*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я". 229 Громадське здоров'я

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 22 Охорона  здоров’я

Спеціальність: 229 Громадське здоров’я

Гарант освітньої програми: Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент, ihor.hushchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я на основі здобутих особою знань, умінь, навичок та компетентностей, достатніх для продукування практичної діяльності, оволодіння методологією з оцінки ризиків для життя і здоров'я населення на індивідуальному та популяційному рівні.     

Особливості ОПП: 

Освітньо-професійна програма передбачає проходження ознайомчої, дослідної, виробничої, науково-дослідної практик, які проходять на базі науково-дослідного центру «Екології людини та охорони громадського здоров’я», спеціалізованих профільних установ та організацій (лабораторні центри МОЗ України, Центри громадського здоров’я, лікувально-профілактичні установи за різними напрямками діяльності).

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

1. Обов’язкові компоненти ОП

1.1 Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

      1.2. Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

03.101

Біостатистика 

5

03.102

Біобезпека

5

03.103

Основи анатомії та фізіології людини

7

14.101

Основи патології

3

10.329

Латинська мова та медична термінологія 

6

02.210

Вступ до спеціальності

4

14.102

Громадське здоров'я

10

03.110

Біофізика

4

19.127

Психофізична реабілітація

4

14.103

Загальна гігієна

9

19.102

Психічне здоров'я

4

14.104

Епідеміологія: інфекційні хвороби

6

14.106

Промоція здоров'я

3

14.105

Епідеміологія: неінфекційні хвороби

6

03.105

Біоетика з основами медичного права

3

03.104

Основи здорового способу життя

3

19.103

Психосоматика

3

08.203

Менеджмент в охороні здоров'я

3

08.201

Економіка охорони здоров'я

4

22.101

Соціально-гігієнічний моніторинг

4

14.107

Спецпрактикум із збереження здоров'я

4

14.108

Паліативна й хоспісна допомога

4

08.205

Основи діяльності ВООЗ

3

19.105

Психологія здоров'я

3

30.102

Курсова робота

6

1.3 Цикл практичної підготовки

31.117

Ознайомча практика

3

31.118

Дослідна практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Назва ОПП

«Громадське здоров’я»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Мета освітньо-професійної програми

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоров’я.

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна для бакалавра має наукову орієнтацію, яка передбачає: отримання знань та навичок із оцінки стану здоров’я населення та детермінант.

Орієнтація освітньої програми включає: діяльність у сфері профілактичної медицини, екології, медичного права та біостатистики, менеджменту в охороні здоров’я, соціальній сфері та обслуговування населення, економіки охорони здоров’я тощо.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я. Надання як індивідуальних, так і суспільних послуг населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також заходи, котрі впливають на організацію діяльності інших галузей (міністерств, держкомітетів, держслужб, агенцій та ін.); розуміння про соціальні, екологічні та економічні детермінанти здоров'я згідно принципу «охорона здоров’я в усіх політиках держави»; засвоєння знань щодо стану здоров'я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому в зв'язку з умовами та способом життя; про профілактику основних захворювань, оцінки та організацію заходів з покращення.

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції в системі охорони громадського здоров’я.

 

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їх в галузі громадського здоров’я.

 

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

 

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

 

ПР-7.Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

 

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

 

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

 

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

 

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

 

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

 

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

 

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

 

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

 

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

 

ПР-17.Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

 

ПР-18.Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

 

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

 

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, а також на основі молодшого спеціаліста, здобуття базової повної або вищої освіти та вступнику, який не менше одного року здобуває ступінь бакалавра; виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 45 кредитів;

- практична підготовка – 36 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Цикл загальної підготовки:

англійська мова, історія України, філософія, Українська мова за професійним спрямуванням; Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії.

Цикл професійної підготовки:

Англійська мова за професійним спрямуванням; Біостатистика; Біобезпека; Основи анатомії та фізіології людини; Основи патології; Латинська мова та медична термінологія; Громадське здоров’я; Загальна гігієна; Психічне здоров’я; Епідеміологія: інфекційні хвороби; Промоція здоров’я; Епідеміологія : неінфекційні хвороби; Біоетика з основами медичного права; Спецпрактикум із збереження здоров’я; Психосоматика; Менеджмент в охороні здоров’я; Економіка охорони здоров’я; Соціально-гігієнічний моніторинг; Паліативна і хоспісна допомога; Патопсихологія; Психологія здоров’я; Курсова робота.

Вибіркові навчальні дисципліни - 45 кредитів.

Практична підготовка:

Ознайомча практика; Дослідна практика; Виробнича практика; Науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен

Назва ОПП

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів громадського здоров’я, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності з відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я.

Ключові слова: громадське здоров’я, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції

в системі охорони громадського здоров’я

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень,  використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їхв галузі громадського здоров’я.

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

ПР-7. Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

ПР-17. Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

ПР-18. Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та виконали правила прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 176 кредитів ( у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти – 64 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Українська мова за професійним спрямуванням; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Біостатистика; Біобезпека; Основи анатомії та фізіології людини; Основи патології; Латинська мова та медична термінологія; Громадське здоров'я; Загальна гігієна; Психічне здоров'я; Епідеміологія: інфекційні хвороби; Промоція здоров'я; Епідеміологія: неінфекційні хвороби; Біоетика з основами медичного права; Екологія людини; Психосоматика; Менеджмент в охороні здоров'я; Економіка охорони здоров'я; Соціально-гігієнічний моніторинг; Спецпрактикум зі збереження здоров'я; Паліативна й хоспісна допомога; Патопсихологія; Психологія здоров'я; Ознайомча практика; Дослідна практика; Виробнича практика; Науково-дослідна практика.

Вибіркові навчальні дисципліни - 64 кредити.

Практична підготовка:

Ознайомча практика, дослідна практика, виробнича практика, науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен (громадське здоров'я, біобезпека, психологія здоров'я)

Назва ОПП

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

Мета освітньо-професійної програми

Формування фахівця, який спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у сфері громадського здоровя.

Здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якої мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я.

Ключові слова: громадське здоров’я, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика, профілактика захворювань, захист здоров’я, збереження здоров’я.

Програмні результати

ПР-1. Вміти проводити заходи щодо організації та інтеграції

в системі охорони громадського здоров’я

ПР-2. Застосовувати іноземну мову для професійного спілкування в галузі громадського здоров’я.

ПР-3. Аналізувати результати наукових досліджень,  використовувати методи статистичного дослідження в галузі громадського здоров’я.

ПР-4. Керувати проектами та розробляти їхв галузі громадського здоров’я.

ПР-5. Впроваджувати результати наукових досліджень у освітній процес, медичну практику та суспільство.

ПР-6. Прогнозувати медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення.

ПР-7. Оцінювати та інтерпретувати основні епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант здоров’я.

ПР-8. Визначати пріоритети і потреби громадського здоров’я в конкретній ситуації.

ПР-9. Розробляти стратегії, політики та окремі інтервенції спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх ефективність.

ПР-10. Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення.

ПР-11. Аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення.

ПР-12. Оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.

ПР-13. Визначати поняття профілактики захворювань та організовувати заходи з профілактики на різних рівнях системи охорони здоров’я.

ПР-14. Розробляти та організовувати заходи з промоції здоров’я.

ПР-15. Аналізувати економічну ефективність стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності.

ПР-16. Організовувати заходи із розбудови кадрових ресурсів громадського здоров’я.

ПР-17. Організовувати надання послуг громадського здоров’я, контролювати якість їх надання та вирішувати відповідні управлінські задачі.

ПР-18. Організовувати заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я.

ПР-19. Формувати та підтримувати лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я.

ПР-20. Слідувати етичним принципам та нормам медичного права при плануванні досліджень, зборі інформації та її використанні.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту, а також на основі молодшого спеціаліста, зокрема після закінчення медичного коледжу тощо. Виконання правил прийому до НаУОА у поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 176 кредитів ( у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти – 64 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОЗП 1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

ОЗП 2

Історія України

3

ОЗП 3

Історія української культури та Острозької академії

3

ОЗП 4

Англійська мова

7

ОЗП 5

Філософія

3

ОПП 1

Біостатистика

6

ОПП 2

Біобезпека

6

ОПП 3

Основи анатомії та фізіології людини

9

ОПП 4

Основи патології

5

ОПП 5

Латинська мова та медична термінологія

4

ОПП 6

Громадське здоров'я

14

ОПП 7

Загальна гігієна

5

ОПП 8

Психічне здоров'я

4

ОПП 9

Епідеміологія: Інфекційні хвороби

8

ОПП 10

Промоція здоров'я

5

ОПП 11

Епідеміологія: Неінфекційні хвороби

8

ОПП 12

Біоетика з основами медичного права

7

ОПП 13

Соціально небезпечні хвороби

4

ОПП 14

Психофізична реабілітація

3

ОПП 15

Соціально-психологічні аспекти інвалідності

7

ОПП 16

Психосоматика

4

ОПП 17

Менеджмент в охороні здоров'я

6

ОПП 18

Психологія здоров'я

8

ОПП 19

Економіка охорони здоров'я

7

ОПП 20

Спецпрактикум із збереження здоров'я

6

ОПП 21

Паліативна й хоспісна допомога

4

ОПП 22

Соціально-гігієнічний моніторинг

4

ОПП 23

Патопсихологія

4

ОПП 24

Курсова робота

6

 

Всього обов'язкових дисциплін

175

 

Всього з вибіркових дисциплін

65

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240