Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Магістратура

Гуманітарний факультет

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Сформувати спроможності випускника до ефективної інформаційно-комунікаційної діяльності в медіапросторі України і світу, до виконання науково-теоретичних, професійно-прикладних завдань у галузі соціальних комунікацій, а також навчально-педагогічної роботи в закладах вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Об'єкт вивчення – управління соціально-комунікативною діяльністю підприємства, організації, установи із застосуванням засобів медіакомунікацій;

Цілі навчання – володіння загальнокультурними та професійними компетентностями в галузі соціальних комунікацій, що містять такі складники, як: розроблення концепції діяльності управління соціально-комунікативними процесами в бізнес-середовищі, застосування медіатехнологій для реалізації зовнішніх і внутрішніх зв’язків організації, налагодження комунікації з громадськістю, представлення інтересів організації на національному або міжнародному рівнях.

Теоретичний зміст предметної області – поняття, концепції, етичні та професійні принципи маркетингових і соціальних комунікацій, використовувані для реалізації внутрішніх і зовнішніх зв’язків організації засобами соціальних комунікацій; Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, комунікаційні процеси.

Програмні результати навчання

ПРН 01. Аналізувати й узагальнювати результати досліджень і робити висновки про закономірності.

ПРН 02. Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову інформаційну акцію.

ПРН 03. Планувати дослідження в галузі соціальних комунікацій на замовлення.

ПРН 04. Писати рецензію на наукову статтю та/або інноваційний проект.

ПРН 05. Використовувати іноземні мови в популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи.

ПРН 06. Робити висновки про результативність досліджень.

ПРН 07. Планувати час на проведення досліджень чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 08. Висвітлювати проблемні питання в діяльності сучасних медіаорганізацій.

ПРН 09. Демонструвати здатність знаходити замовників на проведення дослідження чи розроблення інноваційних проектів.

ПРН 10. Застосовувати спеціалізовані концептуальні новітні знання з соціальних комунікацій під час планування наукової роботи чи розроблення інноваційного проекту.

ПРН 11. Оцінювати проблемні питання професійної діяльності, застосовуючи знання з різних предметних галузей.

ПРН 12. Шукати необхідні знання для планування наукової роботи.

ПРН 13. Опитувати аудиторію для планованого наукового дослідження.

ПРН 14. Писати наукову статтю за результатами дослідження.

ПРН 15. Робити висновки про незавершеність дослідження й застосування нових підходів.

ПРН 16. Писати звіт про роботу медійного колективу з викладенням пропозицій щодо поліпшення професійної діяльності.

ПРН 17. Робити самоаналіз у вигляді звіту про свою наукову та/або впроваджувальну діяльність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: соціокомунікаційне наукове спілкування англійською мовою, соціологія громадської думки, медіалінгвістика, методика викладання: методика викладання журналістики у вищій школі, теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, методологія досліджень соціальних комунікацій, методика викладання: методика та організація наукових досліджень, наукова й освітня журналістика в Україні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:інформаційна політика України, сучасні моделі вітчизняних ЗМК, теорія міжнародної масової комунікації, медіасистеми світу, соціальні мережі, блогінг, рекламні комунікації, сучасні стандарти видавничої справи, комунікативістика, медіакультура, авторська журналістика, актуальні проблеми сучасної журналістики.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, асистентська практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (методологія досліджень соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій), кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»

Спеціалізація: Tеорія культури, Kіберкультура, Культурологія і метатеатр

Мета освітньо-професійної програми

Розвинути у студентів поглиблені знання, уміння та навички аналітичної, експертної, навчальної, консультативної, інформаційної, комунікативної, організаційно-методичної діяльності; оволодіти компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності, навичками розуміння, критики та реалізації театральних проектів.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи й аналізі культурних та театральних феноменів, зважаючи на сучасний український і світовий контекст.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія.

Спеціальна – Теорія культури; Кіберкультура; Культурологія і метатеатр.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, кіберкультура, сучасна культура, постмодерна культура, метатеатр.

Програмні результати навчання

ПР 1. Демонструвати інтелектуальну гнучкість у формулюванні дослідницьких або практичних проблем, а також генерувати оригінальні варіанти (аналітичні, інструментальні) їх вирішення.

ПР 2. Аналізувати джерела інформації щодо культурних явищ і процесів, верифікувати та синтезувати потрібну інформацію відповідно до професійних завдань.

ПР 3. Знати специфіку формування соціальної свідомості й особливості реалізації культурних ідей, образів і смислів, зокрема за допомогою різноманітних знакових систем (вербальних, невербальних).

ПР 4. Аналізувати реалізацію культурних прав і свобод людини, форми й механізми ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації.

ПР 5. Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.

ПР 6. Вести перемовини, організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.

ПР 7. Аргументувати власну позицію, а також дискутувати з культурологічної проблематики у широких соціальних і дисциплінарних контекстах.

ПР 8. Організовувати і планувати власну професійну діяльність, а також діяльність колективів різного професійного складу та організаційної належності (державних, громадських, комерційних) у царині культури.

ПР 9. Формувати корпоративні цінності, розв’язувати конфліктні ситуації, що виникають у професійній діяльності, дотримуючись правових та етичних норм, а також ураховуючи ментальні та культурні особливості колективу (організації).

ПР 10. Здійснювати експертну оцінку продуктів творчості, соціальної ефективності культурних інститутів, практик і відносин, продукувати ідеї щодо забезпечення креативної діяльності та потреб соціокультурного середовища.

ПР 11. Виявляти чинники соціокультурної динаміки, зокрема культурних інновацій, умови культурного відтворення й оцінювати ризики культурної деструкції.

ПР 12. Викладати навчальні дисципліни культурологічного спрямування та організовувати різноманітні форми позанавчальної діяльності в закладах вищої освіти.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Культурологія», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредити;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:Сучасні теорії культури, університетські студії, конфлікт у культурологічному вимірі, культурна антропологія, міжкультурна комунікація, європейські студії, методологічний практикум, вступ до феноменології, структуралізм, герменевтика, соціологія культури, постмодерна ситуація в культурі, педагогіка вищої школи

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціокультурологія відеогра: критична теорія культурного геймплею сучасності, нові медіа, філософія літератури, кіберкультура, методологія гуманітарного пізнання, філософія в пошуках себе, філософія літератури, міська культура, гуманітарна експертиза, техніка та методологія акторської творчості в ігровому театрі, театр як соціокультурний феномен режисура ігрової вистави, перформативні студії, ігрові взаємодії з драматичним текстом, сучасні комунікативні технології, гра з простором і часом у сценічному рішенні вистави, театральна педагогіка: акторські тренінги.

Практична підготовка: науково-дослідна практика, педагогічна практика (у ЗВО).

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності.

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Спеціалізація: 035.01 “Українська мова і література”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Повна вища освіта в галузі української філології .

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично осмислювати різні напрями і школи в лінгвістиці й літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії та концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей і інтегрувати набуті знання в професійну діяльність.

ПРН 2. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 3. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтегрувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних та новітніх методологічних принципів.

ПРН 4. Знати методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти, творчо й практично використовувати їх у професійній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення художніх творів різних літературних родів, технологію їхнього наукового редагування та перекладу.

ПРН 6. Бездоганно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, сформовану мовну й мовленнєву компетенції вільно застосовувати в науково-дослідний діяльності.

ПРН 7. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 8. Аналізувати й порівнювати складні мовно-літературні явища та факти, інтегрувати знання з інших галузей, використовувати міжпредметні зв’язки в системі наукової аргументації та доказів.

ПРН 9. Організовувати освітній процес у закладах вищої освіти, утілювати інноваційні підходи до викладання філологічних дисциплін, використовувати оптимальні прийоми для застосування знань.

ПРН 10. Створювати різножанрові тексти, редагувати усні й письмові твори різного ступеня складності, зважаючи на їхню наукову цінність і стилістичні особливості.

ПРН 11. Планувати, організовувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності; застосовувати сучасні методики та технології для успішного й ефективного провадження професійної діяльності.

ПРН 12. Демонструвати належний рівень володіння українською та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування, презентувати результати своїх досліджень державною та іноземними мовами.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власний погляд на них як фахівця, так і широкому загалу, постійно вдосконалювати власну комунікативну компетентність.

ПРН 14. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність, розбудовувати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 15. Ефективно оцінювати конкретні складні й непередбачувані ситуації, застосовувати нові підходи до прогнозування в галузі філології та соціальних сферах, дотичних до лінгвістики та літературознавства.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освітнього ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія», а також іншої спеціальності за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи компаративістики

Лінгвістична семантика в науково-дослідній парадигмі

Дослідницький підхід до вивчення українського правопису

Письменницький епістолярій

Теорія літератури

Літературна критика

Сучасна українська літературна мова

Сучасна українська література

Загальне мовознавство

Історія української мови

Методика викладання лінгвістичних дисциплін

Методика викладання літературознавчих дисциплін

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Українська індивідуально-авторська неологія і неографія

Корпусна лінгвістика

Мовно-літературне редагування

Основи комунікативної лінгвістики

Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві

Література нон-фікшн: проблеми сучасної наукової рецепції

Література висока, елітарна, кітч

Ділове (наукове) спілкування

Українська медіалінгвістика

Методологія дослідження міфопоетичного дискурсу в українській літературі

Українська мережева література

Практична підготовка:

ФНауково-дослідна практика

Науково-педагогічна практика в закладах вищої освіти

Кваліфікаційна робота

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови, історії української літератури, загального мовознавства, теорії літератури й захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

За спеціальністю 031 Релігієзнавство

Галузь знань 03 – "гуманітарні науки"

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі релігієзнавства. Сформувати у випускників навички розв’язувати складні науково-освітні завдання релігієзнавства та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування набутих знань теоретико-методологічних основ релігієзнавства, самостійного проведення польових досліджень, активної участі в індивідуальній та командній роботі.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов, а також якісне оновлення методології, змісту і технологій підготовки й виховання кваліфікованих фахівців на основі поєднання цілісного педагогічного процесу з науковими дослідженнями в галузі сучасного релігієзнавства, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності та особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаної з впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації. Водночас, передбачено формування духовно багатої, інтелектуально оснащеної, соціально відповідальної особистості, базоване на комплексній програмі модернізації української освіти, принципових філософсько-методологічних положеннях, що визначають стратегію розвитку релігієзнавчої освіти на початку ХХІ ст.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критичного осмислення традиційних і новітніх наукових концепцій.

ПРН 2. Виявляти знання основних форм і тенденцій сучасного релігієтворення, зокрема, виникнення нових релігійних віровчень, рухів та організацій.

ПРН 3. Демонструвати здатність виявляти сучасні тенденції співіснування різних релігійних конфесій, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу релігійних і політичних процесів.

ПРН 4. Уміти доносити до фахівців і нефахівців, зокрема осіб, які навчаються, власні ідеї щодо вирішення проблем релігійного характеру в процесі професійної комунікації.

ПРН 5. Застосовувати на практиці основні категорії, поняття, терміни, класифікації релігієзнавства для аналізу релігійних процесів світу.

ПРН 6. Уміти розробляти пропозиції щодо вирішення стратегічних проблем релігійного характеру на міжнародному та національному рівнях.

ПРН 7. Демонструвати знання традиційних і новітніх релігієзнавчих концепцій.

ПРН 8. Уміти визначати специфіку онтологічного, гносеологічного й аксіологічного аспектів релігієзнавства.

ПРН 9. Демонструвати знання в царині тенденцій релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 10. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 11. Уміти використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з академічного релігієзнавства для роботи в державних установах, громадських і релігійних організаціях.

ПРН 12. Уміти розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 13. Демонструвати знання принципів науково-дослідної роботи в предметному полі релігієзнавства.

ПРН 14. Осмислювати доцільність застосування традиційних, інноваційних, інтерактивних форм і методів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування.

ПРН 15. Демонструвати володіння методикою викладання релігієзнавчих дисциплін.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1рік і 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 27 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Експертиза творів сакрального мистецтва

Сучасна релігійна філософія

Релігійна символіка

Релігія та суспільна комунікація

Вселенське православ’я

Практикум з релігійно-соціологічних досліджень

Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослов’я

Англійська мова (мова професійного спрямування)

Педагогіка і психологія вищої школи

Практична підготовка:

Педагогічна практика

Кваліфікаційна робота

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційної роботи.

Факультет романо-германських мов

Назва ОПП

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності), кваліфікація

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Кваліфікація: філолог, викладач англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок і компетентностей з англійської філології. Вона покликана розвивати навички спілкування англійською мовою та двома іншими іноземними мовами, поглибити знання з основ лінгвістики та літературознавства, перекладу, культури та літератури англомовних країн, а також удосконалити навички проводити наукові дослідження. Програма передбачає вибір поглибленого вивчення різних прикладних аспектів лінгвістики, який містить напрямки мовного менеджменту туристичної та готельної індустрії, методики навчання іноземних мов, менеджменту перекладацьких процесів, а також технологій мовного впливу.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, експертиза, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів) і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння

- основних світоглядних теорій та концепцій у галузі гуманітарних і соціально-економічних наук;

- етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми;

- сучасних наукових методів філологічних досліджень;

- сутності мови як суспільного явища, її зв`язку з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу;

- принципового зв`язку мови і світу; походження і розвитку мови, її рівнів;

- функційних властивостей мови, лінгвокраїнознавчих особливостей;

- основних категорій та видів перекладу;

- особливостей філологічної діяльності, ділового мовлення та справочинства, формування мовленнєвих умінь і навичок іноземною мовою;

- психологічних характеристик основних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.

Застосування знань і розумінь

- самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики;

- розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності;

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань із фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства – англійською мовою як основною на рівні С1 (Advanced); другою іноземною мовою (німецькою, французькою) – на рівні B2 (Upper-Intermediate); третьою іноземною мовою (німецькою, французькою, іспанською, польською) – на рівні А2 (Elementary);

- перекладати й занотовувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти;

- застосовувати міжмовні еквіваленти, ураховувати системні міжмовні розбіжності;

- використовувати в практиці перекладу довідкову літературу, електронні бази даних;

- уміти творчо підходити до використання мови в різних ситуаціях.

Формування суджень

- володіти основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої та літературознавчої науки;

- узагальнювати та систематизувати мовні явища;

- використовувати фахову кваліфікацію для підвищення загальної і філологічної культури громадян різних вікових категорій;

- вільно оперувати мовознавчим та літературознавчим матеріалом;

- засвоїти загальнопедагогічні й конкретні методики, використовувані у викладанні філологічних та мовних дисциплін, і навчитися застосовувати їх практично;

- подальше навчання з високим рівнем автономності.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 місяці.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 51 кредит без практичної підготовки;

- вибіркові компоненти – 18 кредитів без практичної підготовки;

- з них практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

13.103. Методика викладання дисциплін за фахом (3 кредити)

1. Методичне забезпечення освітнього процесу з викладання дисциплін за фахом у ЗВО. 2. Вимоги до професійної компетенції викладача ЗВО. 3. Особливості навчальної роботи і професійної підготовки студента ЗВО. 4. Лекція як форма організації освітнього процесу у ЗВО. 5. Семінарські, практичні, лабораторні заняття у викладанні дисциплін за фахом у ЗВО. Самостійна й індивідуальна робота. 6. Інноваційні технології навчання дисциплін за фахом у ЗВО. 7. Вимоги до проведення занять за фахом у ЗВО. 8. Види і форми контролю у викладанні дисциплін за фахом у ЗВО. 9. Здійснення тестового контролю на заняттях за фахом. 10. Виконання різних типів наукових робіт студентами-філологами у ЗВО. 11. Вимоги до професійної підготовки у ЗВО в контексті європейського і світового досвіду

30.105. Методологія і організація лінгвістичних досліджень (3 кредити)

1. Як розпочати наукове дослідження. 2. Складання плану-пропозиції наукового дослідження. 3. Процес виконання дослідження. 4. Оформлення бібліографічних посилань. 5. Вибір методології дослідження. 6. Написання та презентація дослідження.

10.211. Лінгвоісторіографія (3 кредити)

Змістовий модуль 1. Базові поняття теорії лінгвоісторіографії. 1. Базові поняття лінгвоісторіографії. Періоди розвитку. 2. Лінгвістичні погляди в Стародавній Греції, Римі. Індійська лінгвістична традиція.

Змістовий модуль 2. Закордонні лінгвістичні школи. 1. Молодограматики. Формування лінгвістичної школи. Концепція Г. Пауля та П. Фортунатова. Базові тези молодограматиків. 2. Фердинанд де Соссюр і поява структуралізму. 3. Женевська школа лінгвістики. Ш. Баллі. А. Сеше. С. Карцевський. 4. Празька школа лінгвістики.

Змістовий модуль 3. Американська лінгвістична традиція. 1. Американський дескриптивізм. Е. Сепір і Л. Блумфілд. 2. Лінгвістична концепція Н. Хомського. Змістовий модуль 4. Когнітивна лінгвістика. 1. Прототипи, лінгвістичні і концептуальні категорії.

Змістовий модуль 5. Українські лінгвістичні школи. 1. Харківська лінгвістична школа. Сучасні лінгвістичні школи України.

27.101. Міжкультурна комунікація (3 кредити)

Змістовий модуль 1. Базові поняття теорії комунікації

Змістовий модуль 2. Основні засади міжкультурної комунікації. 1. Національні стереотипи, коди, символи. 2. Типи культур і міжкультурні стилі комунікації.

Змістовий модуль 3. Картина світу і концептосфера нації. 1. Ціннісний вимір у комунікації. 2. Комунікація, етика і суспільство.3.Етичні дилеми. Етичний заповіт.

26.103. Основи культури іншомовного мовлення (3 кредити)

Змістовий модуль 1. Базові поняття основ теорії іншомовного мовлення. 1. Комунікація і робоче місце. Основні поняття іншомовного мовлення, суміжні науки, функції та мета. Види і типи ділової, усної та письмової комунікації.

Змістовий модуль 2. Комунікація в діловому середовищі. 1. Типи і компоненти ділової комунікації, стилі ділової комунікації. Шляхи поліпшення спілкування, розвиток комунікативних навичок.

Змістовий модуль 3. Зв’язок мови, культури і суспільства. 1. Гіпотеза Сепіра – Ворфа. Поняття лінгвістичного релятивізму та лінгвістичного детермінізму. Недоліки та переваги гіпотези Сепіра – Ворфа. 2. Етнолінгвістика. Монолігвізм, білінгвізм та полілінгвізм. Культурне значення слова та речення.

Змістовий модуль 4. Комунікативні стилі та варіації. 1. Комунікативні стилі. Акти мовлення. Діалекти та акценти. Сленг і жаргон. 2. У. Лабов і теорія соціальної стратифікації. У. Лабов і дискурс.

Змістовий модуль 5. Мова і культура. 1. Мовні варіації. Зміна коду. Соціальні чинники й мовні зміни. 2. Ч. Фергюсон і диглосія. Триглосія і поліглосія. Піджин / ток-пісін. Мова в Папуа-Нова Гвінея.

Змістовий модуль 6. Мова і влада. 1. Гендерні особливості мови. Мова чоловіків і жінок. Мова чоловіків і жінок у політиці. 2. Лінгвістичний імперіалізм. Характеристики явища. Наслідки.

10.338 Англійська мова для академічних цілей (11 кредитів)

Завдання та змістовні модулі на рівень С1 володіння англійською мовою для академічних цілей відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

10.306; 10.307 Друга іноземна мова (німецька, французька) (9 кредитів)

Завдання та змістовні модулі на рівень А2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

10.104 Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн (3 кредити)

1. Початок і розвиток літературознавчої методології ХІХ сторіччя. Метод міфологічної критики, біографічний, культурно-історичний, компаративний методи. 2. Основні літературознавчі методи першої половини ХХ сторіччя. Психоаналіз З. Фройда, метод «глибинної психології» (архетипна критика) К.-Г. Юнга, трансактний аналіз американського психоаналітика Е. Берна. 3. Наратологія і структуралізм, основний науковий апарат. 4. Літературознавча методологія другої половини ХХ сторіччя. Постструктуралізм (деконструкція). 5. Постколоніальна критика Е. Саїда, переклади його праць українською мовою. 6. Сучасна феміністична критика – від Сімони де Бовуар до Джудіт Батлер. 7. Рецептивна естетика – проблема читача. Мультикультуралізм як явище американського суспільства кінця ХХ ст. 8. Популяризація в американському літературознавстві методів «нового історизму», «культурного матеріалізму» та їх застосування в інтерпретації художніх текстів.

10.212. Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства (3 кредити)

1. Етапи становлення перекладознавства як науки: Лінгвістична теорія перекладу. Функційні підходи до перекладу. Полісистемна та інші системні теорії. «Повороти» перекладознавства. 2. Структура перекладознавства. Проблематика дескриптивного перекладознавства. 3. Продуктно-орієнтований, процесно-орієнтований та функційно-орієнтований підходи. 4. Переклало-орієнтований підхід до тексту та стилю. 5. Завдання прикладного перекладознавства. 6. Моделі перекладу. 7. Перспективи перекладознавства в період глобалізації.

10.205 Спецкурс із лінгвістики (3 кредити)

1. Вимоги сучасного глобалізованого ринку до мовного контенту та кваліфікації фахівця-лінгвіста. 2. Лінгвістичний консалтинг як інструмент послуг із мовного аудиту, мовних досліджень для корпоративних потреб, пошуку партнерів за кордоном, лінгвістичної експертизи, соціальної та культурної адаптації бізнесу тощо. 3. Особливості лінгвістичних послуг для галузі розваг: кіно, театр, музика, комп’ютерні ігри, інтерактив. 4. Гібридизація англійської мови як лінгвістична/перекладацька проблема та підходи до її вирішення. 5. Специфіка оброблення та творення нових термінологічних одиниць фахівцями-лінгвістами. 6. Перекладацькі послуги на ринку лінгвістичних послуг. Специфіка локалізації, глобалізації, адаптації мовного контенту. 7. Взаємодія автора, перекладача, редактора/коректора, керівника проекту та замовника мовного контенту. 8. Сучасні комп’ютерні, інтернет- і хмарні технології для надання високоякісних лінгвістичних послуг.

10.311; 10.312; 10.313; 10.314 Третя іноземна мова (німецька/ французька/ іспанська/ польська) (7 кредитів)

Завдання та змістовні модулі на рівень А2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Блок дисциплін за вибором: Мовний менеджмент бізнесу та туризму

10.317 Спецкурс з англійської мови (3 кредити)

1. Hotel Organization and the Front Office Management. 2. Effective Interdepartmental Communication. 3. Property Management Systems. 4. Reservations. 5. Field Management. 6. Guest Checkout. 7. Night Audit. 8. Training for Hospitality. 9. Promoting In-House Sales

10.339; 10.340 Спецкурс із другої іноземної мови (французька/ німецька) (3 кредити)

1. Рецепція. 2. Кухня, обладнання та меню. 3. Ресторан, сервірування та обслуговування гостей.

10.341; 10.342; 10.343; 10.344 Спецкурс із третьої іноземної мови (німецька/ французька/іспанська/ польська) (3 кредити)

Завдання та змістовні модулі на рівень А2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

27.141 Бізнес-комунікація (3 кредити)

1. First Contact. The right person. 2. An unexpected call. What’s the message? 3. Handling information. Communication breakdown. 4. Making plans. Solving problems. 5. Handling complaints. Closing a call. 6. Making a Start. What is the point. 7. Making a Start. Visual Aids. 8. Non-Verbal Communication. 9. Finishing Off. Question Time. Putting it all together. 10. Teleconference/ Skype Presentations.

10.347 Діловодство в готельній індустрії (3 кредити)

1. Потреби та мотивації туристів. Чому люди подорожують? 2. Історія розвитку та структура сфери “гостинності”. 3. Огляд готельної індустрії та її класифікація. 4. Історія розвитку сфери “гостинності” в Україні. 5. Управління готельним комплексом. 6. Аналіз сучасного готельного комплексу. 7. Ознайомлення з основами ведення фінансової документації. 8. Обчислення прибутковості готельного комплексу. 9. Комп'ютерні системи адміністрування діяльності готелю.

05.101 Сучасні інформаційні технології (3 кредити)

1. Системи мережевих конференцій. 2. Табличні процесори. 3. Системи машинного перекладу. 4. Системи перекладацької пам'яті. 5. Словникові системи. 6. Системи розпізнання тексту. 7. Системи менеджменту проектів. 8. Текстові процесори. 9. Хмарні сервіси.

Блок дисциплін за вибором: Менеджмент перекладацьких процесів

10.317 Спецкурс з англійської мови (3 кредити)

Завдання та змістовні модулі на рівень С2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

10.339; 10.340 Спецкурс із другої іноземної мови (французька/ німецька) (3 кредити)

Завдання та змістовні модулі на рівень А2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

10.341; 10.342; 10.343; 10.344 Спецкурс із третьої іноземної мови (німецька/ французька/іспанська/ польська) (3 кредити)

Завдання та змістовні модулі на рівень А2 володіння мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

10.238 Нормативне редагування перекладу (3 кредити)

1. Види роботи з текстом. 2. Специфіка редагування перекладів. 3. Нормативне редагування українського тексту. Нормативне редагування англійського тексту. 4. Письмовий переклад – вимоги. 5. Критерії редакторської оцінки адекватності перекладу.

05.214 Комп'ютерні системи автоматизованого перекладу (САТ інструментарій) (3 кредити)

1. Програмне забезпечення для автоматизації перекладу. 2. Переклад документу засобами CAT. 3. Робота з перекладацькою пам'яттю. 4. Засоби керування базами даних термінології. 5. Способи створення та процес редагування термінологічних баз. 6. Вирівнювання в системах автоматизації перекладу. 7. Робота над створенням і під’єднанням перекладацького пакету. 8. Контрольне завдання з перекладу за допомогою засобів CAT. 9. Хмарні технології в перекладі. 10. Керування перекладацькими проектами. 11. Процес перекладу та редагування засобами хмарного середовища. 12. Створення перекладацьких проектів. 13. Створення і наповнення самостійного перекладацького проекту засобами платформи Memsource. 14. Автоматизація процесу створення проекту. 15. Огляд інших систем керування перекладацькими проектами. 16. Груповий проект зі створення та виконання перекладацького проекту. 17. Контрольне завдання зі створення перекладацького проекту. 18. Система організації перекладацької діяльності XTRF. 19. Використання системи XTRF провайдерами перекладацьких послуг. 20. Налаштування перекладацьких проектів на кілька мов. 21. Огляд модуля роботи з рахунками. 22. Системи організації індивідуальної перекладацької діяльності.

10.239 Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент (3 кредити)

1. Термінологія: загальний огляд. 2. Загальні аспекти термінознавства. 3. Методологія створення термінологічного запису. 4. Інструменти. 5. Стандартизація.

Практична підготовка: асистентська практика, виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота.

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Східні студії, Прикладна політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, східних студій, прикладної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ПРН 4. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 5. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 6. Використовувати загальні та професійні інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 7. Проводити дослідження на сучасному професійному рівні.

ПРН 8. Постійно вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 9. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 10. Генерувати нові ідеї (креативність).

ПРН 11. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи розв’язання професійних теоретичних і практичних проблем.

ПРН 12. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 13. Комплексно розуміти природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої галузі пізнання, а також розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 14. Фундаментально знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 15. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 16. Комплексно розуміти особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Комплексно знати принципи функціювання та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 18. Застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 19. Розвинуто використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 20. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 21. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 22. Професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік і 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність першого рівня вищої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:методика науково-дослідної роботи, педагогіка та психологія вищої школи, методика країнознавчих досліджень, історія Центрально-Східної Європи кін. ХХ ст – поч. ХХІ ст., польська мова (за професійним спрямуванням)

Перелік i зміст вибіркових навчальних дисциплін:політичні партії та електоральна політика в посткомуністичних країнах, політична історія України кін. ХХ ст - поч. ХХІ ст., політична журналістика, політекономія, політична психологія, аналіз та візуалізація відкритих даних.

Практична підготовка: асистентська практика, науково-дослідна практика, кваліфікаційна робота.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Сучасна політична теорія», «Посткомуністичні трансформації», «Політичні системи країн Центрально-Східної Європи»), захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

«Психологічна реабілітація в соціальній сфері», «Педагогічна та вікова психологія», «Управління персоналом та особистісний розвиток»

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка магістра з психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності з відповідної спеціалізації та викладання в закладі вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми

Прикладна орієнтація за спеціалізаціями – «Психологічна реабілітація в соціальній сфері», «Педагогічна та вікова психологія», «Управління персоналом та особистісний розвиток».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Повна вища освіта в галузі психології. Спеціальності «Психологія», спеціалізації: «Психологічна реабілітація в соціальній сфері», «Педагогічна та вікова психологія», «Управління персоналом та особистісний розвиток»

Програмні результати навчання

ПР1: інтегрувати та систематизувати набуті в процесі професійного навчання знання про закономірності та особливості розвитку та функціювання психіки;

ПР2: аналізувати, порівнювати професійно-важливу інформацію та добирати науково-обґрунтовані релевантні джерела для роботи;

ПР3: планувати, організовувати та здійснювати практичну психологічну діяльність (тренінгову, консультаційну, психодіагностичну, корекційну, просвітницьку) з використанням науково-верифікованих методів і технік, уміти вирішувати психологічні проблеми, пов’язані з організацією та управлінням людськими ресурсами, зі супроводом групових і робочих процесів, поведінкою фахівців;

ПР4: проводити наукове дослідження, рефлексувати, критично оцінювати здобуті результати та генерувати нові ідеї для оптимізації прикладної професійної діяльності;

ПР5: володіти навичками викладання, забезпечувати умови для ефективного навчання і розвитку всіх суб’єктів у навчальній діяльності;

ПР6: уміти застосовувати іноземну мову як засіб професійної комунікації;

ПР7: реалізовувати настанови гуманності на основі норм професійної етики та загальнолюдських цінностей, відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР8: планувати та здійснювати наукові комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значущих проблем і чинників досягнення психологічного благополуччя різних груп населення.

ПР9: володіти навичками організації психореабілітаційного процесу, сприяння, відновлення, підтримки та підвищення позитивного функціювання особистості.

ПР10: упроваджувати методи і технології інноваційного практикування та управління в системі освіти.

ПР11: уміти використовувати знання різноманітних методів роботи із запитами осіб різних вікових категорій.

ПР12: оцінювати, планувати та впроваджувати ефективний менеджмент організації та уміння здійснювати поточну оцінку, визначати умови практичної реалізації завдань, вміння планувати, організовувати й результативно здійснювати професійну діяльність.

ПР13: застосовувати знання основних видів і технологічних підходів до планування власної професійної діяльності та самостійно контролювати результативність професійної діяльності, удосконалювати систему самоорганізації.

ПР14: реалізовувати основні правила та норми психологічної діяльності й особливостей виробничого процесу для підвищення ефективності професійної діяльності персоналу в тій чи тій організації.

ПР15: володіти навичками надання екстреної психологічної допомоги в разі психоемоційного стресу, життєвих криз, а також розпізнавання випадків, що потребують невідкладної психологічної допомоги

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Диплом бакалавра одиничний, 240 кредитів ЄКТС

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 51 кредит;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Герменевтична філософія психології

Соціальні та політичні конфлікти (англійською мовою)

Англійська мова (поглиблений курс)

Психологія культурних відмінностей (англійською мовою)

Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності

Психологічні аспекти управління організацією

Теоретико-методологічні проблеми психології

Психологія мислення

Методи комп'ютерного аналізу даних в психології

Методика та організація наукових досліджень у галузі психології

Прикладна психолінгвістика

Інноваційні технології та методи навчання у вищій школи

Психологія професійної "Я-концепції"

Педагогічна практика (асистентська)

Науково-дослідницька практика

Кваліфікаційна робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Вибірковий блок для спеціалізації «Психологічна реабілітація в соціальній сфері»

Гештальт-терапія у роботі з людьми з особливими потребами та їх рідними

Психологічна робота з кризовими станами

Психосоматика в реабілітаційній психології

Психологічна реабілітація при ПТСР

Екстрена психологічна допомога

Психологічна допомога фахівцям допомагаючих професій

Когнітивно-поведінкова психотерапії

Дизайн -мислення як технологія роботи з проектами

Вибірковий блок для спеціалізації «Педагогічна та вікова психологія»

Психологія життєвого шляху

Основи геронтології

Соціально-психологічний менеджмент та анімація дозвілля

Практична андрагогіка та акмеологія

Психологія педагогічної діяльності

Психологія самопізнання та самопізнання

Наративна психологія та терапія

Дизайн-мислення як технологія роботи з проектами

Вибірковий блок для спеціалізації «Управління персоналом та особистісний розвиток»

Психологія лідерства

Теорія та практика HR

Психологія та аналіз поведінки споживачів

Психологія мотивації

Психологія прийняття рішення

Соціальні процеси та організаційні зміни

Організаційний розвиток

Дизайн-мислення як технологія роботи з проектами

Практична підготовка: ппедагогічна (асистентська) практика, науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи.

Факультет міжнародних відносин

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір професіонала ступеня магістра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє поглибленими знаннями та практичними уміннями й навичками для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин і зовнішньої політики держав, ефективної роботи в царинах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідницьких інституціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, сфокусована на вивченні зовнішньої політики, світової політики, національної та міжнародної безпеки і професійному використанні іноземних мов у фаховій діяльності.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, світова політика,зовнішньополітична стратегія, міжнародні системи, європейська політика.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати фундаментальні знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, джерел і напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики.

2. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародні відносини.

3. Демонструвати знання наукових підходів, методологій і методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

4. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів і механізмів гарантування безпеки в міжнародному просторі та зовнішній політиці держав.

5. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав і міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах.

6. Збирати, обробляти й аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.

7. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобального розвитку.

8. Оцінювати й аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми й ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.

9. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин і світової політики.

12. Оцінювати міжнародні події, процеси в царині міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва царинах.

14. Проводити підготовку, розроблення та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.

15. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в царині міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.

16. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

17. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей під час розроблення та реалізації прикладних і наукових проектів у царині міжнародного співробітництва та дипломатії.

18. Організовувати та вести професійні дискусії в царині міжнародних відносин і зовнішньої політики.

19. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

20. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

21. Професійно обстоювати інтереси України в різних царинах міжнародних відносин.

22. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

23. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

24. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання правил прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредитИ;

- практична підготовка – 21 кредит;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: методика викладання у вищій школі, теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин), міжнародні системи та глобальний розвиток, актуальні проблеми зовнішньої політики і міжнародних відносин, міжнародна та європейська безпека, практикум перекладу, національна безпека України, аналіз та прогнозування зовнішньої політики, актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході, актуальні проблеми європейської інтеграції.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: закордонне українство, асиметричні загрози, тероризм і антитероризм у сучасній системі міжнародних відносин, зовнішньополітичні стратегії та доктрини, Європейська політика сусідства та Україна, європейська політика України, англійська мова дипломатичних документів.

Практична підготовка: педагогічна (асистентська) практика, науково-виробнича практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота, кваліфікаційний екзамен з практики перекладу.

Назва ОПП

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: регіоналізація в міжнародних відносинах / актуальні проблеми міжнародних відносин.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у царині міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії, історії та практики міжнародних глобальних і регіональних відносин, зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема й туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу, прогнозування процесів у міжнародних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем і конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у царині зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва, міжнародного туризму, освітніх та науково-дослідних інституціях; спеціалістів, підготовлених до нових викликів у професійній діяльності в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в царині міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, проблеми зовнішньої політики держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, забезпечення їх перекладом, міжнародний туризм, методологія та методи міжнародно-політичних і країнознавчих досліджень.

Програмні результати навчання

1. Готувати аналітичні довідки, звіти, огляди та інші документи про стан міжнародних відносин та зовнішньої політики держав;

2. Оцінювати міжнародні події, процеси в галузі міжнародного співробітництва, національної та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних відносинах;

3. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах;

4. Готувати, розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин і зовнішньої політики;

5. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства, міжнародного туризму та міжнародних комунікацій;

6. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій для супроводу двосторонніх та багатосторонніх міжнародних проектів;

7. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей під час розроблення та реалізації прикладних і наукових проектів у царині міжнародного співробітництва та дипломатії;

8. Організовувати та вести професійні дискусії в галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики;

9. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважаючи опонентів і їхню позицію;

10. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин, зовнішньої та безпекової політики, країнознавства, міжнародного туризму;

11. Професійно обстоювати інтереси України у різних галузях міжнародних відносин;

12. Визначати, аналізувати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, юридичні та інші ризики в царині міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів;

13. Виявляти, ставити та теоретизувати вирішення проблем міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив і напрямів його розвитку в країнах і регіонах світу;

14. Володіти прийомами та методами, проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій і концепцій;

15. Професійно володіти іноземними мовами;

16. Здійснювати керівництво проектами у професійній діяльності;

17. Забезпечувати керівництво курсовими роботами та практиками;

18. Проводити навчальні заняття (лекційні, семінарські, практичні, індивідуальні).

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули рівень бакалавра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредитИ;

Зокрема

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Методика викладання у вищій школі; Теоретичний семінар (Методика країнознавчих досліджень); Актуальні проблеми зовнішньої політики України; Міжнародні системи та глобальний розвиток; Проблеми національної та регіональної безпеки; Аналіз і прогнозування зовнішньої політики; Практикум перекладу; Актуальні проблеми країнознавчих досліджень; Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції; Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; Науково-виробнича практика; Педагогічна (асистентська) практика; Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи; Питання Арктики в міжнародних відносинах; Управління проектами у перекладацькій діяльності; Туристичне країнознавство англомовних країн; Релігійний фактор у міжнародних відносинах; Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу; Трансформаційні процеси в державах ЄС: ФРН і Французької Республіки; Питання національних меншин в країнах Західної Європи; Етика, естетика та риторика у міжнародних відносинах; Геополітичні виклики Євразії та національні інтереси України; США: проблеми політичного лідерства.

Практична підготовка: науково-виробнича практика; педагогічна (асистентська) практика.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (Практикум перекладу; Актуальні проблеми країнознавчих досліджень), кваліфікаційна робота.

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати поглиблені знання та практичні уміння і навички про історичне минуле України та людства, причиново-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціювання людського суспільства, особливості формування й побутування матеріальної та нематеріальної історико-культурної спадщини.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку викладачів історії

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Об’єкти вивчення та діяльності:

– минуле України та людства в усіх його виявах;

– пам’ятки археології, історії та культури, історична пам’ять, історична політика, соціокультурні практики в минулому та сьогоденні;

– категорійний апарат, теоретичні концепції та методичний інструментарій, використовуваний під час історичного пізнання;

– значення та смисли діяльності людей у минулому, загальнолюдські й національні цінності, представлені в наукових фактах, текстах, речових пам’ятках, пам’ятках духовної культури та в соціальних практиках;

– методика викладання у вищій школі.

Ключові слова: світова історія, історія України, історіографія та джерелознавство, теорія та методологія історії, методика викладання у вищій школі.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати глибокі знання в межах спеціалізації з позначенням новацій останнього часу;

2. Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, зокрема й на сучасному етапі;

3. Демонструвати знання професійних норм у галузі історії та археології;

4. Відтворювати основні етапи наукового пошуку в галузі історії та археології і завдання кожного з них;

5. Розуміти основні теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки;

6. Розуміти шляхи формування репрезентативної джерельної бази під час розроблення певної історичної проблематики;

7. Розуміти зв’язок та різницю між історичними фактами в джерелі та історіографічними фактами в науковій літературі;

8. Демонструвати спроможність вибирати методологію та методи під час власного дослідження;

9. Пояснювати взаємозв’язки між процесами в минулому та на сучасному етапі, оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та особливостей історичного розвитку людства в певні історичні періоди;

10. Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та панівними в суспільстві поглядами на минуле;

11. Демонструвати навички професійного спілкування з використанням іноземної мови;

12. Виявляти ініціативу, спрямовану на збереження та управління культурною спадщиною.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність ступеня бакалавра, виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 66 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредитИ;

Зокрема

- практична підготовка – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: актуальні питання історії України ХХ ст.; теорія та методологія історії (теоретичний семінар); воєнно-політична історія України; методика викладання у вищій школі; українська історія в історичній науці УРСР сер. 1950-х – сер.1980-х рр.; українське суспільство ранньомодерної доби; історична пам’ять і формування політичної нації в Україні; українська закордонна історіографія; проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 р.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: міжконфесійні відносини на західноукраїнських землях у 1920-1940-х роках; історія дипломатії; національна безпека України; історичне краєзнавство Волині; англійська мова.

Практична підготовка: дослідницька, педагогічна практики.

Підсумкова атестація: кваліфікаційна робота.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОПП

«Право»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність - 081 Право

Спеціалізація - державно-правова, кримінально-правова

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих професіоналів із права, які володіють сучасним правовим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані із функціюванням права в умовах мінливості та невизначеності середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 90 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 48,9%, зокрема: професійна підготовка – 25,6%; виробнича практика – 10%; кваліфікаційна робота – 6,7%; вибіркові компоненти ОПП – 51,1 %.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право» другого (магістерського), яка передбачає набуття компетентностей застосування відповідних концепцій, теорій і методів для розв'язання проблем, що виникають в умовах мінливого середовища, поглиблення практичних навичок і відповідних компетенцій у галузі юриспруденції.

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта, магістр права.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти другого (магістерського) ступеня зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

ПРН 1. Розуміти закономірності розвитку правових і соціальних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.

ПРН 2. Критично оцінювати та прогнозувати явища в галузі права з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН 3. Аналізувати управлінські рішення в царині юриспруденції.

ПРН 4. Ставити завдання, проводити моделювання та комплексний аналіз діяльності підприємств, установ, організацій у галузі права в умовах ризику та невизначеності.

ПРН 5. Ставити цілі та розробляти ефективні плани пов’язаної з правозастосуванням та правореалізацією діяльності підприємства (установи, організації) чи його окремих підрозділів.

ПРН 6. Ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення досліджень, ухвалення рішень та презентація їх результатів у процесі власної професійної діяльності.

ПРН 7. Збирати, систематизовувати інформацію, обробляти дані.

ПРН 8. Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, моделювання та прогнозування.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту першого рівня та виконали Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 90 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 35 кредитів;

- вибіркові компоненти – 46 кредитів;

- практична підготовка – 9 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Філософія права, Юридична психологія, Міжнародне торгове право, Юридична англійська термінологія, Теорія доказів, Європейська конвенція з прав людини: теорія та практика, Актуальні проблеми адміністративного судочинства, Право інтелектуальної власності, Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Логіка, Юридична логіка

Державно-правова спеціалізація: Актуальні проблеми цивільного права, Митне право, Актуальні проблеми конституційного права, Актуальні проблеми муніципального права, Законодавча база сфери інформації, Теорія правотворчості, Актуальні проблеми земельного права, Методика складання адміністративно-правових документів, Методика складання цивільно-правових документів, Актуальні проблеми виборчого права та виборчих систем в Україні, Актуальні проблеми господарського права та процесу, Конституційна юстиція, Актуальні проблеми трудового права.

Кримінально-правова спеціалізація: Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу, Теорія кваліфікації, Порівняльний кримінальний процес: Україна, Англія, США, Франція, ФРН, Прокуратура України, Судове почеркознавство, Судова експертологія, Методика складання кримінально-процесуальних документів, Судова медицина, Проблеми профілактики злочинів, Методика розслідування злочинів проти особи та власності, Судова психіатрія, Судова бухгалтерія.

Практична підготовка: Виробнича практика

Підсумкова атестація: захист кваліфікаційної роботи, комплексний кваліфікаційний екзамен:

- державно-правова спеціалізація (Філософія права, Актуальні проблеми конституційного права, Актуальні проблеми муніципального права)

- кримінально-правова спеціалізація (Філософія права, Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу)

Економічний факультет

tr>

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Спеціалізації: «Фінанси, глобальний бізнес та управління», «Управління фінансами в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Фахівці здатні вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру під час своєї професійної діяльності в умовах мінливості й невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту, ринку фінансових послуг і стратегічного управління, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, та орієнтована на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління й адміністрування зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині фінансового, податкового, страхового та бюджетного менеджменту, ринку фінансових послуг і стратегічного управління, міжнародних розрахунків і валютних операції, корпоративних фінансів, фінансового аналізу та менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Планувати й управляти часом у процесі проведення досліджень.

ПРН2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

ПРН3. Демонструвати навички самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за стратегічний розвиток команди.

ПРН4. Позитивно сприймати потребу діяти на основі професійних етичних міркувань (мотивів).

ПРН5. Використовувати навички ведення переговорів і розв’язання конфліктів у професійній діяльності та під час проведення досліджень.

ПРН6. Виявляти вміння працювати в команді, мотивувати й управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування й ухвалювати обґрунтовані рішення.

ПРН8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

ПРН9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН10. Розробляти проекти в царині фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

ПРН11. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

ПРН12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими й управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН13. Уміти обґрунтовувати напрями вдосконалення фінансової і монетарної політики.

ПРН14. Діагностувати й моделювати фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

ПРН15. Демонструвати управлінські навички в царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН16. Обґрунтувати управлінські рішення в галузі фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

ПРН17. Застосовувати поглиблені знання в царині фінансового, банківського та страхового менеджменту для ухвалення рішень.

ПРН18. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН19. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, обирати методи для їх розв’язання.

ПРН20. Систематизувати й аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН21. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН22. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати, виокремлюючи особистий внесок.

ПРН23. Формувати систему прогнозних показників для ухвалення ефективних управлінських рішень у царині фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

d>

Наявність освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Глобальна економіка

Інноваційний розвиток підприємства

Інтелектуальна власність

Податковий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Страховий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

Місцеві фінанси

Іноземна мова професійної комунікації

Стратегічне управління

Бюджетний менеджмент

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Спеціалізація 1 Фінанси, глобальний бізнес та управління

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Корпоративні фінанси

Фінансовий аналіз

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Менеджмент персоналу

Спеціалізація 2 Управління фінансами в умовах глобалізації

Міжнародний менеджмент

Фінанси зарубіжних корпорацій

Фінансовий аналіз

Податкові системи зарубіжних країн

Управління персоналом

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Ринок фінансових послуг», «Фінансовий менеджмент», «Страховий менеджмент) та захист кваліфікаційної роботи.

tr>

Назва ОПП

071 «Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: «Облік та оподаткування в умовах глобалізації»,

«Облік та аудит в управлінні бізнесом».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати для ефективного управління суб'єктами господарювання; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку й оподаткування в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновизнаних положеннях і результатах наукових досліджень у царині організації бухгалтерського обліку, податкового контролю, аудиту, фінансового менеджменту, практиці застосування сучасних інформаційних систем і фінансового аналізу в управлінні бізнесом, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра..

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування зі спеціальності «Облік та оподаткування», яка передбачає здобуття фундаментальних знань у царині організації бухгалтерського обліку, організації та методики аудиту, фінансового та податкового менеджменту, обліку в зарубіжних країнах, стратегічного управління, міжнародних розрахунків і валютних операцій, судово-бухгалтерської експертизи, корпоративних фінансів і менеджменту персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;

ПРН2 Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового й особистісного рівня;p>

ПРН3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку й координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання;

ПРН4. Володіти інноваційни

ми технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;

ПРН5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

ПРН6. Розробляти корпоративні стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;

ПРН7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі чинного податкового законодавства;

ПРН8. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.

ПРН10. Ідентифікувати й аналізувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку.

ПРН11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані, щоб сформувати релевантну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти й оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПРН13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.

ПРН14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту й інших супутніх послуг із дотриманням вимог професійної етики.

ПРН15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в системі ухвалення управлінських рішень із метою їх оптимізації.

ПРН16. Застосовувати наукові методи досліджень у царині обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, уміти втілювати їх у професійну діяльність і господарську практику.

ПРН17. Здійснювати публічні ділові й наукові комунікації державною та іноземними мовами задля вирішення комунікативних завдань.

ПРН18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

ПРН19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників і менеджерів суб’єктів господарювання та інших користувачів інформації в царині обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ПРН20. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.

ПРН21. Уміти проектувати, планувати і проводити пошукові й дослідницькі роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

d>

Наявність освіти за освітнім рівнем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

напряму підготовки «Економіка», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Глобальна економіка

Інноваційний розвиток підприємства

Інтелектуальна власність

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку

Податковий менеджмент

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу

Місцеві фінанси

Іноземна мова професійної комунікації

Стратегічне управління

Організація і методика аудиту

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Спеціалізація 1 Облік і оподаткування в умовах глобалізації

Облік у зарубіжних країнах

Фінанси зарубіжних корпорацій

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Податкові системи зарубіжних країн

Транснаціональні корпорації

Спеціалізація 2 Облік та аудит в управлінні бізнесом

Облік за видами економічної діяльності

Корпоративні фінанси

Судово-бухгалтерська експертиза

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Менеджмент персоналу.

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Фінансовий аналіз», «Організація бухгалтерського обліку», «Організація і методика аудиту») та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізація: «Економічна кібернетика».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й управлінські завдання та проблеми, пов’язані з функціюванням економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень щодо розроблення та використання сучасних економіко-математичних методів, інформаційних технологій і комп’ютерних систем для аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів, підтримки ухвалення рішень в економіці, а також методичних основах педагогічної і науково-дослідної діяльності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок у царині економіко-математичного моделювання, управління, прогнозування з використанням інформаційних систем і технологій, штучного інтелекту.

Програмні результати навчання

ПРН1. Розуміти закономірності розвитку економічних, екологічних і соціальних процесів та сучасних інформаційних систем і технологій.

ПРН2. Уміти критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН3. Уміти аналізувати управлінські рішення щодо формування інноваційно-інвестиційного портфеля підприємства.

ПРН4. Уміти ставити завдання та проводити комп’ютерне моделювання та комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.

ПРН5. Уміти ставити цілі та розробляти ефективні плани діяльності підприємства (установи, організації) загалом і його окремих підрозділів зокрема.

ПРН6. Уміти ефективно використовувати сучасне програмне забезпечення для проведення досліджень, ухвалення рішень і презентації їх результатів у процесі власної професійної діяльності.

ПРН7. Уміти розробляти та впроваджувати інформаційні системи на підприємствах (установах, організаціях), збирати, систематизовувати інформацію, здійснювати комп’ютерне оброблення даних.

ПРН8. Уміти обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів, економіко-математичного моделювання та прогнозування.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність освіти за освітнім рівнем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста напряму підготовки «Економіка», або бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 900 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 45 кредитів;

- вибіркові компоненти – 24 кредити;

- практична підготовка – 21 кредит.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Глобальна економіка;

Інноваційний розвиток підприємства;

Інтелектуальна власність;

Цикл професійної підготовки

Математичні методи та моделі ринкової економіки;

Фінансовий менеджмент;

Корпоративні інформаційні системи;

Інтелектуальні методи в бізнесі;

Електронна комерція;

Хмарні технології;

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці;

Інформаційний менеджмент;

Оподаткування суб’єктів підприємництва.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Ризик-менеджмент;

Стохастичні процеси та моделі в економіці;

Адаптивні моделі в економіці;

Моделювання бізнес-процесів;

Інформаційні системи в бізнесі;

Економічна психологія;

Курсова робота.

Практична підготовка: практика переддипломна.

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Фінансовий менеджмент»; «Корпоративні інформаційні системи»; «Математичні методи та моделі ринкової економіки»), захист кваліфікаційної роботи.