Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА". 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Гарант освітньої програми: Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, anna.okhrimenko@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах; легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Особливості ОПП: 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців зі збору, аналізу та поширення консолідованої інформації щодо сучасних управлінських та соціокультурних процесів в Україні та світі. 

Вимагає спеціальної практики щодо аналізу документаційного забезпечення управлінських процесів в установах, на підприємствах, інформаційно-аналітичної діяльності та бенчмаркінгового потенціалу підприємств у сфері інформаційного менеджменту.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія української культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

4

23.117

Вступ до спеціальності

4

27.301

Документознавство І

6

17.114

Загальна історія мистецтв

3

27.151

Документно-інформаційні комунікації

3

26.152

Культурологія

3

27.302

Бібліотечна справа

5

27.303

Архівна справа

6

27.304

Документознавство ІІ Діловодство

7

10.218

Риторика

4

30.121

Методика соціологічних досліджень

3

27.305

Аналітико-синтетична переробка інформації

3

08.244

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

3

26.173

Корпоративна культура та діловий етикет

3

27.312

Практикум із документно-комунікативних технологій

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

27.149

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

6

27.306

Теорія і практика масової інформації

3

27.307

Практикум з референтської та офісної діяльності 

4

08.245

Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж

4

10.322

Друга іноземна мова

6

27.308

Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства

4

27.139

Нові медіа

3

27.309

Системний аналіз інформаційних процесів

4

27.328

Інформаційне середовище та соціокультурні комунікації: практикум

3

27.150

Прикладні соціально-комунікаційні технології

3

05.255

Система управління базами даних

3

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

3

27.311

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)

3

30.112

Переддипломний семінар

3

30.102

Курсова робота

3

30.103

Кваліфікаційна робота

6

31.143

Ознайомча практика (з бібліотечно-архівних технологій)

3

31.144

Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління

3

31.145

Інформаційно-аналітична практика

4

31.146

Виробнича практика з інформаційного менеджменту

3

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 КРЕДИТІВ

 

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація(за наявності)

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Мета освітньо-професійної програми

підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних: 1) надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; 2) розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; 3) володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та 4) легко адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами. Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців зі збору, аналізу та поширенню консолідованої інформації щодо сучасних управлінських та соціокультурних процесів в Україні та країнах світу. Вимагає спеціальної практики щодо аналізу документаційного забезпечення управлінських процесів в установах, на підприємствах, інформаційно-аналітичної діяльності та бенчмаркінгового потенціалу підприємств у сфері інформаційного менеджменту. Випускники за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах: - державних службовців (посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів з питань документного забезпечення) згідно штатного розпису у інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників органів місцевого самоврядування (посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад) згідно штатного розпису в інформаційно-комунікаційному секторі; - працівників аналітичних центрів, наукових установ з питань інформації та комунікації.

Загальний перелік професій: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи може обіймати такі посади (відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»): 3121. Фахівець з інформаційних комунікацій. 2432.1 Документознавець. 1475.4 Менеджер зі зв’язків з громадськістю. 1474. Менеджер із комунікаційний технологій. 1473. Менеджер у сфері надання інформації та консультативних послуг. 3436. 1. Помічник керівника організації (установи, підприємства). 3435. Організатор діловодства (в державних установах, системі судочинства тощо). 3423. Менеджер з персоналу (HR-менеджер). 3436. Референт-помічник керівника підприємства, організації. 4141. Архіваріус. Конторський (офісний) службовець (систематизація документів). Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу. 4144. Діловод. Офісний службовець (документознавство).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архіві, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціонування документнокомунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.

ПРН 11. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електрону комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування та професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумои навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг і структура освітньої програми

Всього 240 кредитів

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів

- вибіркові компоненти – 65 кредитів

- практична підготовка – 15 кредитів

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

5

23.117

Вступ до спеціальності

4

27.301

Документознавство І

10

17.114

Загальна історія мистецтв

3

26.152

Культурологія

3

27.302

Бібліотечна справа

6

27.303

Архівна справа

6

27.304

Документознавство ІІ Діловодство

7

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

10.218

Риторика

4

30.121

Методика соціологічних досліджень

3

27.305

Аналітико-синтетична переробка інформації

3

08.224

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

3

27.149

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

6

27.306

Теорія і практика масової інформації

3

27.307

Практикум з референтської та офісної діяльності 

4

08.245

Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж

4

10.322

Друга іноземна мова

9

27.308

Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства

5

27.309

Системний аналіз інформаційних процесів

5

22.104

Соціологія громадської думки

3

27.150

Прикладні соціально-комунікаційні технології

3

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

3

27.311

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)

3

30.112

Переддипломний семінар

3

30.102

Курсова обота

3

30.103

Кваліфікаційна робота

6

31.143

Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій)

3

31.144

Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління

3

31.145

Інформаційно-аналітична практика

6

31.146

Виробнича практика з інформаційного менеджменту

3

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175 кредитів

Загальний обсяг вибірковиз компонент:

65 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

240 кредитів

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Упроваджувати та використовувати комунікаційні технології в соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну й офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати в професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення й задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціювання документно-комунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки й офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних і комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне й офісне обладнання.

ПРН 11. Шукати інформацію в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики й технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів і сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та обстоювати ухвалені рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову й електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Ухвалювати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 158 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

21.101

Національна безпека України

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

5

23.117

Вступ до спеціальності

4

27.301

Документознавство І

10

17.114

Загальна історія мистецтв

3

26.152

Культурологія

3

27.302

Бібліотечна справа

6

27.303

Архівна справа

6

27.304

Документознавство ІІ Діловодство

7

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

10.218

Риторика

4

30.121

Методика соціологічних досліджень

3

27.305

Аналітико-синтетична переробка інформації

3

08.244

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

3

27.149

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

6

27.306

Теорія і практика масової інформації

3

27.307

Практикум з референтської та офісної діяльності 

4

08.245

Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж

4

10.322

Друга іноземна мова

9

27.308

Документознавство III: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства

5

27.309

Системний аналіз інформаційних процесів

5

22.104

Соціологія громадської думки

3

27.150

Прикладні соціально-комунікаційні технології

3

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

3

27.311

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)

3

30.112

Переддипломний семінар

3

30.102

Курсова робота

3

30.103

Кваліфікаційна робота

3

31.143

Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій)

3

31.144

Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління

3

31.145

Інформаційно-аналітична практика

6

31.146

Виробнича практика з інформаційного менеджменту

3

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

175 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент:

65 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 КРЕДИТІВ

 

 

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти й алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

ПРН 2. Володіти знаннями й уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах.

ПРН 3. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту інформаційних, бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

ПРН 4. Уміти проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і на базі здобутих результатів систематизувати дані, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові відомості.

ПРН 5. Уміти проводити семіотичний, семантичний аналіз, івент- та контент-аналіз, мотиваційний, структурний і пропагандистський аналізи, використовуючи при цьому комплексний, історичний і системний підходи.

ПРН 6. Уміти створювати інформаційні й аналітичні матеріали, виступати в засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами із застосуванням різних моделей комунікації, методів впливу на аудиторію, використанням засобів невербальної комунікації.

ПРН 7. Здійснювати комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення, забезпечувати стилістичну якість документів, компонувати ілюстрації, фотоматеріали в текстах, звітах, макетувати прес-релізи, звіти, аналітичні матеріали, іншу друковану продукцію.

ПРН 8. Розробляти та складати службові, ділові й інформаційно-аналітичні документи для документаційного забезпечення управління підприємства (організації, установи).

ПРН 9. Використовувати знання та навички щодо збору даних, моделювання документно-інформаційних систем та їх ресурсів під час аналізу конкурентоспроможності установи.

ПРН 10. Використовувати в процесі комунікації, під час бесіди чи переговорів правила ділового протоколу й етикету.

ПРН 11. Уміти виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; генерувати альтернативні рішення та розробляти антикризові програми; ураховувати невизначеність і випадковість; здійснювати багатокритерійну оптимізацію, застосовувати теорію ігор і колективне й кооперативне ухвалення рішень.

ПРН 12. Уміти створювати та вести персональні бази даних; проводити обмін інформацією між базами даних; складати запити в базах даних; використовувати технології web-дизайну; забезпечувати захист інформації.

ПРН 13. Складати огляди та реферати за іноземними інформаційними матеріалами, при цьому визначаючи інформаційні потреби адресата (замовника); вибирати джерела інформації; збирати фактографічну та документальну інформацію; виконувати усний і письмовий переклад; узагальнювати інформацію; формувати висновки та пропозиції; викладати текст.

ПРН 14. Уміти формувати мету інформаційно-аналітичного дослідження; розробляти план і програми аналітичного дослідження; формувати ключові поняття, давати їх визначення; збирати і тлумачити факти; створювати емпіричну базу; формувати та перевіряти гіпотези; формулювати висновки.

ПРН 15. Уміти забезпечувати розроблення та ефективне управління інноваційними проектами.

ПРН 16. Уміти застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності та здійснювати прогнозування за допомогою регресійних моделей, створювати й аналізувати когнітивні моделі проблемних ситуацій, працювати з відкритими даними.

ПРН 17. Уміти розробляти й оцінювати соціальні та комерційні рекламні оголошення; складати текст рекламних оголошень, слоганів, коди; уживати заходи щодо підвищення ефективності реклами.

ПРН 18. Уміти розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів і послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

ПРН 19. Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

ОЗП 1

Англійська мова

8

ОЗП 2

Історія України

3

ОЗП 3

Філософія

3

ОЗП 4

Українська мова за професійним спрямуванням

3

ОЗП 5

Національна безпека України

3

ОЗП 6

Історія української культури та Острозької академії

3

ОПП 1

Організація науково-дослідної роботи студента

5

ОПП 2

Вступ до спеціальності

4

ОПП 3

Документознавство 

10

ОПП 4

Загальна історія мистецтв

3

ОПП 5

Культурологія

3

ОПП 6

Бібліотечна справа

6

ОПП 7

Архівна справа

6

ОПП 8

Діловодство

7

ОПП 9

Англійська мова-2

14

ОПП 10

Риторика

4

ОПП 11

Методика соціологічних досліджень

3

ОПП 12

Аналітико-синтетична переробка інформації

3

ОПП 13

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

3

ОПП 14

Теорія і практика зв’язків з громадськістю

7

ОПП 15

Теорія і практика масової інформації

3

ОПП 16

Практикум з референтської та офісної діяльності

4

ОПП 17

Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж

3

ОПП 18

Друга іноземна мова

9

ОПП 19

Комп’ютерні технології та електронний документообіг

5

ОПП 20

Системний аналіз інформаційних процесів

5

ОПП 21

Соціологія громадської думки

3

ОПП 22

Прикладні соціально-комунікаційні технології

3

ОПП 23

Інформаційно-аналітична діяльність

4

ОПП 24

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)

3

ОПП 25

Переддипломний семінар

3

ОПП 26

Психологія соціальних комунікацій

3

ОПП 27

Курсова робота

6

1

Ознайомча практика 

3

2

Ознайомча (дослідницька) практика 

3

3

Інформаційно-аналітична практика

6

4

Виробнича практика 

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

173

Загальний обсяг вибіркових компонент:

67

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240