Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЛІТОЛОГІЯ". 052 Політологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія

Гарант освітньої програми: Малиновська Наталія Вікторівна, кандидат політичних наук

Мета освітньо-професійної програми: підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Особливості ОПП:

Теоретичний зміст предметної області охоплює ключові підходи та концепції з нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології, спеціальних політологічних дисциплін. Здобувач вищої освіти навчається основним підходам і методам аналізу політики: теорії суспільного вибору, теорії раціонального вибору, теорії ігор, теорії неоінституціоналізму та ін. Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних наук, зокрема  кількісними та якісними методами та інструментарієм прикладного аналізу й статистичної мови програмування. Викладання деяких курсів англійською та польською мовою. Стажування в університетах партнерах програми Erasmus+. 

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

7

01.108

Статистичні методи в політичній науці

10

23.117

Вступ до спеціальності

3

23.116

Вступ до політичної науки

14

23.120

Історія політичної думки

10

23.121

Сучасна політична філософія

3

22.103

Соціологія

10

23.122

Етнополітика

4

23.123

Порівняльна політологія

4

12.106

Конституційне право України 

5

29.160

Сучасна міжнародна політика

3

23.125

Геополітика

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

6

30.122

Вступ до політичної аналітики

4

23.126

Політична культура

4

23.145

Політичні ідеології

3

23.124

Соціальна політика

3,5

23.146

Політичні партії та виборчий процес

3

23.136

Аналіз публічної політики

4

30.102

Дослідницька робота

6

32.103

Кваліфікаційна робота

7,5

Практична підготовка

31.169

Політологічна (ознайомча) практика

3

31.147

Виробнича практика (громадські та політичні об'єднання, ЗМІ)

3

31.148

Виробнича практика (органи державної влади)

6

31.106

Науково-дослідна практика

9

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180 кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

7

01.108

Статистичні методи в політичній науці

10

23.117

Вступ до спеціальності

3

23.116

Вступ до політичної науки

14

23.120

Історія політичної думки

10

23.121

Сучасна політична філософія

3

22.103

Соціологія

10

23.122

Етнополітика

4

23.123

Порівняльна політологія

4

12.106

Конституційне право України 

5

29.160

Сучасна міжнародна політика

3

23.125

Геополітика

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

6

30.122

Вступ до політичної аналітики

4

23.126

Політична культура

4

23.145

Політичні ідеології

3

23.124

Соціальна політика

3,5

23.146

Політичні партії та виборчий процес

3

23.136

Аналіз публічної політики

4

30.102

Дослідницька робота

6

32.103

Кваліфікаційна робота

7,5

Практична підготовка

31.169

Політологічна (ознайомча) практика

3

31.147

Виробнича практика (громадські та політичні об'єднання, ЗМІ)

3

31.148

Виробнича практика (органи державної влади)

6

31.106

Науково-дослідна практика

9

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180 кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 кредитів

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Обов’язкові компоненти ОП

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

7

01.108

Статистичні методи в політичній науці

10

23.117

Вступ до спеціальності

3

23.116

Вступ до політичної науки

14

23.120

Історія політичної думки

10

23.121

Сучасна політична філософія

3

22.103

Соціологія

10

23.122

Етнополітика

4

23.123

Порівняльна політологія

4

12.106

Конституційне право України 

5

29.160

Сучасна міжнародна політика

3

23.125

Геополітика

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

6

30.122

Вступ до політичної аналітики

4

23.126

Політична культура

4

23.145

Політичні ідеології

3

23.124

Соціальна політика

3,5

23.146

Політичні партії та виборчий процес

3

23.136

Аналіз публічної політики

4

30.102

Дослідницька робота

6

32.103

Кваліфікаційна робота

7,5

Практична підготовка

31.169

Політологічна (ознайомча) практика

3

31.147

Виробнича практика (громадські та політичні об'єднання, ЗМІ)

3

31.148

Виробнича практика (органи державної влади)

6

31.106

Науково-дослідна практика

9

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180 кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Загальний обсяг вибіркових компонент

60 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 кредитів

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Всього 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

2.               Код н/д

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

6

01.108

Статистичні методи в політичній науці

10

21.101

Національна безпека України 

5

23.117

Вступ до спеціальності

3

23.116

Вступ до політичної науки

13

10.326

Польська мова

10

23.120

Історія політичної думки

10

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

12

23.121

Сучасна політична філософія

3

22.103

Соціологія

10

23.122

Етнополітика

4

23.123

Порівняльна політологія

4

12.106

Конституційне право України 

5

29.160

Сучасна міжнародна політика

4

23.124

Соціальна політика

5

23.125

Геополітика

3

29.106

Теорія міжнародних відносин

7

23.118

Громадянське суспільство

3

22.105

Соціологія політичного конфлікту

3

23.126

Політична культура

3

30.102

Курсова робота

6

31.142

Навчальна (ознайомча) практика

3

31.147

Виробнича практика (громадські та політичні об'єднання, ЗМІ)

3

31.148

Виробнича практика (органи державної влади)

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

175 кредитів

Загальний обсяг вибіркових компонент

65 кредитів

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 кредитів