Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ". 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013  Початкова освіта

Гарант освітньої програми: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор, halyna.handzilevska@oa.edu.ua 

Мета освітньо-професійної програми: cформувати професійні компетентності вчителів галузі  початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови, володіють відповідними знаннями концептуальних понять у реформуванні галузі освіти,  із застосуванням ефективних педагогічних технологій та  інноваційних методик саногенного навчання, а також здатні здійснювати організацію та управління освітнім процесом.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі педагогіки початкової освіти у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови, що передбачає також опанування інноваційних моделей та розвиток і застосування практичних умінь у науковому центрі “Саногенна педагогіка та психологія” Національного університету “Острозька академія”.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: педагогічна (ознайомча), педагогічна (організаційна), науково-дослідна, педагогічна (виробнича), під час проходження яких здобувач має можливість опанувати навички організації безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Можливість участі в програмах академічної мобільності та паралельно отримання диплому в одному з європейських вузів. Підвищення кваліфікації здобувача через неформальну освіту.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

Всього за циклом

31

1.2. Цикл професійної підготовки

13.123

Основи саногенної педагогіки

4

08.279

Педагогічний менеджмент

3

13.136

Педагогіка та психологія Нової української школи

7

19.167

Психологія розвитку людини

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

3

13.137

Деонтологія для педагогів

4

10.253

Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі

8

01.111

Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі

8

13.138

Методика організації інтерперсональної комунікації в освіті

4

13.141

Інноваційні моделі навчання в початковій школі

3

19.168

Психологія дитячої творчості

4

13.139

Орф-педагогіка

3

13.140

Порівняльна педагогіка та етнопсихологія

4

13.142

Андрагогіка

3

Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі

3

13.126

Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі

4

13.127

Методологія педагогічних досліджень

3

13.130

Корекційна та інклюзивна освіта

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

13.129

Громадянська освіта

4

09.120

Логіка та критичне мислення

3

13.132

Естетичне виховання та арт-терапія

4

10.254

Методика викладання англійської мови в початковій школі

3

24.103

Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі

3

13.128

Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі

4

05.226

Комп’ютерна грамотність та кібербезпека

4

Проєктне навчання та дизайн-мислення

3

08.280

Організація освітнього середовища

4

19.136

Прикладна акмеологія

4

31.102

Курсова робота

6

Всього за циклом

128

1.3. Практична підготовка

31.155

Педагогічна (ознайомча) практика

3

31.156

Педагогічна (організаційна) практика

6

Науково-дослідна практика

6

Педагогічна (виробнича) практика

6

Всього за циклом

21

ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

2.1. Цикл загальної підготовки

Всього за циклом

60

ІІІ. Підсумкова атестація

32.106

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Корекційна та інклюзивна освіта)

32.107

Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)

Всього:

240

Назва ОПП

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

01 «Освіта/Педагогіка» 013 Початкова освіта

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців у галузі початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови із застосуванням інноваційних методик навчання, а також здійснювати організацію та управління навчальним процесом в освітній інституції початкової освіти відповідно до новітніх тенденцій в навчанні дітей.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері педагогіки, включаючи цілісний аналіз педагогічного процес, зокрема, методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, а також психолого-педагогічних закономірностей навчання, розвитку й виховання молодших школярів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики навчання та виховання учнів початкових класів із застосовуванням новітніх методик.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі педагогіки початкової освіти передбачає набутті студентами професійної компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на рівні, що відповідає академічній та професійній кваліфікації. Основний акцент робиться на опануванні інноваційних методик, що розроблені із врахуванням новітніх тенденцій в початковій освіті, організації та управлінні освітніми процесами, а також поглибленому вивченні англійської мови та ознайомленні із ефективними методиками її викладання для учнів початкових класів.   Ключові слова: педагогіка, початкова освіта, методика викладання, англійська мова, освітній менеджмент, компетентнісний підхід, інноваційне навчання.

Програмні результати навчання

Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна компетентність + ПКК).Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення журналу обліку успішності учнів.Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності.Знати основі засади проектного навчання.Знати основні способи творення сприятливого освітнього середовища на основі налагодження комунікації із сім’ями учнів та локальними спільнотами.Володіти навичками самопрезентації вчителя в процесі здійснення педагогічної діяльності.Знати особливості інклюзивної освіти та способи застосування корекційної педагогікиЗнати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи.Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні технології.Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.Виокремлювати роль і значення кодексів етики і вміти порівняти їх зміст і значення.Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня та клас.Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-тематичного планування для певного класу, теми.Знати інноваційні технології та методики у викладанні англійської мови в початковій освіті та вміти їх застосовуватиЗнати особливості творення та функціонування освітньої інституції, в якій може здійснювати навчання в початкових класах.Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмету: розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми.Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету.Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій.Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової школи.Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету.Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя.Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій.Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, сертифікати передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

1.1. Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

7

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

Всього за циклом

19

1.2. Цикл професійної підготовки

13.123

Основи педагогіки

3

08.279

Педагогічний менеджмент

4

30.103

Організація НДР студента

3

19.167

Психологія розвитку людини

4

10.252

Практика усного та писемного мовлення

5

ОПП 6

Мистецтво самопрезентації вчителя

3

26.159

Етика для педагога

3

13.124

Педагогіка початкової школи

13

13.125

Методика виховання в початковій школі

5

10.253

Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі

8

19.168

Психологія дитячої творчості

3

ОПП 12

Загальнотеоретичний курс англійської мови

14

ОПП 13

Англійська мова за професійним спрямуванням

21

13.126

Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі

7

01.111

Теоретичні основи початкового курсу математики

8

24.103

Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі

4

13.128

Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі

7

05.226

Комп’ютерна грамотність та кібербезпека дітей

3

10.254

Методика викладання англійської мови в початковій школі

4

13.129

Громадянська освіта для дітей

4

30.120

Курсова робота

6

Всього за циклом

132

1.3. Практична підготовка

31.155

Педагогічна практика (ознайомча)

3

31.156

Педагогічна практика (організаційна)

6

31.157

Педагогічна практика (асистентська)

6

31.158

Педагогічна практика

6

Всього за циклом

21

ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Організація освітнього закладу)

Кваліфікаційний екзамен (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)

Загальний обсяг вибіркових компонент:

68

Загальний обсяг освітньо-професійної програми:

240