*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ". 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013  Початкова освіта

Гарант освітньої програми: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор, halyna.handzilevska@oa.edu.ua 

Мета освітньо-професійної програми: cформувати професійні компетентності вчителів галузі  початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови, володіють відповідними знаннями концептуальних понять у реформуванні галузі освіти,  із застосуванням ефективних педагогічних технологій та  інноваційних методик саногенного навчання, а також здатні здійснювати організацію та управління освітнім процесом.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі педагогіки початкової освіти у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови, що передбачає також опанування інноваційних моделей та розвиток і застосування практичних умінь у науковому центрі “Саногенна педагогіка та психологія” Національного університету “Острозька академія”.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: педагогічна (ознайомча), педагогічна (організаційна), науково-дослідна, педагогічна (виробнича), під час проходження яких здобувач має можливість опанувати навички організації безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Можливість участі в програмах академічної мобільності та паралельно отримання диплому в одному з європейських вузів. Підвищення кваліфікації здобувача через неформальну освіту.

Назва ОПП Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність 01 «Освіта/Педагогіка» 013 Початкова освіта  
Мета освітньо-професійної програми Фундаментальна підготовка фахівців у галузі  початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови із застосуванням інноваційних методик навчання, а також здійснювати організацію та управління навчальним процесом в освітній інституції початкової освіти відповідно до новітніх тенденцій в навчанні дітей.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері педагогіки, включаючи цілісний аналіз педагогічного процес, зокрема, методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, а також психолого-педагогічних закономірностей навчання, розвитку й виховання молодших школярів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики навчання та виховання учнів початкових класів із застосовуванням новітніх методик.  
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Освіта в галузі педагогіки початкової освіти передбачає набутті студентами професійної компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на рівні, що відповідає академічній та професійній кваліфікації. Основний акцент робиться на опануванні інноваційних методик, що розроблені із врахуванням новітніх тенденцій в початковій освіті, організації та управлінні освітніми процесами, а також поглибленому вивченні англійської мови та ознайомленні із ефективними методиками її викладання для учнів початкових класів.   Ключові слова: педагогіка, початкова освіта, методика викладання, англійська мова,  освітній менеджмент, компетентнісний підхід, інноваційне навчання.
Програмні результати навчання Знати  сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна компетентність + ПКК).Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення журналу обліку успішності учнів.Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності.Знати основі засади проектного навчання.Знати основні способи творення сприятливого освітнього середовища на основі налагодження комунікації із сім’ями учнів та локальними спільнотами.Володіти навичками самопрезентації вчителя в процесі здійснення педагогічної діяльності.Знати особливості інклюзивної освіти та способи застосування корекційної педагогікиЗнати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи.Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні технології.Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.Виокремлювати роль і значення кодексів етики і вміти порівняти їх зміст і значення.Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня  та клас.Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-тематичного планування для певного класу, теми.Знати інноваційні технології та методики у викладанні англійської мови в початковій освіті та вміти їх застосовуватиЗнати особливості творення та функціонування освітньої інституції, в якій може здійснювати навчання в початкових класах.Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмету: розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми.Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету.Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій.Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової школи.Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету.Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя.Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання  кваліфікацію.Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих  ціннісних орієнтацій.Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні
Форма навчання  Денна, заочна,  умови вступу  
Термін навчання 3 роки і 10 місяців
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти, сертифікати передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг та структура освітньої програми Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС, з них: обов'язкові компоненти ОПП – 71,7 %, у тому числі: загальна підготовка – 7,9 %; професійна підготовка – 55 %; практична підготовка – 8,8 %; вибіркові компоненти ОПП – 28,3 %.
Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова; Історія України; Українська мова за професійним спрямуванням; Історія української культури та Острозької академії; Основи  педагогіки; Педагогічний менеджмент; Організація НДР студента; Психологія розвитку людини; Практика усного та писемного мовлення; Етика для педагога; Педагогіка початкової школи; Методика виховання в початковій школі; Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі; Психологія дитячої творчості; Англійська мова за професійним спрямуванням; Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі; Теоретичні основи початкового курсу математики; Методологія педагогічних досліджень; Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі; Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі; Комп’ютерна грамотність та кібербезпека дітей; Методика викладання англійської мови в початковій школі; Громадянська освіта для дітей; Корекційна та інклюзивна освіта.
Вибіркові навчальні дисципліни - 68 кредитів.
Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності(Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Корекційна та інклюзивна освіта); Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)