Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Дипломатична та консульська служба

Навчальна дисципліна «Дипломатична та консульська служба» є базовою професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців з міжнародних відносин і має за мету ознайомити студентів з основними характеристиками, особливостями та організацією сучасної дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних країн, також розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави.

Об'єктом вивчення навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська служба» є сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська служба» є закономірності, природні тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти та засоби її діяльності, що визначають сутність роботи дипломата і консула.

Навчальна дисципліна «Дипломатична та консульська служба» забезпечує знання:

 • базових дипломатичних понять, термінів та категорій;
 • історії становлення та розвитку дипломатичної служби як окремої державної інституції;
 • процесу становлення, особливостей організації та функціонування дипломатичної служби України;
 • механізму діяльності МЗС України, його центральних та закордонних структурних підрозділів;
 • механізмів прийняття та організації виконання зовнішньополітичних рішень;
 • методів і засобів дипломатичної діяльності, в тому числі основних принципів, форм та методів роботи дипломатичних представництв;
 • організації інформаційно-аналітичного і організаційно-технічного супроводження дипломатичної діяльності;
 • принципів документообігу в дипломатичній службі;
 • змісту нормативно-правової бази забезпечення функціонування дипломатичної служби;
 • порядку проходження дипломатичної служби;
 • особливостей відбору, призначення і оцінки праці дипломатичних працівників;
 • специфіки дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії;
 • порядку встановлення консульських відносин та особливостей діяльності консульських установ;
 • особливостей діяльності спеціальних місій;
 • основних форм і засобів дипломатичної комунікації та протокольного забезпечення дипломатичної діяльності;
 • проблематики сучасної економічної дипломатії та практики роботи торговельно-економічних місій.

Навчальна дисципліна «Дипломатична та консульська служба» забезпечує вміння:

 • аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності дипломатичних служб різних країн;
 • засвоювати історичний вітчизняний і зарубіжний досвід
  організації і функціонування дипломатичної служби, адаптувати
  кращий світовий досвід до умов сучасної України;
 • розвивати практичні навички з вирішення політико-управлінських, організаційно-правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та інших завдань в рамках професійного забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин щодо реалізації зовнішньополітичних інтересів України;
 • здійснювати аналіз дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин в процесі дво- та багатосторонньої дипломатії;
 • самостійно підвищувати професійну компетенцію з проблем дипломатії та дипломатичної служби та розвивати навички ефективного виконання завдань зовнішньополітичної служби України;
 • організовувати і здійснювати контакти з іноземними колегами;
 • самостійно вести пошук і узагальнювати отриману інформацію;
 • працювати з різноманітними документами, що пов’язані з дипломатичною діяльністю;
 • дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в міжнародному спілкуванні, захищати прав і інтереси українських громадян і співвітчизників за кордоном.

Дипломатичні переговори

Курс «Дипломатичні переговори» є спеціалізованим інтегрованим курсом, що вивчається студентами факультету міжнародних відносин спеціальності «міжнародні відносини». Даний курс поєднує теоретичні знання щодо ведення переговорів з практичною методикою, яка застосовується під час семінарських занять. Курс базується на знаннях, які були отримані студентами після вивчення таких дисциплін як «політологія», «теорія міжнародних відносин», «міжнародні організації», «дипломатична та консульська служба» тощо.

Основними цілями даного курсу є:

 • представити переговори як невід’ємний елемент дипломатичної роботи та один з інструментів функціонування міжнародної спільноти;
 • показати що відбувається під час переговорів і чому це відбувається;
 • навчити основам успішного проведення переговорів;
 • виявити спільне та особливе між різними видами дипломатичних переговорів;
 • приділити особливу увагу переговорам в міжнародних конфліктних ситуаціях;
 • розглянути дипломатичні переговори як науку, тобто теорію переговорного процесу, і як практику, тобто мистецтво досягнення взаємовигідних та взаємоприйнятних домовленостей.

Основними завданнями даного курсу є:

 • дати студентам знання про інститут міжнародних та дипломатичних переговорів, про особливості розвитку цього інституту в різні історичні епохи;
 • висвітлити роль переговорів у врегулюванні різних подій на міжнародній арені, в двосторонніх відносинах та багатосторонніх відносинах суб’єктів міжнародного права;
 • окреслити головні особливості переговорних процесів в умовах глобалізації;
 • ознайомити з існуючими концепціями і категоріальним апаратом науки про переговори;
 • розкрити структуру міжнародних та дипломатичних переговорів як процесів з цілим рядом стадій їх розвитку, які виступають послідовно;
 • розглянути чинники визначення стратегії та тактики переговорних процесів;
 • надати практичні навички і вміння підготовки, проведення та завершення двосторонніх та багатосторонніх переговорів;
 • ознайомити з досвідом ведення переговорів на міжнародних конференціях та в міжнародних організаціях;
 • виробити у студентів розуміння значення переговорів для підтримання стабільності в світі та розвитку нормальних відносин між державами в умовах, коли міжнародна система знаходиться у стані докорінної трансформації і змушена адаптуватись до нових міжнародних реалій, реагуючи на якісно нові виклики та загрози.

Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці

      Навчальна програма «Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці» є елементом фахової підготовки бакалаврів міжнародних відносин. Вона тісно пов’язана з вивченням таких курсів як «Міжнародні організації», «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика Латинської Америки», «Зовнішня політика Росії та країн СНД», «Зовнішня політика країн Північної Америки та Західної Європи» тощо. Вона тісно пов’язана також з вивченням курсів, які присвячені вивченню різних аспектів національної, регіональної та міжнародної безпеки.

Метою навчальної дисципліни « Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці» є вивчення об’єктивних процесів розвитку сучасних міжнародних відносин крізь призму інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Світова політика є важливим фактором, який впливає на розвиток міжнародних відносин. Це середовище, в якому реалізується світова політика. Вона розглядається як системна сукупність економічних, політичних, військових, культурних, правових, ідеологічних та інших зв’язків і взаємовідносин між основними суб’єктами світового співтовариства. Саме з такого погляду даються основні аспекти світової політики як системи відносин між державами та групами держав, провідними соціальними, економічними та політичними силами і організаціями, які діють на світовій арені.

В даному курсі також вивчається місце України в інтеграційних та глобалізаційних процесах в сучасному світі.

Дана програма передбачає всебічний та всеохоплюючий аналіз глобалізційних та інтеграційних процесах в різних регіонах світу. Особлива увага приділена регіону Європи та пострадянському простору. Оскільки ці два регіони безпосередньо впливають на зовнішню політику України, а Україна є активно включеною в процеси інтеграції в цих двох регіонах.

Процеси інтеграції розглядається в динамічному вимірі та в контексті впливу процесів глобалізації.

В умовах посилення взаємозалежності світу перед учасниками глобальних політичних взаємодій по­новому постає низка проблем та викликів.

В курсі розглядаються політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку. Тому систематизоване і цілеспрямоване вивчення міжнародних відносин крізь призму реалізації базових аспектів світової політики в системній сукупності економічних, політичних, правових, культурних та інших зв’язків уможливлює аналіз і синтез розвитку міжнародних відносин, а також передбачає опанування студентами навичок прогнозування шляхів розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів в світі.

Дипломатичний протокол та етикет

Навчальна дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» є нормативним курсом освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «міжнародні відносини». Його метою є ознайомити студентів з основними поняттями дипломатичного протоколу, церемоніалу та дипломатичного етикету, а також надати їм початкові знання, вміння та навички роботи в органах державної влади у сфері реалізації зовнішньої політики України.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» є сукупність загальноприйнятих норм, правил, традицій i умовностей, яких дотримуються уряди, відомства закордонних справ, дипломатичні представництва, офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також норм та правил поведінки у дипломатичних колах.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» є універсальні міжнародні та вітчизняні правила і традиції офіційної, дипломатичної практики та норми поведінки.

На лекційних заняттях студенти ознайомляться з найбільш важливими питаннями дипломатичного протоколу та етикету, та застосують ці знання під час інтерактивних завдань та рольових ігор на семінарських заняттях. Семінарські заняття присвячені, насамперед, таким прикладним розділам даної дисципліни: ведення дипломатичного листування, участь у дипломатичних прийомах, встановлення дипломатичних відносин та відкриття дипломатичного представництва. Таким чином, перед студентом відкривається можливість не лише підвищити рівень своєї загальноосвітньої підготовки, але і виробити здатність орієнтуватись в тонкощах офіційних, напівофіційних або неофіційних відносин з представниками влади інших держав.

Навчальна дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» забезпечує знання:

 • нормативно-правової міжнародної та національної бази дипломатичного протоколу, історії її формування;
 • базових норм і складових дипломатичного протоколу;
 • основних принципів, понять, термінів та категорій, що складають основу дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету;
 • методів та засобів дипломатичної комунікації, основних видів документів та дипломатичного листування;
 • специфіки протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо);
 • особливостей протокольних функцій у діяльності дипломатичних представництв і окремих дипломатів;
 • основних норм і засобів протокольного забезпечення зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;
 • методів та засобів повсякденної роботи з дипломатичним корпусом структурних підрозділів з питань протоколу зовнішньополітичних відомств різних країн світу;
 • основних правил і норм дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної особи;
 • основних церемоніальних норм в протокольній практиці України;
 • структури, функцій та завдань протокольних підрозділів державних установ в Україні та подібних у зарубіжних країнах.

Навчальна дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» забезпечує вміння:

 • складати зразки основних видів дипломатичного листування з урахуванням протокольних вимог;
 • складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід;
 • моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів;
 • оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною діяльністю;
 • розробляти програми візитів;
 • моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, самітів, конференцій, дипломатичних прийомів, в транспортних засобах.

Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

Навчальна дисципліна «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» є складовою частиною фахової підготовки бакалаврів з міжнародних відносин.

Мета навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» — дати студентам цілісні й систематизовані знання про принципи й основні риси зовнішньої політики країн цих двох регіонів, розкрити чинники, що впливають на її формування, еволюцію та перспективи реалізації цілей.

Курс «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» відображає становлення та розвиток країн Центрально-Східної Європи та Південно-Східної Європи наприкінці ХХ століття (від 1990 року) – на початку ХХІ століття. Головна увага приділена зовнішній політиці кожної з держав регіонів та процесу її реалізації, в тому числі шляхом взаємодії з іншими державами регіону.

Даний курс доповнює підготовку бакалаврів з міжнародних відносин, надаючи їм сучасні та комплексні знання щодо держав регіонів ЦСЄ та ПСЄ світу та їхньої зовнішньої політики.

Вивчення дисципліни дає змогу зрозуміти роль зовнішньої політики у глобальних і регіональних процесах, стимулює усвідомлення єдності й суперечностей відносин з країнами інших регіонів. Узагальнення минулого досвіду дає можливість прогнозувати майбутнє, враховувати характерні риси й особливості зовнішньої політики кожної країни. Вивчаються держави, які знаходяться в стані трансформацій після драматичних подій в недавній їх історії. Таким чином, студенти зможуть проаналізувати та порівняти процес вироблення та реалізації зовнішньої політики держав, які належать до одних з найбільш проблемних регіонів світу та які при цьому знаходяться на різних рівнях розвитку та мають різний ступінь інтеграції до світової спільноти. Освоєння дисципліни має стати підґрунтям для застосування наукових методів під час аналізу тенденцій і процесів у зовнішньополітичній сфері країн світу, вміння враховувати їх у зв’язках України із зовнішнім світом.

Після вивчення дисципліни «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» студенти повинні знати основні положення всіх тем, передбачених навчально-тематичним планом. Творчо засвоївши їх, уміти аналізувати сучасні західні зовнішньополітичні доктрини й концепції, узагальнювати новітні тенденції, явища, події й процеси та самостійно робити аргументовані висновки, давати інформаційно-аналітичні рекомендації.

У процесі семінарських занять передбачається практичне закріплення студентами теоретичних знань, одержаних під час лекцій. Семінарські заняття мають проходити у формі коротких доповідей і повідомлень з подальшою предметною дискусією щодо загальних тенденцій розвитку, принципів та особливих рис зовнішньої політики вибраних країн З, а також конкретних явищ, подій і фактів, що всебічно характеризують спрямованість і цілі зовнішньої політики. При цьому студенти мають володіти порівняльним методом, уміти простежувати причинно-наслідковий зв’язок, проводити певні історичні паралелі, робити самостійні узагальнення, навчитися вести аргументовану полеміку, переконливо доводити правильність власної оцінки.

Вступ до спеціальності

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є фундаментальним професійно-орієнтованим курсом освітньо-професійної програми підготовки фахівців із спеціальності «Міжнародні відносини». Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами міжнародних відносин та світової політики, які необхідні для формування навичок професійної роботи. Курс передбачає освоєння студентами основних понять та проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії та світового політичного процесу.

Мета і завдання курсу

Метою вивчення дисципліни є сформувати розуміння студентами основних теоретичних і практичних проблем сучасних міжнародних відносин і світової політики, дати уявлення про суть їх майбутньої професійної діяльності і сфери роботи спеціаліста в області міжнародних відносин. Засвоєння проблематики курсу передбачає також оволодіння студентами необхідними навиками пошуку та аналізу наукової літератури.

Завданнями курсу «Вступ до спеціальності» є:

 • сформувати у студентів уявлення про теоретичні і практичні основи їх майбутньої професії;
 • надати студентам системні теоретичні знання з міжнародних відносин, які необхідні для формування навичок професійної роботи;
 • ознайомити студентів з основними проблемами сучасних міжнародних відносин та світової політики;
 • вказати на можливі сфери застосування знань, отриманих в ході навчання;
 • навчити студентів використовувати здобуті знання при аналізі поточних міжнародних подій.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

 • розуміти місце міжнародних відносин та світової політики у сучасному світі;
 • бачити взаємозв’язок різних дисциплін при аналізі міжнародних відносин;
 • знати основні поняття міжнародних відносин, специфіку міжнародної системи і середовища, різновиди учасників міжнародних відносин, їх цілі засоби і стратегії, особливості сучасної системи міжнародних відносин і сучасного світового порядку

а також вміти:

 • знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали з проблематики дисципліни;
 • орієнтуватися в поточних міжнародних подіях та використовувати набуті знання при їх аналізі;
 • висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і процесів у сфері міжнародних відносин.

Європейський Союз в міжнародних відносинах

Курс «Європейський Союз в міжнародних відносинах» дає студентам спеціальності «Міжнародні відносини» грунтовні знання з основ європейської інтеграції. Розглядаються суть, засади, механізми і наслідки інтеграційних процесів у Європі, особливості європейської інтеграції в економічній, фінансовій, політичній, соціальній, правовій, військово-політичній та інших сферах, досягнення і проблеми на шляху до формування єдиного європейського дому. Значна увага приділена розгляду Європейського Союзу як міжнародного актора, проблемам формування і здійснення його зовнішньої політики і політики безпеки, а також європейській інтеграції України, що є стратегічним напрямком зовнішньої політики нашої держави.

Метою викладання навчального курсу є опанування студентами особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейського інтеграційного проекту – Європейського Союзу, тенденцій і проблем сучасного етапу його розвитку, місця і ролі ЄС у сучасній системі міжнародних відносин, співпраці України з Європейським Союзом та головних проблем і перспектив реалізації Україною курсу на повноправне членство в ЄС.

Необхідно відзначити міждисциплінарний характер навчального курсу оскільки інтеграційні процеси в межах Європейського Союзу мають політичні, економічні, соціальні, правові та інші аспекти.

Основними завданнями навчального курсу є вивчення: витоків інтеграційних процесів у післявоєнній Європі та утворення перших інтеграційних співтовариств: Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського Економічного Співтовариства та Євроатому, поглиблення і розширення європейських інтеграційних процесів у 60-80-х рр. ХХ ст., утворення Європейського Союзу, процесів його розширення і трансформації; особливостей інституційної будови ЄС, складу, організації діяльності та повноважень його головних інституцій, правової системи ЄС; основних напрямків політики Євросоюзу на сучасному етапі; теорій європейської інтеграції; співпраці України з об’єднаною Європою, проблем і перспектив вступу України до ЄС.

Історія дипломатії

Дипломатія як діяльність із налагодження міжнародних контактів та ведення переговорів зародилася ще в додержавні часи. Адже ще до виникнення держави прадавні родоплемінні групи вели переговори щодо визначення меж території для полювання або про припинення війни. З виникненням держави і державної влади удосконалюється і організація міждержавних відносин та методи ведення переговорів.

Дисципліна «Історія дипломатії» є професійно-орієнтованим курсом освітньо-професійної програми підготовки фахівців із спеціальності «Країнознавство». Курс спрямований на надання студентам системних теоретичних знань з історії дипломатичної служби, які необхідні для формування навичок професійної роботи.

Історія дипломатії – це навчальна дисципліна, спрямована на вивчення історії і розвитку політичних відносин між державами, засад і установ, які їх регулюють, еволюції методів налагодження міждержавних відносин тощо. Історія дипломатії в широкому значенні близька до історії міжнародних відносин. Однак, вона має і власне завдання: її змістом є вивчення процесу розвитку форм та установ дипломатичних відносин, таких як посольства, переговори, міжнародні конференції, а також вивчення міжнародно-правових засад дипломатичної діяльності. Важливою складовою «Історії дипломатії» є вивчення розвитку дипломатичного церемоніалу і протоколу, вимог до ведення дипломатичних документів у різні історичні епохи.

Історія дипломатії як навчальна дисципліна щонайтісніше пов’язана із загальною історією (всесвітньою історією), історією міжнародних відносин і водночас із міжнародним правом та галузевими дисциплінами міжнародного права, а також з дипломатичною та консульською службою, дипломатичним протоколом тощо.

Мета навчальної дисципліни «Історія дипломатії» – ознайомити студентів із засадами становлення і розвитку дипломатичної діяльності і дипломатичної служби протягом її історичного розвитку: в державах Стародавнього Сходу, давніх Греції і Римі, у період середньовіччя, новий та новітній часи. Особлива увага приділяється вивченню особливостей та обставин зародження та еволюції різних форм і методів, засад і способів ведення дипломатичних зносин між державами.

Завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів об’єктивне уявлення про походження дипломатії, обставини поступового виникнення і розвитку нині діючого апарату професійної дипломатичної служби.

У результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати:

 • основні поняття та терміни, які є визначальними в галузі дипломатії і дипломатичної служби у контексті їх історичного розвитку;
 • особливості виникнення і становлення дипломатії, закономірності її розвитку у різні історичні періоди;
 • еволюцію форм і установ ведення дипломатичних зносин, таких як місії, посольства, консульства, міжнародні конференції, дипломатичне листування тощо, а також церемоніалу, протоколу, теоретичних засад розвитку дипломатичної діяльності.

а також вміти:

 • знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали з проблематики дисципліни;
 • орієнтуватися в історичних тенденціях розвитку дипломатії та використовувати набуті теоретичні знання при їх аналізі;
 • проводити аналіз та висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і процесів в історії розвитку дипломатії;
 • застосувати отримані знання при виконанні службових обов'язків  після закінчення навчального закладу.

Актуальні проблеми зовнішньої політика країн Європи

Сучасна система міжнародних відносин є складною і багатогранною. Кожний регіон і кожна країна зокрема займають своє особливе місце у цій системі. Для кращого розуміння процесів, які відбуваються у світі, потрібне знання специфіки того чи іншого регіону. Курс «Актуальні проблеми зовнішньої політика країн Європи» містить короткий виклад особливостей зовнішньої політики цих країн щодо інших суб'єктів міжнародних відносин. Подається загальна характеристика участі країн Європи у провідних міжнародних організаціях. У курсі характеризується розвиток взаємовідносин цих держав та України.

В результаті вивчення курсу студенти повинні орієнтуватися в традиціях, сучасних особливостях і актуальних проблемах зовнішньої політики країн Європи, знати проблемні аспекти міжнародних відносин на європейському просторі, бачити можливі сфери застосування знань, отриманих у ході навчання, вміти знаходити необхідні документи, літературу, довідкові матеріали.

Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Навчальний курс «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» передбачає освоєння студентами основних тенденцій і проблем зовнішньої політики України на сучасному етапі. В курсі відображено основні теоретичні і практичні проблеми реалізації зовнішньополітичної стратегії України з акцентом на їх прикладному аспекті. Значна увага приділяється аналізу місця України у системі сучасних світових реалій та взаємозв’язків.

В результаті вивчення курсу студенти повинні орієнтуватися в основних особливостях і тенденціях сучасної системи міжнародних відносин та нинішньогго світового порядку, знати ключові проблемні аспекти реалізації зовнішньої політики України на сучасному етапі, бачити можливі сфери застосування знань, отриманих у ході навчання, вміти знаходити необхідні документи, літературу, довідкові матеріали.

Паблік рилейшнз

Наприкінці XX – початку XXI ст. паблік рилейшнз (PR) як наука і сфера діяльності стає дуже актуальною в умовах демократизації українського суспільства. Цим обумовлена мета курсу – оволодіння навичками управління різними сферами суспільного буття, використання її механізмів для досягнення оптимальних результатів у суспільно-економічній діяльності, формування й розвиток соціальних комунікації, здібностей аналізувати й приймати рішення у складних суспільно-політичних ситуаціях.

Головні завдання дисципліни: ознайомлення студентів з такими поняттями, як зв’язки з громадськістю, соціально-економічні комунікації, з особливостями формування іміджу організації, фірми, підприємства, країни в цілому, стосунків у процесі політичного та соціального спілкування; розгляд і практичне використання прийомів створення іміджу; розкриття конкретних PR-методик; написання прес-релізів; вивчення тактики вербального і невербального впливів на громадськість; маніпулювання суспільною свідомістю. Призначення служб PR полягає у формуванні цілеспрямованих комунікацій з різними групами громадськості – органами влади, політичними партіями, фінансовими структурами, акціонерами, партнерами, засобами масової інформації, а також із власними співробітниками.

Мета вивчення дисципліни «Основи паблік рилейшнз» – забезпечення успішного засвоєння студентами професійних принципів PR; надання майбутнім фахівцям комплексних знань та умінь щодо визначення і використання основних елементів PR-технологій; теоретичне обґрунтування і практична апробація основних методів і прийомів PR у сфері політики з їх адаптацією до ситуації в сучаcному суспільно-політичному та міжнародному становищі України.

Історія політичних вчень

Мета дисципліни «Історія політичних вчень» передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про найважливіші процеси, що проходили на окремих територіях, з ізними політичними звичаями, культурою, частково із побутом народів.

Завданням курсу є надати студентам систему знань про політичні вчення та їх ґенезу від найдавніших часів до сьогодення. Курс охоплює події формування політичних теорій до їх закріплення і розвитку у суспільстві.

Опанування курсу «Історія політичних вчень», як системою знань про ідеології, дає найкращі результати, коли використовується послідовний виклад і вивчення матеріалу від простого до складного.

Читання цього курсу супроводжується проведенням практичних занять. За авторським задумом практичні заняття частково носять характер семінарів. Тематика практичних занять має завданням не лише засвоєння лекційного матеріалу, але й створення і закріплення схеми знань, що стануть певною базою для вивчення блоку курсів, «Історія Міжнародних відносин та зовнішньої політики», «Країнознавство», «Всесвітня історія» та ін.

Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення даного курсу передбачає використання набутих знань із навчальних курсів: історія, політологія тощо та застосування знань у таких навчальних дисциплінах: «Історія дипломатії», «Політична географія», «Зовнішня політика зарубіжних країн», „Основи геополітики», «Країнознавство», «Всесвітня історія» та ін.

Базові поняття курсу

Формування системи міжнародних відносин, історія політичної географії, міграційні та інтеграційні процеси, формування геополітики, політична карта світу та її зміни. 

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу.

Історія Росії та країн СНД

 Сусіднім державам належить особливе місце в процесах формування української нації та її державності. Оскільки Росія була і залишається великою державою, відіграє значущу роль у процесах геополітики, то вивчення її історії та історії її найблищих сусідів, що згодом утворили СНД займає чільне місце не лише для істориків-славяністів, а й міжнародників і дипломатів. Без неї не можна повністю пізнати сучасне цих держав і їх ролі у геополітичних процесах, що мають місце у світі на сьогодні .

Мета дисципліни « Історія Росії та країн СНД передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про найважливіші процеси, що проходили на окремих територіях бувшого СРСР, зі звичаями, культурою, частково із побутом народів, що населяли терени Російської федерації, Казахстану, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану та інших країн СНД.

Завданням курсу є надати студентам систему знань про ці терена від найдавніших часів до сьогодення. Курс охоплює події формування народностей. Цілим комплексом представлений період переходу від абсолютизму до утворення надвеликої держави – Радянського Союзу. Особливо наголошується на економіко-політичних процесах, що панували у Радянському Союзі. Не залишено поза увагою період розпаду СРСР та утворення СНД.

Опанування курсу «Історія Росії та країн СНД», як системою знань про сусідню державу, дає найкращі результати, коли використовується послідовний виклад і вивчення матеріалу від простого до складного.

Дипломатія України

Метою вивчення  дисципліни  є:  вивчення курсу з  історії міжнародних відносин, дипломатичних стосунків , діяльність міжнародних організацій по збереженню миру в умовах будівництва держави в Україні.

Завдання вивчення дисципліни: основні проблеми дипломатії, її вплив на події міжнародного життя, зміни, які відбуваються в світі, та державному житті.

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати:

 • Основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння дипломатії і дипломатичної служби.
 • Закономірності розвитку дипломатії, її цілі і завдання, особливості становлення української дипломатії.
 • Взаємозв»язок  внутрішньої зовнішньої політики, значення міжнародних організацій і конференцій при проведенні багатостороньої дипломатії.

Підготовлений студент повинен уміти :

 • Проводити аналіз дії міжнародних договорів на території України.
 • Проводити порівняльний аналіз дипломатичних заходів спрямованих на розбудову стосунків Української держави із країнами світу.
 • Застосувати отримані знання при виконанні службових обов'язків після закінчення учбового закладу.

Політичні системи Центрально-Східної Європи

 Метою курсу є вивчення  базових знань в галузі політичних систем держав Центрально-Східної  Європи.

Завдання  курсу містять у собі ознайомлення студентів  з найважливішими елементами політичної системи  країн Центрально-Східної Європи і механізмами взаємодії між ними, основними процедурами, що регламентують їхню роботу; із структурою та провідними джерелами конституційного законодавства, а також детальне вивчення політичних систем окремих країн Європи.

Курс покликаний поглибити знання студентів в галузі політологічного й правового аспекту політичних систем й тим самим сприяти успішному вивченню інших дисциплін, що належать даній предметній сфері.

Зовнішня політика країн Азії 

Закінчення «холодної війни», розпад СРСР, зникнення системи біполярного протистояння  в міжгародних відносинах створили в 90-х роках нову геополітичну ситуацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де розвивається регіональна біполярність. Взаємодія центрів впливу — Японії, яка змушена ставати на шлях пошуку більш самостійного, належного її економічній могутності місця в світовій політиці, КНР, Кореї, Індії, Пакистану, Ізраїля та ін. країн створює масу аспектів, що впливають на розвиток зовнішньої політики не лише в регіоні, але й в усьому світі.

Мета курсу — оптимізація навчального процесу шляхом формування у студентів уявлення про систему регіональних міжнародних відносин і механізм вироблення зовнішньої політики держав азії, розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, закономірностей і особливостей утворення сучасної політичної карти світу.

Міжнародні організації

У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють суттєву роль як форма співробітництва держав і багатосторонньої дипломатії. Створення міжнародних організацій стало віддзеркаленням і результатом об’єктивної тенденції  до інтернаціоналізації багатьох аспектів життя суспільства. Міжнародним організаціям надаються власні компетенції і повноваження. Новий етап в їх розвитку – заснування міжнародних універсальних організацій, передусім Організації об’єднаних Націй, яка посідає чільне місце. Саме з її діяльністю пов’язано визнання міжнародних міжурядових організацій як суб’єкта міжнародного права. На сучасному етапі спостерігається зростання кількості міжнародних організацій, подальше розширення їх компетенції і функцій, ускладнення організаційної структури.

Навчальна дисципліна «Міжнародні організації» є складовою знань системи міжнародних відносин, що надає можливість опанувати широким спектром понять і уявлень про складний процес становлення і розвитку міжнародних структур, поглиблення інтеграційної взаємодії між державами, створення нових міжнародних союзів як цементуюче джерело стабільності і миру.

У процесі вивчення курсу «Міжнародні організації» широко застосовується міжнародно-правова джерельна база; засадничі документи , що регулюють структурні питання і діяльність міжнародних організацій;аналізуються форми взаємодії міждержавних об’єднань; засвоюються поняття  міжнародної дипломатичної практики.

Міжнародні відносини та світова політика

Дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика» є професійно-орієнтованим курсом освітньо-професійної програми підготовки фахівців із спеціальності «Міжнародні відносини». Метою курсу є ознайомлення студентів з основами міжнародних відносин та світової політики, надання студентам системних теоретичних знань з міжнародних відносин, які необхідні для формування навичок професійної роботи. Курс передбачає вивчення основних проблем сучасних міжнародних відносин та світової політики, особливостей політичної структури сучасного світу, зокрема таких його рис, як глобалізація, інтеграція, демократизація, різних складових світової політики (економічна, енергетична, правова, цивілізаційна, релігійна), проблем регулювання світових політичних процесів тощо.

Зовнішня політика країн Західної Європи

Сучасна система міжнародних відносин є складною і багатогранною. Кожний регіон і кожна країна, зокрема, займають своє особливе місце у цій ситемі. Для кращого розуміння процесів, які відбуваються у світі, потрібне знання специфіки того чи інщого регіону. Тому важливе значення у підготовці студентів, які спеціалізуються за фахом «міжнародні відносини», має введення курсів та спецкурсів, що різнобічно ознайомили б їх з країнами Європи, зокрема Західної Європи. Курс «Зовнішня політика країн Західної Європи» містить короткий виклад особливостей зовнішньої політики цих країн щодо інших суб'єктів міжнародних відносин. Подається загальна характеристика участі країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях. У курсі характеризується розвиток взаємовідносин цих держав та України.

В результаті вивчення курсу студенти повинні орієнтуватися в традиціях і сучасних особливостях зовнішньої політики країн Західної Європи, знати проблемні аспекти міжнародних відносин на європейському просторі, бачити можливі сфери застосування знань, отриманих у ході навчання, вміти знаходити необхідні документи, літературу, довідкові матеріали. 

Зовнішня політика країн Північної Америки

В курс включені матеріали, засновані на аналізі фактів, явищ, процесів та інститутів, які формують зовнішню політику Сполучених Штатів Америки та Канади.

При викладі матеріалу автор дотримувався наступних положень: по-перше, зовнішня політика кожної держави нації має глибоке коріння, витоки, під впливом яких ця політика формується і розвивається. Це свого роду генетичний код зовнішньої політики, який визначає її характер. Таким кодом для США є ідея про місію Америки, про її особливе призначення в долі світу. По-друге, при всій різномаїтості зовнішньополітичних концепцій і суперечливості зовнішньополітичній філософії зовнішня політика Сполучених Штатів завжди була підпорядкована імперативам геополітики. Але це нова геополітика, в основі її лежать не традиційні захоплення територій, боротьба за сфери впливу і баланс сил, а статус глобального домінування і переваги. По-третє, при аналізі зовнішньої політики завжди потрібно мати на увазі, що  США — країна-тріумфатор. Вона ніколи не терпіла військових поразок «В’єтнамська війна не рахунок( не перебувала у стані ізоляції або міжнародного відчуження тим більше не переживала національних катастроф як наприклад Франція,

Німеччина і Росія. У силу зазначених обставин зовнішня політика Америки має завжди високоморальну тональність, за якою можуть ховатися і егоїстичні прагення, і холодний розрахунок, і щире бажання поширити всюди в світі американську систему демократії.

Зовнішня політика Сполучених штатів заслуговує глибокого, уважного вивчення. Це динамічна, наступальна політика, в ній багато новацій, позитивного і негативного досвіду. У курсі до слухачів різні точки зору американських і вітчизняних фахівців, державеих діячів США, які брали участь у розробці та реалізації зовнішньої політики Сполучених Штатів. Поряд з опублікованими дослідженнями і документами в курсі лекцій використані думки та матеріали відомих політиків, дипломатів і аналітиків.