Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП Психологія

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, психологічна допомога, клінічна психологія, вікова та педагогічна психологія, психологія управління.

Програмні результати

Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, когнітивної, емоційної вольової сфери, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків.

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань. Володіти знаннями в галузі психології у процесі вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ.

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів.

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, уміння дотримуватися процедури дослідження.

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень.

Пропонувати власні способи вирішення психологічних завдань і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій. Володіти знаннями різноманітних методів психологічної консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо відповідно до запиту. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

Уміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

Демонструвати розуміння процесу проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності.

Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань. Усвідомлювати межі власної компетенції, співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, управлінцями тощо).

Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності ппсихолога. Демонструвати здатність діяти на основі принципів моралі та професійної етики психолога.

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, дотримуватися гуманістичних та демократичних цінностей.

Демонструвати вміння спілкуватися державною мовою, налагоджувати професійну комунікацію; володіти необхідним лексичним мінімумом іноземної мови в межах потреби своєї професійної діяльності. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності й на основі цього систематично підвищувати свою професійну компетентність.

Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. Демонструвати здатність до здоров’язбережувальної діяльності та вміти створювати психолого-педагогічні умови для формування здорового способу життя.

Знати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізми регуляції та адаптації людини та інших живих організмів. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу. Застосовувати моделі, методи й дані біології і психофізіології у процесі навчання й забезпечення професійної діяльності.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньоої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 177 кредитів (у тому числі практична підготовка — 15 кредитів);

вибіркові компоненти -  63 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України та її національна безпека; Історія української культури та Острозької академії; Іноземна мова; Філософія; Політологія; Математичні методи в психології; Основи біології людини; Антропологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Психофізіологія; Вступ до спеціальності; Загальна психологія та практикум із загальної психології; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Клінічна психологія; Патопсихологія; Педагогічна психологія; Історія психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Психологія праці; Інженерна психологія; Основи психотерапії; Основи психокорекції; Педагогіка; Юридична психологія; Психологічний спецпрактикум по спеціалізації; Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології; Психологія управління та організації; Політична психологія; Психологічне консультування; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія здоров'яКогнітивна психологія; Психологія сім'ї;

Вибіркові навчальні дисципліни — 63 кредити.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

053  Психологія

05 Соціальні та поведінкові науки

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПР-1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань. Володіти знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР-4. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. Знати різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності й обдумано вибирати шляхи їх вирішення. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань. Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо відповідно до вимог замовника.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Здійснювати пошук інформації з різних джерел (у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) для вирішення професійних завдань. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну діяльність. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами своїх досліджень і аналізу літературних джерел. Презентувати ці результати  усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетенції та  підзвітність відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями). Ефективно виконувати різні ролі в команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР-12. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-13. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПР-14. Уживати ефективні заходи щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПР-15. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР-16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; уміти використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.


Автономія і відповідальність:

ПР-17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, дотримуватися гуманістичних та демократичних цінностей у професійній та громадській діяльності. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 175 кредитів (у тому числі практична підготовка, написання кваліфікаційної роботи - 16 кредитів);

вибіркові компоненти -  65 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія; Психологія протидії кібернасильству; Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія сім’ї та сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Прикладна антропологіяАрттерапія; Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича).

Вибіркові навчальні дисципліни: 65 кредитів

Підсумкова атестація: атестаційний екзамен за спеціальністю; захист кваліфікаційної роботи.

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньої програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку, психологія управління.

Програмні результати

Знання:

ПР-1. Знає сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; знає нейрофізіологічні основи та розуміє біологічну обумовленість функціонування психіки; уміє застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіє знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знає сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Знає різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.


Уміння:

ПР-5. Уміє планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію, оцінювати отриманих результатів.

ПР-6. Демонструє здатність до рефлексії, уміє оцінювати  непередбачувані проблеми у професійній діяльності і вибирати шляхи їх вирішення.

ПР-7. Уміє використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміє проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіє психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструє здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструє здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетентності та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміє співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями).

ПР-12. Систематично підвищує свою професійну компетентність.

        

Комунікація:

ПР-13. Дотримується  у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-14. Володіє культурою спілкування, його формами, способами; уміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови.


Автономія і відповідальність:

ПР-15. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньоої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 173 кредитів (у тому числі практична підготовка — 18 кредитів);

вибіркові компоненти -  67 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Національна безпека України; Англійська мова; Філософія;  Історія музичного та образотворчого мистецтва; Біологічні основи поведінки людиниАнглійська мова - 2. Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія та практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія здоров’я; Клінічна психологія; Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Психологія праці; Інженерна психологія; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультуванняПсихологічні основи реабілітації; Педагогіка; Педагогічна психологія;Психологія сім'ї; Сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Антропологія.

Вибіркові навчальні дисципліни — 67 кредитів.

Підсумкова атестація: Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Ключові слова: психологія, клінічна психологія, психологія розвитку, дизайн-мислення.

Програмні результати навчання

Знання:

ПР-1. Знає сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та факторів, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; знає нейрофізіологічні основи та розуміє біологічну обумовленість функціонування психіки; уміє застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Володіє знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знає сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду.

ПР-4. Знає різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

Уміння:

ПР-5. Уміє планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію, оцінювати отриманих результатів.

ПР-6. Демонструє здатність до рефлексії, уміє оцінювати  непередбачувані проблеми у професійній діяльності і вибирати шляхи їх вирішення.

ПР-7. Уміє використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань.

ПР-8. Уміє проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Володіє психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструє здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-10. Демонструє здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну роботу.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетентності та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміє співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями).

ПР-12. Систематично підвищує свою професійну компетентність.

ПР-13.  Демонструє навички здійснення психологічної підтримки учасників  освітнього процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; уміє проводити з ними розвиваючу, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПР-14. Уміє застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; уміє проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

Комунікація:

ПР-15. Дотримується у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва.

ПР-16. Володіє культурою спілкування, його формами, способами; уміє використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови, спілкуватися основною іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації.

Автономія і відповідальність:

ПР-17. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 175 кредитів (у тому числі практична підготовка — 16 кредитів);

вибіркові компоненти -  65 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Національна безпека України; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика;  Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологіяВікова психологія; Психологія здоров’я; Клінічна психологія;  Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Психологія праці;  Інженерна психологія; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія сім’ї та сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Антропологія;

Вибіркові навчальні дисципліни — 65 кредитів.

Практична підготовка: психологічна практика (ознайомча), педагогічна практика, психологічна практика (виробнича), науково-дослідна практика

Підсумкова атестація: комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності