Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ". 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Гарант освітньої програми: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент, mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку.

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає вивчення головних процесів, подій та явищ, джерел з минулого України та світової історії,  проводиться практична підготовка під час практик археологічної, музейно-архівної, дослідницької, педагогічної.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія української культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

07.101

Історія України

8

07.102

Археологія та давня культура

5

07.129

Історія Стародавнього Сходу 

4

07.130

Історія Стародавньої Греції і Риму

4

07.103

Етнологія

5

07.104

Історія країн Західної Європи та Північної Америки

16

07.109

Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки

11

07.110

Історія країн Центральної і Східної Європи

6

07.105

Спеціальні історичні дисципліни

10

07.131

Історія Православної церкви в Україні

3

10.308

Латинська мова

3

07.132

Історіографія історії України середньовіччя та нового часу

3

07.112

Джерела з історії України

3

13.110

Методика викладання історії

3

07.114

Історія міжнародних відносин

7

30.104

Організація науково-дослідницької роботи студентів

34

07.118

Етнополітичний розвиток України

3

07.133

Українська історіографія ХХ століття

4

07.106

Музеєзнавство та архівна справа

4

07.134

Історія релігій

3

30.132

Методика польових археологічних досліджень

4

30.102

Курсова робота

6

31.137

Археологічна практика

3

31.138

Музейно-архівна практика

3

31.139

Дослідницька практика

6

31.108

Виробнича практика (педагогічна)

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички й уміння системного розгляду й інтерпретації історичних процесів і явищ, розвинути компетентності та сформувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;Знати й ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категорійний апарат з історії та археології;Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;Класифікувати основні типи і види історичних джерел;Знати потрібний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;Знати про певний історичний період або проблему;Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них;Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;Виявляти взаємозв’язки між процесами в минулому та на сучасному етапі;Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства в певні історичні періоди;Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах;Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті й охорони матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України;Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 66 кредитів;

- практична підготовка – 6 кредитів.

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

07.101

Історія України

8

07.102

Археологія та давня культура

5

07.129

Історія Стародавнього Сходу 

4

07.130

Історія Стародавньої Греції і Риму

4

07.103

Етнологія

7

07.104

Історія країн Західної Європи та Північної Америки

17,5

07.109

Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки

11

07.110

Історія країн Центральної і Східної Європи

5

07.105

Спеціальні історичні дисципліни

9,5

07.131

Історія Православної церкви в Україні

3

10.308

Латинська мова

5

07.132

Історіографія історії України середньовіччя та нового часу

3

07.112

Джерела з історії України

3

13.110

Методика викладання історії

3,5

07.114

Історія міжнародних відносин

7

30.104

Організація науково-дослідницької роботи студентів

4

07.118

Етнополітичний розвиток України

3

07.133

Українська історіографія ХХ століття

3,5

07.106

Музеєзнавство та архівна справа

4

30.102

Курсова робота

6

31.137

Археологічна практика

3

31.138

Музейно-архівна практика

3

31.139

Дослідницька практика

6

31.108

Виробнича практика (педагогічна)

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

174

Загальний обсяг вибіркових компонент:

66

32.102

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія України; Всесвітня історія; Спеціальні історичні дисципліни)

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;

Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;

Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;

Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології;

Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;

Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;

Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;

З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;

Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);

Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі;

Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;

Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 174 кредитів (у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти - 66 кредитів;

 

 Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

21.101

Національна безпека України 

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

07.101

Історія України

8

07.102

Археологія та давня культура

5

07.129

Історія Стародавнього Сходу 

4

07.130

Історія Стародавньої Греції і Риму

4

07.103

Етнологія

7

07.104

Історія країн Західної Європи та Північної Америки

17,5

07.109

Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки

11

07.110

Історія країн Центральної і Східної Європи

5

07.105

Спеціальні історичні дисципліни

9,5

07.131

Історія Православної церкви в Україні

3

10.308

Латинська мова

5

07.132

Історіографія історії України середньовіччя та нового часу

3

07.112

Джерела з історії України

3

13.110

Методика викладання історії

3,5

07.114

Історія міжнародних відносин

7

30.104

Організація науково-дослідницької роботи студентів

4

07.118

Етнополітичний розвиток України

3

07.133

Українська історіографія ХХ століття

3,5

07.106

Музеєзнавство та архівна справа

4

30.102

Курсова робота

6

31.137

Археологічна практика

3

31.138

Музейно-архівна практика

3

31.139

Дослідницька практика

6

31.108

Виробнича практика (педагогічна)

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

174

Загальний обсяг вибіркових компонент:

66

32.102

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія України; Всесвітня історія; Спеціальні історичні дисципліни)

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з історії України та людства, набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку. 

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;

Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;

Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;

Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології;

Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;

Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;

Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;

З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;

Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);

Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;

Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі;

Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди;

Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах;

Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;

Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;

Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

 Денна, заочна

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 174 кредитів (у тому числі практична підготовка 18 кредитів);

- вибіркові компоненти - 66 кредитів;

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

21.101

Національна безпека України 

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

07.101

Історія України

8

07.102

Археологія та давня культура

5

07.129

Історія Стародавнього Сходу 

4

07.130

Історія Стародавньої Греції і Риму

4

07.103

Етнологія

7

07.104

Історія країн Західної Європи та Північної Америки

17,5

07.109

Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 

11

07.110

Історія країн Центральної і Східної Європи

5

07.105

Спеціальні історичні дисципліни

9,5

07.131

Історія Православної церкви в Україні

3

10.308

Латинська мова

5

07.132

Історіографія історії України середньовіччя та нового часу

3

07.112

Джерела з історії України

3

13.110

Методика викладання історії

3,5

07.114

Історія міжнародних відносин 

7

30.104

Організація науково-дослідницької роботи студентів

4

07.118

Етнополітичний розвиток України

3

07.133

Українська історіографія ХХ століття

3,5

07.106

Музеєзнавство та архівна справа

4

30.102

Курсова робота

6

31.137

Археологічна практика

3

31.138

Музейно-архівна практика

3

31.139

Дослідницька практика

6

31.108

Виробнича практика (педагогічна)

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

174

Загальний обсяг вибіркових компонент:

64

32.102

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія України; Всесвітня історія; Спеціальні історичні дисципліни)

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240