Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ". 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Гарант освітньої програми: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії та археології, який має набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку.

Особливості ОПП: 

Освітня програма передбачає практичну підготовку під час практик: археологічної, музейно-архівної, дослідницької, педагогічної. Оригінальність програми визначається її апеляцією до історичної традиції Острозької академії XVI-XVII ст. та тяглістю її освітнього простору, зокрема продовженням джерелознавчої традиції школи проф. М.П.Ковальського.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи),практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
07.212 Історія України (Давній та ранній новий час) 4
07.213 Історія України (кінець XVII – початок ХХ ст.) 4
07.214 Історія України (початок ХХ – початок ХХІ ст.) 3
07.102 Археологія та давня культура 4
07.129 Історія Стародавнього Сходу 4
07.130 Історія Стародавньої Греції і Риму 4
07.103 Етнологія 6
07.207 Історія країн Західної Європи та Північної Америки (середні віки і ранній новий час) 8
07.208 Історія країн Західної Європи та Північної Америки (Новий час) 4
07.209 Історія країн Західної Європи та Північної Америки (Новітній час) 4
07.109 Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 3
07.205 Нова історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 3
07.206 Новітня історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 4
07.210 Історія країн Центральної і Східної Європи в добу Середньовіччя та Раннього нового часу 3
07.211 Історія країн Центральної і Східної Європи: Новий та Новітній час 3
07.105 Спеціальні історичні дисципліни 9
07.131 Історія Православної церкви в Україні 3
10.326 Польська мова 5
07.132 Історіографія історії України середньовіччя та нового часу 3
07.112 Джерела з історії України 3
13.110 Методика викладання історії 3
07.114 Історія міжнародних відносин 7
30.103 Організація науково-дослідної роботи студентів 3
07.118 Етнополітичний розвиток України 3
07.133 Українська історіографія ХХ століття 4
07.106 Музеєзнавство та архівна справа 3
07.134 Історія релігій 3
30.132 Методика польових археологічних досліджень 3
30.102 Курсова робота 6
1.3. Практична підготовка
31.137 Археологічна практика 3
31.138 Музейно-архівна практика 3
31.139 Дослідницька практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
1.2. Цикл професійної підготовки
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
07.101 Історія України 8
07.102 Археологія та давня культура 5
07.129 Історія Стародавнього Сходу 4
07.130 Історія Стародавньої Греції і Риму 4
07.103 Етнологія 5
07.104 Історія країн Західної Європи та Північної Америки 16
07.109 Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 11
07.110 Історія країн Центральної і Східної Європи 6
07.105 Спеціальні історичні дисципліни 10
07.131 Історія Православної церкви в Україні 3
10.308 Латинська мова 3
07.132 Історіографія історії України середньовіччя та нового часу 3
07.112 Джерела з історії України 3
13.110 Методика викладання історії 3
07.114 Історія міжнародних відносин 7
30.104 Організація науково-дослідницької роботи студентів 4
07.118 Етнополітичний розвиток України 3
07.133 Українська історіографія ХХ століття 4
07.106 Музеєзнавство та архівна справа 4
07.134 Історія релігій 3
30.132 Методика польових археологічних досліджень 4
30.102 Курсова робота 6
1.3. Практична підготовка
31.137 Археологічна практика 3
31.138 Музейно-архівна практика 3
31.139 Дослідницька практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
10.301 Англійська мова 16
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
07.101 Історія України 8
07.102 Археологія та давня культура 5
07.129 Історія Стародавнього Сходу  4
07.130 Історія Стародавньої Греції і Риму 4
07.103 Етнологія 5
07.104 Історія країн Західної Європи та Північної Америки 16
07.109 Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 11
07.110 Історія країн Центральної і Східної Європи 6
07.105 Спеціальні історичні дисципліни 10
07.131 Історія Православної церкви в Україні 3
10.308 Латинська мова 3
07.132 Історіографія історії України середньовіччя та нового часу 3
07.112 Джерела з історії України 3
13.110 Методика викладання історії 3
07.114 Історія міжнародних відносин 7
30.104 Організація науково-дослідницької роботи студентів 34
07.118 Етнополітичний розвиток України 3
07.133 Українська історіографія ХХ століття 4
07.106 Музеєзнавство та архівна справа 4
07.134 Історія релігій 3
30.132 Методика польових археологічних досліджень 4
30.102 Курсова робота 6
31.137 Археологічна практика 3
31.138 Музейно-архівна практика 3
31.139 Дослідницька практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240
Назва ОПП Історія та археологія
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність 03 Гуманітарні науки 

032 Історія та археологія 
Мета освітньо-професійної програми Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, який має набути практичні навички та уміння системного розгляду та інтерпретації історичних процесів та явищ, розвинути компетентності та формувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку. 
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, практично-орієнтована 
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, історія міжнародних відносин, науково-дослідна робота, методика викладання історії.
Програмні результати навчання ПРН1. Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом; 

ПРН2. Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди; 

ПРН3. Знати та ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії; 

ПРН4. Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категоріальний апарат з історії та археології; 

ПРН5. Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання; 

ПРН6. Класифікувати основні типи і види історичних джерел; 

ПРН7. Знати необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження; 

ПРН8. Показувати детальні знання про певний історичний період або проблему;

ПРН9. Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки; 

ПРН10. З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них; 

ПРН11. Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів; 

ПРН12. Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо); 

ПРН13.Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів; 

ПРН14. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі; 

ПРН15. Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства у певні історичні періоди; 

ПРН16. Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах; 

ПРН17. Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі; 

ПРН18. Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті та охорони матеріальної й нематеріальної культурної спадщини України; 

ПРН19. Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.; 

ПРН20. Застосовувати сучасні методики викладання історії. 

ПРН21. Уміти навчатися впродовж життя, раціонально організовувати власну діяльність,  ефективно використовувати час, відповідати за професійний розвиток окремих осіб. 
Форма навчання Денна, заочна.
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році
Загальний обсяг i структура освітньої програми Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 66 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів
10.301 Англійська мова 16
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
07.101 Історія України 8
07.102 Археологія та давня культура 5
07.129 Історія Стародавнього Сходу  4
07.130 Історія Стародавньої Греції і Риму 4
07.103 Етнологія 7
07.104 Історія країн Західної Європи та Північної Америки 17,5
07.109 Історія країн Азії, Африки і Латинської Америки 11
07.110 Історія країн Центральної і Східної Європи 5
07.105 Спеціальні історичні дисципліни 9,5
07.131 Історія Православної церкви в Україні 3
10.308 Латинська мова 5
07.132 Історіографія історії України середньовіччя та нового часу 3
07.112 Джерела з історії України 3
13.110 Методика викладання історії 3,5
07.114 Історія міжнародних відносин 7
30.104 Організація науково-дослідницької роботи студентів 4
07.118 Етнополітичний розвиток України 3
07.133 Українська історіографія ХХ століття 3,5
07.106 Музеєзнавство та архівна справа 4
30.102 Курсова робота 6
31.137 Археологічна практика 3
31.138 Музейно-архівна практика 3
31.139 Дослідницька практика 6
31.108 Педагогічна практика 6
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 174
Загальний обсяг вибіркових компонент: 66
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240