Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Історія України
1 трим., 3 год/тижд., іспит, 4 зал. б., І.В. Шостак
Рання історія України. Геополітичне становище українських земель. Княжа доба. Київська держава. Галицько-Волинська держава. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба козацько-гетьманської держави. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Сучасний стан розбудови незалежної України, шляхи національного відродження.

Ділова українська мова
2-3 трим., 2,5-2год./тижд., тези, іспит, 3 зал. б., Н.А.Банацька
Історія мови української народності та її перехід в національну мову. Становлення української ділової мови. Організація діловодства на різних етапах історії українського народу. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення як в усній, так і в писемній формах. Ділова термінологія сучасної політології.

Основи економічних теорій
4 трим., 4 год./тижд., іспит, 3 зал. б., Н.П.Топішко
Економічна теорія як наука. Загальні основи економічної теорії. Товарне виробництво і ринок. Підприємство і ринок. Становлення ринкової системи господарювання в Україні. Світове господарство, місце в ньому України. Взаємозв'язок політики та економіки.

Українська та зарубіжна культура
6 трим., 4 год/тижд., заліки., 2 зал. б., В.І.Маключенко
Українська культура як синтез духовного життя народу. Культура і суспільство. Філософські концепції культури. Історія української культури у наукових дослідженнях. Культура Київської Русі. Українська культура XIV – першої половини XVII століття. Українська культура другої половини XVII – XVIII ст. Доба культурно-національного відродження (XIX – початок XX ст.) Українська культура радянського періоду. Культура Стародавнього світу. Культура епохи Відродження. Культура Нового часу. Культура і глобальні проблеми сучасності.

Основи релігієзнавства
2 трим., 3 год/тижд., іспит., 3 зал. б., І.Я.Киричук
Релігієзнавство як наука про релігію і церкву, богослов'я і віруючих, процеси сакралізації і секуляризації в світі і українському суспільстві. Релігія як суспільно-політичний феномен. Основні структурні елементи релігії, соціальні функції та роль релігії. Закономірності розвитку та історичні типи релігії. Релігія в системі духовної культури. Історичні форми вільнодумства та атеїзму.

Іноземна мова
1-6 трим., 4-5 год/тижд., залік, іспит, 13,5 зал. б.,  А.В.Ткачук, О.М. Антонік, О.С. Сахнюк
Зміст і структура курсу з іноземної мови. Цілі і завдання навчання. Фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулювання звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень. Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з фаху. Лексичний мінімум на кінець курсу повинен складатися із 2800 - 3000 одиниць. Усна мова забезпечує навички спілкування, письмова – написання анотацій та реферату до наукової статті, особистих листів, простих ділових пакетів тощо.

Фізичне виховання
1-6 трим., 2,4/год. тижд., іспит., 6 зал. б., Г.Стадніков, О.І.Іванів, Д.П.Куліш, В.А.Ящук .
Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у ліквідації недоліків у стані здоров'я громадян.
Рухові дії. Навчання і вдосконалення. Основні засоби розвитку і вдосконалення фізичних та психічних якостей. Сила і швидкісно-силові здібності. Швидкість рухів. Витривалість. Координаційні здібності. Гнучкість. Професійна фізична підготовка. Методичні знання, уміння і навички.

Філософія
1 трим., 4год/тижд., іспит,4 зал. б., М.О.Зайцев.
Курс історії філософії зосереджується на загальносвітоглядних проблемах людини і світу, людини і суспільства, людини і політики, аналізуються вирішення їх від древньосхідної до класичної німецької філософії і філософії марксизму. Проблема людини і світу, соціального пізнання та управління суспільством в сучасній західноєвропейській філософії.

Соціологія
1-2 трим., 3,5год/тижд., залік, іспит, 5 зал. б., І.В.Шостак.
Соціологія як наука про суспільство. Питання історії та теорії соціології, головні етапи розвитку світової та вітчизняної соціології, місце соціології в структурі гуманітарного знання. Функції соціології. Структура соціології. Соціальна структура суспільства: соціально-класові, етнічні, соціально-культурологічні та соціально-професійні групи. Соціальні відносини і соціальна політика, проблеми соціальної справедливості. Спеціальні соціологічні теорії. Методологія соціологічних досліджень.

Етика
2 трим., 2год/тижд., залік, 2,5 зал. б., В.А.Малахов
Етика – філософська наука, що вивчає мораль як форму суспільної свідомості. Походження та історичний розвиток етики, її предмет, сутність, функції. Взаємозв'язки політики й моралі, етики й політики ненасильства. Мета курсу полягає у формуванні особистості, яка у своїх вчинках керується внутрішніми моральними законами.

Естетика
3 трим., 6год/тижд., залік, 3 зал. б., О.П.Наконечна
Естетика - філософська наука, що вивчає сфери естетичного ставлення людини до світу та художньої діяльності людей. Предмет і категорії естетичної науки. Генезис естетичної думки. Взаємозв'язок естетичного та художнього в різних галузях їх прояви. Джерела соціальних та політичних діянь, їх вплив на еволюцію мистецтва.
Знання з теорії та історії мистецтва формують у студентів естетичний смак, виховують почуття прекрасного, сприяють цілісному, всебічному розвитку особистості.

Вступ до спеціальності
1 трим., 1год/тижд., тези, 1 зал. б., Ю.В.Мацієвський
Світ політичного як предмет вивчення політології. Походження та основні етапи формування політології. Загальноцивілізаційний характер політичної науки. Місце політології в системі соціальних наук. Суспільне значення політичної науки. Бібліографічна література та персоналії. Зміст і структура політологічної освіти в Україні.

Загальна теорія політики
1-4 трим., 3., 4,5год/тижд., тези, залік, іспит, 9 зал. б., В.М. Лебедюк
Загальна теорія політики це – фундаментальна навчальна дисципліна, яка дає знання основних категорій політичного життя, і концептуальних методологічних засад його теоретичного осмислення, а також технологій політичної діяльності. Студенти вивчають поняття цілей та методів теорії політики; багатогранність політичної влади; загального і особливого в політичних системах; політичних процесів; політичної свідомості і політичної культури, демократії як цінності сучасної цивілізації.

Політичні системи сучасності
11 трим., 5год/тижд., іспит.,3 зал. б., Р.С.Мартинюк
В курсі вивчаються види та типи політичних систем та режимів сучасності; політичний устрій найбільш типових за своїм політичним устроєм країн, аналізується залежність політичного режиму від соціально-економічних умов, рівня культури та історичних традицій.

Історія політичних та правових вчень
2-4 трим., 2., 3,5., 5год/тижд., залік, іспит, Р.С.Мартинюк
Курс передбачає опанування знаннями з історичного процесу, нагромадження знань в галузі держави і права у вигляді вчень, теорій, шкіл, ідей в різні історичні періоди з визначенням своєрідності систем юридичного знання певних народів і держав.

Історія української політичної думки
4 трим., 3год/тижд., іспит, 2,5 зал. б., А.І. Рибак.
Гуманістичний світогляд, почуття національної самосвідомості і гідності.

Політичні партії та партійні системи
8-9 трим., 1., 4,5год/тижд., залік, 3 зал.б., С.Л.Рибачок.
Генеза і розвиток політичних партій консервативного, ліберального, соціалістичного, соціал-демократичного, комуністичного напрямків, особливості організаційної будови, досвід практичної діяльності, зміст їх програм, роль і місце в історичних подіях, процесах, формування та функціонування партійних систем.

Державне управління
10 трим., 3 год/тижд., іспит, 3,5 зал.б., О.С. Батіщева.
Теорія державного управління веде пізнання від зв'язку держави із суспільством через механізми формування та реалізації управління до соціальної ефективності наслідків управлінських рішень і дій.

Основи екології
3 трим., 3,5 год/тижд., залік., 1,5 зал.б., Н.П.Антонюк
Закономірності взаємодії природи і суспільства. Структура екології, її зв'язок з іншими науками. Проблеми гармонії людини і природи. Екологічні аспекти глобальних проблем сучасності. Екологічна тематика в сучасних теоріях суспільного розвитку.

Теорія міжнародних відносин
4-5 трим., 2-3 год/тижд., залік, іспит, 3,5 зал. б., Т.В.Сидорук
Теорія міжнародних відносин вивчає загальні принципи, тенденції та закономірності взаємодії політичних спільностей, держав і наддержавних утворень на світовій арені; включає теоретичні основи цих відносин, світовий політичний процес в минулому та на сучасному етапі, регіональні міжнародно-політичні проблеми, розуміння ролі України в системі світової політики.

Методика викладання навчального курсу «Основи політології»
10 трим., 3 год/тижд., залік, 3 зал. б., В.В.Бусленко
Курс передбачає вивчення різноманітних методів та прийомів викладання соціально-політичних дисциплін.

Основи психології
6 трим., 3 год/тижд., залік, 1,5 зал.б., І.Д.Пасічник
Основи психології одна з важливих наук про психіку людини. Історія психологічної науки. Предмет, методи та завдання психології на сучасному етапі. Походження та розвиток свідомості. Психологія та структура особистості. Особистість та діяльність, орієнтувальна діяльність та увага. Пізнавальна діяльність особистості. Проблеми диференційної психології.

Безпека життєдіяльності
3 трим., 2,5 год/тижд., залік, 1,5 зал.б, Н.П.Антонюк
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Психофізіологічні аспекти безпеки життєдіяльності. Природна система захисту людини. Правові нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки праці. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності. Основи виробничої санітарії, гігієни та безпеки. Надзвичайні ситуації та дії з ліквідації їх наслідків.

Логіка
1 трим., 2 год/тижд.,іспит, 3,5 зал.б., Я.А.Пасічник
Зміст предмету. Історія вчень про форми і способи міркувань. Логічні закони. Структура і методи логічних висновків. Поняття, судження, теорії докази і аргументації, необхідні для раціонального пізнання політичних процесів у суспільстві.

Інформатика і комп'ютерна техніка
2, 5 трим., 3.,4 год/тижд., залік, іспит, 6 зал. б., О.В.Квашук.  
Знайомить студентів з основами комп'ютерної грамотності, в т. ч. вмінням ефективно користуватися засобами інформатики та обчислювальної техніки й відповідним програмним забезпеченням для вирішення практичних завдань політології.

Основи права
4-5 трим., 1.,2 год/тижд., залік, іспит, 3 зал. б., І.І.Сенчак
Основні положення права з різних галузей права; характер і зміст, що регулюються правом різних суспільних відносин; особливості захисту прав та законних інтересів з метою виховання правової свідомості та культури;
Непримиренність до порушень законності та правопорядку; активна громадська позиція в боротьбі з ними; нові закони, що регулюють економічне середовище суспільного життя.

Етнополітика

7 трим., 4 год/тижд., іспит, 4 зал. б., Ю.В.Мацієвський
Етнополітика вивчає етнополітичні процеси, впливи етнічних традицій на політичну систему, політику в цілому, адже сучасний стан політичного розвитку безпосередньо пов'язаний з етнічними процесами. Студенти навчаються розуміти, оцінювати і прогнозувати сучасний стан і перспективи розвитку етнополітики в світі й в Україні.

Методологія та методика  політологічних і соціологічних досліджень

4-6 трим., 3,5., 1,5 год/тижд., залік, іспит, 6 зал. б., В.В.Вербець
Застосування різноманітних методів і техніки досліджень, які використовуються загальними та природознавчими науками: системний, історичний, порівняльний, структурно-порівняльний, емпіричний, біхевіористський, модерністський, конкретно-соціологічний методи досліджень. Метод аналогій. Метод політичних комунікацій. Приватні методики досліджень.

Конституційне право України

7-8 трим., 1., 2 год/тижд., іспит, 2,5 зал. б., Р.С.Мартинюк
Навчальна дисципліна передбачає опанування інструментарієм науки конституційного права, вивчення ролі Конституції України, інших державно-правових актів в регулюванні суспільних відносин, загальних положень конституційного ладу, правового статусу громадян України, конституційно-правового регулювання прямого народовладдя, організації і функціонування органів державної влади, засобів масової інформації, територіального устрою України, символіки держави, охорони Конституції.

Риторика (ораторське мистецтво)

7 трим., 1,5 год/тижд., залік, 1,5 зал. б., Л.В.Квасюк
Риторика як наука. Історія риторики. Риторична спадщина українського відродження. Теоретична риторика. Практична риторика. Образ оратора. Композиція і стиль виступу оратора. Логічна культура оратора. Основні напрямки, шляхи та методи розвитку ораторського мистецтва.

Місцеве самоврядування
8 трим., 1 год/тижд., тези,1,5 зал. б., М.В.Грищук
Поняття та сутність місцевого самоврядування. Історичний досвід місцевого самоврядування. Пошук оптимальної системи організації влади на місцевому рівні. Сучасні світові моделі місцевого самоврядування. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні. Політико-правові особливості децентралізації влади. Основні принципи та особливості місцевого самоврядування. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування. Форми самоорганізації населення. Формування та організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Повноваження обласних, районних рад.
Повноваження міських, селищних, сільських рад. Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування. Право комунальної власності. Бюджети місцевого самоврядування. Гарантії органів та посадових осіб місцевого самоврядування та їх відповідальність.

Політика в особах
8 трим., 1,5 год/тижд., залік, 1,5 зал. б., С.Л.Рибачок
Поняття сутності і ролі особистості в політичних процесах. Політичні діячі України: руські князі, козацькі ватажки, гетьмани, політичні і громадські діячі XIX - XX ст. Президенти України. Світові політичні лідери: Петро І, Наполеон Бонапарт, комуністичні вожді, фашистські вожді, радянські лідери, демократичні лідери XX ст., комуністичні тоталітарні лідери. Сучасні політичні лідери в Україні та світі.

Основи наукових досліджень
1 трим., 1 год/тижд., залік, 1,5 зал. б., А.І.Рибак
Курс розрахований на студентів перших курсів. Він передбачає ознайомлення студентів з фондами бібліотек, архівів, музеїв, спеціалізованих кабінетів та ін. Допоможе в організації наукових досліджень.

Політичні еліти і лідерство
11 трим., 5 год/тижд., залік, 4 зал. б., В.В.Бусленко
В курсі розкривається сутність елітизму та політичного лідерства, їх теоретичні основи. Визначається роль еліти та лідерства у механізмі реалізації політичної влади, дається типологія еліт та політичного лідерства. Вивчається історична та соціально-економічна обумовленість елітизму та політичного лідерства.

Статистичні методи в політичній науці
7-8 трим., 4.,3 год/тижд., залік, іспит, 5 зал. б, В.М. Лебедюк
Курс передбачає формування теоретичних і практичних знань з метою дослідження процесів, які відбуваються в соціальній сфері, й оцінки їхнього впливу на політичні явища в суспільстві, опанування теоретичними засадами формування статистичного вивчення політичного життя суспільства.

Порівняльна політологія
8-9трим.,1.,4,5год/тижд., залік, В.М. Лебедюк
У процесі вивчення дисципліни студенти опановують порівняльним методом дослідження шляхом зіставлення (порівняння) політичних систем та їх окремих елементів.
Аналізуються як політичні системи в цілому, так і їх різні елементи: політичні й державні інститути, політична культура, методи організації та здійснення державної влади, політичні процеси й відносини тощо.

Соціологія політичного конфлікту

7-8 трим., 2.,1год/тижд., тези, залік, Ю.В.Мацієвський.
Курс призначений для поглибленого вивчення різних форм протестної поведінки громадян, що набувають політичного характеру. Структура курсу побудована таким чином, що дає можливість слухачам познайомитись з методологією конфліктного аналізу на макро-суспільному рівні в руслі «Теорії конфлікту» та з теоретичними засадами вивчення колективної конфліктної поведінки на мезо-рівні суспільства.

Світовий політичний процес і геополітика
10-11 трим., 2,5 –1 год/тижд., тези, іспит, 3 зал. б ., Ю.В. Мацієвський
Курс «Світовий політичний процес і геополітика» є однією з дисциплін, що спрямована на вивчення міжнародної політики. Курс складається з двох частин – теоретичної та прикладної. У першій частині студенти знайомляться з теоретичними засадами та інструментарієм геополітики, вивчають класичні та сучасні геополітичні школи Заходу та Росії. У другій частині курсу студенти аналізують геополітику Росії стосовно колишніх республік СРСР, зокрема України. Вивчаються геополітичні процеси в Європі, зокрема розширення НАТО та ЄС. Курс закінчується аналізом переваг та недоліків геополітики США.

Політичні інститути в Україні
7 трим., 3,5год/тижд., залік, 3 зал. б., Р.С. Мартинюк
Курс  вивчає закономірності та особливості організації і функціонування політичних інститутів у сучасній Україні. Він відіграє значну роль у формуванні політичної свідомості і культури особистості. Курс покликаний дати студентам розуміння основних компонентів політичної системи України, зокрема основ політичної організації суспільства, загальних тенденцій та особливостей функціонування й розвитку таких політичних інститутів як представницький орган України, Глава держави України, Кабінет Міністрів України тощо, теорії і практики реалізації принципу поділу влади в Україні, специфіки та напрямку розвитку форми правління в Україні.

Політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства
5-6 трим., 2,5-2 год/тижд., тези, залік, 3 зал.б, В.М. Лебедюк
Дана навчальна дисципліна вивчається у двох вимірах: політологічному, що пов’язаний з предметним аналізом структурних і процесуальних змін безпосередньо у підсистемі політики, і загально-соціологічному, коли політичні феномени розглядаються як один з елементів трансформації суспільства. Важливою і специфічною складовою даного курсу є те, що допоки не вироблено цілісної концепції модернізації та трансформації суспільств, він дає можливість хоча б частково відтворити специфіку і тенденції трансформаційних змін, що відбуваються в посткомуністичних суспільствах Центральної та Східної Європи.

Соціальна політика
10-11 трим., 6-2 год/тижд., теза, іспит, 5 зал. б., А.І.Рибак.
В курсі враховуються найновіші досягнення соціологічної та політичної наук, звертається увага на висвітлення дискусійних питань соціальної політики в Україні та у світовому масштабі. Значне місце в курсі відводиться вивченню та визначенню напрямків практичного використання теоретичних знань і виробленню практичних навичок студентів у подальших наукових дослідженнях та майбутній викладацькій роботі.

Громадська політика
5 трим., 2 год/тижд., залік, 1,5 зал. б., Н.М.Хома.
Структура курсу складається з двох частин – «Теорія громадянського суспільства» і «Теорія та практика лобіювання. Групи тиску». У першій частині аналізуються існуючі теорії громадянського суспільства, структура, механізми впливу громадянського суспільства  на політику, проблеми взаємовпливу держави та громадянського суспільства, громадянське суспільство та глобальне управління,  досліджуються процеси становлення громадянського суспільства в Україні. У другій частині вивчаються групи інтересів як суб’єкт політики, теоретичні аспекти лобіювання, практика лобізму в зарубіжних країнах та в Україні.

Глобалістика
4-5 трим., 2 год/тижд., теза, залік, 3,5 зал. б., А.І.Рибак
Глобалістика – це наука про глобальний світ та його проблеми. Предметом глобалістики є як аналіз глобальних проблем так і дослідження цілісності людського існування. Під час вивчення курсу студенти повинні засвоїти передумови виникнення глобалістики, напрями, в яких вона роз¬вивається, ознайомитися з її концепціями, основними поняттями: глобалізація, глобальні проблеми, глобальна криза, глобальний розвиток, глобальне суспільство і т.д.

Магістеріум

Сучасна економічна теорія та стабілізаційні моделі у суспільстві
1 трим., 2 год/тижд., залік., 3,5 зал. б., В.М.Фещенко
Теоретичні підходи до складових макроекономічної політики. Роль економічного законодавства при формуванні макроекономічної політики. Макроекономічні програми уряду: зміст, методи підготовки, аналіз. Особливості політики економічного зростання. Досвід країн з перехідною економікою, основні складові трансформаційного процесу, ефективність реформ.

Педагогіка вищої школи
1 трим., 2 год/тижд., іспит, 3,5 зал. б., М.А.Шугай
Педагогіка вищої школи в системі сучасного наукового знання про людину. Філософія вищої освіти. Педагогіка вищої школи як система духовного становлення Особистості і Майстра Професіонала. Духовні витоки виникнення вищої школи і історичні етапи її розвитку. Методологічні засади педагогіки вищої школи. Основи порівняльної педагогіки. Загальнотеоретичні засади дидактики вищої школи. Зміст вищої освіти в Україні. Структура навчально-пізнавального процесу у вищій школі. Виховання і духовний розвиток особистості студента. Соціокультурний портрет сучасного студента як майбутнього професіонала-Особистості. Духовно-моральний образ викладача ВНЗ.

Політична історія України
2 трим., 2,5 год/тижд., іспит, 2,5 зал. б., І.В.Шостак
У курсі розглядаються етапи становлення української державності та політичні наслідки бездержав’я. Процеси розвитку політичних поглядів та ідей. Формування державних та політичних структур в історії України. Функціонування всієї політичної сфери суспільства в межах національної держави у історичному вимірі.

Політична система України

2 трим., 3 год/тижд., іспит, 3 зал. б., В.М. Лебедюк
Курс знайомить студентів із основними компонентами політичної системи України: основами політичної організації суспільства; специфікою та напрямками розвитку форми правління в Україні; вибором оптимальної форми державного устрою України; динамікою розвитку політичного режиму в Україні: становлення основних інститутів демократії в Україні: громадянського суспільства та правової держави.
Навчальний курс спрямований на підвищення політичної культури мислення студентів, робить їх здатними обєктивно сприймати та давати фахову оцінку політичним процесам, що відбуваються у нашому суспільстві.

Державна політика
1 трим., 2,5 год/тижд., іспит, 3 зал. б., О.С.Батіщева.
Курс дає базові знання про державну політику, основні елементи теорії державної політики, конкретно-історичний зміст економічної, соціальної, культурної, національної політики в світлі Конституції України; про місце і роль зовнішньої політики в житті суспільства; а також показує основні напрямки зовнішньополітичної діяльності України в сучасних умовах.

Аналіз державної політики
2 трим., 3 год/тижд., іспит, 3,5 зал. б., Я.Й.Малик
Один з ключових дисциплін в системі підготовки магістрів-політологів. Його метою є вивчення основних методів та інструментів аналізу державної політики, вироблення в магістрантів здатності об’єктивно оцінювати й аналізувати політику держави в різних сферах життя суспільства.

Політична та соціальна психологія

1 трим., 2 год/тижд., залік, 3,5 зал. б., Р.В.Каламаж
Навчальна дисципліна поглиблює набуті студентами знання з теорії психології, а також дає уявлення про звязки між соціально-політичними процесами та станом громадської думки. Аналізуються психологічні аспекти діяльності людей у соціальній та політичній сферах, а також вплив цих аспектів на формування свідомості громадян.

Психологія управління
2 трим., 3 год/тижд., залік, 3,5 зал. б., Р.В.Каламаж
Розглядає суть управління як діяльності, феноменологічні та професійні характеристики організаторської діяльності, проблему влади та впливу на управлінську діяльність. Прийняття рішень як процеси. Типологію та стилі. Інтелектуальні, емоційні, ділові й практичні аспекти в структурі прийняття рішень.
Вивчається особистість керівника; типологія та стилі індивідуально-управлінської діяльності; групові суб’єкти управління; проблеми добору та комплектування управлінських команд, їх психологічна підготовка.

Вступ до політичної аналітики
3 трим., 2 год/тижд., залік, 2 зал. б., А.І.Рибак.
Курс спрямований на вироблення базових засад аналітичних здібностей для застосування у політичній сфері. Розглядаються методологічні та методичні вимоги до вироблення аналітичного стилю мислення та підготовки аналітичного тексту. Аналітика, експертиза та консалтинг на етапах підготовки, прийняття та реалізації політичних рішень. Прикладні методи аналізу політичних текстів та політичне портретування. Аналітика та «політичні технології».

Методика науково-дослідної роботи
1 трим., 2 год/тижд., залік, 2 зал. б., Т.І.Мамчич, Р.С. Мартинюк, А.І.Рибак, Ю.В.Мацієвський, В.В.Бусленко.
Застосування в політології різноманітних методів. Аналітичні схеми. Використання системного методу. Історичний та порівняльний методи науково-дослідної роботи. Формалізовані та екстраполяційні методи політологічного дослідження. Метод політичної комунікації. Політичний аналіз. Використання соціологічних досліджень.

Політологічний практикум
1-2 трим., 2-1,5 год/тижд., тези, 3 зал. б., Т.І.Мамчич, Р.С. Мартинюк, Ю.В.Мацієвський, В.В.Бусленко.
Курс передбачає поглиблення теоретичних знань і їх практичне застосування. Засвоєння різноманітних методів і технологій досліджень політичних процесів. Застосування конкретно-політологічних методів досліджень трансформування політичних структур та владних інституцій, аналізу політичних процесів та прогнозування їх впливу на політичну ситуацію в регіоні. Вироблення вміння проводити опитування громадської думки, експрес-аналізи, бліц-інтерв’ю та інше.

Сучасні політичні процеси в регіонах України
1-2 трим., 1,5-1 год/тижд., залік, 3,5 зал. б., В.В.Бусленко.
Курс «Сучасні політичні процеси в регіонах України» є одним з найважливіших у системі підготовки магістрів-політологів. Його структура передбачає вивчення особливостей сучасних політичних процесів, що відбуваються в регіонах України, діяльності регіональної еліти, політичних партій, особливостей політичної культури населення регіонів, проблем зі здійсненням адміністративної реформи в Україні тощо.

Політичний менеджмент
3 трим., 3,5 год/тижд., залік, 2,5 зал. б., Н.М.Хома.
В курсі висвітлюються й типологізуються теоретичні, практичні та методологічні проблеми політичного менеджменту, розкриваються навички застосування технологій в практичній політиці.

Іноземна мова

1-2 трим., 2,5-3 год/тижд., залік-іспит, 6 зал. б., О.Ю.Костюк.
Зміст і структура курсу з іноземної мови. Цілі і завдання навчання. Фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулювання звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень. Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з фаху. Лексичний мінімум на кінець курсу повинен складатися із 2800 – 3000 одиниць. Усна мова забезпечує навички спілкування, письмова – написання анотацій та реферату до наукової статті, особистих листів, простих ділових пакетів тощо.