Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Бакалаврат

Гуманітарний факультет

Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми в цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їх світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності й особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній із впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критичного осмислення традиційних та новітніх наукових концепцій у царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в царині міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Знати і розуміти сучасні тенденції міжнародних відносин і вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 168 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити,

зокрема: практична підготовка – 10 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії;

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

Географія та етнологія релігій; Логіка; Наука і релігія;

Цикл професійної та практичної підготовки

Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Історія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія ; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства:; Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Канонічне право; Метафізика та онтологія; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Новітні релігійні рухи та езотеричні вчення; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії; Курсова робота; Педагогічна практика; Кваліфікаційна робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

Основи інформатики та обчислювальної техніки; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи психології та педагогіки; Англійська мова-2; Грецька мова (на основі біблійних текстів); Основи ділового етикету; Теорія та історія релігійного мистецтва; Науково-дослідна робота;

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Історія християнської церкви; Політична філософія та філософія мови; Релігія і церква в ЗМІ; Основи соціальної роботи; Латинська мова; Старослов’янська мова;

Практична підготовка: педагогічна практика, дослідницька практика, науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: кваліфікаційний іспит і та захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, які володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах та регіонах, розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми в цій сфері; професіоналів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидкого розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їх світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності й особисту реалізованість у соціумі.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній з впливом релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критично осмислювати традиційні й новітні наукові концепції в царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій і моделей міжнародного співробітництва в галузі міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів,

зокрема: практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням); Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням; Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Логіка; Історія релігій; Латинська мова; Канонічне право; Буддологія; Географія та етнологія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія; Метафізика та онтологія; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства: Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Практична філософія в сучасному світі; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії;Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва;Сучасні інформаційні технології; Основи ділового етикету; Грецька мова

Практична підготовка:

Навчальна практика; Дослідницька практика; Науково-дослідна практика; Педагогічна практика

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит.

Назва ОПП

Філософія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033 Філософія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у релігійній сфері, що володіють ґрунтовними знаннями з умінням застосовувати їх на практиці, а також здійснювати аналітичні, консультативні, експертні функції щодо особливостей розвитку релігії в окремих країнах і регіонах, розв’язувати складні задачі та проблеми в цій галузі; професіоналів здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Орієнтація освітньої програми

Програма спрямована на формування і розвиток професійних компетентностей, що дають змогу здійснювати міждисциплінарний комплексний підхід у дослідницькій та інноваційній діяльності, пов’язаній із питаннями впливу релігії на сучасний розвиток світової цивілізації.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма поєднує всебічне вивчення релігійного складника соціальних, політологічних, етнополітологічних аспектів суспільної комунікації з поглибленим вивченням іноземних мов; розширення релігієзнавчого світогляду студентів, сприяння формуванню ціннісного ядра їхнього світобачення, зміст якого значною мірою визначають ефективність професійної діяльності та особисту реалізованість у соціумі.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Демонструвати вміння науково-критично осмислювати традиційні й новітні наукові концепції в царині релігієзнавства та філософії.

ПРН 2. Знати сутність концепцій і моделей міжнародного співробітництва в царині міжрелігійного діалогу.

ПНР 3. Уміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів і явищ різних країн у царині релігії.

ПНР 4. Складати офіційні документи, представляти результати виконаної роботи.

ПНР 5. Спілкуватися рідною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію.

ПРН 6. Проводити науковий аналіз релігійної ситуації в певній країні, регіоні тощо.

ПРН 7. Характеризувати основні тенденції релігійного життя, державно-конфесійних відносин в Україні та світі, знати базові основи здійснення релігієзнавчої експертизи.

ПРН 8. Уміти визначати та розробляти стратегічні пріоритети в галузі релігійної безпеки України.

ПРН 9. Демонструвати уміння розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії деструктивних релігійних організацій.

ПРН 10. Проводити науковий аналіз основ віровчення світових релігій з огляду на сучасні світові процеси.

ПРН 11. Знати сакральні текстів світових і регіональних релігій.

ПРН 12. Аналізувати вплив міжнародних релігійних організацій на сучасну світову політику.

ПРН 13. Розуміти вплив сучасних міграційних процесів на конфесійну карту світу.

ПРН 14. Виявляти знання і розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин та вплив на них релігійного чинника.

ПРН 15. Представляти та захищати результати своєї роботи.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова; Історія України; Українська мова (за професійним спрямуванням) Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії;

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням; Філософська пропедевтика; Історія філософії: Стародавня філософія; Філософія України ; Філософія Середніх віків та доби Відродження; Філософія XVI-ХІХ ст.; Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Логіка; Історія релігій; Латинська мова; Канонічне право; Буддологія; Географія та етнологія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: Соціальна філософія; Гносеологія та епістемологія ; Релігія і політика; Ісламознавство; Дослідницька практика; Історія релігієзнавства: Історія вільнодумства; Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Історія релігій в Україні: Протестантизм; Католицизм; Православ’я; Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Практична філософія в сучасному світі; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіософія релігії; Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 • Основи педагогіки та психології
 • Історія музичного та образотворчого мистецтва
 • Сучасні інформаційні технології
 • Основи ділового етикету
 • Грецька мова

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація: релігія у міжнародних відносинах (з англійською мовою)

 • Культурні та духовно-релігійні традиції країн світу
 • Сучасна релігійна ситуація країн світу
 • Релігія у міжнародному праві
 • Конфліктологія релігій
 • Міжнародна діяльність релігійних організацій
 • Місіонерська діяльність
 • Релігія в сучасних міграційних процесах
 • Релігія в глобальному інформаційному просторі

Спеціалізація: релігійний туризм та паломництво

 • Актуальні проблеми туристичної діяльності: світ та Україна
 • Організація та інформаційне забезпечення релігійного туризму
 • Географія релігійного туризму та паломництва
 • Релігійний туризм: правове регулювання
 • Логістика в туризмі: Україна та міжнародний досвід
 • Релігійний туризм: рекреологія
 • Маркетинг релігійного туризму
 • Менеджмент релігійного туризму

Спеціалізація: релігійна журналістика

 • Основи релігійної журналістики
 • Релігія і мас-медійне середовище
 • Правове регулювання видавничої діяльності
 • Літературне редагування богословських і релігієзнавчих текстів
 • Практикум з релігійної журналістики
 • Професійна етика журналіста
 • Менеджмент у релігійно-інформаційній сфері
 • Маркетинг у релігійно-інформаційній сфері

Спеціалізація: релігійне мистецтво

 • Філософія мистецтва
 • Історія західного сакрального та релігійного мистецтв
 • Інформаційне забезпечення діяльності у сфері релігійного мистецтва
 • Релігійне мистецтво Сходу
 • Історія вітчизняного сакрального та релігійного мистецтв
 • Редагування текстів із теорії та історії релігійного мистецтва
 • Менеджмент і маркетинг сфери музейної справи та галеристики
 • Іконографія та богослів’я ікони

Практична підготовка:

Навчальна практика

Дослідницька практика

Науково-дослідна практика

Педагогічна практика

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний іспит.

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Спеціалізація: 035.01 “Українська мова і література”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології / літературної творчості / польської мови

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти й критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук і здатний інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування, перекладу та мовно-літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Знати особливості використання іноземних мов (англійської, польської) в різних комунікативних ситуаціях, урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 7. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 8. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово-стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 9. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 10. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 11. Створювати різножанрові та різностильові тексти, редагувати усні й письмові тексти різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 12. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 13. Вільно володіти іноземною мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 14. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 15. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально-культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 16. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 17. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 160 кредитів;

- вибіркові компоненти – 62 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова; Історія України; Філософія; Національна безпека України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Вступ до мовознавства; Вступ до літературознавства; Старослов’янська мова; Фольклор і краєзнавство; Академічне письмо; Практикум із виразного читання; Сучасна українська літературна мова; Історія української літератури; Історія світової літератури; Історична граматика; Етнолінгвістика; Теорія і практика редагування; Методика викладання української мови; Методика викладання української літератури; Структуралізм та постструктуралізм; Курсова робота;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Сучасні інформаційні технології

Соціолінгвістика

Вибірковий блок 1 (Українська мова та література)

Культура української мови і мовлення

Риторика

Українська ономастика й етимологія

Західнослов’янська (польська) мова

Література української діаспори

Когнітивна жанрологія

Основи герменевтики

Інтернет-лінгвістика

Психолінгвітика

Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві

Вибірковий блок 2 (Літературна творчість)

Основи літературної творчості

Культура художнього мовлення

Теорія і практика прозових жанрів

Західнослов’янська (польська) мова

Літературна діяльність як професія

Геопоетика: творчий практикум

Структуралізм та постструктуралізм

Інтернет-лінгвістика

Психологія літературної творчості

Когнітивна лінгвістика

Вибірковий блок 3 (Українська мова і література, польська мова)

Лінгвокраїнознавство

Польська мова

Історія польської мови

Методика викладання польської мови

Сучасна польська Література

Культура польської мови

Практична підготовка:

Фольклорно-краєзнавча практика

Навчальна практика

Етнолінгвістична практика

Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури

Назва ОПП

Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати національно свідомих, компетентісно ерудованих фахівців у галузі української філології, здатних творчо вирішувати типові професійні завдання з використанням інноваційних технологій, володіти усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі української філології та літературної творчості

Програмні результати навчання

ПРН 1. Розуміти та критично осмислювати світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук і здатний інтегрувати набуті знання в професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології та дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 2. Знати основні функції та закони розвитку мови як державотворчого чинника, особливості використання мовних одиниць і здатний застосовувати їх у різних комунікативних ситуаціях.

ПРН 3. Знати тенденції розвитку літературного процесу в Україні та за її межами, зміст напрямів, течій і жанрів української літератури (від давнини до початку ХХІ ст.), обґрунтовуючи взаємозв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною.

ПРН 4. Знати принципи, методи та прийоми навчання української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних закладах і практично використовувати їх в урочній і позаурочній діяльності.

ПРН 5. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових текстів, технології їхнього редагування, перекладу та мовно-літературного аналізу, вирішувати професійні завдання різних рівнів складності, зокрема з використанням міжпредметних зв’язків.

ПРН 6. Вільно володіти українською мовою, комунікативно доцільно й виправдано використовувати мовні ресурси, виявляючи сформовану мовну й мовленнєву компетенції.

ПРН 7. Аналізувати художній текст, визначати його жанрово-стильову своєрідність, місце в літературному процесі, традиції та новаторство, зв’язок із фольклором, міфологією, релігією, історією, значення для формування духовного світогляду молоді та національної культури загалом.

ПРН 8. Аналізувати й порівнювати мовні й літературні факти, явища, визначаючи їхні подібності та відмінності у взаємозв’язках зі здобутками світової культурної спадщини.

ПРН 9. Організовувати освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах, ефективно реалізовувати інноваційні підходи до навчання української мови і літератури, використовуючи сучасні методики.

ПРН 10. Створювати художні тексти, різних літературних родів, редагувати та перекладати українською мовою усні й письмові тексти різного ступеня складності, що постають в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

ПРН 11. Оцінювати непередбачувані проблемні ситуації в професійній діяльності й обдумувати різні шляхи їх вирішення як на національному, так і на міжнародному рівні.

ПРН 12. Власною державницькою позицією, особистою мовною культурою, ерудицією, повагою й любов’ю до української мови, літератури виховувати національно свідомих громадян України.

ПРН 13. Уміло спілкуватися в науково-навчальній, соціально-культурній і офіційно-діловій царинах, постійно вдосконалюючи власну комунікативну компетентність.

ПРН 14. Ефективно та з дотриманням етичних норм спілкування формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями та їхніми батьками згідно з потребами сучасного освітнього процесу.

ПРН 15. Аналізувати та критично оцінювати результати власної професійної діяльності незалежно від обставин й умов її здійснення.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Англійська мова-2

Вступ до мовознавства

Вступ до літературознавства

Старослов’янська мова

Український фольклор і краєзнавство

Академічне письмо

Практикум із виразного читання

Сучасна українська літературна мова: Фонетика; Лексика.

Лексикографія: Морфеміка. Словотвір.ч.1 Морфологія (ч.1); Морфологія (ч.2); Просте речення; Складне речення.

Історія української літератури: Давня література; Українська література І половини ХІХ ст.; Українська література ІІ половини ХІХ ст.; Українська література кінця ХІХ початку ХХ ст.; Українська література перших десятиріч ХХ ст.; Західноукраїнська література міжвоєнного періоду; Українська література ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Історія світової літератури: Література античності, середніх віків; Література ХVІІ – ХІХ ст.; Література ХХ – ХХІ ст.

Історична граматика і діалектологія

Герменевтика

Практикум із перекладознавства

Етнолінгвістика

Теорія і практика редагування

Методика викладання української мови

Методика викладання української літератури

Структуралізм та постструктуралізм

Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Польська мова

Вибірковий блок 1 (Українська мова та література)

Культура усного і писемного мовлення

Орфоепічний та орфографічний практикум

Соціолінгвістика

Література української діаспори

Когнітивна жанрологія

Інтернет-лінгвістика

Психолінгвістика

Інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві

Англійська мова за професійним спрямуванням

Вибірковий блок 2 (Літературна творчість)

Oснови літературної творчості

Культура художнього мовлення

Теорія і практика прозових жанрів

Літературна діяльність як професія

Науково-лінгвістичний практикум

Геопоетика: творчий практикум

Інтернет-лінгвістика

Психологія літературної творчості

Когнітивна лінгвістика

Англійська мова за професійним спрямуванням

Практична підготовка:

Фольклорно-краєзнавча практика

Діалектологічна / творча практика

Навчально-коректорська практика

Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із сучасної української літературної мови й історії української літератури

Назва ОПП

«КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 034 «Культурологія»

Спеціалізація: теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати спеціалістів, що володіють широкою базою компетентностей культурологічного знання та вмінням ефективно застосовувати їх у практичній діяльності, здатних знаходити собі широке професійне застосування завдяки здобутій сучасній гуманітарній освіті та ґрунтовній мовній підготовці, навичкам використання можливостей комп’ютерних ігор і технологій віртуальної реальності, умінням розробляти технології навчання, вести бізнес в умовах культурного розмаїття з метою запобігання культурним конфліктам.

Освітньо-професійна.

Наукова орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів (курсові, есе, кваліфікаційні роботи, проекти) та аналізі культурних феноменів, зважаючи на сучасний український і світовий контекст

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – культурологія.

Спеціальна – теорія культури, кіберкультура, крос-культурний менеджмент.

Ключові слова: культурологія, теорія культури, філософія, сучасна культура, кіберкультура, українська культура крос-культурний менеджмент.

Програмні результати навчання

ПР1. Показувати теоретичні та практичні знання з основ культурології, зважаючи на особливості історичного розвитку культури від античності до сучасного етапу, глобальні та національні процеси, сучасні кібертехнологічні виклики, крос-культурні процеси, типології корпоративних культур, організації людської поведінки.

ПР2. Володіти фундаментальними знаннями з теорії культури для ефективного розуміння глобальних, локальних і міжкультурних викликів як у царині кібертехнологічних феноменів, так і в управлінні людськими ресурсами.

ПР3. Демонструвати знання з історії культури, зважаючи на звичаї, традиції, побут, матеріальну культуру й художньо-естетичний складник.

ПР4. Виявляти критичне знання з філософських дисциплін, оцінюючи найбільш ефективні моделі управління й ухвалення рішень в умовах розмаїття культур із метою запобігання міжкультурним конфліктам.

ПР5. Бути обізнаними з основами української культури на різних структурних рівнях для формування національної корпоративної моделі культури з метою ефективної інтеграції у світовий контекст.

ПР6. Володіти основами знань із теорії та історії мистецтва як у світовому, так і національному контексті для розуміння культурного різноманіття на основі художньо-естетичного досвіду.

ПР7. Мати навички креативної роботи на індивідуально-критичному та колективно-системному рівні з метою формування кроскультурних компетенцій.

ПР8. Володіти українською та англійською мовою, залучаючи фахову термінологію для компетентного оцінювання кібер- і кроскультурних процесів сучасності.0

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 48 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова, історія України, українська мова (за професійним спрямуванням), англійська мова за професійним спрямуванням, організація навчальної та наукової роботи студентів, методологія гуманітарного пізнання, історія філософії України, філософія культури, філософська пропедевтика, історія релігії, давня культура, основи гендеру, історія українського мистецтва ХІХ-ХХ ст., антропологічні студії, культура Київської Русі, культура України ІІ пол. ХІІІ–ХVІІІ ст., культура України ХІХ – поч. ХХІ ст., основи музеєзнавства, теорія та історія мистецтв, культура Античності, культура Західноєвропейського Середньовіччя, культура народів Сходу, культура Відродження, культура Європи Нового часу, народна художня творчість, народно обрядовий комплекс, вступ до теорії культури, теоретичний аналіз культури, Social and Cultural Theory, міфологія, культура української діаспори, риторика, менеджмент у культурній сфері, сучасне мистецтво, українська етнологія, методика викладання культурологічних дисциплін.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Національна безпека, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні операції, основи ділового етикету, біобезпека, етика та філософія діалогу, кіберетика, соціокультурний розвиток людства, комп’ютерна графіка та проектування, медіакультура, філософія віртуальності, відеогра: критична теорія геймплею сучасності,філософія в пошуках себе, кіберантропологія, технологія дозвілля, кіберкультура, естетика віртуального простору, ментальність і культура, канон тіла в культурі, екологія культури, урбаністика, сучасна культура Заходу, загальна етнологія, соціокультурний розвиток людства, теорія моди, History of Cinema, гуманітарна експертиза, сучасні PR-технології, мистецтво презентації, бізнес-комунікація, стратегічний менеджмент, підприємництво, етика в бізнесі, копірайтинг, клієнтський сервіс, лідерство у сучасному світі, основи human resources.

Практична підготовка: Практика ознайомча (музейна), (дослідницька) фольклорно-етнографічна, практика (соціокультурна), педагогічна практика (шкільна).

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен (теорія культури, антропологічні студії, історія української культури, історія світової культури, традиційна культура українців).

Назва ОПП

Журналістика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань 06 Журналістика

Спеціальність 061 Журналістика

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати професійно компетентних випускників, здатних ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу журналіста, постійно адаптуючись до змінних умов, запитів громадянського, інформаційного суспільства, та продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі журналістики.

Ключові слова: журналістика, засоби масової інформації і комунікації, інформація, журналістські стандарти, традиційні і новітні медіа.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати основні функції і тенденції розвитку журналістики, зокрема як чинника формування громадянського, інформаційного суспільства, державотворчого чинника.

ПРН 2. Знати шляхи розвитку журналістики в Україні та за її межами, особливості її функціювання, жанроутворювальні чинники тощо.

ПРН 3. Знати правила функціювання традиційних і новітніх медіа, методику творення інформаційного продукту залежно від типу засобу масової інформації і комунікації.

ПРН 4. Розуміти особливості створення різножанрових і різностильових журналістських текстів, технології їхнього редагування і просування.

ПРН 5. Аналізувати журналістський текст, визначати його жанрово-стильову специфіку, місце в журналістському дискурсі, значення для формування громадянського, інформаційного суспільства.

ПРН 6. Організовувати і підтримувати стійкі контакти з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, міністерствами, громадськими організаціями, публічними й непублічними особами.

ПРН 7. Створювати журналістські тексти інформаційних та аналітичних жанрів різних форматів для різних типів засобів масової інформації і комунікації, а також публіцистичні твори, редагувати їх, просувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

ПРН 8. Програмувати рецепцію медійного тексту для забезпечення ефективної комунікації з аудиторією.

ПРН 9. Дотримуючись професійних стандартів, етичних правил журналістської комунікації, сприяти формуванню толерантного ставлення до іншого (індивіда, групи, нації; судження), громадянського, інформаційного суспільства, становленню демократичного устрою в державі.

ПРН 10. Уміло використовувати навички комунікації в професійній журналістській, соціально-культурній, офіційно-діловій, науково-навчальній сферах, постійно розвиваючи власну комунікативну компетентність.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: англійська мова, історія України, основи педагогіки та психології, українська мова за професійним спрямуванням, філософія, історія української культури та Острозької академії, історія української культури та Острозької академії, англійська мова за професійним спрямуванням, вступ до спеціальності, журналістський фах: пресова журналістика, журналістський фах: радіовиробництво, журналістський фах: телевиробництво, журналістський фах: мультимедійна та інтернетжурналістика, українська мова в ЗМК, журналістська етика, основи наукових досліджень, історія журналістики: історія зарубіжної журналістики, історія журналістики: історія української журналістики, текстознавство, медіариторика та дикторська майстерність, медіаправо, жанрологія, медіакритика, універсальна журналістика, теорія журналістики, проблематика ЗМІ, журналістська майстерність (майстер-класи), фотожурналістика,публіцистика і літературно-художня критика, загальне редагування, курсова робота, національна безпека України, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні технології, основи ділового етикету, дизайн мислення, іміджкомунікація, історія брендів та іміджологія.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:редактор нових медіа, організація роботи віртуальної редакції, журналістика сфери дозвілля і сучасний літературний процес, історія світової публіцистики і літературні комунікації, інформаційні війни і медіабезпека, медіабезпека і кризові комунікації, художньо-технічне оформлення сайтів, технологія мультимедій, журналістика даних та інфографіка, реклама і PR в Інтернеті, програмне забезпечення в медіаіндустрії, продюсування онлайнових проектів, візуальні комунікації в цифровому середовищі, цифрові медіаіндустрії, медіа-стартап, крос-медійна журналістика, історія реклами, історія зв'язків з громадськістю, арт-журналістика і література, історія літератури і журналістська діяльність, права людини і журналістика, рекламні комунікації у правовому полі України, організація роботи рекламної і PR-агенцій, теорія і практика рекламної діяльності, газетно-журнальний менеджмент, основи видавничої справи, теорія аргументації, копірайтинг та спічрайтинг, комерційна реклама і PR, практикум з реклами і PR, дизайн реклами, медіаметрія реклами і PR.

Практична підготовка:навчальна практика (преса), навчальна практика (радіо), навчальна практика (телебачення), виборнича практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (теорія та історія журналістики, комунікації та журналістської творчості).

Факультет романо-германських мов

Назва ОПП

Освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності), кваліфікація

галузь знань: 03 Гуманітарні науки

спеціальність: 035 Філологія

спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

філолог, учитель англійської, німецької / французької мов та літератури, перекладач

Мета освітньо-професійної програми

Програма спрямована на забезпечення знань, розвиток навичок і компетентностей із германської філології. Вона містить навички спілкування англійською та німецькою/французькою мовами, основи лінгвістики та літературознавства, розуміння літератури та культури англомовних країн та аспекти застосування англійської філології: переклад та / або інтерпретація, викладання англійської мови як іноземної, навички проведення наукових досліджень.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма передбачає набуття професійних навичок багатоаспектної роботи з різними типами текстів (створення, інтерпретація, трансформація, поширення художніх, публіцистичних, офіційно-ділових, наукових текстів, гіпертекстів та текстових елементів мультимедійних об'єктів), і здійснення мовної, міжособистісної та міжнаціональної письмової та усної комунікації.

Програмні результати навчання

Згідно із загальними компетентностями:

1. Уміти встановити адекватні зв'язки між знаннями та їх використанням на практиці.

2. Належно використовувати здобуті знання та навички в практичних ситуаціях усередині та за межами навчального закладу.

3. Знати та використовувати інформаційні, комунікативні та комп'ютерні технології для отримання, оцінки та організації даних із різних джерел, а також для створення дослідницьких завдань.

4. Користуватися інформаційними, комунікативними та комп'ютерними технологіями, що забезпечують ефективну кооперативну роботу.

5. Автономно організувати свою роботу.

6. Дотримуватися термінів виконання та планувати свій час.

7. Чітко визначати, виокремлювати та оцінювати компоненти явища, пов'язаного з професійними знаннями.

8. Розрізняти різні типи відносин між компонентами.

9. Уміти сформулювати питання типу "чому?", що відповідає ситуації.

10. Володіти українською та трьома іноземними мовами для ефективної роботи в професійному середовищі.

11. Продуктивно працювати в команді з урахуванням різноманітності контексту (національного, культурного, релігійного) та розуміння своїх колег для вирішення конкретних завдань.

12. Уміти мотивувати людей до досягнення спільних цілей.

13. Фундаментально розуміти напрямків лінгвістики та літератури.

14. Фундаментально розуміти педагогічну професію загалом.

15. Систематично робити успіхи в навчальній роботі.

16. Оцінювати особисті досягнення належним чином.

Згідно з професійними компетентностями:

1. Знати методи філологічних досліджень у галузі мовознавства, літератури та культурології.

2. Адекватно вирішувати проблему дослідження, знаходити відповідні джерела та бібліографію, аналізувати проблему та критично характеризувати висновки щодо тексту.

3. Використовувати довідкову інформацію та шукати відомості для формулювання узгодженого обговорення лінгвістичної та літературознавчої проблеми.

4. Говорити і писати прості тексти та презентації на перших роках навчання, а також більш складні та наукові тексти на останніх роках, використовуючи відповідні термінологічні та комунікативні стилі.

5. Ефективно використовувати здобуті знання та навички під час практики / стажування.

6. Поглиблено знати мовні поняття та аспекти мовного походження та вміти їх пояснити.

7. Знати основні лінгвістичні тенденції, галузі та методології.

8. Описувати та пояснювати структуру англійської мови.

9. Використовувати термінологію та фразеологію, типову для певного стилю, зокрема англійську для конкретних цілей (політика, освіта, бізнес, технічні реєстри тощо).

10. Порівнювати особливості англійської та української мов.

11. Демонструвати знання та розуміння понять літературної теорії та структури літературних творів.

12. Знати літературні тенденції та жанрові відмінності.

13. Усебічно знати історичні й недавні тенденції та проблем, які сформували британську, американську, канадську культуру та інститути.

14. Порівнювати англомовні культури й установи з власною культурою, що свідчить про культурні особливості, пов'язані з релігією та соціально-економічним становищем.

15. Знати основні напрямки літератури та літературних творів у часовому вимірі.

16. Аналізувати, інтерпретувати та критично оцінювати літературні тексти.

17. Розуміти широке коло текстів англійською та німецькою/французькою мовами.

18. Демонструвати усні та письмові навички англійською та другою іноземною мовою (німецькою/французькою) у різноманітному культурному та професійному контексті за допомогою відповідної термінології, граматики та стилю.

19. Створювати тексти різних типів англійською та другою іноземною мовами з урахуванням відповідної термінології, граматики та стилю.

20. Ефективно використовувати навички комунікації (читання, написання, розмова, слухання).

21. Знати національну мову з метою встановлення зв'язків між нею та англійською й другою іноземною мовою (німецькою / французькою).

22. Перекладати та тлумачити різні тексти англійською / другою іноземною мовою (німецькою/французькою) на національну мову та навпаки.

23. Передавати інформацію з англійської мови/ другої іноземної мови (німецької/французької) на національну мову та навпаки.

24. Отримувати інформацію, необхідну для формування лінгвістичних та літературних завдань, використовуючи різноманітні джерела.

25. Обирати та використовувати методи навчання іноземної мови відповідно до освітніх, психологічних і специфічних критеріїв (залежно від віку та / або ступеня вміння студентів).

26. Гнучко використовувати знання про принципи, методи та особливості застосування англійської мови / другої іноземної мови (німецької/французької) залежно від контексту навчання.

27. Визначати цілі та принципи загальної навчальної програми навчання іноземної мови.

28. Знати освітнє законодавство.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

1. Історія України (3 кредити)

1. Давньоруська та Галицько-Волинська держави. 2. Українські землі в складі Великого князівства Литовського. 3. Українськi землi в складi Польщі. 4. Українська церква i перше культурно-нацiональне відродження. 5. Українське козацтво. 6. Національно-визвольна війна. 7. Українські землі у 18 ст. 8. Українські землі у ХІХ ст. 9. Національно-демократична революція. 10. Українськi землі в мiжвоєнний перiод. 11. Україна в Другій свiтовiй війні. 12. На шляху до незалежності. 13. Україна незалежна.

2. Філософія (3 кредити)

1. Сутність і призначення філософії. 2. Людина і світ. 3. Граничні засади буття людини у світі. 4. Проблемність людського буття. 5. Духовні виміри людського буття. 6. Буття людини в суспільстві. 7. Людина у світі історії. 8. Людина і світ природи. 9. Людина і світ культури.

3. Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити)

1. Мова як система. 2. Фонетика та фонологія української мови. 3. Морфеміка, словотвір, морфологія. 4. Синтаксис української мови. 5. Стилістика української мови.

4. Сучасні інформаційні технології (5 кредитів)

1. Основи інформаційних технологій. 2. Системне та програмне забезпечення інформаційних систем. 3. Основи безпеки та захисту інформаційних систем. 4. Мережеві технології. 5. Програмні засоби для створення презентацій. 6. Програмні засоби роботи зі структурованими документами .7. Програмні засоби роботи з базами даних.

5. Англійська мова (64 кредити)

1 курс: Англійська мова 101-3 (В1– B2);

2 курс: Англійська мова 201-3 (В2–B2+);

3 курс: Англійська мова 301-3 (B2+– C1);

4 курс: Англійська мова 401-2 (C1)

1 курс: Англійська мова 101-3 (B2);

2 курс: Англійська мова 201-3 (B2+);

3 курс: Англійська мова 301-3 (C1);

4 курс: Англійська мова 401-2 (C1)

6. Практична фонетика (5 кредитів)

1. Загальні поняття про фонетику, фонему й алофони. 2. Органи мовлення. 3. Поняття про транскрипцію, типи транскрипцій. Транскрипційні значки. 4. Система англійських приголосних. Дзвінкі та глухі приголосні. 5. Система англійських голосних. Монофтонги. Поняття про дифтонги. 6. Поняття про склад. Правила поділу на склади. Типи складів. 7. Словесний наголос. Типи словесного наголосу. 8. Фонетичний розбір слова. 9. Поняття про фразовий наголос. Сильні та слабкі форми. 10. Логічний наголос. Емфатичний наголос. 11. Ритм та наголос. Ритмічна група. Правила поділу на ритмічні групи. 12. Інтонація: компоненти, функції. 13. Інтонаційна група (синтагма). 14. Поділ на інтонаційні групи (синтагми). Структура інтонаційної групи. 15. Типи тонів. Тонограма. 16. Фонетичний розбір речення. Асиміляція, редукція, елізія. 17. Ситуативне використання інтонаційних моделей. 18. Фонетичний розбір тексту.

7. Практична граматика (5 кредитів)

Змістовий модуль 1. Tenses of Active Voice. Main grammar notions. Утворення та вживання Present Simple. Утворення та вживання Present Continuous. Утворення та вживання Past Simple/ Past Continuous. Вживання виразів used to, be/get used to. Утворення та вживання Present Perfect Simple та Present Perfect Continuous. Диференціація Present Perfect Simple/ Past Simple. Утворення та вживання Past Perfect/ Past Perfect Continuous. Narrative Tenses. Часи групи Future. Утворення та вживання Future Simple: Will/Be going to. Вживання Present Simple та Present Continuous для вираження майбутнього. Утворення та вживання Future Continuous, Future Perfect та Future Perfect Continuous.

Змістовий модуль 2. Модальні дієслова. Основні характеристики. Can/be able to, manage to, succeed in. Modal Verbs of Permission and Possibility. Modal Verbs of Necessity: must and have to. Probability: didn’t need/needn’t have. Advice: should, ought to, be supposed to, had better. Passive voice. The formation of the Passive voice, the use of the Passive voice. Direct and indirect speech. Verb tenses in indirect speech. Conditional Sentences. First and Second conditionals. Third and Zero conditionals. Mixed conditionals. Конструкції I wish/If only.

Змістовий модуль 3. Non-Finite Forms of the Verb. Non-Finite Forms of the Verb. The Participle. General notion. Participle I and Perfect Participle. The use of Participle II. Gerund. General notion. The use of Gerund. Gerund clauses. Patterns with the Gerund. Infinitive. Tense, voice and aspect distinctions. Infinitive vs. Gerund.

Змістовий модуль 4. Parts of Speech. The Noun. Plural nouns. Possessive case of the noun. Countable and uncountable nouns. The Article. The use of Indefinite article a/an. The use of definite article the (main rules). Zero article. The Adjective. The order of adjectives. Comparative and Superlative adjectives. Gradable and Ungradable adjectives. The Adverb. Classification of adverbs. Degrees of comparison. of adverbs. The place of the adverbs in the sentence. Determiners a lot of, many, much, few, little. The use of some and any. The Preposition. Prepositions of time, place and movement. The Conjunction. Morphological structure, classification.

8. Друга іноземна мова (німецька/французька) (45 кредитів)

1 курс: Німецька/французька мова 102 (А1)

2 курс: Німецька/французька мова 201-202 (А1)

3 курс: Німецька/французька мова 301-302 (А2)

4 курс: Німецька/французька мова 401-402 (В1)

9. Вступ до літературознавства. Література від Античності до Просвітництва (5 кредитів)

1. Понятійний апарат літературознавства. 2. Давньогрецька міфологія (за «Теогонією» Гесіода). 3. Давньогрецький театр. 4. Давньоримська література. 5. Література епохи середньовіччя. 6. Середньовічна лірика, лицарські романи. 7. Філософсько-естетичні ідеї епохи Ренесансу. 8. Італійський ранній ренесанс. 9. Французьке Відродження. 10. Епоха Відродження в Нідерландах та Німеччині. 11. Іспанське Відродження. 12. Естетика епохи бароко. Західноєвропейський бароковий театр. 13. Філософсько-естетичні основи класицизму.

10. Світова література (епохи від Романтизму до Постмодернізму) (4 кредити)

1. Філософські основи епохи романтизму. 2. Німецький романтизм. Єнська і Гейдельбергська школи. 3. Французький і польський романтизм. 4. Філософські основи епохи позитивізму. 5. Французька проза ХІХ ст. 6. Польська проза другої половини ХІХ ст. 7. Філософські основи модернізму. 8. Загальний огляд модерністської лірики. 9. Модерністська драма: витоки і засади. 10. Модерністська проза. 11. Літературна Марсіада. 12. Психоаналіз З. Фройда і література. 13. Творчість В. Набокова. 14. Психологія Юнга і творчість Г. Гессе. 15. Лірика ХХ ст.: Р.М. Рільке і Ф.Г. Лорки. 16. Творчість Ж.-П. Сартра і А. Камю. 17. Творчість Е.-М. Ремарка. 18. Творчість Х.Л. Боргеса і К. Рансмайра. 19. Огляд західноєвропейської драматургії.

11. Латинська мова (3 кредити)

Змістовний модуль 1. Латинський алфавіт. Особливості читання окремих літер і буквосполучень. Довгота і короткість голосних. Правила наголошування та поділу на склади. Загальні відомості про частини мови. Дієслово. Часи системи інфекта. Наказовий спосіб. Іменник. І–ІІ відмінна іменника. Прийменник. Синтаксис пасивної конструкції. Іменник. ІІІ відміна іменників. ІV і V відміна іменників. Дієслова, утворені від esse. Прикметник. Займенник. Прислівник. Ступені порівняння прикметників і прислівників. Часи системи перфекта активного стану.

Змістовний модуль 2. Дієприкметники минулого і майбутнього часів. Пасивна форма часів перфекта. Числівник. Визначення календарних дат. Основні грошові одиниці. Інфінітивні звороти. Віддієслівні іменні форми. Орудний незалежний, або самостійний. Умовний спосіб.

12. Вступ до мовознавства (3 кредити)

1. Мовознавство як наука. Галузі мовознавства. 2. Мова, її проблеми і функції. 3. Походження та історичний розвиток мови. 4. Система мови. Розділи мовознавства. 5. Звуки мови, їх класифікація. Фонетичне членування мови. 6. Фонетичні процеси. 7. Лінгвістичний (функційний) аспект у характеристиці звуків мови. 8. Слово та його значення. 9. Розвиток лексичної системи мови. Розділи лексикографії. 10. Загальна характеристика граматики. Морфема і словоформа. 11. Способи вираження граматичних значень. 12. Частини мови як лексико-граматичні класи слів.13. Синтаксис. Словосполучення і речення.

13. Лінгвокраїнознавство (4 кредити)

1. Лінгвокраїнознавство як аспект у викладанні іноземної мови. Поняття реалії. English as a lingua franca. 2. Great Britain and the UK. The British Isles.Geographic realia. 3. Roots: the origins of Britain. The first inhabitants. Prehistory. 4. The Roman invasion. The Anglo-Saxons. Christianity. The Vikings. The Norman Conquest. 5. The British Political system. 6. Attitudes and Values. British society. A social profile. 7. Varieties of English language today. 8. British English. 9. Varieties of English. American English.

14. Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови та Основи германістики (3 кредити)

1. Германські мови як індоєвропейські. Періоди в історії англійської мови. Лінгвістичні особливості германських мов. 2. Історичні зміни граматичної будови давньоанглійської мови. Дієслово. Система відмінювання іменників. Прикметник. Займенник. Числівник. 3. Історичні зміни фонетичної системи германських мов. Фонетична будова. Фонетичні закони голосних (breaking, palatal mutation, back mutation, contraction, dipthongization), приголосних (voicing of fricatives, palatalization, assimilation before t, lost of consonants, metathesis of r, west germanic germination). 4. Словниковий склад англійської мови. Cередньоанглійська мова: спрощення відмінкової системи іменників, уніфікація типів відмінювання прикметників, руйнування системи сильних дієслів. 5. Ранньоновоанглійська мова: великий пересув голосних, зміни в орфографії, розвиток аналітичних конструкцій.

1. Індоєвропейські мови. Техніка лінгвістичної реконструкції. 2. Історія давніх германців. Давньогерманські племена та їхні мови. 3. Германська писемність. 4. Загальноєвропейські риси германських мов. Спільні риси германського мовного ареалу. 5. Окремі германські мови та їх коротка характеристика. Основні етапи розвитку германських мов. Східна германська група мов. 6. Північна германська група мов. Західна германська група мов.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

1. Історія української культури та Острозької академії (3 кредити)

1. Слов’янські культурні джерела. 2. Культура Київської Русі. 3. Культурні процеси напередодні та в добу козаччини (XIV–XVII). 4. Історія Острозької академії. 5. Культурне життя України ХVIІ–ХVIІІ ст. 6. Культурне життя України ХVIІІ–ХІХ ст. 7. Українська культура ХІХ–ХХ ст. 8. Культура України на сучасному етапі.

2. Основи педагогіки та психології (3 кредити)

1. Теоретико-методологічні основи психології як науки. Виникнення та розвиток психіки. 2. Мозок і психіка. Розвиток психології в історії людства і науки. 3. Психологія особистості: загальна характеристика. 4. Основні теорії та концепції психології особистості. 5. Загальні аспекти початкової ланки пізнавальних процесів. 6. Пам’ять, мислення, уява як психологічні процеси в умовах діяльності особистості. 7. Емоції, почуття, вольові процеси в структурі діяльності спеціаліста. Психічний стан особистості: сутність, класифікація, зміст. 9. Педагогіка як наука, її роль і місце в підготовці спеціаліста. Дефініція, психолого-дидактичні аспекти змісту та форм навчання. 10. Психолого-педагогічна технологія методів і засобів підготовки спеціаліста. Виховання як соціально-педагогічне явище і процес становлення особистості спеціаліста. 11. Психолого-педагогічні основи змісту методів і форм виховного процесу. 12. Соціально-психологічна характеристика особистості у діяльності і спілкуванні. 13. Психолого-педагогічні основи організації діяльності колективу, соціальних груп.

3. Історія музичного та образотворчого мистецтва (3 кредити)

1. Музика як вид мистецтва. Основні поняття в музиці. Музичні інструменти і людський голос. 2. Музика Ренесансу і бароко. 3. Музика епохи класицизму. 4. Романтизм у музиці. 5. Музика XX століття. 6. Українська музика. 7. Основні поняття в музиці. Жанри. Напрямки розвитку музичного мистецтва. 8. Аналіз творчості композиторів епохи Ренесансу і бароко. 9. Симфонічна музика: аналіз жанрів і стилів. 10. Сучасні джазові й естрадні інтерпретації класичної музики.

4. Основи ділового етикету / Сучасна українська літературна мова: стилістика (3 кредити)

1. The history and origins of etiquette. Diplomatic protocol. Manners. 2. Introduction to business etiquette. 3. Greetings and Introductions. 4. Meeting and Boardroom Protocol. 5. Business Ethics. 6. Entertaining Etiquette. 7. Telephone Etiquette. 8. Internet & email etiquette. 9. Business Attire & Professionalism. 10. Disability Etiquette. 11. Multi-cultural challenges. / 1. Структура літературної мови, її внутрішні і зовнішні зв’язки. 2. Нормативність мовних одиниць. 3. Орфоепічні й акцентуаційні основи української мови. 4. Науково-лінгвістична транскрипція. 5. Лексико-фразеологічні норми. 6. Правописні норми української мови. 7. Словотвірні і граматичні норми. 8. Речення як основна одиниця мови і мовлення. 9. Складносурядні речення. 10–11. Складнопідрядні речення. 12. Порядок слів у простому реченні. 13. Аналіз будови складносурядних речень. 14. Складнопідрядні речення. 15. Безсполучникові складні речення.

5. Соціолінгвістика / Прикладна лінгвістика (3 кредити)

Змістовий модуль 1. Language and Society 1. Language Attitudes, Motivation, Standards. 2. World Englishes; Змістовий модуль 2. Language and Variation 1. Regional and Social Variation 2. Language and Gender; Змістовий модуль 3. Language and Culture 1. Interectional Sociolinquistics 2. Intercultural Communication; Змістовий модуль 4. Speech as a Signal of Social Identity 1. Athnography of Communication 2. Speech Acts / 1. Предмет, об’єкт та завдання курсу “Прикладна лінгвістика”. 2. Оптимізація когнітивної функції мови. 3. Оптимізація епістемної функції мови. 4. Оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як засобу впливу.

6. Письмова комунікація (4 кредити)

1. Thinking about Purposes and Audiences: Elements of Writing; Informative and Persuasive Writing; General Reading Public; Instructor as a Reader; Specialists as Readers. 2. Planning and Shaping: The Writing Process; The Writing Situation; a Topic for Writing; Narrowing and Assigned Topic. 3. Ways to Gather Ideas for Writing; Grouping and Ordering Ideas.

7. Аналітичне читання / Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська) (3 кредити)

1. The Reading Process. 2. Reading Paragraphs. 3. Reading Critically: Evaluating what you Read. 4. Reading Textbooks, Essays, Articles and Short Stories. / Завдання та змістовні модулі на Рівень А1 володіння мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

8. Спецкурс із лінгвістики: Стилістика англійської мови та Лексикологія англійської мови (5 кредитів)

1. Філософські та загальнонаукові поняття лексикології. 2. Загальні проблеми теорії слова. 3. Етимологічні особливості словникового складу англійської мови. 4. Запозичення з конкретних мов. 5. Морфологічна структура англійських слів. Словотвір. 6. Семасіологія. 7. Омонімія. 8. Фразеологічні одиниці в англійській мові. 9. Стилістичне розшарування лексики. 10. Синонімія, антонімія та гіпонімія. 11. Мова – індикатор суспільства. Лексична диференціація територіальних варіантів. 1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. 2. Стилі сучасної мови. 3. Фоностилістика 4. Стилістичні функції лексичних засобів. 5. Стилістичні функції фразеологізмів. 6. Стилістичні функції словотворчих засобів. 7. Стилістичні функції морфологічних засобів. 8. Стилістичні функції синтаксичних засобів.

9. Лексичний менеджмент / Третя іноземна мова (французька / німецька / іспанська / польська) (4 кредити)

Techniques and strategies of vocabulary building. 2. Types of dictionaries. Using dictionaries effectively. 3. Online tools and resources for vocabulary building. 4. Word formation. Roots, suffixes and prefixes. 6. Communication. 7. Feelings, emotions, body language. 8. Appearance and character. 9. Education. 10. Career and jobs. 11. Healthy lifestyle. 12. Money matters. 13. Media, news, celebrity. 14. Travel, tourism, migration. 15. History. Peace and Conflict. 16. Environment issues. /

Завдання та змістовні модулі на Рівень А1 володіння мовою згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

10. Основи наукових досліджень (3 кредити)

1. Загальні відомості про науку. 2. Організаційна структура наукових досліджень в Україні. 3. Психологія і технологія наукової творчості. 4. Методологічні основи наукового пізнання. 5. Інформаційне забезпечення наукового пошуку. 6. Оформлення результатів наукової роботи. 7. Курсова, бакалаврська, магістерська роботи: дослідження, написання, захист. 8. Підготовка наукових публікацій, доповідей, рефератів.

11. Практичні аспекти перекладу та локалізації / Системи автоматизації перекладу (5 кредитів)

1. Поняття сучасної концепції перекладу. Основні положення письмового перекладу та локалізації. 2. Типи відповідників при перекладі. 3. Контекстуальні заміни під час перекладу. 4. Безперекладна передача слів. 5. Переклад фразеологічних одиниць. 6. Переклад скорочень та абревіатур. 7. Системи автоматизації перекладу. 8. Програмне забезпечення для автоматизації перекладу. 8. Робота над створенням перекладацького проекту. 9. Робота з перекладацькою пам'яттю. 10. Засоби керування базами даних термінології. 10. Робота над створенням та під’єднанням перекладацького пакету. 11. Практичне застосування правил граматики, синтаксису й орфографії у процесі локалізації. 12. Практичне застосування правил української пунктуації. 13. Окремі випадки спеціального врахування граматичних особливостей мови під час локалізації. 14. Урахування стилю й тону в процесі локалізації. 15. Загальні міркування щодо врахування окремих аспектів локалізації. 16. Типові помилки перекладача під час локалізації та шляхи їх уникнення. 17. Локалізація умовного вмісту та вживання нелокалізованих елементів. 18. Виняткові міркування щодо локалізації програмного забезпечення та веб-сайтів. 19. Локалізація позначень клавіш клавіатури, комбінацій клавіш. 1. Засоби «перекладацької пам'яті». 2. Програмне забезпечення систем мовного пошуку. 3. Засоби керування базами даних термінології. 4. Вирівнювання в системах автоматизації перекладу. 5. Інтерактивний машинний переклад і переклад засобами краудсорсингу.

12. Методика викладання іноземної мови в школі (3 кредити)

1. Загальні питання навчання іноземних мов. 2. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції .3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції. 4. Методика формування іншомовної граматичної компетенції. 5. Методика формування іншомовної аудитивної компетенції. 6. Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні. 7. Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні. 8. Методика формування іншомовної компетенції в читанні. 9. Формування іншомовної компетенції в письмі. 10. Етапи навчання. Планування уроку з іноземної мови в школі. 11. Індивідуалізація та інтенсифікація процесу навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.

13. Усний переклад (3 кредити)

1. Переклад як наука. Види перекладу. 2. Вимоги до перекладача. 3. Переклад з аркуша. 4. Вимоги до професійного усного перекладу. 5. Односторонній і двосторонній абзацно-фразовий переклад. 6. Професійна етика перекладача. 7. Особливості роботи в режимі послідовного перекладу з використанням скорочених записів. 8. Форми скороченого запису під час усного послідовного перекладу. 9. Умовні позначення під час усного послідовного перекладу. 10. Передача зв’язків між словами та реченнями під час скороченого запису. 11. Складання скороченого запису бесіди та звіту про проведені переговори. 12. Організація служби синхронного перекладу. Правила поведінки перекладача під час синхронного перекладу. 13. Синхронний переклад з опорою на готовий переклад. 14. Синхронний переклад з опорою на попередньо опрацьований текст оригіналу та з опорою на текст оригіналу без попереднього опрацювання. 15. Синхронний переклад без опори на текст.

14. Теорія та практика перекладу (3 кредити)

1. Introductory Lecture. Translation as a mental process. 2. The History of Translation. Part I: from the Ancient World to the Renaissance. 3. The History of Translation. Part II: from the Classicism and Enlightenment to the machine translation. 4. Equivalence and Adequacy. 5. Types and Levels of Equivalence. 6. Translatability. 7. Different Types of Translation. 8. Translational Techniques. 9. Lexical and Grammatical Aspects of Translation. 10. Syntactic Aspects of Translation. 11. Structural and Typological Aspects of Translation. 13. Machine Translation as a Sub-Field of Computational Linguistics.

15. Теорія мовної комунікації / Третя іноземна мова (французька / німецька / іспанська / польська) (3 кредити)

1. Комунікація та її компоненти. Вербальна та невербальна комунікація. Невербальна комунікація. Кінетика, міміка, проксеміка тощо. 2. Максими Грайса. Аксіоми ефективної комунікації. 3. Конфлікти. Етапи розвитку конфліктів. Комунікація та конфлікти. 4. Стереотипи. Види стереотипів. Соціальні, політичні та гендерні стереотипи. Комунікативні технології.

Завдання та змістовні модулі на Рівень А1 володіння мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

16. Література англомовних країн (6 кредитів)

1. British literary historical periods. 2. Restoration Literature 3. Eighteenth Century Literature. The Enlightenment 4. Romantic Period 5. Victorian Period 6. Modern Period 7. Post-Modern Period 8. Modernist fiction and poetry 9. Fiction of social importance. 10. English drama of the 20th century 11. English literature after WW II. 12. British and Irish poetry from the 1960s.

17. Теоретичний курс з англійської мови: Теоретична граматика та Теоретична фонетика (4 кредити)

1. Предмет, мета, завдання та основні поняття теоретичної граматики англійської мови. 2. Морфологія. 3. Слова. Основні частини мови: іменник, дієслово, прикметник, прислівник. 4. Функційні частини мови. 5. Основні поняття синтаксису. 6. Словосполучення. 7. Речення. 1. Фонетика як наука та її практичне застосування. Розділи фонетики. 2. Фонема та її функції. Алофони. Система фонологічних протиставлень. 3. Фонетика та викладання мови. 4. Система англійських голосних. 5. Система англійських приголосних. 6. Модифікація голосних і приголосних в англійській мові. 7. Артикуляційна база англійської мови. 8. Транскрипція та її типи. 9. Типи складів. Поділ на склади. 10. Теорії утворення складів. 11. Акцентна структура англійських слів. 12. Словесний наголос, типи словесного наголосу та їх функції. 13.Фразовий наголос, розподіл фразового наголосу у висловленні. 14. Логічний та емфатичний наголоси. 15. Інтонаційна система англійської мови. 16. Інтонаційна група та її функції. 17. Типи інтонаційних моделей. 18. Графічне відтворення інтонації. 19. Фонетичні особливості сучасних діалектів Великобританії. 20. Розбіжності у вимові британського й американського варіантів. 21. Національні стандарти вимови англійської мови в англомовних країнах. 22. Інтонаційні стилі.

Практична підготовка: мовна практика: стажування в Берлінській лінгвістичній школі «Carl Duisberg» і Паризькій лінгвістичній школі “Globus mundus”; участь у програмах Work & Travel (Німеччина / США), Canada Word Youth (Канада); Au Pair (Німеччина / США), участь у німецько-українських обмінних програмах, стажуваннях за програмами Німецької служби академічних обмінів; аудиторна та позааудиторна робота (мовні клуби English-Speaking Club, «Polskie wieczorki», «Panorama», «Loreley») з волонтерами – носіями англійської, французької, німецької, польської мов.

Педагогічна практика: з відривом від навчання – у середніх загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах України, без відриву від навчання – у мовній школі "Up and Up" при факультеті романо-германських мов.

Перекладацька практика: з відривом від навчання – перекладацькі агенції України, перекладацькі відділи на виробництвах, туристичні агенції; без відриву від навчання – у перекладацькому секторі навчально-наукового центру LinguaPark при факультеті романо-германських мов.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен з англійської мови

Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мови

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

2. Володіти знаннями та уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах.

3. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту інформаційних, бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

4. Уміти проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і на базі здобутих результатів систематизувати дані, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові відомості.

5. Уміти проводити семіотичний, семантичний аналіз, івент- та контент-аналіз, мотиваційний, структурний і пропагандистський аналізи, використовуючи при цьому комплексний, історичний і системний підходи.

6. Уміти створювати інформаційні й аналітичні матеріали, виступати в засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами із застосуванням різних моделей комунікації, методів впливу на аудиторію, використанням засобів невербальної комунікації.

7. Здійснювати комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення, забезпечувати стилістичну якість документів, компонувати ілюстрації, фотоматеріали в текстах, звітах, макетувати прес-релізи, звіти, аналітичні матеріали, іншу друковану продукцію.

8. Розробляти та складати службові, ділові й інформаційно-аналітичні документи для документаційного забезпечення управління підприємства (організації, установи).

9. Використовувати знання та навички щодо збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів під час аналізу конкурентоспроможності установи.

10. Використовувати в процесі комунікації, під час бесіди чи переговорів правила ділового протоколу й етикету.

11. Уміти виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; генерувати альтернативні рішення та розробляти антикризові програми; ураховувати невизначеність і випадковість; здійснювати багатокритерійну оптимізацію, застосовувати теорію ігор і колективне й кооперативне ухвалення рішень.

12. Уміти створювати та вести персональні бази даних; проводити обмін інформацією між базами даних; складати запити в базах даних; використовувати технології web-дизайну; забезпечувати захист інформації.

13. Складати огляди й реферати за іноземними інформаційними матеріалами, при цьому визначаючи інформаційні потреби адресата (замовника); вибирати джерела інформації; збирати фактографічну та документальну інформацію; виконувати усний і письмовий переклад; узагальнювати інформацію; формувати висновки та пропозиції; викладати текст.

14. Уміти формувати мету інформаційно-аналітичного дослідження; розробляти план і програми аналітичного дослідження; формувати ключові поняття, давати їх визначення; збирати і тлумачити факти; створювати емпіричну базу; формувати та перевіряти гіпотези; формулювати висновки.

15. Уміти забезпечувати розроблення й ефективне управління інноваційними проектами.

16. Уміти застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності та здійснювати прогнозування за допомогою регресійних моделей, створювати й аналізувати когнітивні моделі проблемних ситуацій, працювати з відкритими даними.

17. Уміти розробляти й оцінювати соціальні та комерційні рекламні оголошення; складати текст рекламних оголошень, слоганів, коди; уживати заходи щодо підвищення ефективності реклами.

18. Уміти розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів і послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

19. Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 137 кредитів;

- вибіркові компоненти – 85 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної та соціально-економічних дисциплін

1. Іноземна мова – 210/7.

2. Історія України – 90/3.

3. Філософія – 90/3.

4. Українська мова за професійним спрямуванням – 90/3.

5. Історія української культури та Острозької академії – 90/3.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

1. Основи інформатики та комп’ютерної техніки – 150/5.

2. Організація науково-дослідної роботи студента – 150/5.

3. Методика соціологічних досліджень – 120/4.

4. Комп’ютерні технології та електронний документообіг – 210/7.

5. Захист інформації – 90/3.

6. Системний аналіз інформаційних процесів – 120/4.

7. Соціологія громадської думки – 90/3.

8. Психологія соціальних комунікацій – 90/3.

9. Системи управління базами даних (СУБД) – 90/3.

Цикл професійної та практичної підготовки

1. Вступ до спеціальності – 120/4.

2. Документознавство – 300/10.

3. Діловодство – 300/10.

4. Аналітико-синтетична переробка інформації – 180/6.

5. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг – 90/3.

6. Бібліотечна справа – 150/5.

7. Архівна справа – 150/5.

8. Теорія і практика зв’язків з громадськістю – 240/8.

9. Теорія і практика масової інформації – 90/3.

10. Менеджмент – 90/3.

11. Практикум з референтської та офісної діяльності – 150/5.

12. Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж – 90/3.

13. Інформаційно-аналітична діяльність – 120/4.

14. Прикладні соціально-комунікаційні технології – 90/3.

15. Стандартизація та сертифікація (за професійним спрямуванням) – 90/3.

16. Курсова робота – 180/6.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – 690/23.

2. Друга іноземна мова – 390/13.

3. Політичні та правові студії – 120/4.

4. Історія музичного та образотворчого мистецтва – 120/4.

5. Основи ділового етикету – 90/3.

6. Риторика – 150/5.

7. Основи педагогіки та психології – 90/3.

Цикл дисциплін вільного вибору студента (на 30 кредитів)

1. Загальна історія мистецтва / Мистецька спадщина народів світу – 90/3 (90/3).

2. Культурологія / Етичні та естетичні виміри культури – 90/3 (90/3).

3. Маркетингові комунікації / Соціальні комунікації – 90/3 (90/3).

4. Організація публічного адміністрування / Організація діяльності інформаційних установ – 90/3 (90/3).

5. Нові медіа / Інформаційна безпека – 90/3 (90/3).

6. Іміджелогія / Прикладна іміджелогія – 90/3 (90/3).

7. Проектний менеджмент / Соціальне проектування – 90/3 (90/3).

8. Політичний консалтинг / Інформаційний консалтинг – 90/3 (90/3).

9. Державна політика е-врядування / Менеджмент громадський організацій – 90/3 (90/3).

10. Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності / Теорії соціального управління –90/3 (90/3).

Практична підготовка:

1. Ознайомча практика (2 курс) – 90/3.

2. Ознайомча практика (3 курс) – 90/3.

3. Виробнича практика – 180/6.

4. Науково-дослідна практика – 180/6.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен:

Предмет 1. Діловодство.

Предмет 2. Менеджмент.

Предмет 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю.

Предмет 4. Системний аналіз інформаційних процесів.

Предмет 5. Теорія і практика масової інформації

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти й алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

ПРН 2. Володіти знаннями й уміннями щодо особливостей організації та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах, організаціях та установах.

ПРН 3. Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту інформаційних, бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів.

ПРН 4. Уміти проводити фактографічний, семантичний, ситуаційний пошук інформації і на базі здобутих результатів систематизувати дані, виявляти ключові моменти, отримувати додаткові відомості.

ПРН 5. Уміти проводити семіотичний, семантичний аналіз, івент- та контент-аналіз, мотиваційний, структурний і пропагандистський аналізи, використовуючи при цьому комплексний, історичний і системний підходи.

ПРН 6. Уміти створювати інформаційні й аналітичні матеріали, виступати в засобах масової комунікації з аналітичними оглядами, коментарями, прогнозами із застосуванням різних моделей комунікації, методів впливу на аудиторію, використанням засобів невербальної комунікації.

ПРН 7. Здійснювати комп’ютерне оброблення документів, їх верифікацію та оформлення, забезпечувати стилістичну якість документів, компонувати ілюстрації, фотоматеріали в текстах, звітах, макетувати прес-релізи, звіти, аналітичні матеріали, іншу друковану продукцію.

ПРН 8. Розробляти та складати службові, ділові й інформаційно-аналітичні документи для документаційного забезпечення управління підприємства (організації, установи).

ПРН 9. Використовувати знання та навички щодо збору даних, моделювання документно-інформаційних систем та їх ресурсів під час аналізу конкурентоспроможності установи.

ПРН 10. Використовувати в процесі комунікації, під час бесіди чи переговорів правила ділового протоколу й етикету.

ПРН 11. Уміти виявляти проблемні ситуації; формувати цілі та критерії оптимізації; генерувати альтернативні рішення та розробляти антикризові програми; ураховувати невизначеність і випадковість; здійснювати багатокритерійну оптимізацію, застосовувати теорію ігор і колективне й кооперативне ухвалення рішень.

ПРН 12. Уміти створювати та вести персональні бази даних; проводити обмін інформацією між базами даних; складати запити в базах даних; використовувати технології web-дизайну; забезпечувати захист інформації.

ПРН 13. Складати огляди та реферати за іноземними інформаційними матеріалами, при цьому визначаючи інформаційні потреби адресата (замовника); вибирати джерела інформації; збирати фактографічну та документальну інформацію; виконувати усний і письмовий переклад; узагальнювати інформацію; формувати висновки та пропозиції; викладати текст.

ПРН 14. Уміти формувати мету інформаційно-аналітичного дослідження; розробляти план і програми аналітичного дослідження; формувати ключові поняття, давати їх визначення; збирати і тлумачити факти; створювати емпіричну базу; формувати та перевіряти гіпотези; формулювати висновки.

ПРН 15. Уміти забезпечувати розроблення та ефективне управління інноваційними проектами.

ПРН 16. Уміти застосовувати кореляційний аналіз, виявляти закономірності та здійснювати прогнозування за допомогою регресійних моделей, створювати й аналізувати когнітивні моделі проблемних ситуацій, працювати з відкритими даними.

ПРН 17. Уміти розробляти й оцінювати соціальні та комерційні рекламні оголошення; складати текст рекламних оголошень, слоганів, коди; уживати заходи щодо підвищення ефективності реклами.

ПРН 18. Уміти розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів і послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

ПРН 19. Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування світоглядної позиції.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

10.301 Англійська мова – 240/8.

07.101 Історія України – 90/3.

09.101 Філософія – 90/3.

10.320 Українська мова за професійним спрямуванням – 90/3.

21.101 Національна безпека України – 90/3.

06.13 Історія української культури та Острозької академії – 90/3.

Цикл професійної та практичної підготовки

ОПП 1. Організація науково-дослідної роботи студента – 150/5.

ОПП 2. Вступ до спеціальності – 120/4.

ОПП 3. Документознавство – 300/10.

ОПП 4. Загальна історія мистецтв – 90/3.

ОПП 5. Культурологія – 90/3.

ОПП 6. Бібліотечна справа – 180/6.

ОПП 7. Архівна справа – 180/6.

ОПП 8. Діловодство – 210/7.

ОПП 9. Англійська мова – 2 – 420/14.

ОПП 10. Риторика – 120/4.

ОПП 11. Методика соціологічних досліджень – 90/3.

ОПП 12. Аналітико-синтетична переробка інформації – 90/3.

ОПП 13. Маркетинг інформаційних продуктів та послуг – 90/3.

ОПП 14. Теорія і практика зв’язків з громадськістю – 210/7.

ОПП 15. Теорія і практика масової інформації – 90/3.

ОПП 16. Практикум з референтської та офісної діяльності – 120/4.

ОПП 17. Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж – 90/3

ОПП 18. Друга іноземна мова – 270/9.

ОПП 19. Комп’ютерні технології та електронний документообіг – 150/5.

ОПП 20. Системний аналіз інформаційних процесів – 150/5.

ОПП 21. Соціологія громадської думки – 90/3.

ОПП 22. Прикладні соціально-комунікаційні технології – 90/3.

ОПП 23. Інформаційно-аналітична діяльність – 120/4.

ОПП 24. Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) – 90/3.

ОПП 25. Переддипломний семінар – 90/3.

ОПП 26. Психологія соціальних комунікацій – 90/3.

ОПП 27. Курсова робота – 180/6.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

ВЗП 1. Основи педагогіки та психології – 90/3.

ВЗП 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва – 90/3.

ВЗП 3. Сучасні інформаційні технології – 150/5.

ВЗП 4. Основи ділового етикету – 90/3.

ВЗП 5. Документно-інформаційні комунікації – 90/3.

Цикл професійної підготовки

Вибірковий блок 1. «Документознавство та інформаційна діяльність»

ВПП 1. Маркетингові комунікації – 150/5.

ВПП 2. Теорія менеджменту – 210/7.

ВПП 3. Практикум з документно-комунікативних технологій – 120/4.

ВПП 4. Іміджелогія – 120/4.

ВПП 5. Проектний менеджмент – 120/4.

ВПП 6. Державна політика е-врядування – 90/3.

ВПП 7. Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності – 90/3.

ВПП 8. Нові медіа – 120/4.

ВПП 9. Прикладні комп’ютерні технології – 240/8.

ВПП 10. Консалтинг соціокультурних процесів – 90/3.

Вибірковий блок 2. «Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами»

ВПП 1. Основи менеджменту – 240/8.

ВПП 2. Організація та управління діяльністю інформаційних установ – 120/4.

ВПП 3. Івент-менеджмент – 120/4.

ВПП 4. Організаційна культура – 120/4.

ВПП 5. Практикум з інформаційно-комунікативних технологій – 120/4.

ВПП 6. Інформаційна безпека Е-врядування – 90/3.

ВПП 7. Рекламний менеджмент – 90/3.

ВПП 8. Маркетингові дослідження в інформаційній діяльності – 120/4.

ВПП 9. Прикладні комп`ютерні технології – 240/8.

ВПП 10. Антикризовий менеджмент – 90/3.

Практична підготовка:

1. Ознайомча практика – 90/3.

2. Ознайомча (дослідницька) практика – 90/3.

3. Інформаційно-аналітична практика – 180/6.

4. Виробнича практика – 180/6.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен:

Предмет 1. Діловодство.

Предмет 2. Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж.

Предмет 3. Теорія і практика зв’язків з громадськістю.

Предмет 4. Системний аналіз інформаційних процесів.

Предмет 5. Теорія і практика масової інформації

Назва ОПП

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

02 – Культура і мистецтво

029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: Документознавство та інформаційна діяльність,

Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних надавати різноманітні інформаційно-аналітичні послуги; розробляти інформаційні продукти та алгоритми їх створення; володіти принципами, підходами та видами інформаційного менеджменту, документаційного забезпечення управління в установах, на підприємствах та легко адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості в інформаційній діяльності в умовах постійних змін соціально-економічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності забезпечувати управління процесами збору, аналізу та поширення документно-інформаційних ресурсів через різні соціальні комунікації для розвитку економіки, політики, медіапростору країни рідною та іноземними мовами.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

ПРН 2. Упроваджувати та використовувати комунікаційні технології в соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

ПРН 3. Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну й офісну діяльність.

ПРН 4. Застосовувати в професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціювання електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення й задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

ПРН 5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням.

ПРН 6. Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

ПРН 7. Забезпечувати ефективність функціювання документно-комунікаційних систем.

ПРН 8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки й офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

ПРН 9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних і комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів та послуг.

ПРН 10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне й офісне обладнання.

ПРН 11. Шукати інформацію в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

ПРН 12. Застосовувати сучасні методики й технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів і сервісів.

ПРН 13. Оцінювати результати діяльності та обстоювати ухвалені рішення.

ПРН 14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову й електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

ПРН 15. Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 16. Ухвалювати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

ПРН 17. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

ПРН 18. Навчатися з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 19. Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 158 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

10.301 Англійська мова – 480/16.

07.101 Історія України – 90/3.

09.101 Філософія – 90/3.

10.320 Українська мова за професійним спрямуванням – 90/3.

21.101 Національна безпека України – 90/3.

06.13 Історія української культури та Острозької академії – 90/3.

Цикл професійної та практичної підготовки

30.103 Організація науково-дослідної роботи студента – 150/5.

22.12 Вступ до спеціальності – 120/4.

27.301 Документознавство І – 300/10.

17.114 Загальна історія мистецтв – 90/3.

25.15 Культурологія – 90/3.

27.302 Бібліотечна справа – 180/6.

26.3 Архівна справа – 180/6.

27.304 Документознавство ІІ: Діловодство – 210/7.

10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням – 360/12.

10.218 Риторика – 120/4.

30.121 Методика соціологічних досліджень – 90/3.

27.305 Аналітико-синтетична переробка інформації – 90/3.

08.244 Маркетинг інформаційних продуктів та послуг – 90/3.

27.306 Теорія і практика зв’язків з громадськістю – 180/6.

27.306 Теорія і практика масової інформації – 90/3.

27.307 Практикум з референтської та офісної діяльності – 120/4.

08.245 Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж – 120/4.

10.322 Друга іноземна мова – 270/9.

26.31 Документознавство ІІІ: Електронний документообіг та електронні ресурси документознавства – 150/5.

27.309 Системний аналіз інформаційних процесів – 150/5.

22.104 Соціологія громадської думки – 90/3.

27.150 Прикладні соціально-комунікаційні технології – 90/3.

26.31 Інформаційно-аналітична діяльність – 90/3.

27.311 Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням) – 90/3.

30.112 Переддипломний семінар – 90/3.

30.102 Курсова робота – 90/3.

30.103 Кваліфікаційна робота – 180/6.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

13.112 Основи педагогіки та психології – 90/3.

17.103 Історія музичного та образотворчого мистецтва – 90/3.

05.101 Сучасні інформаційні технології – 150/5.

26.101 Основи ділового етикету – 90/3.

27.151 Документно-інформаційні комунікації – 90/3.

Цикл професійної підготовки

Вибірковий блок 1. «Документознавство та інформаційна діяльність»

27.152 Маркетингові комунікації – 150/5.

08.246 Теорія менеджменту – 210/7.

27.312 Практикум з документно-комунікативних технологій – 150/5.

27.153 Іміджелогія – 150/5.

08.240 Проектний менеджмент – 120/4.

27.313 Державна політика е-врядування – 90/3.

08.247 Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності – 120/4.

27.139 Нові медіа – 90/3.

05.221 Прикладні комп`ютерні технології – 240/8.

06.153 Консалтинг соціокультурних процесів – 120/4.

Вибірковий блок 2. «Менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами»

08.248 Основи менеджменту – 240/8.

08.249 Організація та управління діяльністю інформаційних установ – 120/4.

08.251 Івент-менеджмент – 120/4.

08.252 Організаційна культура – 150/5.

27.314 Практикум з інформаційно-комунікативних технологій – 150/5.

27.315 Інформаційна безпека Е-врядування – 90/3.

08.253 Рекламний менеджмент – 120/4.

07.25 Маркетингові дослідження в інформаційній діяльності – 90/3.

05.221 Прикладні комп`ютерні технології – 240/8.

08.254 Антикризовий менеджмент – 120/4.

Практична підготовка:

31.143 Ознайомча практика (з інформаційно-бібліотечних технологій) – 90/3.

31.144 Ознайомча (дослідницька) практика з документаційного забезпечення управління – 90/3.

31.145 Інформаційно-аналітична практика – 180/6.

31.146 Виробнича практика з інформаційного менеджменту – 90/3.

Підсумкова атестація:

Кваліфікаційна робота – захист

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

«Психологія розвитку», «Клінічна психологія»

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності з відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за спеціалізаціями – клінічна психологія, психологія розвитку.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Спеціалізації: клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення та психологія розвитку.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей і чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної) під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, які застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвивальний процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку здобутих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми в професійній діяльності й обдуманий вибір шляхів їх вирішення.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПР-11. Демонструвати розуміння проводити психологічну експертизу в прикладних сферах діяльності.

ПР-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, учителями, вихователями).

ПР-13. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого й індивідуального підходів.

ПР-15. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей і цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою і сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПР-16. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для професійної і міжособистісної комунікації

ПР-18. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, ухвалювати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або мають ступінь молодшого спеціаліста та виконали правила прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія України

Історія української культури та Острозької академії

Національна безпека України

Іноземна мова

Філософія

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Біологічні основи поведінки людини

Основи біології та генетики людини

Анатомія нервової системи

Англійська мова-2

Психофізіологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія та практикум і загальної психології

1)Загальна психологія

2)Практикум із загальної психології

Диференціальна психологія та психодіагностика

Диференціальна психологія

Психодіагностика

Когнітивна психологія

Експериментальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

Психологія здоров’я

Клінічна психологія

Патопсихологія

Психологія залежностей та само руйнівної поведінки

Психологія праці

Інженерна психологія

Основи психокорекції та психотерапії

1)Основи психокорекції

2)Основи психотерапії

Психологічне консультування

Психологічні основи реабілітації

Педагогіка та педагогічна психологія

Психологія сім’ї та сімейне консультування

Психологія управління та бізнесу

Політична психологія

Юридична психологія

Антропологія

Курсова робота

Психологічна практика (ознайомча)

Педагогічна практика

Психологічна практика (виробнича)

Науково-дослідна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціологія (польською мовою)

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Основи наукових досліджень

Теорія та методика організації психотренінгу

Основи ділового етикету

Математичні методи в психології

Психодрама

Театр як соціокультурний феномен

Психологічний спецпрактикум по спеціалізації

Польська мова

Вибірковий блок для спеціалізації «Психологія розвитку»

Арттерапія

Психологія девіантності

1) Психологія девіантної поведінки

2) Психологія обдарованості

Психологія мотивації

Основи християнської психології та педагогіки

Основи дитячої психокорекції та психотерапії

Прикладна акмеологія

Вибірковий блок для спеціалізації «Клінічна психологія»

Арттерапія

Психофармакологія та основи нейропсихології

Психофармакологія

Основи нейропсихології

Клінічна психологія-2

Клінічна психодіагностика

Основи психічного та духовного здоров’я

Психосоматика і психологія тілесності

Практична підготовка: психологічна практика (ознайомча), педагогічна практика, психологічні практика (виробнича), науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, клінічна психологія).

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

«Психологія розвитку», «Клінічна психологія», «Дизайн-мислення та психологія розвитку»

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності з відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за спеціалізаціями – клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення та психологія розвитку.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Спеціалізації: клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення та психологія розвитку.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення та психологія розвитку.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей і чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної) під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, які застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвивальний процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку здобутих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми в професійній діяльності й обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПР-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПР-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, учителями, вихователями).

ПР-13. Систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого й індивідуального підходів.

ПР-15. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей і цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою і сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПР-16. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

ПР-18. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, ухвалювати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту або мають ступінь молодшого спеціаліста та виконали правила прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 45 кредитів;

- практична підготовка – 36 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія України

Історія української культури та Острозької академії

Національна безпека України

Англійська мова

Філософія

Біологічні основи поведінки людини

Англійська мова за професійним спрямуванням

Психофізіологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Загальна психологія

Практикум із загальної психології

Диференціальна психологія та психодіагностика

Когнітивна психологія

Експериментальна психологія

Соціальна психологія

Вікова психологія

Психологія здоров’я

Клінічна психологія

Патопсихологія

Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки

Психологія праці

Інженерна психологія

Основи психокорекції та психотерапії

Психологічне консультування

Психологічні основи реабілітації

Педагогіка та педагогічна психологія

Психологія сім’ї та сімейне консультування

Психологія управління та бізнесу

Політична психологія

Юридична психологія

Теорія та методика організації психотренінгу

Антропологія

Курсова робота

Психологічна практика (ознайомча)

Педагогічна практика

Психологічна практика (виробнича)

Науково-дослідна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Соціологія (польською мовою)

Сучасні інформаційні технології

Основи наукових досліджень

Історія музичного та образотворчого

Основи ділового етикету

Математичні методи в психології

Психодрама

Театр як соціокультурний феномен

Психологічний спецпрактикум по спеціалізації

Польська мова

Вибірковий блок для спеціалізації «Психологія розвитку»

Арттерапія

Психологія девіантності

Психологія мотивації

Основи християнської психології та педагогіки

Основи дитячої психокорекції та психотерапії

Прикладна акмеологія

Вибірковий блок для спеціалізації «Клінічна психологія»

Арттерапія

Психофармакологія та основи нейропсихології

Клінічна психологія-2

Клінічна психодіагностика

Основи психічного та духовного здоров’я

Психосоматика і психологія тілесності

Вибірковий блок для спеціалізації «Дизайн-мислення та психологія розвитку»

Дизайн-мислення

Психологія життєуспіху

Методи дизайн-мислення

Психологія творчості

Прикладна акмеологія

Психологія бізнесу та креативне мисленням

Практична підготовка: психологічна практика (ознайомча), педагогічна практика, психологічні практика (виробнича), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, клінічна психологія)

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення й аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати й забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої галузі пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти й методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 149 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 19 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: англійська мова, історія України, філософія, українська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки: організація НДР студента, статистичні методи в політичній науці (кількісні методи в політології), методологія та методика політологічних і соціологічних досліджень , статистичні методи в політичній науці (соціальна статистика), національна безпека, прикладний політичний аналіз.

Цикл професійної та практичної підготовки: вступ до спеціальності, загальна теорія політики, польська мова, історія політичних та правових вчень, історія української політичної думки, вибори та виборчий процес, англійська мова (за професійним спрямуванням), історія світової філософської думки, етнополітика, порівняльна політологія, зовнішня політика України, аналіз зовнішньої політики зарубіжних країн, регіональні інтеграційні процеси, актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, політична культура, соціальна політика, світовий політичний процес і геополітика, методика викладання соціально-політичних дисциплін, теорія міжнародних відносин, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін: теорія міжнародних відносин, громадська політика, глобалістика, основи педагогіки та психології, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи ділового етикету, соціологія політичного конфлікту, політичні партії та партійні системи, політичні інститути в Україні, державне управління, сучасна політична філософія, політичні системи сучасності

Цикл дисциплін вільного вибору студента: соціологія, загальна соціологія, політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства, теорія управління, вступ до наукових студій, основи економічних теорій, політичні комунікації, політичні зв'язки з громадськістю, конституційне право України порівняльне конституційне право, права людини та їх захист, польська мова, політичні еліти та лідерство, конфліктологія.

Позакредитні навчальні дисципліни: фізичне виховання

Практична підготовка: виробнича практика (громадські об'єднання), виробнича практика (органи державної влади), педагогічна практика (впродовж семестру), науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен із «Загальної теорії політики».

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Європейські студії, Практична політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої галузі пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

7ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:англійська мова, історія України, філософія, українська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії, організація НДР студента, статистичні методи в політичній науці, національна безпека України, вступ до спеціальності, вступ до політичної науки, польська мова, історія політичної думки, англійська мова 2, сучасна політична філософія, соціологія, етнополітика, порівняльна політологія, зовнішня політика України, актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, соціальна політика, геополітика, теорія міжнародних відносин, громадянське суспільство, соціологія політичного конфлікту, проектний менеджмент, політична культура, курсова робота.

Перелік i зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи ділового етикету, права людини та їх захист.

Вибірковий блок 1 (Європейські студії): компаративні студії демократизації: транзитивна політика в країнах V4 та Україні, вступ до наукових студій, політичні партії та партійні системи в країнах ЄС, вибори та виборчий процес у країнах ЄС, порівняльне конституційне право країн ЄС, європейські інтеграційні процеси, політичні інститути та процеси в країнах ЄС, публічне адміністрування та місцеве самоврядування в країнах ЄС.

Вибірковий блок 2 ( Практична політологія): основи соціальних досліджень, вступ до наукових студій, політичні партії та партійні системи, вибори та виборчий процес, політичні трансформації в Україні, політичні інститути в Україні, аналіз публічної політики, публічне адміністрування та місцеве самоврядування.

Практична підготовка: навчальна (ознайомча) практика, виробнича практика (громадські та політичні об’єднання, ЗМІ), виробнича практика (органи державної влади), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Вступ до політичної науки», «Історія політичної думки», «Порівняльна політологія»).

Назва ОПП

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Європейські студії, Практична політологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній і громадській діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі політичної науки, європейських студій, практичної політології.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 4. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 6. Учитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 8. Працювати в професійних колективах, державних і недержавних організаціях.

ПРН 9. Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 10. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, а також основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 12. Знати нормативну та позитивну політичну теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію.

ПРН 13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 14. Знати ключові принципи функціювання та закономірності розвитку влади й публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів.

ПРН 15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

ПРН 16. Розуміти базові особливості реалізації влади в різних політичних системах, їх соціально-економічний, історичний і соціокультурний контекст функціювання та взаємодії.

ПРН 17. Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

ПРН 18. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу.

ПРН 19. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 20. Професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:англійська мова, історія України, філософія, українська мова за професійним спрямуванням, історія української культури та Острозької академії, організація науково-дослідної роботи студента, статистичні методи в політичній науці, національна безпека України, вступ до спеціальності, вступ до політичної науки, польська мова, історія політичної думки, англійська мова (за професійним спрямуванням), сучасна політична філософія, соціологія, етнополітика, порівняльна політологія, конституційне право України, сучасна міжнародна політика, соціальна політика, геополітика, теорія міжнародних відносин, громадянське суспільство, соціологія політичного конфлікту, політична культура, курсова робота.

Перелік i зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

цикл загальної підготовки: основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, сучасні інформаційні технології, основи ділового етикету, громадське здоров’я, права людини та їх захист, проектний менеджмент.

Вибірковий блок 1 (Європейські студії): компаративні студії демократизації: транзитивна політика в країнах V4 та Україні, вступ до наукових студій, політичні партії та партійні системи в країнах ЄС, вибори та виборчий процес в країнах ЄС, конституційне право країн ЄС, європейські інтеграційні процеси, політичні інститути та процеси в країнах ЄС, публічне адміністрування та місцеве самоврядування в країнах ЄС

Вибірковий блок 2 ( Практична політологія): основи соціальних досліджень, вступ до наукових студій, політичні партії та партійні системи, вибори та виборчий процес, політичні трансформації в Україні, політичні інститути в Україні, аналіз публічної політики, публічне адміністрування та місцеве самоврядування.

Практична підготовка: навчальна (ознайомча) практика, виробнича практика (громадські та політичні об’єднання, ЗМІ), виробнича практика (органи державної влади), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Вступ до політичної науки», «Історія політичної думки», «Порівняльна політологія»).

Назва ОПП

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

22 Охорона здоров’я

229 Громадське здоров’я

«Промоція здоров’я», «Менеджмент здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика»

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів громадського здоров’я, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності з відповідної спеціалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за спеціалізаціями «Промоція здоров’я», «Менеджмент здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика».

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі громадського здоров’я.

Спеціалізації: клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення та психологія розвитку.

Ключові слова: громадське здоров’я, промоція здоров’я, менеджмент здоров’я, епідеміологія та біостатистика

Програмні результати

ПР-1. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей і чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіти знаннями в галузі психології (клінічної / вікової та педагогічної психології) для вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Володіти знаннями різноманітних методів консультації та взаємодії, які застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвивальний процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку здобутих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми в професійній діяльності й обдумано вибирати шляхи їх вирішення.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПР-11. Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

ПР-12. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, учителями, вихователями).

ПР-13. Систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-14. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників освітнього процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого й індивідуального підходів.

ПР-15. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей і цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичному та психологічному благополуччю.

ПР-16. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-17. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися основною іноземною мовою для професійної і міжособистісної комунікації

ПР-18. Аналізувати соціально й особистісно значущі світоглядні проблеми, ухвалювати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки і 10 місяців.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та виконали правила прийому до НаУОА в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 45 кредитів;

- практична підготовка – 36 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова за професійним спрямуванням

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Англійська мова за професійним спрямуванням

Біостатистика

Біобезпека

Основи анатомії та фізіології людини

Основи патології

Латинська мова та медична термінологія

Громадське здоров'я

Загальна гігієна

Психічне здоров'я

Епідеміологія: інфекційні хвороби

Промоція здоров'я

Епідеміологія: неінфекційні хвороби

Біоетика з основами медичного права

Екологія людини

Психосоматика

Менеджмент в охороні здоров'я

Економіка охорони здоров'я

Соціально-гігієнічний моніторинг

Спецпрактикум зі збереження здоров'я

Паліативна й хоспісна допомога

Патопсихологія

Психологія здоров'я

Англійська мова за професійним спрямуванням

Біостатистика

Біобезпека

Основи анатомії та фізіології людини

Основи патології

Латинська мова та медична термінологія

Психологічна практика (ознайомча)

Педагогічна практика

Психологічна практика (виробнича)

Науково-дослідна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Сучасні інформаційні технології

Основи ділового етикету

Етика та деонтологія

Основи наукових досліджень

Методи наукових досліджень

Основи педагогіки та психологі

ї

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Сучасні інформаційні технології

Вибірковий блок для спеціалізації «Промоція здоров’я»

Основи саногенного мислення

Репродуктивне здоров'я

Основи медицини катастроф

Психологія кризових станів

Професійне здоров’я та профілактика травматизму

Лідерство у сфері громадського здоров'я

Вибірковий блок для спеціалізації «Менеджмент здоров’я»

Екстрена медична допомога

Здоров’я матері та дитини

Професійні хвороби

Менеджмент людських ресурсів

Стратегічне управління

Основи діяльності ВООЗ

Вибірковий блок для спеціалізації «Епідеміологія та біостатистика»

Загальна епідеміологія

Інфекційні хвороби та їх профілактика

Неінфекційні хвороби та їх профілактика

Медична статистика

Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду

Основи соціальної медицини

Практична підготовка:

Ознайомча практика, дослідна практика, виробнича практика, науково-дослідна практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен (громадське здоров'я, біобезпека, психологія здоров'я)

Назва ОПП

Національна безпека

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека (внутрішньополітична безпека)

Внутрішньополітична безпека

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів із національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за вибірковими блоками «Міжнародна безпека», «Внутрішньополітична безпека», «Військова безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі національної безпеки.

Вибіркові блоки: «Військова безпека», «Міжнародна безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека», «Внутрішньополітична безпека».

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, міжнародна безпека, інформаційна безпека, воєнна безпека, економічна безпека, внутрішньополітична безпека.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати базові принципи реалізації загальних функцій національної безпеки.

ПР-2. Знати процеси ухвалення тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції.

ПР-3. Знати закономірності формування, розвитку та функціювання системи національної безпеки.

ПР-4. Знати основні компоненти й етапи реалізації чинних стратегій національної безпеки України, провідних країн регіону і світу.

ПР-5. Бути здатним продовжувати професійний розвиток, зокрема самостійно, з високим рівнем автономності й відповідальності.

ПР-6. Уміти орієнтуватися в джерелах та літературі з сучасних проблем національної безпеки України, зарубіжних країн і військовій тематиці; знати базові документи і спеціальні наукові дослідження з цієї проблематики.

ПР-7. Уміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки або застосовувати знання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу й дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

ПР-8. Уміти визначати необхідні технології врегулювання конфліктів і підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що знижують рівень конфліктогенності в соціальних спільнотах і посилюють систему безпеки держави.

ПР-9. Уміти самостійно й оперативно ухвалювати обґрунтовані рішення, здійснювати функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) в різних умовах, демонструвати здатність до лідерства та відповідальності за свою діяльність, до співробітництва та роботи в команді, здатність брати активну участь у соціальному та політичному житті на місцевому, регіональному та державному рівнях.

ПР-10. Демонструвати здатність удосконалювати знання в царині міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися в зовнішній і внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

ПР-11. Демонструвати навички професійного використання інформації щодо аналізу діяльності конкретних безпекових інститутів.

ПР-12. Демонструвати здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні непередбачувані проблеми та завдання, застосувати знання теорії, принципів, методів і понять, здобуті в процесі навчання та професійної діяльності в практичних ситуаціях, розуміти й використовувати ідеї і думки та генерувати нові ідеї.

ПР-13. Демонструвати здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу.

ПР-14. Бути здатним спілкуватися іноземною мовою, готувати різні статті, написані іноземною мовою, що підходять для вивченої області дослідження.

ПР-15. Бути здатним реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, оцінювати наслідки військово-політичних стратегій держав.

ПР-16. Уміти прогнозувати і моделювати складні процеси, що відбуваються в системі національної та міжнародної безпеки і її практичні наслідки, зокрема явища різних царин суспільного життя з використанням сучасних методів і інструментів, характерних для досліджуваної області, здатен до адаптації та дій в нових ситуаціях, знання та розуміння історії конфліктів.

ПР-17. Бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки комунікацій.

ПР-18. Бути здатним обґрунтовувати варіанти побудови систем безпеки та моніторити терористичні загрози.

ПР-19. Уміти формувати концептуальні основи військової безпеки та обґрунтовувати шляхи й способи її гарантування.

ПР-20. Уміти застосовувати сучасні стандарти та підходи в організації спецслужб іноземних держав як складників системи управління національною безпекою держави.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 153 кредити;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 15 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки: англійська мова, історія України, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки: організація НДР студента, контррозвідувальний режим в Україні, інформаційно-аналітична діяльність, статистичні методи та візуалізація даних, порівняльне конституційне право, політичні та безпекові інститути в Україні, вступ до спеціальності, національна безпека України, друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія військово-політичних стратегій держав, соціологія, політологія, англійська мова (за професійним спрямуванням), конфліктологія, біобезпека, зовнішня політика України та зарубіжних країн, політика підтримки міжнародної безпеки іноземних держав, геополітика, міжнародне право, основи криміналістики, психологія загроз та психологія безпеки, безпека соціальних комунікацій, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи ділового етикету, права людини та їх захист.

Цикл загальної підготовки

Вибірковий блок 1 (Військова безпека): військова політика держави, військове законодавство України, основи терорології, психологія службової діяльності, військові стратегії та доктрини іноземних держав, військова безпека держави та контроль над озброєннями, військово-промисловий комплекс держави, інформаційні технологій в системі військової безпеки, іредентизм та протидія сепаратистським рухам, міжнародні організації та врегулювання збройних конфліктів.

Вибірковий блок 2 (Міжнародна безпека): європейська система безпеки, міжнародні економічні відносини, спецслужби іноземних держав, міжнародні комунікації та міжнародна інформація, системи національної безпеки країн регіону, дипломатія і міжнародна політика, міжнародні безпекові організації, зовнішня політика держав у контексті національної безпеки, політична географія, стратегія і тактика переговорного процесу.

Вибірковий блок 3 (Інформаційна безпека): інформаційна безпека держави, інформаційні та психологічні операції, безпека нових медіа, аудит та менеджмент інформаційної безпеки, криптографія та захист інформації, захист персональних даних та конфіденційної інформації, міжнародні інформаційні системи і технології, інформаційна діяльність та інформаційне забезпечення, державна політика у сфері національної безпеки, правове регулювання інформаційної сфери.

Вибірковий блок 4 (Економічна безпека): економічна теорія, національна економіка, світова економіка та міжнародні відносини, економічна безпека, економічний аналіз,економічна та соціальна безпека людини, інформаційні системи в сфері економічної безпеки, розвиток інфраструктури і економічна безпека держави, фінансова безпека, управління безпекою в кризових ситуаціях.

Вибірковий блок 5 (Внутрішньополітична безпека): державне управління сектором безпеки, цивільний контроль над сектором безпеки, правовий режим захисту політичних прав і свобод громадян, стратегічне управління у сфері політичної безпеки, сучасні політичні системи, політичний процес, політика безпеки у політичній сфері, політична безпека держави, соціальні та політичні конфлікти, правовий режим забезпечення політичної безпеки.

Практична підготовка: виробнича практика, інформаційно-аналітична практика.

Підсумкова атестація:

Комплексний кваліфікаційний екзамен (Політичні та безпекові інститути в Україні, Зовнішня політика України та зарубіжних країн, Захист iнформацiї в системi забезпечення національної безпеки)

Кваліфікаційний екзамен (Національна безпека України)

Назва ОПП

Національна безпека

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

256 Національна безпека (внутрішньополітична безпека)

Внутрішньополітична безпека

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати бакалаврів із національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію за вибірковими блоками «Міжнародна безпека», «Внутрішньополітична безпека», «Військова безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека».

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі національної безпеки.

Вибіркові блоки: «Військова безпека», «Міжнародна безпека», «Інформаційна безпека», «Економічна безпека», «Внутрішньополітична безпека».

Ключові слова: національна безпека, державна безпека, міжнародна безпека, інформаційна безпека, воєнна безпека, економічна безпека, внутрішньополітична безпека.

Програмні результати навчання

ПР-1. Знати базові принципи реалізації загальних функцій національної безпеки.

ПР-2. Знати процеси ухвалення тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції.

ПР-3. Знати закономірності формування, розвитку та функціювання системи національної безпеки.

ПР-4. Знати основні компоненти й етапи реалізації чинних стратегій національної безпеки України, провідних країн регіону і світу.

ПР-5. Бути здатним продовжувати професійний розвиток, зокрема самостійно, з високим рівнем автономності й відповідальності.

ПР-6. Уміти орієнтуватися в джерелах та літературі з сучасних проблем національної безпеки України, зарубіжних країн і військовій тематиці; знати базові документи і спеціальні наукові дослідження з цієї проблематики.

ПР-7. Уміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки або застосовувати знання, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу й дослідження операцій, управління, збройної боротьби, охорони державного кордону та правоохоронної діяльності.

ПР-8. Уміти визначати необхідні технології врегулювання конфліктів і підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що знижують рівень конфліктогенності в соціальних спільнотах і посилюють систему безпеки держави.

ПР-9. Уміти самостійно й оперативно ухвалювати обґрунтовані рішення, здійснювати функції управління (планування, організація, мотивація, контроль) в різних умовах, демонструвати здатність до лідерства та відповідальності за свою діяльність, до співробітництва та роботи в команді, здатність брати активну участь у соціальному та політичному житті на місцевому, регіональному та державному рівнях.

ПР-10. Демонструвати здатність удосконалювати знання в царині міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися в зовнішній і внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

ПР-11. Демонструвати навички професійного використання інформації щодо аналізу діяльності конкретних безпекових інститутів.

ПР-12. Демонструвати здатність виявляти, ставити та розв’язувати складні непередбачувані проблеми та завдання, застосувати знання теорії, принципів, методів і понять, здобуті в процесі навчання та професійної діяльності в практичних ситуаціях, розуміти й використовувати ідеї і думки та генерувати нові ідеї.

ПР-13. Демонструвати здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми національної безпеки, що передбачає застосування теорії та методів системного аналізу.

ПР-14. Бути здатним спілкуватися іноземною мовою, готувати різні статті, написані іноземною мовою, що підходять для вивченої області дослідження.

ПР-15. Бути здатним реагувати на загрози національній безпеці в контексті військово-політичних стратегій держав, оцінювати наслідки військово-політичних стратегій держав.

ПР-16. Уміти прогнозувати і моделювати складні процеси, що відбуваються в системі національної та міжнародної безпеки і її практичні наслідки, зокрема явища різних царин суспільного життя з використанням сучасних методів і інструментів, характерних для досліджуваної області, здатен до адаптації та дій в нових ситуаціях, знання та розуміння історії конфліктів.

ПР-17. Бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми безпеки комунікацій.

ПР-18. Бути здатним обґрунтовувати варіанти побудови систем безпеки та моніторити терористичні загрози.

ПР-19. Уміти формувати концептуальні основи військової безпеки та обґрунтовувати шляхи й способи її гарантування.

ПР-20. Уміти застосовувати сучасні стандарти та підходи в організації спецслужб іноземних держав як складників системи управління національною безпекою держави.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), а також на основі молодшого спеціаліста.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 158 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 17 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки:

англійська мова, історія України, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки:

організація НДР студента, контррозвідувальний режим в Україні, інформаційно-аналітична діяльність, статистичні методи та візуалізація даних, порівняльне конституційне право, політичні та безпекові інститути в Україні, вступ до спеціальності, національна безпека України, друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія військово-політичних стратегій держав, соціологія, політологія, англійська мова (за професійним спрямуванням), конфліктологія, біобезпека, зовнішня політика України та зарубіжних країн, політика підтримки міжнародної безпеки іноземних держав, геополітика, міжнародне право, основи криміналістики, психологія загроз та психологія безпеки, безпека соціальних комунікацій, аналіз даних у соціальних системах, пропаганда і контрпропаганда, оперативно-розшукова діяльність, основи держави і права, аналіз безпекової політики, Think Tanks у сфері безпеки, зовнішня політика країн регіону, порівняльне конституційне право, охорона державної таємниці, гібридні війни, основи діяльності спецслужб, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи інформатики та обчислювальної техніки, основи ділового етикету, права людини та їх захист.

Цикл загальної підготовки

Вибірковий блок 1 (Військова безпека): військова політика держави, військове законодавство України, основи терорології, психологія службової діяльності, військові стратегії та доктрини іноземних держав, військова безпека держави та контроль над озброєннями, військово-промисловий комплекс держави, інформаційні технологій в системі військової безпеки, іредентизм та протидія сепаратистським рухам, міжнародні організації та врегулювання збройних конфліктів.

Вибірковий блок 2 (Міжнародна безпека): європейська система безпеки, міжнародні економічні відносини, спецслужби іноземних держав, міжнародні комунікації та міжнародна інформація, системи національної безпеки країн регіону, дипломатія і міжнародна політика, міжнародні безпекові організації, зовнішня політика держав у контексті національної безпеки, політична географія, стратегія і тактика переговорного процесу.

Вибірковий блок 3 (Інформаційна безпека): інформаційна безпека держави, інформаційні та психологічні операції, безпека нових медіа, аудит та менеджмент інформаційної безпеки, криптографія та захист інформації, захист персональних даних та конфіденційної інформації, міжнародні інформаційні системи і технології, інформаційна діяльність та інформаційне забезпечення, державна політика у сфері національної безпеки, правове регулювання інформаційної сфери.

Вибірковий блок 4 (Економічна безпека): економічна теорія, національна економіка, світова економіка та міжнародні відносини, економічна безпека, економічний аналіз,економічна та соціальна безпека людини, інформаційні системи в сфері економічної безпеки, розвиток інфраструктури і економічна безпека держави, фінансова безпека, управління безпекою в кризових ситуаціях.

Вибірковий блок 5 (Внутрішньополітична безпека): державне управління сектором безпеки, цивільний контроль над сектором безпеки, правовий режим захисту політичних прав і свобод громадян, стратегічне управління у сфері політичної безпеки, сучасні політичні системи, політичний процес, політика безпеки у політичній сфері, політична безпека держави, соціальні та політичні конфлікти, правовий режим забезпечення політичної безпеки.

Практична підготовка: ознайомча практика, виробнича практика, виробнича практика, інформаційно-аналітична практика.

Підсумкова атестація: Кваліфікаційний екзамен.

Факультет міжнародних відносин

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність – 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, сфокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Вести ділову бесіду в галузіміжнародних відносин і зовнішньої політики.

7. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

8. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в галузі міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 167 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 6 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики і обчислювальної техніки, перша іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки, політична географія сучасного світу, міжнародні організації, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:зв'язки з громадськістю, основи дипломатичної діяльності, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, історія політичних вчень, глобальні проблеми сучасного світу, ОНДР, історія дипломатії, дипломатія України, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, політичні системи країн ЦСЄ та ПСЄ на сучасному етапі, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародна інформація та комунікація, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка: навчально-ознайомча практика зі спеціальності, навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен.

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, фокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні й зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в галузі міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва царинах.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний і письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних галузях міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Демонструвати знання основних понять і категорій теорії міжнародних відносин, розуміння еволюції міжнародних відносин, історії світової та української дипломатії.

24. Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати й інтерпретувати інформацію щодо сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних відносин під час професійної діяльності.

25. Визначати особливості й оцінювати впливи міжнародного середовища на функціювання держав, міжнародних організацій та інших акторів, установлювати зв’язок між їхньою діяльністю.

26. Здійснювати усні й письмові контакти в ситуаціях професійного спілкування.

27. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), національна безпека України, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка: науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

Назва ОПП

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація – Міжнародні відносини

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський і світовий науково-освітній простір фахівця ступеня бакалавра в галузі міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», який володіє теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками для успішного виконання професійних обов’язків у галузі міжнародних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, потрібних для аналітичної, дипломатичної та дослідницької роботи.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій і регіональних студій, сфокусована на вивченні міжнародних процесів (співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та зовнішньої політики держав.

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, дипломатична і консульська служба.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, здобуті в процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.

2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних комунікацій.

3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн і регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.

4. Розуміти процес опису й оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.

5. Розуміти принципи використання теоретичних знань із міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики під час вирішення практичних завдань.

6. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.

7. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики в галузі міжнародних відносин і глобальних процесів.

8. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій і концепцій, наукових методів і міждисциплінарних підходів.

9. Аналізувати й оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин і зовнішньої політики.

10. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

11. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні й аналітичні документи, дотримуючись норм і правил їх оформлення.

12. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в царині міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.

13. Провадити діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва галузях.

14. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в царині міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати й оприлюднювати звіти про результати досліджень.

15. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

16. Вести ділову бесіду в царині міжнародних відносин і зовнішньої політики.

17. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню позицію.

18. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.

19. Обстоювати інтереси України в різних царинах міжнародних відносин.

20. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

21. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

22. Самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.

23. Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички й уміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), національна безпека України, перша іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи, зовнішня політика країн Північної Америки, політична географія сучасного світу, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин, основи дипломатичної діяльності, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, історія політичних вчень, організація науково-дослідної роботи студентів, історія дипломатії, курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:сучасні інформаційні технології, друга іноземна мова, міжнародні організації, зв'язки з громадськістю, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, конфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економіка, міжнародні економічні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, етнополітичні проблеми України та країн світу.

Практична підготовка:науково-дослідна практика, навчально-ознайомча практика зі спеціальності, перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Історія міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Основи дипломатичної діяльності, Теорія та практика перекладу).

Назва ОПП Країнознавство
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність 29 Міжнародні відносини,
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Вибіркові блоки: міжнародний туризм та регіональні відносини; зовнішня та безпекова політика держав світу.
Мета освітньо-професійної програми Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних та транснаціональних  відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, у т.ч. туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних  відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.  
Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації Спеціальна освіта в сфері міжнародних відносин. Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.
Програмні результати навчання 1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій в міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.
2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах та регіонах світу.
3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики у сфері міжнародних відносин, глобальних та регіональних процесів.
4. Аналізувати діяльність державних та недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.
5. Оцінювати та аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.
6. Виконувати посадові обов'язки представників дипломатичної та консульської служби, у тому числі дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян за кордоном.
7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.
8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації, у тому числі в якості посередника; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.
9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, приймати управлінські рішення.
10. Здійснювати комплексний аналіз міжнародного туристичного ринку з визначенням перспектив та напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.
11. Здійснювати організацію діяльності туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.
12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.
13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій та методів.
14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.
15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які знаходяться на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.
16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах, проводити країнознавчі та інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.
17. Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.
Форма навчання  Денна, заочна,  умови вступу  
Термін навчання 3 роки 10 міс.
Передумови навчання за ОПП Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».
Загальний обсяг та структура освітньої програми Всього – 240 кредитів:
- обов’язкові компоненти - 175 кредитів;
- вибіркові компоненти - 65 кредитів;
У тому числі
- практична підготовка - 18 кредитів;
Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії; Сучасні інформаційні технології; Основи педагогіки та психології; Англійська мова за професійним спрямуванням; Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.); Політологія; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Міжнародні організації; Історія світової та української дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Міжнародні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Сучасні політичні системи та політичні режими; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Перекладацька практика.
Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Історія цивілізацій; Друга іноземна мова (німецька); Друга іноземна мова (французька); Друга іноземна мова (польська); Друга іноземна мова (іспанська); Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)-2; Засоби масової комунікації зарубіжних країн.
Вибірковий блок 1 “Міжнародний туризм та регіональні відносини”: Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Сучасні тенденції розвитку туризму; Україна на світовому туристичному ринку; Інфраструктура забезпечення міжнародного туризму; Методика туристичного вивчення країни.
Вибірковий блок 2 “Зовнішня та безпекова політика держав світу”: Зовнішня і безпекова політика ЄС; Зовнішня і безпекова політика Російської Федерації, Міжнародні конфлікти; Зовнішня політика країн Східної та Південно-Східної Азії; Зовнішня політика країн Західної та Південної Азії; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня політика країн Північної Європи; Україна в міжнародних організаціях; Енергетична безпека Європи, Східної Азії, Північної Америки.
Практична підготовка:  науково-дослідна практика;  навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); перекладацька практика.
Підсумкова атестація: комплекснийкваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Міжнародні переговори; Дипломатичний протокол та етикет)

Назва ОПП

Регіональні студії

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки;

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних і транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у сфері зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах і регіонах світу.

3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики в галузі міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів.

4. Аналізувати діяльність державних і недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових і неурядових організацій.

5. Оцінювати й аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.

6. Виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби, дипломатичними засобами обстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права та інтереси українських громадян за кордоном.

7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.

8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.

9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, ухвалювати управлінські рішення.

10. Комплексно аналізувати міжнародний туристичний ринок з визначенням перспектив та напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.

11. Організовувати діяльність туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.

12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.

13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій і методів.

14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.

15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які перебувають на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.

16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах, проводити країнознавчі й інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

17. Визначати й оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 163 кредити;

- вибіркові компоненти – 77 кредитів;

Зокрема

- практична підготовка – 13 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова за професійним спрямуванням; Історія України: роль і місце в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ–ХХІ ст.); Політичні студії; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні організації; Історія дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Засоби масової комунікації зарубіжних країн; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Дипломатичні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Мовна (перекладацька) практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Друга іноземна мова (польська); Третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська); Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня і безпекова політика ЄС; Конфліктологія та теорія ведення переговорів; Регіональні відносини у Східно-Центральній Європі у ХХ ст. (Україна, Польща).

Практична підготовка: науково-дослідна практика; навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); мовна (перекладацька) практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Дипломатичні переговори; Дипломатичний протокол та етикет).

Назва ОПП

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: міжнародний туризм та регіональні відносини, зовнішня та безпекова політика держав світу.

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих фахівців у царині міжнародних відносин, що володіють системними знаннями з теорії та історії міжнародних, транскордонних і транснаціональних відносин та зовнішньої політики, діяльності міжнародних організацій, зокрема туристичних; здатних до критичного мислення і політичного аналізу процесів у міжнародних, регіональних відносинах та зовнішній політиці держав, до вирішення проблем та конфліктів різних рівнів шляхом ведення переговорів; ефективних працівників у царині зовнішніх зносин, міжнародного співробітництва та міжнародного туризму; спеціалістів, що ефективно адаптуються до нових професій, видів та форм зайнятості в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та процесів глобалізації.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі міжнародних відносин.

Міжнародні відносини, регіональні відносини, міжнародна політика, зовнішня політика держав, безпекова політика держав, міжнародні організації, глобальні проблеми, міжнародні конфлікти, національна та міжнародна безпека, дипломатія, дипломатичні переговори, міжнародний туризм.

Програмні результати навчання

1. Аналізувати історичні корені, причини та передумови виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах; використовувати на практиці положення теорії міжнародних відносин.

2. Аналізувати політичні, економічні, суспільні, міграційні, культурні та інші процеси в країнах і регіонах світу.

3. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, економічні, правові та інші ризики в царині міжнародних відносин, глобальних і регіональних процесів.

4. Аналізувати діяльність державних і недержавних акторів міжнародних відносин, зокрема міжнародних урядових та неурядових організацій.

5. Оцінювати й аналізувати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму.

6. Дипломатичними засобами обстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати права й інтереси українських громадян за кордоном.

7. Використовувати у своїй діяльності норми міжнародного права.

8. Аналізувати, прогнозувати та вирішувати конфлікті ситуації; проводити переговори, складати тексти дипломатичних документів, зокрема міжнародного договору.

9. Виконувати функції лідера та керівника, організовувати робочі групи та координувати їх діяльність, зокрема у складі дипломатичних установ, ухвалювати управлінські рішення.

10. Комплексно аналізувати міжнародний туристичний ринок із визначенням перспектив і напрямів його розвитку, а також місця окремої країни на світовому ринку туристичних послуг.

11. Організовувати діяльність туристичного підприємства та просування туристичного продукту до кінцевого споживача.

12. Розуміти особливості ментального, культурного та духовного-релігійного розвитку країн світу.

13. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, країнознавства та міжнародного туризму з використанням наукових теорій, концепцій і методів.

14. Володіти іноземними мовами та основами перекладу з використанням професійної термінології.

15. Проводити порівняльний аналіз зовнішньої та безпекової політики країн світу, які перебувають на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти, а також аналізувати еволюцію формування та здійснення зовнішньої політики країн за умов зміни першої особи держави.

16. Здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах, проводити країнознавчі та інші наукові дослідження з використанням сучасних технологій.

17. Визначати та оцінювати вплив економічних процесів на зовнішню та безпекову політику держави, структуру та динаміку розвитку системи міжнародних відносин.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 175 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

зокрема

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:Англійська мова; Філософія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Основи педагогіки та психології; Історія української культури та Острозької академії; Сучасні інформаційні технології; Англійська мова за професійним спрямуванням; Україна в системі регіональних міжнародних відносин (ІХ-ХХІ ст.); Політологія; Міжнародне право; Політична та соціально-економічна географія країн світу; Інтеграційні процеси в сучасній Європі; Основи наукових досліджень; Міжнародні відносини в регіоні ЦСЄ та ПСЄ у постбіполярний період; Туристичне країнознавство; Міжнародні організації; Історія світової та української дипломатії; Міжнародна інформація та комунікація; Теорія міжнародних відносин; Теоретичні основи країнознавства; Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Дипломатична та консульська служба; Міжнародні переговори; Міжнародні економічні відносини; Світова економіка; Зовнішня політика України; Зовнішня політика країн світу; Теорія і практика перекладу; Дипломатичний протокол та етикет; Курсова робота; Науково-дослідна практика; Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); Перекладацька практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: Національна безпека України; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Всесвітня історія; Історія цивілізацій; Друга іноземна мова (німецька); Друга іноземна мова (французька); Друга іноземна мова (польська); Друга іноземна мова (іспанська); Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)-2; Засоби масової комунікації зарубіжних країн; Вступ до міжнародного туризму і організації міжнародної туристичної діяльності; Політична історія країн ЦСЄ у ХХ-ХХІ ст.; Регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах; Географія світового туризму; Менеджмент і маркетинг міжнародного туризму; Сучасні тенденції розвитку туризму; Україна на світовому туристичному ринку; Інфраструктура забезпечення міжнародного туризму; Методика туристичного вивчення країни; Зовнішня політика країн Східної та Південно-Східної Азії; Інституційна система, політика, економіка, право ЄС; Зовнішня політика країн Північної Європи; Зовнішня і безпекова політика ЄС; Міжнародні конфлікти.

Практична підготовка: науково-дослідна практика; навчально-ознайомча практика зі спеціальності (країнознавча); перекладацька практика.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (Країнознавство; Історія міжнародних відносин та зовнішньої політики; Теорія міжнародних відносин; Дипломатична і консульська служба; Міжнародні переговори; Дипломатичний протокол та етикет)

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії; набути практичні навички й уміння системного розгляду й інтерпретації історичних процесів і явищ, розвинути компетентності та сформувати здатності, необхідні для аналітичної, дослідницької та викладацької роботи, застосовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на досягнення новітньої історичної науки та фахову підготовку вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі історії та археології з фокусом на поглиблене вивчення історії України, формування педагогічних навичок.

Ключові слова: історія України, всесвітня історія, археологія, етнологія, спеціальні історичні дисципліни, історіографія, джерелознавство, методика опрацювання історичних джерел, міжнародні відносини, науково-дослідна робота, методика викладання історії.

Програмні результати навчання

 1. Знати найважливіші факти, події та процеси історичного минулого українського народу і людства загалом;
 2. Розуміти основні тенденції історичного розвитку в конкретні історичні періоди;
 3. Знати й ідентифікувати наукову хронологію, періодизацію і характеристики основних етапів вітчизняної та всесвітньої історії;
 4. Оцінювати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, категорійний апарат з історії та археології;
 5. Інтерпретувати основні принципи і методи історичного пізнання;
 6. Класифікувати основні типи і види історичних джерел;
 7. Знати потрібний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження;
 8. Знати про певний історичний період або проблему;
 9. Використовувати основні завдання історичної та археологічної науки;
 10. З’ясовувати взаємозв’язок між історичними подіями, явищами, процесами та демонструвати змістовні думки, обґрунтовані положення і висновки про них;
 11. Класифікувати історичні джерела з метою реалізації конкретних науково-дослідницьких проектів;
 12. Інтерпретувати інформацію з різноманітних джерел (археологічні артефакти, архівні документи, усні свідчення, музейні експонати, періодика, наукові праці тощо);
 13. Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів;
 14. Виявляти взаємозв’язки між процесами в минулому та на сучасному етапі;
 15. Оцінювати основні тенденції та особливості історичного розвитку людства в певні історичні періоди;
 16. Аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах;
 17. Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі;
 18. Організовувати практичне вирішення проблем історичної пам’яті й охорони матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України;
 19. Планувати дослідницькі проекти з історії, археології, історіографії, джерелознавства, краєзнавства та ін.;
 20. Застосовувати сучасні методики викладання історії.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 174 кредити;

- вибіркові компоненти – 66 кредитів;

Зокрема

- практична підготовка – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; історія української культури та Острозької академії; основи педагогіки та психології; англійська мова; українська мова (за професійним спрямуванням); історія України; археологія та давня культура; історія Стародавнього Сходу; історія Стародавньої Греції і Риму; етнологія; історія країн Західної Європи та Північної Америки; історія країн Азії, Африки і Латинської Америки; історія країн Центральної і Східної Європи; спеціальні історичні дисципліни; історія Православної церкви в Україні; латинська мова; історіографія історії України середньовіччя та нового часу; джерела з історії України; методика викладання історії; історія міжнародних відносин; організація науково-дослідницької роботи студентів; етнополітичний розвиток України; українська історіографія ХХ століття; музеєзнавство та архівна справа.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Національна безпека України; історія музичного та образотворчого мистецтва; сучасні інформаційні технології; основи ділового етикету; біобезпека; мистецтво ХХ століття; православ’я як історико-культурний феномен; українські рукописні пам’ятки; історія української державності; волинські князі в історії Східної Європи; польська мова; історія Росії та СРСР; історія релігій; українсько-польські відносини ХХ–ХХІ ст.; Організація українських націоналістів й Українська повстанська армія: історія нескорених ; методика опрацювання історичних джерел; історичне краєзнавство; історична демографія; український національний рух в ХІХ ст.

Практична підготовка: археологічна, музейно-архівна, дослідницька, виробнича (педагогічна) практики.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (історія України; всесвітня історія; спеціальні історичні дисципліни).

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОПП

«Право»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 Право

Спеціалізація: державно-правова, цивільно-правова, кримінально-правова

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати висококваліфікованих юристів, що володіють фундаментальними знаннями та навичками і здатні застосовувати їх на практиці.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Обсяг освітньої-професійної програми (ОПП) становить 240 кредитів ЄКТС, з них:

обов'язкові компоненти ОПП – 75%, зокрема: професійна підготовка – 67,5%; практика – 7,5%; вибіркові компоненти ОПП – 25%.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право».

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

Соціально- гуманітарна ерудованість:

ПРН 1. Визначати вагомість і переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН 2. Синтезувати відповідні концепції і доктринальні положення публічної політики в контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН 3. Збирати й аналізувати матеріали з різних джерел.

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5. Робити короткий обґрунтований висновок щодо окремих проблем.

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

Дослідницькі навички:

ПРН 7. Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами.

ПРН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань із певної теми.

ПРН 9. Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.

Комунікація:

ПРН 10. Вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11. Викладати матеріал із певної проблематики так, щоб розкрити зміст основних питань.

ПРН 12. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних і суспільних тем.

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:

ПРН 13. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел і вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 14. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН 15. Користуватися комп’ютерними програмами в межах стандартного програмного забезпечення, послуговуючись електронними таблицями, графіками тощо.

ПРН 16. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

Праворозуміння:

ПРН 17. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей і принципів функціювання національної правової системи.

ПРН 18. Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів і процедур національного права.

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

Правозастосування:

ПРН 20. Застосовувати набуті знання в різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 21. Самостійно готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку, зробленого в різних правових ситуаціях.

ПРН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 162 кредити;

- вибіркові компоненти – 60 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Англійська мова, Історія української культури та Острозької академії, Сучасні інформаційні технології та комп’ютерні правові системи, Англійська мова за професійним спрямуванням, Українська мова за професійним спрямуванням: юридичні документи, Філософія: філософсько-правові вчення, Вступ до спеціальності: основи юридичної етики, Теорія держави і права, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія України: державно-правовий контекст, Міжнародний захист прав людини, Основи римського права, Конституційне право України, Цивільне право, Кримінальне право, Міжнародне публічне право, Трудове право, Цивільний процес, Адміністративне право та процес, Адвокатура та нотаріат України, Кримінальний процес, Адміністративне судочинство, Основи права Європейського Союзу, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Логіка, Юридична логіка

Державно-правова спеціалізація: Сімейне право, Основи виборчого права, Природоресурсне право, Фінансове право, Адміністративне деліктне право, Муніципальне право, Державне право зарубіжних країн, Основи парламентського права, Судова експертологія, Конституційне процесуальне право, Інформаційне право, Податкове право, Правове регулювання валютних (грошових) відносин в Україні.

Цивільно-правова спеціалізація: Сімейне право, Виконавче провадження, Земельне право, Господарське право, Житлове право, Міжнародне приватне право, Аграрне право, Спадкове право, Судова експертологія, Право власності на нерухоме майно, Господарський процес, Податкове право, Медичне право.

Кримінально-правова спеціалізація: Злочини у сфері використання ЕОМ (кіберзлочинність), Виконавче провадження, Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Адміністративне деліктне право, Порівняльне кримінальне право, Доступ до правосуддя в контексті практики ЄСПЛ, Основи оперативно-розшукової діяльності, Криміналістика, Екологічне право, Адвокатська тактика у кримінальному процесі, Порівняльний кримінальний процес: Україна, Англія, США, Франція, ФРН, Судова риторика.

Практична підготовка: Ознайомча практика-1, Ознайомча практика-2, Ознайомча практика-3, Виробнича практика.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен ("Теорія держави і права", "Цивільне право", "Цивільний процес", "Кримінальне право", "Кримінальний процес")

Економічний факультет

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізація: «Економічна кібернетика».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу..

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій і сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Уміти ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 165 кредитів;

- вибіркові компоненти – 75 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл гуманітарної підготовки

Історія України

Історія української культури та Острозької академії

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

-оптимізаційні методи та моделі

-економетрика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Цикл професійної та практичної підготовки

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Інформаційні системи і технології в управлінні

Управління проектами інформатизації

Моделі економічної динаміки

Проектування та розробка інформаційних систем

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Комп’ютерні мережі

Прикладні моделі економічних процесів

Економетричний аналіз

Курсова робота

Виробнича практика

Науково-дослідна практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліни вибору навчального закладу

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Основи психології та педагогіки

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Логіка

Основи наукових досліджень

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Ризикологія

Моделі та структури даних

Моделювання та управління фінансами

Методи та системи штучного інтелекту

Основи програмування

Аналіз господарської діяльності

Інвестування

Фінанси підприємств

Навчальні дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Ділова англійська мова/Іноземна мова за фахом

Дискретна математика/Алгоритмізація та програмування

Регіональна економіка/Страхування

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

Системи захисту інформації/Безпека інтелектуальних інформаційних систем

Інтернет-технології в бізнесі/Електронна комерція

WEB-дизайн та WEB-програмування/Інструментальні засоби прикладного програмування

- WEB-дизайн

- WEB-програмування

Практична підготовка: практика виробнича; практика науково-дослідна.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом («Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «Мікро- та макроекономіка», «Інформаційні системи і технології в управлінні»).

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Цифровий маркетинг».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій і сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Уміти ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових і аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні й дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки

Англійська мова за професійним спрямуванням

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

Сучасні інформаційні технології

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Інформаційні системи і технології в управлінні

Прикладні моделі економічних процесів

Управління проектами інформатизації

Математична логіка

Економетричний аналіз

Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Основи педагогіки та психології

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Комп'ютерні мережі

Системи захисту інформації

Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

Бази даних

Цикл професійної підготовки

Блок 1 (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

Основи програмування

Big Data для бізнесу

WEB-дизайн та WEB-програмування

Проектування та розробка інформаційних систем

Об'єктно-орієнтоване програмування

Методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence)

Моделі та структури даних

Управління підприємством на платформі 1С

Фінанси підприємств

Управління якістю

Логістика

Основи галузевого та конкурентного аналізу

Ризик-менеджмент

Фінансові ринки та ринки криптовалют

Блок 2 (спеціалізація «Цифровий маркетинг»)

Основи програмування

Big Data для бізнесу

WEB-дизайн та WEB-програмування

Контент-маркетинг

Основи цифрового маркетингу

Маркетинг у соціальних мережах

Управління проектами розвитку підприємств

Управління підприємством на платформі 1С

Фінанси підприємств

Управління якістю

Логістика

Основи галузевого та конкурентного аналізу

Ризик-менеджмент

Фінансові ринки та ринки криптовалют

практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»; практика навчальна з курсу «Економіко-математичне моделювання»; практика виробнича загальна; практика виробнича професійно орієнтована.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен («Економічна кібернетика», «Моделювання економіки», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Макроекономіка»).

Назва ОПП

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший(бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність: 051 Економіка.

Спеціалізації: «Економічна кібернетика», «Математичні методи та моделі у фінансах».

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з економіки, здатних розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення, розробляти та супроводжувати ІТ-проекти.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у царині економіко-математичного моделювання, управління складними економічними системами, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем і систем захисту інформації, практиці застосування відповідних інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна кар’єра учасників освітнього процесу.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі економіки, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині управління складними економічними системами, системами штучного інтелекту, ІТ-проектами, моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, програмування, проектування та розроблення інформаційних систем, систем захисту інформації.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління, прогнозування, інформаційні технології та системи, штучний інтелект.

Програмні результати навчання

 1. Розуміти закономірності розвитку соціально-економічних процесів, сучасних інформаційних систем і технологій.
 2. Визначати, формулювати, аналізувати та синтезувати управлінські рішення шляхом декомпозиції їх на складники.
 3. Демонструвати навички пошуку інформації, аналізу різноманітних її джерел і проводити на цій основі дослідження.
 4. Вибирати та використовувати потрібний науково-методичний, аналітичний інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
 5. Показувати вміння ставити завдання, моделювати та проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємств (установ, організацій) в умовах ризику та невизначеності.
 6. Обґрунтовувати управлінські рішення, що потребують застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 8. Шукати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерне оброблення даних, забезпечувати підготовку та представлення аналітичних звітів.
 9. Визначати нові методи роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних задач в усіх секторах економіки.
 10. Демонструвати навички застосування методів аналізу, моделювання, реінжинірингу в бізнес-процесах інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 11. Визначати та критично оцінювати стан і тенденції розвитку соціально-економічних систем і процесів.
 12. Обґрунтовувати й управляти інвестиційними та ІТ-проектами.
 13. Розробляти, упроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
 14. Оцінювати результати власної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.
 15. Демонструвати навички самостійного опанування нових знань, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології в царині економіки.
 16. Застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних для вирішення управлінських задач.
 17. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.
 18. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.
 19. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління елементами економічної системи, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між ними.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Національна безпека України

Історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки

Ділова англійська мова

Політекономія

Мікроекономіка

Макроекономіка

Історія економічних вчень

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Економіко-математичне моделювання

Модуль 1.Оптимізаційні методи та моделі

Модуль 2.Економетрика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Економіка підприємства

Менеджмент

Маркетинг

Гроші і кредит

Фінанси

Бухгалтерський облік

Статистика

Економічна кібернетика

Дослідження операцій

Курсова робота з дисципліни «Дослідження операцій»

Моделювання економіки

Прогнозування соціально-економічних процесів

Системи прийняття рішень

Інформаційні системи і технології в управлінні

Прикладні моделі економічних процесів

Управління проектами інформатизації

Моделі економічної динаміки

Логіка

Економетричний аналіз

Дискретна математика

Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Міжнародна економіка

Комп'ютерні мережі

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Основи програмування

Цикл професійної підготовки

Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

WEB-дизайн та WEB-програмування

Модуль1 WEB-дизайн

Модуль 2 WEB-програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Моделі та структури даних

Моделювання та управління фінансами

Ризикологія

Фінанси підприємств

Системи захисту інформації

Прикладні моделі економічних процесів

Проектування та розробка інформаційних систем

Методи та системи штучного інтелекту

Аналіз господарської діяльності

Блок 2 Математичні методи та моделі у фінансах

Моделювання інструментів фондового ринку

Інформаційні системи у фінансах

Інтернет-технології у бізнесі

Аналіз господарської діяльності

Управління економічним ризиком на підґрунті методів нелінійної динаміки

Інтелектуальний аналіз даних

Моделювання в управлінні персоналом

Ризик-менеджмент

Фінансова математика

Фінансова економетрика

Економіко-математичне моделювання у фінансах

Адаптивні моделі в управляючих системах

Практична підготовка: практика навчальна, практика навчальна, практика виробнича, практика виробнича.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен (економічна кібернетика, моделювання економіки, інформаційні системи і технології в управлінні, макроекономіка).

n

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: «Облік, аудит і оподаткування в умовах глобалізації», «Облік, аудит і оподаткування в управлінні бізнесом».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності: фінансової, податкової, управлінської; проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, ураховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у царині соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.

3. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати здобуту інформацію для ухвалення управлінських рішень.

4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування господарської діяльності підприємств.

5. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

6. Обґрунтовувати ефективність ухвалення рішень із використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.

7. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту й оподаткування.

8. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування в професійній діяльності.

9. Уміти працювати як самостійно, так і в команді; виявляти самостійність і відповідальність у роботі, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття.

10. Уміти аналізувати розвиток систем і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 166 кредитів;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Історія України
 2. Історія української культури та Острозької академії
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Іноземна мова
 6. Політекономія
 7. Мікроекономіка
 8. Макроекономіка
 9. Вища математика
 10. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 11. Статистика
 12. Історія економічних вчень
 13. Теорія ймовірностей та математична статистика
 14. Економіко-математичне моделювання
 15. Економіка підприємства
 16. Менеджмент
 17. Маркетинг
 18. Гроші і кредит
 19. Фінанси
 20. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 21. Облік у банках
 22. Бюджетна система
 23. Податкова система
 24. Фінанси підприємств
 25. Фінансовий облік І
 26. Місцеві фінанси
 27. Управлінський облік
 28. Страхування
 29. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 30. Фінансовий облік ІІ
 31. Аналіз господарської діяльності
 32. Аудит
 33. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 34. Інформаційні системи в обліку і аудиті
 35. Облік і звітність в оподаткуванні
 36. Курсова робота
 37. Кваліфікаційна робота
 38. Практика (виробнича)

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Основи педагогіки та психології
 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва
 3. Основи ділового етикету
 4. Моделювання економіки
 5. Логіка
 6. Основи наукових досліджень
 7. Регіональна економіка
 8. Міжнародна економіка
 9. Прогнозування соціально-економічних процесів
 10. Прикладні моделі економічних процесів
 11. Звітність підприємств
 12. Бізнес-планування
 13. Ризикологія
 14. Господарське право/Трудове право
 15. Ділова англійська мова/Друга іноземна мова
 16. Фінансове право/Охорона праці
 17. Фінансова думка України/Фіскальна політика
 18. Облік у сільському господарстві/Облік в бюджетних установах
 19. Казначейська справа/Державний фінансовий контроль

Практична підготовка: виробнича практика (3 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності підприємства»).

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: «Облік і оподаткування в управлінні бізнесом», «Облік і оподаткування в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців в галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями щодо бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування різних форм обліку й інформаційних систем; використання сучасних методів контролю; складання всіх видів звітності: фінансової, податкової, управлінської; проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів господарювання тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і організацій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем у царині соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій.

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати здобуту інформацію для ухвалення управлінських рішень.

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики проведення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПРН 7. Знати механізм функціювання бюджетної і податкової систем України та враховувати її особливості для організації обліку та формування звітності на підприємствах.

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність ухвалення рішень із використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.

ПРН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.

ПРН 10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціювання підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціювання.

ПРН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професійній діяльності.

ПРН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві.

ПРН 15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПРН 16. Уміти працювати як самостійно, так і в команді; виявляти самостійність і відповідальність у роботі, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття.

ПРН 17. Уміти аналізувати розвиток систем і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.

ПРН 18. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.

ПРН 19. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та управління часом.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Право на вступ мають особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Англійська мова
 2. Історія України
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Національна безпека України
 6. Основи педагогіки та психології
 7. Історія української культури та Острозької академії
 8. Англійська мова за професійним спрямуванням
 9. Політекономія
 10. Мікроекономіка
 11. Макроекономіка
 12. Вища математика
 13. Математична логіка
 14. Сучасні інформаційні технології
 15. Статистика
 16. Історія економічних вчень
 17. Економіка підприємства
 18. Менеджмент
 19. Маркетинг
 20. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 21. Фінанси
 22. Фінансовий облік І
 23. Облік у бюджетних установах
 24. Гроші і кредит
 25. Фінансовий облік ІІ
 26. Бюджетна система
 27. Податкова система
 28. Фінанси підприємств
 29. Страхування
 30. Економічна діагностика підприємства
 31. Аудит
 32. Проектний менеджмент
 33. Оцінка фінансового ринку
 34. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 35. Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Історія музичного та образотворчого мистецтва
 2. Логіка
 3. Основи ділового етикету
 4. Економіко-математичне моделювання
 5. Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація 1. Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

 1. Економіка зарубіжних країн
 2. Міжнародна економіка
 3. Податкова політика України та зарубіжних країн
 4. Господарське право
 5. Теорія аудиту
 6. Облік у зарубіжних країнах
 7. Інформаційні системи в аудиті
 8. Ділова англійська мова
 9. Корпоративні фінанси
 10. Облік у галузях національної економіки
 11. Податкова політика
 12. Податковий контроль

Спеціалізація 2. Облік, аудит і оподаткування в умовах глобалізації

 1. Регіональна економіка і глобалістика
 2. Міжнародна економіка
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Трудове право
 5. Фінансовий облік за міжнародними стандартами
 6. Фінансове право
 7. Інформаційні системи в обліку (1С, Парус)
 8. Ділова англійська мова
 9. Міжнародні фінанси
 10. Управлінський облік в ТНК
 11. Облік у бюджетних установах
 12. Антикризові моделі управління підприємством

Практична підготовка: практика навчальна (1 курс, 2 тижні); практика навчальна (2 курс, 2 тижні); практика виробнича (3 курс, 4 тижні); практика виробнича (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності»).

Назва ОПП

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.

Спеціалізації: «Облік і оподаткування в управлінні бізнесом», «Облік і оподаткування в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації обліково-аналітичної та контрольної діяльності; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують інформацію, формують статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання у процесі виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, що передбачає оволодіння базовими знаннями та практичними навичками щодо організації та здійснення бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання з використанням різних форм обліку та сучасних інформаційних систем тощо.

Програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економіки, ураховує специфіку організації бухгалтерсько-аналітичної та контрольної роботи підприємств й організацій за галузевою належністю та формами власності.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка передбачає здобуття фундаментальних знань з обліку і оподаткування та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування.

Ключові слова: управління та адміністрування, облік, оподаткування, аналіз, аудит, управління бізнесом, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Визначати сутність і демонструвати розуміння економічних категорій, законів, причиново-наслідкових і функційних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 2. Знаходити тенденції розвитку економіки, узагальнювати й прогнозувати вияви окремих явищ на мікро- та макрорівнях.

ПРН 3. Застосовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань у царині обліку, аудиту й оподаткування.

ПРН 4. Використовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування в професійній діяльності.

ПРН 5. Збирати обліково-аналітичну інформацію для суб’єктів господарювання.

ПРН 6. Розробляти статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання.

ПРН 7. Інтерпретувати статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання для задоволення інформаційних потреб осіб, що ухвалюють рішення.

ПРН 8. Застосовувати економічну діагностику суб’єктів господарювання для ухвалення ефективних управлінських рішень.

ПРН 9. Аналізувати великі масиви інформації для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень щодо ведення бізнесу.

ПРН 10. Застосовувати гнучке мислення та знаходити рішення завдань у царині управління суб’єктами господарювання та їх ринкової діяльності.

ПРН 11. Розробляти проекти й управляти ними.

ПРН 12. Визначати оптимальну систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів господарювання.

ПРН 13. Застосовувати сучасні методики проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

ПРН 14. Демонструвати належний рівень власних професійних знань царині обліку й оподаткування та підвищувати його.

ПРН 15. Оцінювати функціювання бюджетної та податкової систем України та враховувати його особливості для організації обліку й формування звітності суб’єктів господарювання.

ПРН 16. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 17. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для організації та здійснення обліку, аналізу, аудиту й оподаткування.

ПРН 18. Вибирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в професійній діяльності. Показувати вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Англійська мова
 2. Історія України
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Національна безпека України
 6. Історія української культури та Острозької академії
 7. Англійська мова за професійним спрямуванням
 8. Політекономія
 9. Мікроекономіка
 10. Макроекономіка
 11. Вища математика
 12. Математична логіка
 13. Сучасні інформаційні технології
 14. Статистика
 15. Історія економічних вчень
 16. Економіка підприємства
 17. Менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 20. Фінанси
 21. Фінансовий облік І
 22. Облік у бюджетних установах
 23. Гроші і кредит
 24. Фінансовий облік ІІ
 25. Бюджетна система
 26. Податкова система
 27. Фінанси підприємств
 28. Страхування
 29. Економічна діагностика підприємства
 30. Аудит
 31. Основи проектного менеджменту
 32. Оцінка фінансового ринку

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Основи педагогіки та психології
 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва
 3. Правове регулювання діяльності підприємства
 4. Основи ділового етикету
 5. Театр та театральні студії
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація 1. Облік і оподаткування в управлінні бізнесом

 1. Аналіз світової економіки: регіональний аспект
 2. Моніторинг макроекономічної динаміки
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 5. Облік у банках
 6. Звітність підприємств
 7. Управління підприємством на платформі 1С
 8. Управлінський облік
 9. Моніторинг міжнародних фінансів
 10. Вартісний аналіз та інжиніринг
 11. Міжнародні стандарти обліку і звітності
 12. Облік у галузях національної економіки
 13. Облік і звітність в оподаткуванні

Спеціалізація 2. Облік, аудит і оподаткування в умовах глобалізації

 1. Глобальна регіоналістика
 2. Макроекономічний аналіз
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 5. Big data для бізнесу
 6. Звітність підприємств
 7. Управління підприємством на платформі 1С
 8. Управлінський облік
 9. Моніторинг міжнародних фінансів
 10. Вартісний аналіз та інжиніринг
 11. Економіко-математичне моделювання
 12. Облік у галузях національної економіки
 13. Облік у зарубіжних країнах

Практична підготовка: навчальна практика (1 курс, 2 тижні); навчальна практика (2 курс, 2 тижні); виробнича практика (3 курс, 4 тижні); науково-дослідна практика (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Економічна діагностика підприємства»).

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: «Фінанси, глобальний бізнес та управління», «Управління фінансами в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у сфері фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на фінансових аспектах управління бізнесом в умовах глобалізації.

Програмні результати навчання

1. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

2. Виявляти вміння працювати в команді, мотивувати й управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

3. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

4. Розробляти наукові проекти в царині фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

5. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

6. Діагностувати й моделювати фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

7. Обґрунтувати управлінські рішення в царині фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

8. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

9. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання в галузі фінансів, банківської справи та страхування, обирати методи для їх розв’язання.

10. Систематизувати й аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 164 кредити;

- вибіркові компоненти – 72 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Історія України
 2. Історія української культури та Острозької академії
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Іноземна мова
 6. Політекономія
 7. Мікроекономіка
 8. Макроекономіка
 9. Вища математика
 10. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 11. Статистика
 12. Історія економічних вчень
 13. Теорія ймовірностей та математична статистика
 14. Економіко-математичне моделювання
 15. Економіка підприємства
 16. Менеджмент
 17. Маркетинг
 18. Гроші і кредит
 19. Фінанси
 20. Бухгалтерський облік
 21. Банківська система
 22. Бюджетна система
 23. Податкова система
 24. Фінанси підприємств
 25. Інвестування
 26. Місцеві фінанси
 27. Управлінський облік
 28. Страхування
 29. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 30. Фінансовий облік
 31. Аналіз господарської діяльності
 32. Аудит
 33. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 34. Інформаційні системи в обліку і аудиті
 35. Фінансовий ринок
 36. Курсова робота
 37. Кваліфікаційна робота
 38. Практика (виробнича)

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Основи педагогіки та психології
 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва
 3. Основи ділового етикету
 4. Моделювання економіки
 5. Логіка
 6. Основи наукових досліджень
 7. Регіональна економіка
 8. Міжнародна економіка
 9. Прогнозування соціально-економічних процесів
 10. Прикладні моделі економічних процесів
 11. Звітність підприємств
 12. Бізнес-планування
 13. Ризикологія
 14. Господарське право/Трудове право
 15. Ділова англійська мова/Друга іноземна мова
 16. Фінансове право/Охорона праці
 17. Фінансова думка України/Фіскальна політика
 18. Соціальне страхування/Соціальний захист
 19. Казначейська справа/Державний фінансовий контроль

Практична підготовка: виробнича практика (3 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація:комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Страхування»).

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: «Фінанси, глобальний бізнес та управління», «Управління фінансами в умовах глобалізації».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації міжбюджетних відносин.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у царині фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, практиці застосування сучасних фінансових інструментів, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на фінансових аспектах управління бізнесом в умовах глобалізації.

Програмні результати навчання

ПРН1. Планувати й управляти часом у процесі проведенні досліджень.

ПРН2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

ПРН3. Демонструвати навички самостійно ухвалювати рішення, бути лідером, відповідати за стратегічний розвиток команди.

ПРН4. Позитивно сприймати потребу діяти на основі професійних етичних міркувань (мотивів).

ПРН5. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів у професійній діяльності та під час проведення досліджень.

ПРН6. Виявляти вміння працювати в команді, мотивувати й управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН7. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи та страхування і й ухвалювати обґрунтовані рішення.

ПРН8. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи й відповідати за особистий професійний розвиток.

ПРН9. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН10. Розробляти наукові проекти в царині фінансів, банківської справи та страхування й управляти ними.

ПРН11. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах іноземними мовами.

ПРН12. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими й управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН13. Уміти обґрунтовувати напрями вдосконалення фінансової і монетарної політики.

ПРН14. Діагностувати й моделювати фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

ПРН15. Демонструвати управлінські навички в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН16. Обґрунтувати управлінські рішення в царині фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

ПРН17. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання професійних і наукових завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН18. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання в галузі фінансів, банківської справи та страхування й обирати методи для їх розв’язання.

ПРН19. Систематизувати й аналізувати інформацію для вирішення професійних і наукових завдань у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН20. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН21. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати, виокремлюючи особистий внесок.

ПРН22. Формувати систему прогнозних показників для ухвалення ефективних управлінських рішень у царині фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Англійська мова
 2. Історія України
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Національна безпека України
 6. Основи педагогіки та психології
 7. Історія української культури та Острозької академії
 8. Англійська мова-2
 9. Політекономія
 10. Мікроекономіка
 11. Макроекономіка
 12. Вища математика
 13. Основи інформатики та обчислювальної техніки
 14. Статистика
 15. Історія економічних вчень
 16. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 17. Економіка підприємства
 18. Менеджмент
 19. Маркетинг
 20. Гроші і кредит
 21. Фінанси
 22. Бухгалтерський облік
 23. Банківська система
 24. Бюджетна система
 25. Податкова система
 26. Фінанси підприємств
 27. Інвестування
 28. Страхування
 29. Аналіз господарської діяльності
 30. Аудит
 31. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 32. Проектний менеджменту
 33. Фінансовий ринок
 34. Курсова робота

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Основи педагогіки та психології
 2. Історія музичного та образотворчого мистецтва
 3. Основи ділового етикету
 4. Логіка
 5. Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація 1 «Фінанси, страхування, банківська справа та управління глобальним бізнесом»

 1. Регіональна економіка і глобалістика
 2. Міжнародна економіка
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Трудове право
 5. Фінансовий облік за міжнародними стандартами
 6. Фінансове право
 7. Інформаційні системи в обліку
 8. Ділова англійська мова
 9. Міжнародні фінанси
 10. Управлінський облік в ТНК
 11. Ризикологія
 12. Антикризові моделі управління підприємством

Спеціалізація 2 «Фінанси, глобальний бізнес та управління банківським та страховим бізнесом»

 1. Економіка зарубіжних країн
 2. Міжнародна економіка
 3. Податкова політика України та зарубіжних країн
 4. Господарське право
 5. Проектування та розробка інформаційних систем
 6. Фінансовий контролінг
 7. Інформаційні системи в фінансах
 8. Ділова англійська мова
 9. Корпоративні фінанси
 10. Менеджмент у страхових організаціях
 11. Фінансова економетрика
 12. Моделювання інструментів фондового ринку

Практична підготовка: навчальна практика (1 курс, 2 тижні); навчальна практика (2 курс, 2 тижні); виробнича практика (3 курс, 4 тижні); науково-дослідна практика (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок», «Страхування»).

Назва ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: «Бізнес-аналітика», «Проектний менеджмент».

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців в галузі управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними навичками у виконанні переважно стереотипних (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичних завдань з організації фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб’єктів господарювання; здійснюють економічні розрахунки, аналізують та інтерпретують їх результати; збирають, систематизують, нагромаджують первинну інформацію для виконання закріплених за ними посадових обов’язків.

Орієнтація освітньої програми

Спеціалізована освітньо-професійна програма, базована на загальновідомих положеннях і результатах сучасних наукових досліджень у царині фінансів, податків, страхування та бюджетної системи, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, інвестування, застосування сучасних інструментів бізнес-аналітики та проектного менеджменту на практиці, що орієнтує на актуальні спеціалізації, у яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування, яка обумовлює фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та страхування з акцентом на застосування основного інструментарію бізнес-аналітики та проектного менеджменту.

Ключові слова: управління та адміністрування, фінанси, банківська справа, страхування, бізнес-аналітика, проектний менеджмент, діагностика об’єкта управління.

Програмні результати навчання

ПРН1. Розуміти та застосовувати математичні та числові методи, використовувані в професійній діяльності.

ПРН2. Складати термінологічний глосарій із навчальних дисциплін за всіма циклами компонентів освітньо-професійної програми.

ПРН3. Установлювати міжпредметні зв’язки під час обґрунтування та пояснення основних тенденцій розвитку у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН4. Відтворювати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної діяльності.

ПРН5. Демонструвати навички роботи з великими масивами даних, які використовують для вирішення актуальних економічних завдань в усіх секторах фінансів.

ПРН6. Установлювати зв’язок між сферами фінансової системи України та визначати основні засади у формуванні грошово-кредитної, бюджетної, податкової, боргової, зовнішньоекономічної політики країни.

ПРН7. Створювати структуру проекту, визначати склад учасників проекту, налагоджувати комунікації в команді.

ПРН8. Демонструвати навички спілкування в професійних колах іноземними мовами.

ПРН9. Будувати структурно-логічні схеми механізмів управління грошово-кредитною, фінансовою та банківською системами, виділяти причиново-наслідкові зв’язки між їх складниками.

ПРН10. Складати статистичну та фінансову звітність суб’єктів господарювання.

ПРН11. Пропонувати методи, обробляти й аналізувати статистичні дані для вирішення актуальних соціально-економічних завдань у царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН12. Обговорювати та генерувати ідеї щодо ухвалення ефективних управлінських рішень у галузі фінансів, банківської справи та страхування, оцінювати їх ефективність.

ПРН13. Використовувати різні методи розроблення проектів із розвитку територій та бізнесу.

ПРН14. Демонструвати управлінські навички в царині фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН15. Використовувати сучасні методи діагностики і моделювання результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПРН16. Застосовувати положення міжнародних стандартів і нормативів у професійній діяльності.

ПРН17. Демонструвати навички самостійно ухвалювати рішення та відповідати за їх реалізацію.

ПРН18. Показувати вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН19. Оцінювати чинники внутрішнього та зовнішнього середовища суб’єктів господарювання з використанням сучасних інструментів бізнес-аналітики.

ПРН20. Оцінювати й аналізувати макроекономічну динаміку та кон’юнктуру міжнародних ринків товарів і послуг.

ПРН21. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у царині фінансів, банківської справи та страхування.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти та виконання правил прийому до Національного університету «Острозька академія» в поточному році.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 159 кредитів;

- вибіркові компоненти – 63 кредити;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

 1. Англійська мова
 2. Історія України
 3. Філософія
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Національна безпека України
 6. Історія української культури та Острозької академії
 7. Англійська мова за професійним спрямуванням
 8. Політекономія
 9. Мікроекономіка
 10. Макроекономіка
 11. Вища математика
 12. Математична логіка
 13. Сучасні інформаційні технології
 14. Статистика
 15. Історія економічних вчень
 16. Економіка підприємства
 17. Менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Бухгалтерський облік
 20. Фінанси + курсова
 21. Фінанси підприємств + курсова
 22. Логістика
 23. Гроші і кредит
 24. Фінансовий облік ІІ
 25. Бюджетна система
 26. Податкова система
 27. Фінанси підприємств
 28. Страхування
 29. Економічна діагностика підприємства
 30. Аудит
 31. Основи проектного менеджменту
 32. Оцінка фінансового ринку

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

 1. Основи педагогіки та психології
 2. Правове регулювання діяльності підприємства
 3. Основи ділового етикету
 4. Театр та театральні студії
 5. Теорія ймовірностей та математична статистика/Основи теорії ймовірності

Цикл професійної підготовки

Спеціалізація «Бізнес-аналітика»

 1. Аналіз світової економіки: регіональний аспект
 2. Моніторинг макроекономічної динаміки
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Економіка праці та соціальнотрудові відносини
 5. Управління якістю
 6. Big data для бізнесу
 7. Фінансовий контролінг
 8. Управління підприємством на платформі 1С
 9. Основи галузевого та конкурентного аналізу
 10. Моніторинг міжнародних фінансів
 11. Вартісний аналіз та інжиніринг
 12. Ризик-менеджмент
 13. Економіко-математичне моделювання

Спеціалізація «Проектний менеджмент»

 1. Глобальна регіоналістика
 2. Макроекономічний аналіз
 3. Фіскальна політика України та зарубіжних країн
 4. Соціальні аспекти проектного менеджменту
 5. Управління якістю
 6. Big data для бізнесу
 7. Антикризове управління підприємством
 8. Управління підприємством на платформі 1С
 9. Основи галузевого та конкурентного аналізу
 10. Управління проектами розвитку територій
 11. Вартісний аналіз та інжиніринг
 12. Ризик-менеджмент
 13. Управління проектами розвитку бізнесу

Практична підготовка: навчальна практика (1 курс, 2 тижні); навчальна практика (2 курс, 2 тижні); виробнича практика (3 курс, 4 тижні); науково-дослідна практика (4 курс, 4 тижні).

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен («Фінанси», «Фінанси підприємств», «Оцінка фінансового ринку», «Страхування»).

n

Назва ОПП

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація: «Комп’ютерні технології в менеджменті»

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та розробляти і тестувати високорівневі програмні продукти з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів і середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування в невизначених умовах.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма базована на сучасних положеннях і результатах наукових досліджень у галузі конструювання програмного забезпечення, що передбачає аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, верифікацію, тестування, менеджмент програмних проектів та роботу в командах програмістів.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, яка передбачає фундаментальне вивчення та набуття практичних навичок і вмінь у царині розроблення, проектування, вибору архітектури, верифікації, тестування програмного забезпечення, інформаційних систем та управління програмними проектами, систем захисту інформації.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи, програмне забезпечення, розроблення, проектування, верифікація, тестування, архітектура, програмні проекти.

Програмні результати навчання

 1. Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів.
 2. Влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності.
 3. Володіти конкретним матеріалом з історії Острозької академії, біографічними даними діячів.
 4. Знати особливості й головні вияви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні.
 5. Володіти основними поняттями етики, бути здатним пояснити і визначити важливість основних стандартів і принципів, якими повинен керуватися працівник.
 6. Виокремлювати роль і значення кодексів етики державних послуг і порівняти їх зміст і значення.
 7. Сприймати, відтворювати редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів.
 8. Аналізувати проблеми щодо створення програмного забезпечення.
 9. Характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні й соціальні інститути.
 10. Спілкуватися в діалоговому режимі в галузі професійної діяльності з колегами й експертами свої професії.
 11. Адекватно діяти в умовах фізичних перевантажень, емоційно-негативних явищ, управляти стресовими ситуаціями та конфліктами, зокрема й у загрозливих і критичних ситуаціях, використовувати прийоми психологічної розрядки.
 12. Використовувати інформаційні й комунікативні технології під час спілкування, обміну, збирання, аналізування, обробляння інформації.
 13. Демонструвати процеси та результати професійної діяльності, розроблюючи презентації, звіти.
 14. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.
 15. Знати та вміти використовувати методи та засоби збирання, формулювання та аналізування вимог до програмного забезпечення.
 16. Проводити передпроектне обстеження предметної галузі, системний аналіз об’єкта проектування.
 17. Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.
 18. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису вимог і моделювання.
 19. Знати, розуміти основні процеси, фази й ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.
 20. Знати і застосовувати методи розроблення алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.
 21. Мотивовано обирати мови програмування для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.
 22. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.
 23. Знати, розуміти і застосовувати сучасні підходи щодо оцінювання та забезпечення якості програмного забезпечення.
 24. Знати, розуміти і застосовувати професійні стандарти й інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.
 25. Знати, розуміти, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби гарантування інформаційної безпеки й цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань і створюваних інформаційних систем.
 26. Знати, розуміти і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного й об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розроблення програмного забезпечення.
 27. Мати навички участі в командному розробленні, погодженні, оформленні й випуску всіх видів програмної документації.
 28. Знати, розуміти і застосовувати на практиці фундаментальні концепції і основні принципи функціювання мовних, інструментальних і обчислювальних засобів.
 29. Уміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.
 30. Аналізувати, оцінювати і вибирати інструментальні й обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рішення для розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.
 31. Знати й уміти застосовувати інформаційні технології оброблення, зберігання та передавання даних.
 32. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами.
 33. Уміти застосовувати методи компонентного розроблення програмного забезпечення, виділяючи інтерфейси і реалізації та взаємодію між модулями, підсистемами і компонентами.
 34. Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.
 35. Знати та мати навички реалізації основних алгоритмів і структур даних програмування.
 36. Знати та вміти застосовувати технології та методи проектування та програмування.
 37. Знати основи захисту виробничого персоналу і населення від аварій, катастроф, моніторити відповідність виробничих процесів вимогам систем охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності.
 38. Знати сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміти їх реалізувати в конкретних застосуваннях.
 39. Знати загальнометодологічні принципи побудови операцій моделей, основні етапи й сутність операційних досліджень та вміти їх застосовувати під час аналізу та синтезу та в завданнях організаційно-економічного управління.
 40. Знати принципи структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміти їх застосовувати під час проектування складних програмних систем.
 41. Знати сучасні технології та інструментальні засоби розроблення програмних систем, уміти їх засовувати на всіх етапах життєвого циклу.
 42. Знати сучасні теорії організації баз даних і знань, методи і технологій їх розроблення, уміти проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них.
 43. Знати серверні технології створення веб-застосування, уміти застосовувати методи й інструментальні засоби для їх проектування.
 44. Знати архітектуру та стандарти компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміти розв’язувати проблеми масштабованості, підтримувати віддалені компоненти і взаємодії різних програмних платформ у розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства.
 45. Знати концепції сховищ даних, їх оперативний аналітичний інтелектуальний аналіз; уміти виявляти в даних раніше не відомих знання, необхідні для ухвалення рішень у бізнесі.
 46. Знати методи аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес-процесів інформаційних систем, уміти застосовувати CASE- засоби під час їх проектування.
 47. Знати теоретичні основи, процеси і процедури управління ІТ-проектування, стандарти РМВОК і принципи командної роботи; уміти працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління.
 48. Знати основи економічної архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж, уміти використовувати їх у процесі професійного обґрунтування технічного забезпечення ІС.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 240 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 155 кредитів;

- вибіркові компоненти – 67 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Англійська мова

Історія України

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Національна безпека України

Основи педагогіки та психології

Історія української культури та Острозької академії

Цикл професійної підготовки

Ділова англійська мова

Створення Web-сервісів WCF

Математичний аналіз

Дискретна математика

Фізика

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Web-розробка серверної частини

Основи програмування

Програмування на C#

Організація баз даних та знань

Основи комп'ютерної графіки

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

Web-розробка клієнтської частини

Комп'ютерні мережі

Тестування програмного забезпечення

Інтелектуальні інформаційні системи

Алгоритми і структури даних

Технології захисту інформації в комп'ютерних системах

Операційні системи

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера

Проектування інформаційних систем

Технології колективної роботи над проектом

Технології інформаційного менеджменту

Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі

Програмування додатків для мобільних пристроїв

Об'єктно-орієнтоване програмування

Розробка ігрових додатків

Курсовий проект

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Цикл загальної підготовки

Управління ІТ-проектами

Менеджмент

Історія музичного та образотворчого мистецтва

Основи ділового етикету

Технології доповненої реальності

Цикл професійної підготовки

Патерни проектування

Чисельні методи

Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика

Програмування та наукові обчислення на мові Python

Технології створення програмних продуктів

Розробка Web-сайтів засобами ASP.net

Основи підприємницької діяльності

Цифровий маркетинг

Основи хмарних технологій

Інтелектуальний аналіз даних

Методи та системи штучного інтелекту

Сучасні скриптові фреймворки

Алгоритми роботи з великими масивами даних

Практична підготовка: практика навчальна; практика навчальна; практика виробнича; практика виробнича.

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності («Алгоритми і структури даних», «Інтелектуальні інформаційні системи», «Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі», «Організація баз даних та знань»).