Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП «АНГЛІЙСЬКА ТА ДРУГА ІНОЗЕМНА (НІМЕЦЬКА/ФРАНЦУЗЬКА) МОВИ. ЛІТЕРАТУРА. ПЕРЕКЛАД». 035.041 Філологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Гарант освітньої програми: Ковальчук Інна В’ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету романо-германських мов

Мета освітньо-професійної програми: Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Особливості ОПП:

Реалізація освітньої програми відбувається англійською, німецькою / французькою мовами. Додаткові можливості академічної мобільності студентів: згідно з договором з університетом Рен ІІ (Франція) можливість навчання впродовж семестру/ів з подальшим перезарахуванням кредитів.

Різноманіття практик:

  • мовна: аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами-носіями англійської, французької, німецької, польської мов;
  • педагогічна: з відривом від навчання – у закладах загальної та середньої спеціальної освіти України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов;
  • перекладацька: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.303 Англійська мова (спеціальність) 64
10.362 Фонетика англійської мови 4
10.305 Практична граматика 4
10.202 Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови. Теоретична граматика англійської мови. 3
10.205 Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови. Лексикологія англійської мови. 5
10.306/

10.307

Друга іноземна мова (німецька/французька) 45
10.360 Загальний теоретичний курс з другої іноземної мови 3
10.140 Світова література та основи літературознавства 4
10.103 Література англомовних країн 3
10.201 Вступ до мовознавства 3
10.208 Теорія та практика перекладу 3
30.102 Курсова робота 3
31.107 Мовна практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.303 Англійська мова (спеціальність) 64
10.362 Фонетика англійської мови 4
10.305 Практична граматика 4
10.202 Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови. Теоретична граматика англійської мови. 3
10.205 Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови. Лексикологія англійської мови. 5
10.306/

10.307

Друга іноземна мова (німецька/французька) 45
10.360 Загальний теоретичний курс з другої іноземної мови 3
10.140 Світова література та основи літературознавства 4
10.103 Література англомовних країн 3
10.201 Вступ до мовознавства 3
10.208 Теорія та практика перекладу 3
30.102 Курсова робота 3
31.107 Мовна практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240