Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ КРЕАТИВНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053  Психологія

Гарант освітньої програми: Нікітчук Уляна Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент, uliana.nikitchuk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготовка бакалаврів психології, які володіють компетентностями, необхідними для організації та здійснення інноваційної діяльності, розвитку творчих здібностей та застосування дизайнерської методології в професійній діяльності у сфері освіти, управління, бізнесу, приватної психологічної практики, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Особливості ОПП: 

Програма є практично-орієнтована. Вивчення частини дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії, у «Майстерні практичного психолога», у науково-дослідній лабораторії когнітивної психології, в Острозькій обласній психіатричній лікарні.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: психологічна (ознайомча), практика модерації групової взаємодії, науково-дослідна, психологічна (виробнича).

Назва ОПП

Психологія креативності та інновацій

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності із відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; вміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПРН-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної психології) при вирішенні професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПРН-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПРН-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, що застосовуються до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовуються для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПРН-5. Вміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПРН-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН-7. Вміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПРН-8. Вміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПРН-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПРН-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПРН-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПРН-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, вміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПРН-13. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПРН-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПРН-15. Вміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; вміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПРН-16. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; вміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:

 

ПРН-18. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 16 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Основи наукових досліджень; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія;  Патопсихологія; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія управління та бізнесу; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Прикладна антропологія; Курсова робота; Арттерапія; Психодрама; Дизайн-мислення; Психологія життєуспіху; Методи дизайн-мислення; Психологія творчості; Прикладна акмеологія; Креативне мислення у бізнесі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціологія (польською мовою); Національна безпека України; Сучасні інформаційні технології; Історія музичного та образотворчого; Основи ділового етикету; Основи наукових досліджень; Театр як соціокультурний феномен; Польська мова; Математичні методи в психології; Психологія протидії кібернасильству; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Психологія сімї та сімейне консультування; Психолоічні умови реабілітації; Соціальна психологія.

Практична підготовка:

Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича); Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Загальна психологія, Вікова психологія, Дизайн-мислення, Експериментальна психологія, Соціальна психологія); захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Психологія креативності та інновацій

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності із відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; вміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПРН-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної психології) при вирішенні професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПРН-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПРН-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, що застосовуються до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовуються для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПРН-5. Вміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПРН-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН-7. Вміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПРН-8. Вміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПРН-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПРН-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПРН-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПРН-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, вміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПРН-13. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПРН-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПРН-15. Вміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; вміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПРН-16. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; вміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:

 

ПРН-18. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 16 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Основи наукових досліджень; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія;  Патопсихологія; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія управління та бізнесу; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Прикладна антропологія; Курсова робота; Арттерапія; Психодрама; Дизайн-мислення; Психологія життєуспіху; Методи дизайн-мислення; Психологія творчості; Прикладна акмеологія; Креативне мислення у бізнесі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціологія (польською мовою); Національна безпека України; Сучасні інформаційні технології; Історія музичного та образотворчого; Основи ділового етикету; Основи наукових досліджень; Театр як соціокультурний феномен; Польська мова; Математичні методи в психології; Психологія протидії кібернасильству; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Психологія сімї та сімейне консультування; Психолоічні умови реабілітації; Соціальна психологія.

Практична підготовка:

Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича); Кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Загальна психологія, Вікова психологія, Дизайн-мислення, Експериментальна психологія, Соціальна психологія); захист кваліфікаційної роботи.