Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША АНГЛІЙСЬКА". 035.041 Філологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Гарант освітньої програми: Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Особливості ОПП: 

  • Реалізація освітньої програми відбувається англійською, німецькою / французькою мовами.
  • Додаткові можливості академічної мобільності студентів: згідно з договором з університетом Рен ІІ (Франція) можливість навчання впродовж семестру/ів з подальшим перезарахуванням кредитів.
  • Різноманіття практик:
    • мовна: аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами-носіями англійської, французької, німецької, польської мов;
    • педагогічна: з відривом від навчання – у середніх загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов;
    • перекладацька: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.303 Англійська мова (спеціальність) 64
10.362 Фонетика англійської мови 4
10.305 Практична граматика 4
10.202 Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови. Теоретична граматика англійської мови. 3
10.205 Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови. Лексикологія англійської мови. 5
10.306/

10.307

Друга іноземна мова (німецька/французька) 45
10.360 Загальний теоретичний курс з другої іноземної мови 3
10.140 Світова література та основи літературознавства 4
10.103 Література англомовних країн 3
10.201 Вступ до мовознавства 3
10.208 Теорія та практика перекладу 3
30.102 Курсова робота 3
31.107 Мовна практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
31.109 Перекладацька практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент 180
Вибіркові компоненти ОП
Загальний обсяг вибіркових компонент 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності),

03 Гуманітарні науки

035 Філологія.

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Згідно загальних компетентностей:
1. Уміти встановити адекватні зв'язки між знаннями та їх використанням на практиці.

2. Належно використовувати отримані знання та навички у практичних ситуаціях всередині та за межами закладу освіти.

3. Знати та використовувати інформаційні, комунікативні та комп'ютерні технології для отримання, оцінки та організації даних із різних джерел, а також для створення завдань, включаючи дослідження.

4. Користуватися інформаційними, комунікативними та комп'ютерними технологіями, що забезпечують ефективну кооперативну роботу.

5. Автономно організувати свою роботу.

6. Дотримуватися термінів виконання та планувати свій час.

7. Чітко визначати, виокремлювати та оцінювати компоненти явища, пов'язаного з професійними знаннями.

8. Розрізняти різні типи відносин між компонентами.

9. Уміти сформулювати питання типу "чому?", що відповідає ситуації.

10. Володіти українською та трьома іноземними мовами для ефективної роботи у професійному середовищі.

11. Продуктивно працювати в команді з урахуванням різноманітності контексту (національного, культурного, релігійного) та розуміння своїх колег для вирішення конкретних завдань.

12. Уміти мотивувати людей до досягнення спільних цілей.

13. Фундаментальне розуміння напрямків лінгвістики та літератури.

14. Фундаментальне розуміння педагогічної професії в цілому.

15. Систематично робити успіхи в навчальній роботі.

16. Оцінювати особисті досягнення належним чином.

Згідно професійних компетентностей:
17. Знати методи філологічних досліджень у галузі мовознавства, літератури та культурології.

18. Адекватно вирішувати проблему дослідження, знаходити відповідні джерела та бібліографію, аналізувати проблему та давати критичну характеристику чиїхось висновків щодо тексту.

19. Використовувати довідкову інформацію та здійснювати пошук інформації для формулювання узгодженого обговорення лінгвістичної та літературної проблеми.

20. Говорити і писати прості тексти та презентації на перших роках навчання, а також більш складні та наукові тексти, на останніх роках, використовуючи відповідні термінологічні та комунікаційні стилі.

21. Ефективно використовувати отримані знання та навички під час практики / стажування.

22. Поглиблене знання мовних понять та аспектів мовного походження та вміння їх пояснити.

23. Знати основні лінгвістичні тенденції, галузі та методології.

24. Описувати та пояснювати структуру англійської мови.

25. Використовувати термінологію та фразеологію, типову для певного стилю, включаючи англійську для конкретних цілей (політика, освіта, бізнес, технічні реєстри тощо).

26. Проводити відповідні порівняння між іноземною та українською мовою.

27. Демонструвати знання та розуміння понять літературної теорії та структури літературних творів.

28. Знати літературні тенденції та жанрові відмінності.

29. Усебічне знання історичних та недавніх тенденцій та проблем, які сформували британську, американську, канадську культуру та інститути.

30. Встановлювати відповідні порівняння між англомовними культурами та установами та власною культурою, що свідчить про культурні особливості, пов'язані з релігією та соціально-економічним становищем.

31. Знати основні напрямки літератури та літературних творів у часовому вимірі.

32. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати літературні тексти.

33. Розуміти широке коло текстів англійською мовою та німецькою/французькою мовами.

34. Демонструвати усні та писемні навички англійською мовою та другою іноземною мовою (німецькою/французькою) у різноманітному культурному та професійному контексті за допомогою відповідної термінології, граматики та стилю.

35. Створювати тексти різних типів англійською та другою іноземною мовами з урахуванням відповідної термінології, граматики та стилю.

36. Ефективно використовувати навички комунікації (читання, написання, розмова, слухання).

37. Знати національну мову з метою встановлення зв'язків між нею та англійською мовою й другою іноземною мовою (німецькою / французькою).

38. Перекладати та тлумачити різні тексти англійською мовою / другою іноземною мовою (німецькою/французькою) на національну мову та навпаки.

39. Передавати інформацію з англійської мови/ другої іноземної мови (німецької/французької) на національну мову та навпаки.

40. Отримувати інформацію, необхідну для формування лінгвістичних та літературних завдань, використовуючи різноманітні джерела.

41. Обирати та використовувати методи навчання іноземної мови відповідно до освітніх, психологічних та специфічних критеріїв (залежно від віку та / або ступеня вміння студентів).

42. Здатність гнучкого використання знань про принципи, методи та особливості застосування англійської мови / другої іноземної мови (німецької/французької) в залежності від контексту навчання.

43. Визначати цілі та принципи загальної навчальної програми навчання іноземної мови.

44. Знати освітнє законодавство.

45. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.

46. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 162 кредити;

- вибіркові компоненти – 60 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.303

Англійська мова (спеціальність)

64

10.362

Фонетика англійської мови

4

10.305

Практична граматика

4

10.202

Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови. Теоретична граматика англійської мови.

3

10.205

Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови. Лексикологія англійської мови.

5

10.306 / 10.307

Друга іноземна мова (німецька/французька)

45

10.360

Загальний теоретичний курс з другої іноземної мови

3

10.140

Світова література та основи літературознавства

4

10.103

Література англомовних країн

3

10.201

Вступ до мовознавства

3

10.208

Теорія та практика перекладу

3

30.102

Курсова робота

3

31.107

Мовна практика

6

31.108

Педагогічна практика

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності),

галузь знань: 03 Гуманітарні науки
спеціальність: 035 Філологія
спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
філолог, учитель англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок та компетентностей з германської філології. Вона включає навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Згідно загальних компетентностей:
1. Вміти встановити адекватні зв'язки між знаннями та їх використанням на практиці.
2. Належно використовувати отримані знання та навички у практичних ситуаціях всередині та за межами навчального закладу.
3. Знати та використовувати інформаційні, комунікативні та комп'ютерні технології для отримання, оцінки та організації даних з різних джерел, а також для створення завдань, включаючи дослідження.
4. Користуватися інформаційними, комунікативними та комп'ютерними технологіями, що забезпечують ефективну кооперативну роботу.
5. Автономно організувати свою роботу.
6. Дотримуватися термінів виконання та планувати свій час.
7. Чітко визначати, виокремлювати та оцінювати компоненти явища, пов'язаного з професійними знаннями.
8. Розрізняти різні типи відносин між компонентами.
9. Вміти сформулювати питання типу "чому?", що відповідає ситуації.
10. Володіти українською та трьома іноземними мовами для ефективної роботи у професійному середовищі.
11. Продуктивно працювати в команді з урахуванням різноманітності контексту (національного, культурного, релігійного) та розуміння своїх колег для вирішення конкретних завдань.
12. Вміти мотивувати людей до досягнення спільних цілей.
13. Фундаментальне розуміння напрямків лінгвістики та літератури.
14. Фундаментальне розуміння педагогічної професії в цілому.
15. Систематично робити успіхи в навчальній роботі.
16. Оцінювати особисті досягнення належним чином.
Згідно професійних компетентностей:
1. Знати методи філологічних досліджень у галузі мовознавства, літератури та культурології.
2. Адекватно вирішувати проблему дослідження, знаходити відповідні джерела та бібліографію, аналізувати проблему та давати критичну характеристику чиїхось висновків щодо тексту.
3. Використовувати довідкову інформацію та здійснювати пошук інформації для формулювання узгодженого обговорення лінгвістичної та літературної проблеми
4. Говорити і писати прості тексти та презентації на перших роках навчання, а також більш складні та наукові тексти, на останніх роках, використовуючи відповідні термінологічні та комунікаційні стилі.
5. Ефективно використовувати отримані знання та навички під час практики / стажування.
6. Поглиблене знання мовних понять та аспектів мовного походження та вміння їх пояснити.
7. Знати основні лінгвістичні тенденції, галузі та методології
8. Описувати та пояснювати структуру англійської мови.
9. Використовувати термінологію та фразеологію, типову для певного стилю, включаючи англійську для конкретних цілей (політика, освіта, бізнес, технічні реєстри тощо).
10. Проводити відповідні порівняння між англійською та українською мовою.
11. Демонструвати знання та розуміння понять літературної теорії та структури літературних творів.
12. Знати літературні тенденції та жанрові відмінності.
13. Всебічне знання історичних та недавніх тенденцій та проблем, які сформували британську, американську, канадську культуру та інститути.
14. Встановлювати відповідні порівняння між англомовними культурами та установами та власною культурою, що свідчить про культурні особливості, пов'язані з релігією та соціально-економічним становищем.
15. Знати основні напрямки літератури та літературних творів у часовому вимірі.
16. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати літературні тексти.
17. Розуміти широке коло текстів англійською мовою та німецькою/французькою мовами.
18. Демонструвати усні та писемні навички англійською мовою та другою іноземною мовою (німецькою/французькою) у різноманітному культурному та професійному контексті за допомогою відповідної термінології, граматики та стилю.
19. Створювати тексти різних типів англійською та другою іноземною мовами з урахуванням відповідної термінології, граматики та стилю.
20. Ефективно використовувати навички комунікації (читання, написання, розмова, слухання).
21. Знати національну мову з метою встановлення зв'язків між нею та англійською мовою й другою іноземною мовою (німецькою / французькою).
22. Перекладати та тлумачити різні тексти англійською мовою / другою іноземною мовою (німецькою/французькою) на національну мову та навпаки.
23. Передавати інформацію з англійської мови/ другої іноземної мови (німецької/французької) на національну мову та навпаки.
24. Отримувати інформацію, необхідну для формування лінгвістичних та літературних завдань, використовуючи різноманітні джерела.
25. Обирати та використовувати методи навчання іноземної мови відповідно до освітніх, психологічних та специфічних критеріїв (залежно від віку та / або ступеня вміння студентів).
26. Здатність гнучкого використання знань про принципи, методи та особливості застосування англійської мови / другої іноземної мови (німецької/французької) в залежності від контексту навчання.
27. Визначати цілі та принципи загальної навчальної програми навчання іноземної мови.
28. Знати освітнє законодавство.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» у поточному році

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

ОЗП1

Основи інформатики та обчислювальної техніки

6

ОЗП2

Філософія

3

ОЗПЗ

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОПП1

Англійська мова

64

ОПП2

Практична фонетика

5

ОПП3

Практична граматика

5

ОПП4

Друга іноземна мова (німецька/французька)

41

ОПП5

Вступ до літературознавства та світова література

5

ОПП6

Світова література

4

ОПП7

Латинська мова

3

ОПП8

Вступ до мовознавства

3

ОПП9

Лінгвокраїнознавство 

4

ОПП10

Теоретичний курс зі спеціальності:

3

 

Історія англійської мови 

 

 

Основи германістики

 

ОПП11

Курсова робота

6

ОПП12

Мовна практика

6

ОПП13

Педагогічна практика

6

ОПП14

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

173

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240