Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Історія України
1 трим., 3 год/тижд., модульний контроль, 3 кред.
Рання історія України. Геополітичне становище українських земель. Княжа доба. Київська держава. Галицько-Волинська держава. Україна за литовсько-польської та польсько-козацької доби. Доба козацько-гетьманської держави. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Сучасний стан розбудови незалежної України, шляхи національного відродження.

Ділова українська мова
2-3 трим., 2,5-2год./тижд, модульний контроль, 3 кред.
Історія мови української народності та її перехід в національну мову. Становлення української ділової мови. Організація діловодства на різних етапах історії українського народу. Особливості офіційно-ділового стилю мовлення як в усній, так і в писемній формах. Ділова термінологія сучасної політології.

Економічна теорія
4 трим., 4 год./тижд., модульний контроль, 3 кред.
Економічна теорія як наука. Загальні основи економічної теорії. Товарне виробництво і ринок. Підприємство і ринок. Становлення ринкової системи господарювання в Україні. Світове господарство, місце в ньому України. Взаємозв'язок політики та економіки.

Аналітико-синтетична переробка інформації
1-2 трим., 3 год./тижд., мод. контр, 4 кред.
Макро- і мікроаналітичне згортання інформації у документознавчій діяльності.

Системи управління базами даних (СУБД)
2 трим., 4,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кредити
Створення найпростіших реляційних баз даних на основі додатку «MS Access». Типи даних; основні команди мови запитів SQL та структура запитів. Практичне створення запитів на базі «MS Access».

Діловодство
2 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кред.
Ознайомлення з наступними поняттями: 1) діловодство; 2) документ та основні вимоги до складання та оформлення документів; 3) класифікація документів: організаційно-розпорядчі та документи з особового складу; 4) основи документообігу; 5) номенклатура справ та систематизація документів.

Етика і естетика: Етичні та естетичні виміри культури
1 тр., 2,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 2 кред.
Подолання статики у викладі основних проблем і понять естетичної науки. Розгляд змісту основних естетичних категорій – мистецтва, художньої свідомості, художнього образу, художнього стилю, художньої композиції, художнього змісту і форми, художньої творчості та інших – у процесі їх історичного становлення.

Філософія
1 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кред.,
Питання походження філософії, її специфіка, функції, проблеми філософської онтології та філософської антропології.

Стандартизація та сертифікація (за фаховим спрямуванням)
2 тр., 4 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Стандартизація у сучасному суспільстві; система стандартизації в Україні та за кордоном; стандартизація крізь призму професійно-орієнтованої галузі.

 Патентознавство
 2 тр., 2 год./тижд., іспит (мод. контр.), 2 кредити
Загальна характеристика об’єктів промислової власності; зміст та сутність патентної інформації та види патентної документації; класифікація винаходів, промислових зразків, знаків на товари та послуги; оволодіння навичками патентного пошуку; проведення патентних досліджень; використання нових інформаційних технологій у патентно-інформаційній діяльності.

Інформаційно-аналітична діяльність
2 тр., 4,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кредити
Розкриваються методи аналітичної обробки документальної інформації, класифікуються види інформаційних документів, надається їх характеристика та методи подання інформації. Викладається методика та способи проведення інформаційно-аналітичних досліджень, розглядаються інформаційні та аналітичні технології.

Іміджелогія
1 тр., 4 год./тижд., іспит (мод. контр.), 2 кредити
Поняття іміджелогії як науки та іміджу як суспільного явища, його функції, види, об’єкти, особливості, структуру, гендерні особливості комунікації, шляхи створення іміджу, гендерна специфіка комунікації, розглядається інструментарій іміджеології та його використання в процесі створення іміджу. Детальне вивчення особливостей формування особистого, політичного та корпоративного іміджів, іміджу країни, поп-зірки, ворога, країни та інших об’єктів суспільного життя.

Інформатика і комп'ютерна техніка
2 тр., 4 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кред.
Ознайомлення із сучасними засобами обробки інформації, їх можливостями, засобами редагування тексту, їх значенням у навчально-виховному процесі. Використання основних можливостей програмного пакету Microsoft Office. Робота з електронними документами, можливість вдосконалення навичок десятипальцевого набору тексту.

Комп'ютерні мережі та телекомунікації
2 тр., 4,5 год./тижд., іспит (мод. Контр.), 2,5 кредити
Поглиблення теоретичних знань про конфлікт як різновид соціальної взаємодії та набуття практичних навичок аналізу та вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів.

Соціологія ІІІ: Соціологія громадської думки
1 тр., 2,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 3 кред.
Ознайомлення із теоретико-методологічними та практичними засадами формування та дослідження громадської думки. Вивчення елементів статичної та динамічної структур у соціології громадської думки.

Інтернет-технології та ресурси
1 тр., 4 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кред.
Ознайомлення із сучасними міжнародними інформаційними системами, їх значенням у навчально-виховному процесі та повсякденному житті, перспективами розвитку ІС та ІТ у світі науково-технічного прогресу. Входження у спектр проблем, пов’язаних із збереженням, транспортуванням, захистом, використанням інформації.

Комп'ютерні технології і діловодстві
1 тр., 2 год./тижд., іспит (мод. контр.), 2 кредити
Сучасні інформаційні сервіси; зберігання, захист та поширення інформації; робота з документами; нові перспективні інформаційні технології.

Острозька академія як явище культури
2 тр., 1,5 год./тижд., залік (мод. Контр.), 1,5 кред.
Історія заснування та діяльності Острозької слов’яно-греко-латинської академії як першого закладу вищого типу України. Життєві описи та головні напрямки культурно-освітньої діяльності найвидатніших діячів Академії.

Організація навчально-дослідної роботи студента
2 тр., 2 год./тижд., залік (мод. контр.), 2 кред.
Проблематика, специфіка, зміст та підсумки сучасних наукових досліджень. Основні методи наукових досліджень. Види науково-дослідної роботи студентів і особливості наукової творчості.

Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Консалтинг у сфері PR)
2 тр., 2,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Формування професійного підходу до дослідження та програмування соціальних процесів. Прогнозування розвитку соціальних систем. Навички роботи у різних сферах та галузях політичного консультування.

Теорія і практика зв’язків з громадськістю
2,3 тр., 4,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кредити
Процес виробництва інформації зацікавленою у ній стороною, поширення готової інформаційної продукції через засоби масової інформації для спрямованого формування бажаної громадської думки, формування іміджу організації.

Психолінгвістика
1 тр., 3 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Історія становлення психолінгвістики з акцентуванням уваги на динаміці цілей та дослідницьких процедур цієї науки. Особливості роботи мовленнєвого механізму та різними перспективами щодо опису цього механізму. Різні види та способи функціонування знань індивіда, їх роль у когнітивній обробці дискурсу. Структури представлення знань та системи. Основні аспекти дискурсивної психології.

Прикладне програмне забезпечення
2 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Стан та перспективи розвитку програмного забезпечення; класифікація програмного забезпечення; зміст основного програмного забезпечення для лінгвістичної обробки документів; принципи побудови, функцій та можливостей інформаційних систем.

Риторика
1 тр., 4 год./тижд., іспит, 3 кред.
Знання основ класичної й сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовну діяльність, спрямовану на переконання, вплив, на досягнення цілей у процесі мовної комунікації.

Документно-інформаційні комунікації
1 тр., 2,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Поняття про комунікацію та формування документальних комунікацій; знання, інформація, документ в процесах комунікації; сучасна система документальних комунікацій; основні напрямки діяльності документально-інформаційної комунікації; планування, облік та звітність в ДІК; обслуговування в ДІК: завдання, організація, вимоги.

Системний аналіз інформаційних процесів
1-2 трим., 3 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4,5 кредити
Розгляд питань, що пов’язані з теоріями відкритих систем, з теоретичними основами синергетики, з процесами моделювання систем та прогнозування їх розвитку, з основами системного аналізу.

Теорія інформації
2 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кредити
Поняття інформації та інформаційні процеси в суспільстві. Математичні основи інформаційних процесів. Перешкоди, що виникають в каналах передачі інформації.

Лінгістичні основи документознавства
1 тр., 2,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Структурна лінгвістика як галузь мовознавства, яка вивчає систему мовних одиниць у парадигмі.Теоретико-методологічні засади документної лінгвістики; основні поняття аналізу тексту в документ ній лінгвістиці; лексико-стилістичні норми текстів документів; лінгвістичні норми текстів документів

Вступ до спеціальності
1 тр., 4 год./тижд., іспит, 4,5 кред.
Теоретичні основи організації інформаційної діяльності у сфері управління. Складові організації інформаційної діяльності у сфері управління. Практика організації інформаційної діяльності у сфері управління.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг
1 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кред.
Поняття інформаційного менеджменту; еволюція інформаційних систем і технологій; основні положення концепції інформаційного управління; інформація, як ресурс розвитку  суспільства; диверсифікація управлінської діяльності і професіоналізація кадрів; інформаційні ресурси установи; комунікативні відносини в організаціях; форм і засоби переробки інформації в установах; інформаційні системи та технології в управлінні; інформаційне забезпечення управління; інформаційний менеджмент у стратегічному розвитку установи.

Кадровий менеджмент
3 тр., 4 год./тижд., іспит, 2 кред.
Теоретико-методологічні основи кадрового менеджменту; кадровий менеджмент у системі сучасного менеджменту; планування і організація управління персоналом організації; кадрова політика організації; управління службовою діяльністю персоналу організації; технології управління персоналом; управлінська діяльність персоналу організації; кадровий менеджмент і національна ділова культура; оцінювання результатів діяльності персоналу кадрових служб.

Документознавство
1,2 тр., 4,5 год./тижд., іспит, 6,5 кред.
Історія і зміст понять «документ» та «документообіг», основні види документів. Поняття про формуляр-зразок.

Теорія і практика комунікацій
1-2 тр., 3,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 4 кредити
Ознайомлення з поняттями PR, «засоби масової інформації», «імідж», «комунікація», «комунікативна революція». Історія становлення комунікацій.

Основи менеджменту
1 тр., 2,5 год./тижд., мод. контр., 2 кредити
Сутність, роль та методологічні основи менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; історія розвитку науки про управління; особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні; функції та технологія менеджменту; сутність результативності та ефективності менеджменту; економічна, організаційна та соціальна ефективність управління; керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.

Соціально-текстологічний аналіз
2 трим., 2,5 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Поняття соціально-текстологічного аналізу. Контент-аналіз текстів передвиборчих програм.

Захист інформації
1 трим., 3 год./тижд., іспит (мод. контр.), 3 кредити
Ознайомлення з основними аспектами кодування, шифрування та декодування інформації. Поняття про цифровий підпис. Захист електронної інформації.

Управлінське документознавство
2 трим., 4 год./тижд., мод. контр., 3 кредити
Поняття про управлінську інформацію, інформаційне забезпечення управління; управлінське документознавство як наукова дисципліна, яка досліджує проблеми документування управлінської інформації; об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського документознавства; основні періоди розвитку управлінського документознавства як наукової і навчальної дисципліни; основні поняття управлінського документознавства; класифiкацiя управлінських документiв; складання систем документування (управлінських та спеціальних) в державах, до складу яких входили українські землі; складання формуляра управлінського документа (історичний аспект); уніфікація та стандартизація управлінської документації:поняття, історичний досвід; регламентація процесів уніфікації управлінської документації; уніфікація структури документа та методів контролю інформації в документах;  формуляр-зразок; міжнародна стандартизація у галузі документування управлінської інформації; управління документацією за кордоном; уніфікована система ОРД.

Архівознавство
2 трим., 2,5 год./тижд., залік (мод. контр.) 2 кредити
Ознайомлення з основними теоретичними та практичними напрямками розвитку архівознавства у вітчизняній науці.

Захист інформації
1 тр., 13 год./тижд., залік (мод. контр.), 3 кредити
Відомості з криптографії; симетричні криптографічні алгоритми; блочні та поточні шифри; криптографічні хеш-функції та коди автентификації; несиметричні криптграфічні алгоритми та алгоритми електронного цифрового підпису ; класифікація систем захисту програмного забезпечення; етапи розробки системи захисту ПЗ; юридичні та економічні аспекти захисту програмного забезпечення.

Екологія
1 тр., 1,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 1,5 кредити
Механізм управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіка використання адміністративних, правових, економічних та виховних важелів впливу на природокористувачів; наукові основи рацiонального природокористування i охорони навколишнього середовища; еколого-економiчнi проблеми використання природних ресурсiв, організації екологiчного монiторингу; системи екологiчної інформації, рацiонального природокористування та охорони навколишнього середовища; організація екологiчної експертизи; регiональні екологiчні проблеми України; зарубiжний досвiд управлiння природокористуванням; організація мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони природи.

Психологія реклами
1 тр., 2,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 3 кредити
Види реклами, алгоритм розгортання рекламної кампанії, закони, принципи та правила створення ефективної реклами. Вироблення спеціальних навичок розробки рекламного тексту, прес-релізу, рекламного слогану, психологічного аналізу рекламної продукції.

Господарське право
3 тр., 6 год./тижд., мод. контр., 2 кредити
Відносин поняття, методи і система господарського права; суб’єкти господарських правовідносин; майнова основа господарювання; господарські зобов’язання; відповідальність у господарських правових відносинах; особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

Безпека життєдіяльності
2 тр., 1,5 год./тижд., мод. контр., 1,5 кредити
Негативні фактори середовища мешкання та їх вплив на життя і здоров‘я людини; набуття практичних навичок захисту особистого життя в негативних ситуаціях; визначення типів негативних факторів; системою державних заходів щодо захисту життя людини; індивідуальними і колективними засобами  захисту людини; системою заходів ліквідації наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Інформаційне право
3 тр., 4 год./тижд., мод. контр., 1,5 кредити
Поняття та джерела інформаційного права, сфери правового регулювання інформаційних відносин; правове регулювання в сферах друкованих засобів масової інформації, телебачення та радіомовлення, науково-технічної інформації, видавничої справи, рекламної діяльності правові аспекти захисту інформації в АС; авторське право та його охорона.

Магістеріум

Менеджмент у сфері зв’язків з громадськістю
1 тр., 3 год./тижд., іспит (мод. контр.), 2,5 кредити
Місце відділу зв’язків з громадськістю в структурі організації. Значення дослідницького етапу для виявлення проблем у сфері PR. Програмування і складання програми дій в управлінні зв’язками з громадськістю. Дії та комунікації. Оцінка ефективності PR-програм.

Міжнародна інформація
1 тр., 4 год./тижд., іспит, 4,5 кредити
Ознайомлення із актуальними проблемами міжнародної комунікації, процесами глобалізації комунікації в процесах міжнародних відносинах, з розвитком системи європейського інформаційного права, діяльністю міжнародних організацій в галузі комунікації.

HR менеджмент
2 тр., 2,5 год./тижд., іспит, 2,5 кредити
Ознайомлення з теорією людських ресурсів. Вивчення нових підходів до управління людськими ресурсами, з’ясування ролі мотивації і заробітної плати в сучасних умовах, розуміння  роботи в команді. Визначення особливостей управління людськими ресурсами.  

Документно-інформаційне забезпечення державного управління
1 тр., 2,5 год./тижд., іспит, 3 кредити
У курсі розглядаються питання місця і ролі документованої інформації, а також інформаційних систем та технологій в процесі державного управління. Особливості створення та поширення, реалізації та зберігання актів та інших документів органів державного управління. Використання новітніх технологій в державно-управлінському процесі.

Теорія пропаганди
2 тр., 3,5 год./тижд., іспит, 4,5 кредити
Ознайомлення з історією виникнення теорії та практики пропагандистської діяльності, основними етапами розвитку теорії пропаганди та найпоказовішими прикладами з історії пропаганди. Ознайомленння з історією виникнення теорії інформаційної війни, основними етапами розвитку теорії та практики інформаційної війни, найпоказовішими прикладами з інформаційних воєн в сучасному глобальному інформаційному суспільстві.

Політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю
2 тр., 2 год./тижд., іспит (мод. контр.), 2,5 кредити
Поняття про політичні технології у сфері зв’язків з громадськістю. Особлива увага приділяється набуттю практичних вмінь та навичок з курсу.

Англійська мова
1-2 трим., 2,5-3 год/тижд., залік-іспит
Зміст і структура курсу з іноземної мови. Цілі і завдання навчання. Фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулювання звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень. Граматичний мінімум охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з фаху. Усна мова забезпечує навички спілкування, письмова – написання анотацій та реферату до наукової статті, особистих листів, простих ділових пакетів тощо.

Методологія науково-дослідної роботи у сфері соціальних комунікацій 
1 трим., 2,5 год/тижд., залік.
Застосування в сфері соціальних комунікацій різноманітних методів. Аналітичні схеми. Використання системного методу. Історичний та порівняльний методи науково-дослідної роботи. Формалізовані та екстраполяційні методи  дослідження. Використання соціологічних досліджень.

Педагогіка і психологія вищої школи
1 трим., 2 год/тижд., іспит
Педагогіка вищої школи в системі сучасного наукового знання про людину. Філософія вищої освіти. Педагогіка вищої школи як система духовного становлення Особистості і Майстра Професіонала. Духовні витоки виникнення вищої школи і історичні етапи її розвитку. Методологічні засади педагогіки вищої школи. Основи порівняльної педагогіки. Загальнотеоретичні засади дидактики вищої школи. Зміст вищої освіти в Україні. Структура навчально-пізнавального процесу у вищій школі. Виховання і духовний розвиток особистості студента. Соціокультурний портрет сучасного студента як майбутнього професіонала-Особистості. Духовно-моральний образ викладача ВНЗ.

Охорона праці в галузі
2 тр., 0,5 год./тижд., залік (мод. контр.), 1 кредити
Правові та організаційні питання охорони праці; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; основи техніки безпеки; основи пожежної безпеки.