Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП «DATA-МАРКЕТИНГ ТА АНАЛІТИКА». 075 Маркетинг

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Гарант освітньої програми: Іванчук Н. В., кандидат економічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій.

Особливості ОПП: 

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з маркетингу.

Основний фокус освітньо-професійної програми – спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом, набуття практичних навичок і вмінь щодо визначення специфіки діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері data-маркетингу, цифрового маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, контент маркетингу, web-дизайну, електронної комерції з урахуванням вимог економічного середовища.

Поєднання теоретичних знань, наукового пізнання із практичною діяльністю з метою оволодіння сучасними універсальними та спеціалізовані інформаційними системами і програмними продуктами, необхідними для ефективного управління ринками та поведінкою споживачів.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
Обов’язкові компоненти ОПП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
08.105 Мікроекономіка 5
08.106 Макроекономіка 4
01.101 Вища математика 10
01.105 Математична логіка 3
01.104 Статистика 6
05.101 Сучасні інформаційні технології 5
08.290 Основи підприємництва 3
08.501 Економіко-математичне моделювання 10
08.435 Аналіз даних 4
08.210 Менеджмент 4
08.211 Маркетинг 9
08.271 Цифровий маркетинг 3
05.253 Web-дизайн 4
08.226 Маркетинг у соціальних мережах (SMM) 4
08.275 Електронна комерція 3
08.225 Контент-маркетинг 3
05.254 SEO-оптимізація сайту 4
08.295 Мобільний маркетинг 4
05.276 Big Data аналітика 3
05.106 Інформаційні системи і технології в управлінні 4
08.438 WEB-аналітика 3
08.371 Моделювання поведінки споживачів 4
08.370 Маркетингові дослідження 4
08.340 Фінанси суб’єктів господарювання 4
01.110 Ризикологія 3
12.206 Господарське право 3
30.102 Курсова робота 3
31.134 Практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»  3
31.134 Практика навчальна з курсу «Маркетинг» 3
31.105 Практика виробнича 6
31.106 Практика науково-дослідна 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Вибіркові компоненти ОПП
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
Загальний обсяг освітньої програми: 240