Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ДЕРЖАВНІ ТА КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ". 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування

Гарант освітньої програми: Шулик Юлія Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, yulia.shulyk@oa.edu.ua

Мета освітньо-професійної програми: підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері державних та корпоративних фінансів, організації бюджетних відносин та особливостей формування, розподілу та використання централізованих державних та місцевих фондів фінансових ресурсів, а також капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємств, організацій, установ); здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Особливості ОПП: 

Опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі фінансів, банківської справи та страхування, з поглибленим вивченням державних та корпоративних фінансів.

Застосування комплексного підходу у формуванні фахівця-практика з акцентом на практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики); поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових досліджень з підготовкою наукових праць: есе, курсових робіт, статей, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.

Освітньою програмою передбачено такі види практик: 

  • навчальна практика з основ наукових досліджень (1 курс) - здобувачі набувають навичок проведення наукових досліджень;
  • навчальна (аналітична) практика (2 курс) - здобувачі набувають навичок обробки, систематизації великих масивів інформації з використанням сучасних ІТ-технологій та інструментів економіко-математичного моделювання;
  • виробнича практика (3 курс) - здобувачі набувають навичок економічної діагностики діяльності суб’єктів господарювання та їхньої облікової політики;
  • науково-дослідна практика (4 курс) - здобувачі набувають навичок академічного письма та представляють результати власних наукових досліджень і розробок.

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія культури та Острозької академії

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

6

08.106

Макроекономіка та фіскальна політика

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

01.104

Статистика

6

08.501

Економіко-математичне моделювання

4

08.209

Економіка підприємства

3

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

4

08.302

Фінанси 

11

08.401

Бухгалтерський облік

5

08.303

Банківська система

4

08.337

Публічні фінанси

6

08.305

Податкова система 

4

08.325

Соціальне страхування

3

08.342

Фінанси корпорацій 

4

08.310

Страхування

5

08.402

Економічна  діагностика підприємства

3

08.403

Аудит

4

12.124

Фінансове право

3

08.341

Казначейська справа

3

08.330

Фінансовий ринок

4

05.210

Інформаційні системи у фінансах

3

31.160

Навчальна практика з основ наукових досліджень

3

31.161

Навчальна (аналітична) практика 

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика 

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:    180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

Загальний обсяг освітньої програми

240

Назва ОПП

Державні та корпоративні фінанси

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками у сфері державних та корпоративних фінансів, організації бюджетних відносин та особливостей формування, розподілу та використання централізованих державних та місцевих фондів фінансових ресурсів, а також капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємств, організацій, установ); здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, накопичують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків. 

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, особливостях формування, розподілу та використання централізованих фондів фінансових бюджетів всіх рівнів та капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємств, організацій та установ), а також застосування сучасних інструментів аналітики, оцінки ризиків на практиці та орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з державних та корпоративних фінансів з акцентом на застосування основного інструментарію прийняття рішень у формуванні централізованих фондів фінансових ресурсів бюджетів та позабюджетних фондів, а також капіталу корпорацій, організацій, підприємств.

Ключові слова: управління та адміністрування, державні фінанси, централізовані фонди фінансових ресурсів, бюджетне планування, корпоративні фінанси, аналітика, оцінка фінансових ризиків, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 

ПРН4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПРН5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПРН6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

ПРН7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. 

ПРН9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. 

ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПРН16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПРН18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПРН20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

ПРН21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПРН22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН24. Оцінювати та аналізувати особливості динамічних змін у формуванні централізованих фондів фінансових ресурсів у процесі бюджетно-податкових змін.

ПРН25. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері державних та корпоративних фінансів.

Форма навчання

 Денна, заочна, умови вступу.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

13.112

Основи педагогіки та психології 

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

08.104

Політекономія

6

08.105

Мікроекономіка

5

08.106

Макроекономіка

4

01.101

Вища математика

10

01.105

Математична логіка

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

5

01.104

Статистика

5

07.138

Історія економічних вчень

3

08.209

Економіка підприємства

4

08.210

Менеджмент

4

08.211

Маркетинг

4

08.301

Гроші і кредит

10

08.302

Фінанси + курсова робота

10

08.401

Бухгалтерський облік

5

08.303

Банківська система

3

08.304

Бюджетна система

4

08.305

Податкова система 

4

08.306

Фінанси підприємств + курсова робота

5

08.310

Страхування

4

08.431

Аналіз господарської діяльності

3

08.403

Аудит

4

08.326

Міжнародні фінанси

3

08.328

Інвестування та управління проектами

3

08.307

Оцінка фінансового ринку

5

31.134

Навчальна практика

3

31.134

Навчальна практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.106

Науково-дослідна практика

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:   

177

Загальний обсяг вибіркових компонент:

63

Загальний обсяг освітньої програми

240