як текст культури 3
10.108 Історія світової літератури 6
10.144 Література і діалекти 4
10.141 Аналіз та інтерпретація художніх текстів 3
10.215 Теорія і практика редагування  4
10.145 Літературний менеджмент 4
30.102 Курсова робота 6
31.151 Фольклорно-краєзнавча практика 3
31.150 Навчально-творча практика 3
31.164 Літературно-діалектна практика 3
31.165 Літературно-менеджерська практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ

Назва ОПП

Літературна творчість

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.01 Українська мова і література

Мета освітньо-професійної програми

Надати якісну освіту в галузі української філології, забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих спеціалістів, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання в галузі сучасного літературознавства та мовознавства; підготувати національно свідомих, компетентністно ерудованих фахівців до самостійної творчої, літературно-критичної та дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології

Ключові слова: літературна творчість, літературознавство, лінгвістика, теорія літератури, літературний менеджмент, комунікативна компетентність.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук й інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях; розуміти загальні властивості художньої літератури, практично аналізувати літературні тексти як твори мистецтва.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Знати специфіку створення різножанрових і різностильових текстів, методи їх аналізу й інтерпретації, технології редагування,розуміти принципи організації та успішної реалізації видавничих проектів.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської та ін.) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово- стильову своєрідність, місце у вітчизняному та світовому літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Провадити власну творчу діяльність: писати літературно-критичні, публіцистичні праці, створювати епічні, ліричні, драматичні тексти різних жанрів.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів, фахово працювати з письмовими, усними текстами, текстовими репрезентаціями мультимедійних об’єктів; трансформувати (коректувати, редагувати, коментувати, систематизувати, реферувати) та поширювати різні види текстів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні; орієнтуватися в умовах сучасного літературно-мистецького менеджменту, зокрема у функціюванні українського та європейського книжкових ринків, літературних агенцій, у процесі промоції та реалізації літературної продукції.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально- культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

10.201

Вступ до мовознавства

4

10.105

Вступ до літературознавства 

4

10.324

Старослов’янська мова 

3

26.102

Фольклор і краєзнавство;

4

30.108

Академічне письмо 

3

10.106

Практикум із виразного читання; 

4

10.325

Сучасна українська літературна мова

31

10.107

Історія української літератури; 

31

10.108

Історія світової літератури;

11

10.213

Історична граматика;

3

10.115

Літературна діяльність як професія; 

4

10.215

 Теорія і практика редагування

4

13.104

Методика викладання української мови;

4

13.105

Методика викладання української літератури; 

4

30.102

Курсова робота

6

31.133

Фольклорно-краєзнавча практика

3

31.150

Навчально-творча практика 

3

31.151

Творча практика

6

31.114

Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

178 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент:

62 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 КРЕДИТІВ