Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ФІЛОСОФІЯ". 033 Філософія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 033 Філософія

Гарант освітньої програми: Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики; передбачає системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії; здатних швидко та творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Особливості ОПП: 

  • Програма поєднує всебічне вивчення комплексу ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів, методів філософії, що використовуються для теоретичних і експериментальних досліджень філософського аспекту релігійної, політичної, культурної, комунікативної складової сучасних суспільних процесів. 
  • Програма містить елементи вивчення функціонування і трансформації інтелектуальних практик (інтелектуального та критичного мислення).
  • Практичну підготовку здобувачів забезпечують навчальна, виробнича та педагогічна практики.
  • Поглиблене вивчення англійської та польської мов за професійним спрямуванням.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямування

12

10.326

Польська мова

6

09.110 

Вступ до філософії

5

07.149

Історія філософії:

18

стародавня філософія

філософія України

філософія Середніх віків та доби Відродження

філософія XVI-ХІХ ст.

сучасна світова філософія

07.134

Релігієзнавство

9

07.150

Історія письма та священних книг

4

26.173

Етика

4

09.111

Логіка

3

10.218

Прикладна риторика

4

09.112

Теоретична філософія:

12

аксіологія

гносеологія та епістемологія

філософська антропологія

метафізика та онтологія

26.154

Естетика

3

09.106

Філософія культури

3

28.126

Сучасний вимір релігійних процесів

6

28.127

Релігійна філософія

4

09.116

Практична філософія

6

30.134

Філософія та методологія науки

3

23.140

Філософія політики

3

27.194

Філософія комунікації

4

19.149

Інноваційне та критичне мислення

5

13.118

Методика викладання соціогуманітарних дисциплін

3

09.115

Філософія релігії

3

09.122

Сучасний соціально-філософський дискурс

5

30.102

Курсова робота

3

30.107

Кваліфікаційна робота

6

31.134

Навчальна практика

3

31.106

Виробнича практика

6

31.108

Педагогічна практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240,0Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

НРК України — 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL – 6 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація 

03 Гуманітарні науки, 

033 Філософія

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у професійній сфері, що володіють грунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці. Підготовка фахівців-філософів включає вивчення широкого спектру філософських, гуманітарних і природничих наук, а також уміння здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми у цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна, орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дозволяють здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, що пов’язаної з питаннями впливу релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Ключові слова: філософія, релігія, соціальна сфера, глобалізаційний поступ.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати уміння науково-критичного осмислення традиційних та новітніх наукових концепцій у сфері релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в сфері міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Вміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів та явищ різних країн у сфері релігії.

ПНР 4. Здатність складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи. 

ПНР 5. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Харакетризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Вміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України. 

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси. 

ПРН 11. Знання сакральних текстів світових та регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Вміння представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

 Денна, заочна,

Термін навчання

2019- 2023

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених «Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія»».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 168 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити,

зокрема: практична підготовка – 10 кредити;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

09.110

Філософська пропедевтика

5

07.149

Історія філософії: 

 

 

1. Стародавня філософія

4

 

2. Філософія України 

4

 

3. Філософія Середніх віків та доби Відродження

3

 

4. Філософія XVI-ХІХ ст.

3

 

5. Сучасна світова філософія

3

07.150

Історія письма і священних книг

5

09.111

Логіка

3

07.134

Історія релігій

8

10.308

Латинська мова

3

28.101

Канонічне право

3

28.102

Буддологія

3

11.105

Географія та етнологія релігій

5

26.137

Етика та естетика

4

09.112

Теоретична філософія:

 

 

1. Соціальна філософія

4

 

2. Гносеологія та епістемологія

3

 

3. Метафізика та онтологія

3

28.104

Релігія і політика

3

28.105

Ісламознавство

4

07.150

Історія релігієзнавства:

 

 

 1. Історія вільнодумства

3

 

2. Історія світової релігієзнавчої думки

3

09.113

Філософська та релігійна антропологія

3

28.106

Психологія та соціологія релігій

3

07.152

Історія релігій в Україні: 

 

 

1. Протестантизм

4

 

2. Католицизм

3

 

3. Православ’я 

4

 

4. Нехристиянські релігії та езотеричні вчення

3

09.114

Практична філософія в сучасному світі

3

13.117

Методика викладання філософії та релігієзнавства

3

28.107

Релігійна етика та аксіологія

3

09.115

Філософія та історіософія релігії

3

30.102

Курсова робота

6

31.134

Навчальна практика

3

31.139

Дослідницька практика

3

31.106

Науково-дослідна практика

6

31.108

Педагогічна практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

172

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

68

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240