Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Докторські студії

Гуманітарний факультет

Назва ОПП

Філологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, наукове консультування та викладацьку роботу, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Згідно з означеною метою програма передбачає формування в аспірантів уявлень про сутність, специфіку, методологічний інструментарій науки, специфіку класичної та посткласичної науки, особливості філології на всіх етапах її становлення та розвитку, розуміння найбільш актуальних проблем сучасного літературознавства та теорії літератури, знання новітньої методології літературознавчих дисциплін, закономірностей і тенденцій подальшого розвитку науки про літературу, усвідомлення певних моральних обмежень, уміння застосовувати здобуті знання і творчий підхід під час розв’язанні конкретних наукових завдань у дослідницько-інноваційній та педагогічній діяльності, зокрема працюючи над самостійно проведеним власним науковим дослідженням, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Фундаментальні літературознавчі дослідження із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і літературознавчих методів оцінки відповідних літературних явищ і процесів, результат яких дозволить отримати науковий ступінь доктора філософії з філології («Українська література», «Теорія літератури»).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати актуальні сучасні філологічні літературознавчі тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язків, сучасні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці.

ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати та критично оцінювати різні літературознавчі концепції, модуси та школи, інтегрувати набуті соціально-економічні та гуманітарні знання в професійну діяльність.

ПРН 3. Знати основні можливості наукової співпраці для гуманітарних наук, що передбачає презентацію критичного звіту про принаймні одну важливу програму, визначаючи позитивні/негативні аспекти і тенденції у власній царині дослідження.

ПРН 4. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично оцінювати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії й концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей; інтегрувати набуті знання в професійній діяльності.

ПРН 5. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 6. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтерпретувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ПРН 7. Засвоїти методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

ПРН 8. Застосовувати знання та уміння, здобуті в аспірантурі, для самостійного виконання наукових досліджень та для організації діяльності наукових колективів, підготувати оригінальне, завершене дослідження, що ґрунтується на використанні сучасних методів.

ПРН 9. Проектувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 10. Визначати та зіставляти складні філологічні явища, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.

ПРН 11. Уміти застосовувати теоретичну підготовку з педагогіки і психології вищої школи як основи для практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю, творчо ставитися до педагогічної праці, оволодівати науково-педагогічною культурою.

ПРН 12. Визначати рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності.

ПРН 13. Прогнозувати основні закономірності розвитку літератури та літературознавства.

ПРН 14. Застосувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності.

ПРН 15. Обирати й реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження.

ПРН 16. Оволодіти основами наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

ПРН 17. Аналізувати й обговорювати публікації в межах власної дослідницької проблематики та поза нею.

ПРН 18. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності (у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив, під час лекційних і семінарських занять).

ПРН 19. Опублікувати наукові статті з обраної тематики у фахових наукових журналах (українських і закордонних).

ПРН 20. Готувати матеріали з відповідної наукової проблематики для ЗМІ, публікувати їх у пресі чи на веб-сторінці.

ПРН 21. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 навчальні роки

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту та мають ступінь магістра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Літературна творчість у вимірах глобалістики

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліна1

Дисципліна 2

Практична підготовка:

Аспірантська практика

НАУКОВА СКЛАДОВА

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційної роботи

Підсумкова атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи доктора філософії з філології.

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Доктор філософії за спеціальністю соціальна філософія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «Доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в царині філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма доктора філософії передбачає освітній і науковий складники.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Філософія

Спеціальна – Соціальна філософія.

Ключові слова: філософія, соціальна філософія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів.

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки.

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики.

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті.

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Факультет романо-германських мов

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОНП

Психологія

Рівень вищої освіти

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії, кандидат психологічних наук)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

«Педагогічна та вікова психологія»

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців (докторів філософії), які володіють належними компетентностями, необхідними для науково-дослідницької і викладацької діяльності, кар’єрного зростання в галузі академічної і прикладної (педагогічної та вікової) психології з урахуванням принципів неперервності, інноваційності, прогностичності, гнучкості реагування на суспільні зміни.

Теоретико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних знань із психології через наукову діяльність та професійну практику.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма має дослідницьку орієнтацію за спеціалізацією – педагогічна та вікова психологія.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Організація та проведення наукових досліджень із проблем психології людини в умовах навчання, виховання та розвитку. Оволодіння навичками організації комплексної роботи психолога- дослідника. Спеціалізації: педагогічна та вікова психологія.

Ключові слова: психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія розвитку.

Програмні результати навчання

ПР-1. Володіти системними теоретичними знаннями та мотивованими здатностями здійснення наукового психологічного дослідження на сучаснішому рівні.

ПР-2. Уміти планувати та проводити наукове психологічне дослідження, забезпечувати його реалізацію та оцінку здобутих результатів.

ПР-3. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПР-4. Уміти представляти результати власного наукового дослідження через наукові публікації у фахових виданнях.

ПР-5. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички обговорення та синтезування результатів дослідження в межах наукових розвідок.

ПР-6. Підготувати й успішно захистити дисертацію.

ПР-7. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-8. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з науковцями, колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПР-9. Систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-10. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників освітнього процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища.

ПР-11. Демонструвати навички дотримання у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва; володіти культурою спілкування, його формами, способами; уміти використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови.

ПР-12. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, ухвалювати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти –26 кредит;

- вибіркові компоненти – 10 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології

Управління науковими проектами

Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні дослідження)

Психологія мислення в контексті сучасних наукових парадигм

Аспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліна 1

Дисципліна 2

НАУКОВА СКЛАДОВА:

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні вміння, достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській і суспільно-політичній сферах.

Орієнтація освітньої програми

Ця освітньо-наукова програма має виразну дослідницьку орієнтацію, яку забезпечує цикл дисциплін професійної підготовки.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна вища освіта в галузі політичної науки, методології політичних досліджень, академічного письма.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати предметну область і базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 2.Знати природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, а також розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 3. Знати структурні, інституційні чинники політичних змін.

ПРН 4. Знати можливості й обмеження політичної науки.

ПРН 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. Знати логічну послідовність побудови дослідження.

ПРН 6. Знати особливості вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

ПРН 7. Знати логічні закони і правила ведення наукової дискусії.

ПРН 8. Використовувати загальні та професійні інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 9. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 11. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 12. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 13. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 14. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

ПРН 15. Використовувати якісні й кількісні методи в політичних дослідженнях.

ПРН 16. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

ПРН 17. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 18. Спілкуватися та презентувати свої ідеї й результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 19. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованого завдання, критично оцінювати здобуті результати та захищати ухвалені рішення.

ПРН 20. Оцінювати доцільність застосування нових методів і технологій у теоретичних і прикладних дослідженнях.

ПРН 21. Постійно вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 22. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 23. Адаптуватися до нових умов, самостійно ухвалювати рішення й ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН 24. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 25. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:іноземна мова в науковій сфері, філософія науки, сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, управління науковими проектами, статистичне програмування у політичних дослідженнях, дослідницький семінар

Практична підготовка:

аспірантська практика

Підсумкова атестація: підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранта) здійснює спеціалізована вчена рада (постійна або утворена для проведення разового захисту) на підставі публічного захисту результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи.

Факультет міжнародних відносин

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОНП

«Право»

Рівень вищої освіти

Третій

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань - 08 Право

Спеціальність - 081 Право

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфіковані професіоналів із права, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова

Обсяг освітньої-професійної програми (ОНП) становить 40 кредитів ЄКТС, із них:

обов'язкові компоненти ОНП – 75%, зокрема:

загальна підготовка – 45%; професійна та практична підготовка – 30%;

вибіркові компоненти ОНП – 25%.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право» третього рівня, яка передбачає набуття компетентностей застосування відповідних концепцій, теорій і методів для розв'язання проблем, що виникають в умовах мінливого середовища, поглиблення практичних навичок та відповідних компетенцій у галузі юриспруденції.

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта, доктор філософії з права.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти третього ступеня зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

ПРН 1. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі права, бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знати перелік стандартизованих алгоритмів захисту інформації, а також способи налагодження обладнання комп’ютерних мереж для збереження інформації, яку передають під час проведення наукового експерименту.

ПРН 3. Уміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем права.

ПРН 4. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.

ПРН 5. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність і сприяє розв’язанню значущих соціальних, наукових чи безпекових проблем.

ПРН 6. Розробити оригінальний курс для студентів із фахової дисципліни, ураховуючи сучасний стан наукових знань та особисті дослідницькі навички.

ПРН 7. У практиці викладання та керування дослідницькою групою вміти застосовувати сучасні методики та засоби управління проектами, а також інтегрувати в наявні методики та засоби управління проектами типові етапи науково дослідницької роботи.

ПРН 8. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем автоматизації та приладобудування.

ПРН 9. Уміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти.

ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень рідною й іноземною мовами.

ПРН 11. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних і закордонних спеціалізованих виданнях, зокрема внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули ступінь магістра/спеціаліста права, галузі знань 08 Право (0304 Право) зі спеціальності 081 Право (8.03040101/7.03040101 Правознавство) та пройшли вступні випробування, передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами, Теорія доказів, Конституційна юстиція, Аспірантська практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу.

Практична підготовка: Аспірантська практика

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен; публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.

Економічний факультет

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфікованих професіоналів і дослідників у галузі менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й практичні завдання та проблеми, пов’язані з управлінням процесів і ресурсів підприємств та організацій, складних економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін у галузі менеджменту.

Ключові слова: управління процесами та організаціями, цільові й функційні підсистеми управління, маркетинг, управління ресурсами організації, менеджмент персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень у галузі менеджменту.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання з історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю.

ПРН3. Оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму.

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток соціально-економічних систем.

ПРН5. Шукати, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН6. Виявляти проблеми і досліджувати явища та процеси в складних економічних системах.

ПРН7. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати здобуті результати та захищати ухвалювати рішення.

ПРН8. Генерувати пошук нових методів розв’язання дослідницьких завдань, уміння обґрунтовувати доцільність їх застосування.

ПРН9. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховувати неекономічні аспекти під час розв’язання завдань обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в процесі проведення наукових досліджень.

ПРН11. Уміти ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях українською та іноземними мовами.

ПРН12. Володіти навичками усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською та іноземною мовою.

ПРН13. Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати здобуті результати.

ПРН14. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд, ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН15. Адаптуватися до нових умов, самостійно ухвалювати рішення в умовах невизначеності.

ПРН16. Усвідомлювати потребу навчатися впродовж усього життя для поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН17. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОHП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 30 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: іноземна мова в науковій сфері; філософія науки; сучасні інформаційні технології в науковій діяльності; управління науковими проектами; система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем; маркетингові аспекти управління підприємством

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: управління фінансами корпорацій; методологія економічних досліджень.

Підсумкова атестація: публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Назва ОНП

Прикладна математика

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 11. Математика і статистика

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Мета освітньо-наукової програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін у галузі прикладної математики.

Ключові слова: математичне моделювання складних процесів та явищ, обчислювальні методи, програмне забезпечення комп’ютерного експерименту.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень у галузі математичного та комп’ютерного моделювання складних систем і явищ.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

ПРН3. Демонструвати розуміння впливу технічних рішень у суспільному, економічному і соціальному контексті.

ПРН4. Шукати, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН5. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів і систем, характерних для обраної спеціалізації.

ПРН6. Моделювати і досліджувати явища та процеси в складних системах.

ПРН7. Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати здобуті результати.

ПРН8. Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навички програмування для розв’язання задач математичного моделювання складних систем і явищ.

ПРН9. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд.

ПРН10. Поєднувати теорію і практику, а також ухвалювати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних і виробничих інтересів.

ПРН11. Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

ПРН12. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін і враховуючи нетехнічні аспекти під час розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН13. Самостійно змоделювати процес, систему та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задач.

ПРН14. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати здобуті результати та захищати ухвалені рішення.

ПРН15. Оцінювати доцільність і можливість застосування нових методів і технологій у задачах математичного та комп’ютерного моделювання.

ПРН16. Уміти ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

ПРН17. Уміти представляти й обговорювати здобуті результати та трансформувати набуті знання.

ПРН18. Адаптуватися до нових умов, самостійно ухвалювати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

ПРН19. Усвідомлювати потребу навчатися впродовж усього життя для поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН20. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Чисельні методи прикладної математики

Математичне і комп'ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем

Аспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Сучасні математичні методи обробки результатів експериментів та спостережень; Чисельні методи розв'язування нелінійних крайових задач

Практична підготовка: практика аспірантська.

Підсумкова атестація: публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради