Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "КРАЇНОЗНАВСТВО". 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Гарант освітньої програми: Шишкін Іван Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: підготувати висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних, транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій всіх типів і рівнів; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; кваліфікованих працівників у сфері зовнішніх відносин, міжнародного співробітництва; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає поглиблене вивчення регіональних міжнародних відносин та проходження науково-дослідної, перекладацької практик і навчально-ознайомчої практики зі спеціальності (країнознавчої) в дипломатичних, державних установах, на туристичних підприємствах.

Компоненти освітньої програми

Код 

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

8

09.101

Філософія

3

10.320

 Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

20

07.160

Історія України: Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.)

7

23.114

Політологія

4

12.137

Міжнародне право

4

11.101

Політична та соціально-економічна географія країн світу

6

29.139

Інституційна система, політика, економіка, право ЄС

6

30.101

Основи наукових досліджень

3

29.134

Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період

4

29.202

Туристичне країнознавство

3

29.116

Міжнародні організації

3

07.139

Історія світової та української дипломатії

4

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

4

29.203

Теоретичні основи країнознавства

4

29.204

Країнознавство

11

07.140

Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики

8

29.135

Дипломатична та консульська служба

3

29.171

Міжнародні переговори

3

08.118

Міжнародна економіка

6

29.104

Зовнішня політика України

3

29.137

Зовнішня політика країн світу

4

10.208

Теорія і практика перекладу

9

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

29.205

Сучасні політичні системи та політичні режими

4

29.138

Зовнішня політика країн Східної та Південно-Східної Азії

3

29.141

Зовнішня політика країн Західної та Південної Азії

3

29.103

Зовнішня політика країн Північної Америки

3

07.142

Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.

4

31.106

Науково-дослідна практика

3

31.111

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча)

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 

180

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

20

Цикл професійної підготовки

40

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Країнознавство»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

29 Міжнародні відносини,
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Вибіркові блоки: міжнародний туризм та регіональні відносини; зовнішня та безпекова політика держав світу.

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних та транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій всіх типів і рівнів; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; кваліфікованих працівників у сфері зовнішніх відносин, міжнародного співробітництва; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Академічна, практично-орієнтована

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Основним фокусом є вивчення головних аспектів міжнародного та регіонального співробітництва держав, інтеграційних та реінтеграційних процесів у світі, головних пріоритетів зовнішньої політики країн світу та України.

Ключові слова: міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.

Програмні результати навчання

ПРН1 Знати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

ПРН2 Знати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах та регіонах світу.

ПРН3 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики у сфері міжнародних відносин, глобальних та регіональних процесів.

ПРН4 Розуміти діяльність державних та недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.

ПРН5 Знати та аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.

ПРН6 Виконувати посадові обов'язки представників дипломатичної та консульської служби, у тому числі дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян за кордоном.

ПРН7 Здійснювати аналіз, прогноз та вирішення конфліктних ситуації, у тому числі в якості посередника; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів.

ПРН8 Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, приймати управлінські рішення.

ПРН9 Здійснювати комплексний аналіз міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив та напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.

ПРН10 Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.

ПРН11 Здійснювати самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій та методів.

ПРН12 Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу з використанням професійної термінології з/на англійську мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, країнознавства, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

ПРН13 Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які знаходяться на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.

ПРН14 Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах, проводити країнознавчі та інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

ПРН15 Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

 Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної середньої освіти, виконання правил прийому до НаУОА на поточний рік

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:
- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;
- вибіркові компоненти - 65 кредитів;
У тому числі
- практична підготовка - 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

8

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

5

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

18

07.143

Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.)

7

23.114

Політологія

4

12.137

Міжнародне право

4

11.101

Політична та соціально-економічна географія країн світу

6

29.201

Інтеграційні процеси в сучасній Європі

4

30.101

Основи наукових досліджень

3

29.134

Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період

4

'29.202

Туристичне країнознавство

3

29.116

Міжнародні організації

3

07.139

Історія світової та української дипломатії

4

27.138

Міжнародна інформація та комунікація

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

4

29.203

Теоретичні основи країнознавства

4

29.204

Країнознавство

11

07.140

Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики

7

29.135

Дипломатична та консульська служба

3

29.171

Міжнародні переговори

3

08.102

Міжнародні економічні відносини

3

08.103

Світова економіка

3

29.104

Зовнішня політика України

3

29.137

Зовнішня політика країн світу

4

10.208

Теорія і практика перекладу

9

29.113

Дипломатичний протокол та етикет

3

29.205

Сучасні політичні системи та політичні режими

6

30.102

Курсова робота

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

31.111

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча)

6

31.109

Перекладацька практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240