Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Анотації курсів

Теорія держави та права

1 семестр,   3 год/тиж., іспит, 5 кредитів.

Мета: «Теорія держави та права» є вивчення та закріплення знань студента про історичні умови виникнення інститутів «держава» і «право», їх сутність, функції, теорії походження, класифікації держав, вивчення та закріплення таких правових інститутів як правова система, правові норми, юридична відповідальність, правовідносини. Завдання: є не лише вивчення та закріплення основних теоретичних знань про державу та право, а й ознайомлення з практикою застосування основних понять, акцентування уваги на проблемних моментах дисципліни, заклик студентів особисто робити висновки. Вони повинні навчитися правильно користуватися першоджерелами і спеціальною літературою, орієнтуватися у системі права і законодавства України.

Філософія: філософсько-правові вчення

4 семестр,  5,5 год/тиж., іспит, 6 кредити.

Метою навчальної дисципліни «Філософія: філософсько-правові вчення» – вивчення та закріплення знань студента про історичний процес нагромадження уявлень людства щодо інститутів «держава» і «право» у вигляді доктрин, вчень, теорій, шкіл, ідей в різні історичні періоди з визначенням своєрідності систем юридичного знання певних народів і держав. Завданням курсу є вивчення історичного процесу виникнення та особливостей змісту теоретичних досліджень проблем держави як особливого політичного явища і установи в широкому контексті інших політичних явищ, їх взаємозв’язку та взаємодії, а також дослідження історії та суті найбільш значних і впливових теоретичних концепцій права минулих епох.

Історія держави та права зарубіжних країн

1 семестр,  3,5 год/тиж., МК, 4 кредити.

Методологічною основою вивчення Історії держави і права зарубіжних країн є цивілізаційна концепція, розроблена в працях О.Шпенглера і А.Тойнбі, і деталізована прикладно до історії держави і права в працях Г.Бермана, Р.Нісбета, Ф.Мейтленда та ін. Оскільки жодна методологічна концепція не може претендувати на виключну повноту, то при вивченні курсу використовуються елементи формаційної концепції та соціальної теорії права. В процесі досягнення мети планується реалізувати наступні завдання:

сприяти становленню широкої загальної підготовки студента в питаннях держави і права, формуванню у них особливого, юридичного  мислення, необхідного для засвоєння і застосування права; створити необхідні передумови для засвоєння інших правничих дисциплін: історії політичних і правових вчень, теорії держави і права зарубіжних країн, римського, міжнародного права та ін.; формувати вміння науково оцінювати процеси, що відбуваються в світі.

Основи римського права

2 семестр,  2,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Методологічною основою вивчення курсу "Римське право" є цивілізаційна концепція, розроблена в працях О. Шпенглера і А. Тойнбі. В процесі досягнення мети планується реалізувати наступні завдання: вивчити римське право як систему, що розвивається в межах єдиного політичного утворення – Римської держави; дослідити римське право як основу сучасних правових систем; засвоїти формули, норми, суть юридичних інститутів та конструкцій римського права; простежити  чиї  інтереси  і  наскільки  повно   втілювалися   в   цих інституціях та конструкціях; подати курс римського права  як невід'ємну  методологічну  базу професійної юридичної освіти, дидактичне поле для становлення юридичної мови і юридичного мислення.

Конституційне право України

2 семестр,  2,5 год/тиж., іспит,  7 кредити.

Мета: здобуття студентами знань з конституційного права України та вмінь правильно застосовувати конституційне законодавство, формування активної громадської позиції студентів в політичному та правовому житті держави, здатності до прийняття     компетентних і конструктивних рішень в державно-правовій сфері.  Завдання курсу: здобути знання про конституційно-правові інститути, практику їх функціонування в Україні; ознайомитись з конституційним законодавством України;  опанувати методику правового аналізу норм конституційного права України; набути навичок застосування отриманих теоретичних знань з конституційного права України в конкретних умовах суспільно-політичного життя та практичній діяльності.

Філософія права

1 семестр магістеріуму,  1,5 год/тиж., МК,  3 кредити.

Мета курсу: Застосовуючи природно-правовий та юридичний (лібертарний) підходи до осмислення феномену права, його соціальної ролі та призначення в регулюванні суспільних відносин, курс покликаний пояснити світоглядні, гносеологічні, онтологічні основи та смисл права, його сутність, засади, місце в системі суспільних відносин, інтерпретувати право як міру свободи індивіда в суспільстві, допомогти зрозуміти його витоки, особливості розвитку та перспективи. Завданнями курсу є вивчення основних філософсько-правових підходів до осмислення феномену права, їх переваг і недоліків;

опанування належною філософсько-правовою базою знань для вироблення індивідуальної позиції студента щодо порушених у ході вивчення курсу дискусійних питань; формування у студентів відповідного гносеологічного підходу до розуміння права, який ґрунтується на ідеї свободи та автономії особистості як причини, що визначає саме призначення права.        

Актуальні проблеми конституційного права

2 семестр магістеріуму,  2 год/тиж., МК,  4 кредити.

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми конституційного права» – формування вмінь  та навичок правового аналізу проблем конституційного права, застосування окремих теоретичних знань конституційного права в конкретних умовах суспільно-політичного життя і практичній діяльності. Завданням курсу є вивчення актуальних проблем предмету та основних понять конституційного права, головних етапів розвитку і проблем науки конституційного права, понять, особливостей, видів конституційно-правових норм, конституційно-правових інститутів, конституційно-правових відносин, джерел конституційного права, основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, конституційних засад суспільного і державного ладу України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  актуальні проблеми предмета конституційного права; головні етапи розвитку і проблем науки конституційного права, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-конституціоналістів; актуальні проблеми джерел конституційного права; актуальні проблеми інституту основних прав, свобод та обов’язків громадян, визначені Конституцією України; конституційні засади державного і суспільного ладу України; актуальні проблеми організації державної влади в Україні; актуальні проблеми конституційної юрисдикції Конституційного Суду України; вміти:  практично застосовувати норми Конституції України; давати усні та письмові доповіді з питань конституційного права України; складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права; обґрунтовувати підстави та порядок використання громадянами, передбачених Конституцією, прав і свобод; визначати конституційну юрисдикцію Конституційного Суду Україну.

Конституційна юстиція

2 семестр,  2,5 год/тиж., МК,  3 кредити.

Мета курсу: отримання студентами знань про відповідний інститут конституційного права. Вивчення навчальної дисципліни “Конституційна юстиція” передбачає, насамперед, формування знань про теоретико-правові основи організації і завдання діяльності спеціалізованих органів конституційного контролю, особливості їх конституційно-правового статусу в розвинених країнах. Завданнями курсу є вивчення сучасного теоретико-правового обґрунтування концепції спеціалізованого конституційного контролю, аналіз природи органів конституційної юрисдикції та теоретико-правових підходів до визначення їх конституційного статусу. Конституційно-правове регулювання інституту конституційного  контролю досліджуються на прикладі насамперед розвинених держав. Досліджується роль органів конституційної юрисдикції в механізмі конституційного контролю. На прикладі державно-правової практики відповідних країн аналізуються альтернативні моделі організації конституційного правосуддя: американська, континентально-європейська, змішана моделі. Окремо досліджується модель конституційного контролю у П’ятій Французькій Республіці.

Основи юридичної практики

4 семестр,  2,5 год/тиж., МК,  3 кредити.

Метою навчальної дисципліни “Основи юридичної практики” є набуття студентами знань щодо методики організації та ведення роботи над юридичною справою.  Завданням курсу є підготовка студентів до роботи у юридичній клініці. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: правила збору інформації по справі, порядок на налізу справи та вироблення правової позиції, правила консультування клієнтів, методику проведення переговорів та медіації, вміти:  організовувати робоче місце юриста, зустрічатися з клієнтами, проводити їх опитування та консультування, аналізувати справу на основі юридичних фактів, доказів та норм права, проводити переговори та медіацію.

Теорія правотворчості

3 семестр,  2,5 год/тиж., МК,  3 кредити.

Курс “Теорія правотворчості” розкриває зміст явища та основні види правотворчості. У межах навчальної дисципліни досліджуються такі види правотворчості, як правотворчість у формі установчого волевиявлення народу, референдарна правотворчість, законодавча нормотворчість парламенту, нормотворча діяльність органів виконавчої влади, правотворчість органів конституційної юрисдикції. Досліджуються актуальні проблеми правотворчості в Україні. Проблематику курсу відображають такі питання як установча влада народу та спосіб прийняття Конституційного Договору від 8 червня 1995 р. і Конституції України від 28 червня 1996 р., питання нормативного визначення порядку здійснення установчої влади у формі прийняття нової Конституції України та внесення змін і доповнень до Основного Закону, поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року: питання конституційності та легітимності, вади конституційної регламентації всеукраїнського референдуму, актуальні проблеми законодавчої правотворчості в Україні, Метою вивчення курсу “Теорія правотворчості” є сформувати у студентів розуміння поняття та видів правотворчості, основних актуальних проблем правотворчості в Україні. За результатами навчання слухачі опанують: зміст явища та основні види правотворчості; сукупність головних проблем правотворчого процесу в Україні.

Основи держави і права

1 семестр,  3 год/тиж., МК,  6 кредити.

Однією із важливих умов успішної особистісної та професійної реалізації сучасної людини є високий рівень правових знань, що дозволить зорієнтуватися у динамічних змінах політико-правового життя суспільства. Відомо, що виконання трудових обов’язків представниками цілого ряду неюридичних професій часто пов’язане з необхідністю уяснення змісту норм чинного законодавства з метою їх належної реалізації. Опанування студентами основ держави і права є необхідним фундаментом їх правової освіти. Дисципліна «Основи держави і права» базується на чинному законодавстві України, практиці його застосування, актуальних наукових джерелах і передбачає вивчення поданої у доступній формі історії держави і права, понять держави і права, основ правотворчості та правозастосування, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності та інших важливих правових явищ. У межах дисципліни розглядаються основи конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального права. Опанування вказаного матеріалу допоможе студентам набути необхідних для успішної професійної діяльності знань та навичок, дасть змогу орієнтуватись у чинному законодавстві та працювати з нормативно-правовими актами, правильно застосовувати правові норми до конкретних життєвих ситуацій. Метою навчальної дисципліни є опанування студентами основних правових положень і категорій та здобуття ними знань і навичок із реалізації норм чинного законодавства. За результатами навчання слухачі зможуть: дати визначення поняттям держава та право; пояснити сутність, походження та функції держави і права; пояснити сутність таких правових явищ як система права, система законодавства,  равовідносини, правова поведінка, юридична відповідальність соціальне призначення держави і права, особливості їх функціонування; визначати особливі ознаки правових явищ, виявляти їх відмінні та спільні риси; продемонструвати знання системи вищих органів державної влади України; орієнтуватися у системі права і законодавства України. вирішувати практичні завдання з основ конституційного, цивільного, трудового, сімейного, права;