Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ЖУРНАЛІСТИКА". 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Гарант освітньої програми: Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент, oleksii.kostiuchenko@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.  

Особливості ОПП: 

  • Програма спрямована передусім на підготовку ціннісно-орієнтованих фахівців, які усвідомлюють власну відповідальність перед суспільством, дотримуються законодавства, стандартів та етики.
  • Ступенева освітньо-професійна програма передбачає володіння англійською мовою на високому рівні; вимагає спеціальної навчальної та виробничої практик, можливості професійного стажування впродовж навчання; участі студентів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових заходах.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

09.101

Філософія

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.129

Жанрологія

15

27.224

Журналістський фах

25

27.201

Вступ до спеціальності

4

27.188

Медіатехнології

16

10.318

Українська мова в засобах масової комунікації

15

27.187

Теорія масової комунікації та інформації

4

27.186

Риторика і дикторська майстерність

4

27.200

Історія журналістики

7

10302

Англійська мова в засобах масової комунікації

12

27.140

Зв'язки з громадськістю

3

10.251

Тематична спеціалізація

6

27.107

Медіаправо

3

27.106

Журналістська етика

4

27.185

Медіабізнес

3

27.184

Медіапроєкти

5

10.250

Теорія і практика літературного редагування

3

30.107

Кваліфікаційна робота

6

31.122

Навчальна практика (преса)

3

31.123

Навчальна практика (радіо)

3

31.124

Навчальна практика (телебачення)

6

31.105

Виробнича практика 

6

 

Вибіркові дисципліни загального циклу

20

 

Вибіркові дисципліни професійного циклу

40

Загальний обсяг вибіркових компонент:

180

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

60

 

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

06 Журналістика

061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, соціально відповідальна журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, медійний продукт, медійний контент, традиційні і нові медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знає основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знає шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знає правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення медійного контенту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміє особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізує журналістський текст, визначає його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства, роль як державотворчого чинника.

ПРН 6. Уміє організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Використовує техніко-технологічний інструментарій для створення медійного продукту.

ПРН 8. Створює журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагує їх.

ПРН 9. Просуває медійний контент, зокрема за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 10. Програмує рецепцію медійного продукту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 11. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяє формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 12. Уміло користується навичками комунікації у професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 13. Діє відповідно до норм чинного законодавства у професійній діяльності.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

09.101

Філософія

3

26.107

Історія української культури та Острозької академії

3

10.129

Жанрологія

15

27.224

Журналістський фах

25

27.201

Вступ до спеціальності

4

27.188

Медіатехнології

16

10.318

Українська мова в засобах масової комунікації

12

27.187

Теорія масової комунікації та інформації

4

27.186

Риторика і дикторська майстерність

4

27.200

Історія журналістики

7

10302

Англійська мова в засобах масової комунікації

12

27.140

Зв'язки з громадськістю

3

10.251

Тематична спеціалізація

6

27.107

Медіаправо

3

27.106

Журналістська етика

4

27.185

Медіабізнес

3

27.184

Медіапроекти

5

10.250

Теорія і практика літературного редагування

3

31.122

Навчальна практика (преса)

3

31.123

Навчальна практика (радіо)

3

31.124

Навчальна практика (телебачення)

6

31.105

Виробнича практика 

6

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, здатних ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, постійно адаптуючись до змінних умов, запитів громадянського, інформаційного суспільства, та продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, традиційні і новітні медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знати шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знати правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення інформаційного продукту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізувати журналістський текст, визначати його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства.

ПРН 6. Організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Створювати журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагувати їх, просувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 8. Програмувати рецепцію медійного тексту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 9. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяти формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 10. Уміло використовувати навички комунікації в професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

09.101

Філософія

3

26.107

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням 

12

27.201

Вступ до спеціальності 

5

27.100

Журналістський фах

30

10.318

Українська мова в засобах масової комунікації

12

27.106

Журналістська етика

3

30.101

Основи наукових досліджень

4

27.200

Історія журналістики

12

27.208

Текстознавство

3

27.120

Медіариторика та дикторська майстерність

3

27.107

Медіаправо

3

27.202

Жанрологія

4

27.203

Медіакритика

3

27.108

Універсальна журналістика

3

27.204

Теорія журналістики

4

27.109

Проблематика ЗМІ

4

27.110

Журналістська майстерність (майстер-класи)

3

27.110

Фотожурналістика

4

27.209

Публіцистика і літературно-художня критика

3

10.242

Загальне редагування

5

30.102

Курсова робота

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

175

Загальний обсяг вибіркових компонент:

65

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240