Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат
Кафедра психолого-педагогічних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми здійснює підготовку бакалаврів.
Напрям підготовки – 0401 – ПСИХОЛОГІЯ
Кваліфікація – 6.040100 Бакалавр психології
Термін навчання: 4 роки
Навчальні плани кафедри побудовані з огляду на потребу забезпечення підготовки бакалаврів за напрямами базової вищої освіти 6.0401 «Психологія» (спеціальність 6.040100 «Психологія») .

Українська мова
1 трим., 2.5 год\тижд., залік,1,5 кред.
Історія мови української народності та її перехід в національну мову. Становлення української ділової мови. Організація діловодства на різних етапах історії українського народу. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення як в усній, так і в писемній формах. Ділова термінологія сучасної психології.

Іноземна мова
1-6 трим., 4-5 год/тижд., залік, іспит, 13,5 зал. б.,
Зміст і структура курсу з іноземної мови. Цілі і завдання навчання. Фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулювання звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень. Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з фаху

Історія України
1 трим., 3,5 год/тижд., іспит, 2,5 кред.
Рання історія України. Геополітичне становище українських земель. Княжа доба. Київська держава. Галицько-Волинська держава. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба козацько-гетьманської держави. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Сучасний стан розбудови незалежної України, шляхи національного відродження.

Етика і естетика
2 трим., 1,5 год.\тижд., 1,5 кред. залік
Етика – філософська наука, що вивчає мораль як форму суспільної свідомості. Походження та історичний розвиток етики, її предмет, сутність, функції. Естетика як філософська наука, що вивчає сфери естетичного відношення людини до світу та художньої діяльності людей. Предмет і категорії естетичної науки. Генезис естетичної думки. Взаємозв'язок естетичного та художнього в різних галузях їх прояви. Джерела соціальних та політичних діянь, їх вплив на еволюцію мистецтва.

Культурологія
2 трим., 1,5 год.\тижд., 1,5 кред. залік.
Розглядаються головні механізми і феномени культури, а також здійснюється поглиблення знань, щодо відомих вже студентам категорій.

Фізичне виховання
1-6 трим., 3/год. тижд., залік., 3 кред.,
Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування здорового способу життя.

Основи біології та генетики людини
1 трим., 2,5 год/тижд., іспит, 2,5 кредита
Знання про особливості будови і життєдіяльності людини є складовою підготовки фахівців різного профілю. Ключові завдання дисципліни - вивчення біологічних та генетичних аспектів поведінки і психічної діяльності людини, розвиток системного, екологічного, біоенетичного та соногенного мислення.

Основи демографії
2 трим., 1,5 год\тижд., іспит, 1,5 кредита
Вивчення дисципліни передбачає опанування основними демографічними показниками, вміння їх розраховувати і аналізувати демографічними показниками, вміння їх

Антропологія
2 триместр, 2 год/тижд., іспит, 1, 5 кредита
Антропологія займає особливе місце серед біологічних дисциплін, оскільки враховує двояку природу людини – біологічну і соціальну. Вивчення антропології має велике значення для медицини, а також порівняльної психології, зоопсихології та етології.

Вступ до спеціальності
1 трим., 2,5 год/тижд., залік, 2 кредита
Мета курсу сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології, в також про особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою та їх подальшого професійного розвитку.

Загальна психологія
1,2,3,4,5,6 трим., 4 год/тижд., іспит, 7,5 кредит.
Загальна психологія як фундаментальна психологічна наука теоретично та експериментально вивчає закономірності виникнення функціонування психіки людини. Даний курс передбачає засвоєння студентами основного масиву знань, що стосується проблем органічної та соціальної обумовленості психічного розвитку.

Практикум з загальної психології
1,2,3,4,5 трим., 3 год/тижд., іспит, 4,5 кредита
Метою вивчення курсу є ознайомити студентів із теорією та практикою психодіагностичних досліджень, сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних методик в системі психологічної роботи, сформувати у студентів вміння застосовувати психологічні знання на практиці.

Основи наукових досліджень
1 трим., ,2,5 год/тижд., залік, 3 кредита.
Навчальний курс розкриває можливості успішного володіння навичками дослідження і творчої роботи студентами, допомагає їм легко долучатися до наукової діяльності та переводити наукові знання в площину практичного використання.

Острозька академія як явище культури
1 тр., 1,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 2 кред.
Історія заснування та діяльності Острозької слов’яно-греко-латинської академії як першого закладу вищого типу України. Життєві описи та головні напрямки культурно-освітньої діяльності найвидатніших діячів Академії.

Соціологія
5 трим., 2,5 год/тижд., іспит, 2,5 кредита
Дисципліна «Соціологія» передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя і соціального структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки.

Філософія
4 трим., 2 год.\тиж., іспит, 1,5 кред.
Питання походження філософії, її специфіка, функції, проблеми філософської онтології та філософської антропології.

Психофізіологія
4 трим., 3,5 год/тижд., іспит, 3 кредита
Психофізіологія як фундаментальна дисципліна є, насамперед, природничою гілкою психологічних знань. Мета викладання дисципліни полягає у знайомстві студентів з сучасним розвитком уявлень про фізіологічні механізми.

Експериментальна психологія

5,6 трим., 4 год/тижд., іспит, 6 кредитів
Загальною метою курсу є ознайомлення студентів з методологією психологічного експерименту. Конкретизують цю мету та окреслюють шляхи її досягнення. Надати студентам інформацію про історію розвитку експерименту в психології, місце експериментальної у системі наукового знання.

Вікова психологія
5,6 трим.,3 год.\тижд., іспит, 3,5 кред.
Навчальний курс вивчає закономірності і механізми розвитку особистості в онтогенезі.

Психодіагностика
6,7 трим., 5,5 год.\тижд. 2,5 кред.,
Психодіагностика як наука. Історичні передумови розвитку психодіагностики. Історія створення тстів інтелекту. Історія створення некогнітивної сфери особистості.

Психологія праці
4,5 триместр, 3 год/тижд., іспит, 3, 5 кредита
Мета курсу спрямована на формування у студентів понять і уявлень про спеціальні і професіональні функції, завдання, засоби і цілі психолога. Також формування у студентів професійного відношення до людини і уміння застосовувати їх у конкретних ситуаціях.

Психологічні проблеми в експериментальних ситуаціях
4 трим., 2 год/тижд., залік, 2 кред.
Навчальний курс охоплює спектр основних питань, що стосуються ролі і місця безпеки в життєдіяльності людини, механізмів виникнення страху в експериментальних ситуаціях, особливостей методик визначення тривожності та нервово-психологічної стійкості.

Музичне мистецтво у світовій культурі
4 трим., 2,5 гож.\тижд., залік, 2 кред.
Метою вивчення курсу «Музичне мистецтво у світовій культурі» є озброєння майбутніх спеціалістів знаннями в галузі музики. Вивчаючи історію музичного тмистецтва, студенти повині оволодіти теоретичними знаннями про епохи та стилі в музиці, її виражальні засоби, знати творчий шлях найбільш відомих композиторів.

Театр як соціокультурний феномен
4 трим., 2,5 год/тижд., залік, 2 кред.
Основна мета курсу ознайомити студентів з особливостями театрального мистецтва, знатися на стилях, осягати їхні формотворчі принципи і неодмінно вкладати в свою діяльність ідею пошуки новизни, без якої неможливе мистецтво та внутрішній прогрес власного «Я».

Психологія успіху
4 трим. 2 год /тижн., 2,5 кред.
Навчальний курс охоплює спектр основних питань, що стосується питання успіху, його складових, способу його досягнення. Мета курсу: визначити цілі та протидіяти негативним наслідкам пов’язаними з недосяганням успіху.

Посягання на життя як психологічна проблема
5 трим., 1 год/тижд., залік, 1, 5 кред.
Мета курсу: сформувати: сформувати у студентів розуміння поняття посягання на життя враховуючі кримінально-правові, філософські та психологічні аспекти.

Педагогіка
8 трим., 3,5 год./тижб., іспит, 2,5 кред.
Саме курс «Педагогіка» розкриває найзагальніші усталені залежності між умовами та результатами навчання та виховання.
Метою курсу «Педагогіка» є:: ознайомити студентів з основними поняттями та категоріями педагогіки;розкрити зміст та процес навчання;розкрити зміст загальних основ теорії виховання на базі історичних даних.

Клінічна психологія
8 трим., 5 год\тижд., іспит, 3 кред.
Вивчає теоретичні, експериментальні та прикладні проблеми нейропсихології, патопсихології та ін. Здійснює аналіз концепцій і методів дослідження аномального розвитку. Досліджує проблеми психотерапії і психокорекції в умовах психосемантичних, нейрон- і патопсихологічних розладів.

Історія психології
7 трим., 3 год.\тижд., іспит, 4 кред.
Мета курсу: ознайомити студентів з основними поняттями історії психології, проблемами предмету історії психології у його динаміці розвитку, основними періодами розвитку психологічного знання.

Психолінгвістика
9 тр., 4 год./тижд., залік, 2 кред.
Історія становлення психолінгвістики з акцентуванням уваги на динаміці цілей та дослідницьких процедур цієї науки. Особливості роботи мовленнєвого механізму та різними перспективами щодо опису цього механізму. Різні види та способи функціонування знань індивіда, їх роль у когнітивній обробці дискурсу. Структури представлення знань та системи. Основні аспекти дискурсивної психології.
Психологія організації