Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ КРЕАТИВНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053  Психологія

Гарант освітньої програми: Нікітчук Уляна Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка бакалаврів психології, які володіють компетентностями, необхідними для організації та здійснення інноваційної діяльності, розвитку творчих здібностей та застосування дизайнерської методології в професійній діяльності у сфері освіти, управління, бізнесу, приватної психологічної практики, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Особливості ОПП: 

Програма є практично-орієнтована. Вивчення частини дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії, у «Майстерні практичного психолога», у науково-дослідній лабораторії когнітивної психології, в Острозькій обласній психіатричній лікарні.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: психологічна (ознайомча), практика модерації групової взаємодії, науково-дослідна, психологічна (виробнича).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.114 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0
19.165 Професійна деонтологія 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.202 Психогігієна 3,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.117 Когнітивна психологія 4,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.163 Психологія протидії кібернасильству 3,0
19.104 Патопсихологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
19.164 Ергономіка та психологія праці 3,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
19.127 Психологічні основи реабілітації 3,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.128 Психологія сім’ї та сімейне консультування 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
19.110 Політична психологія 3,0
19.109 Юридична психологія 3,0
19.130 Теорія та методика організації психотренінгу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів
1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
13.131 Арттерапія 3,0
19.131 Психодрама 5,0
19.141 Дизайн-мислення 6,0
19.142 Психологія життєуспіху 3,0
19.143 Методи дизайн-мислення 5,0
19.144 Психологія творчості 4,0
19.196 Прикладна акмеологія 5,0
19.166 Креативне мислення у бізнесі 6,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0
Назва ОПП Психологія креативності та інновацій
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності) 05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія
Мета освітньо-професійної програми Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності із відповідної спеціалізації.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна освіта в галузі психології.
Програмні результати навчання ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; вміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПРН-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної психології) при вирішенні професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПРН-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПРН-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, що застосовуються до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовуються для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПРН-5. Вміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПРН-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН-7. Вміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПРН-8. Вміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПРН-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПРН-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПРН-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПРН-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, вміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПРН-13. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПРН-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПРН-15. Вміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; вміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПРН-16. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; вміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:ПРН-18. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.
Форма навчання Денна, заочна
Термін навчання 3 роки і 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг i структура освітньої програми Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 16 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Основи наукових досліджень;Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологіяПатопсихологія; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія управління та бізнесу; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Прикладна антропологія; Курсова робота; Арттерапія; Психодрама; Дизайн-мислення; Психологія життєуспіху; Методи дизайн-мислення; Психологія творчості; Прикладна акмеологія; Креативне мислення у бізнесі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Соціологія (польською мовою); Національна безпека України; Сучасні інформаційні технології; Історія музичного та образотворчого; Основи ділового етикету; Основи наукових досліджень; Театр як соціокультурний феномен; Польська мова; Математичні методи в психології; Психологія протидії кібернасильству; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Психологія сім'ї та сімейне консультування; Психолоічні умови реабілітації; Соціальна психологія.

Практична підготовка: Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича); Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Загальна психологія, Вікова психологія, Дизайн-мислення, Експериментальна психологія, Соціальна психологія); захист кваліфікаційної роботи.