Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Теорія держави та права

1 семестр, 5,5 год/тиж., іспит, 6 кредитів.

Мета: «Теорія держави та права» є вивчення та закріплення знань студента про історичні умови виникнення інститутів «держава» і «право», їх сутність, функції, теорії походження, класифікації держав, вивчення та закріплення таких правових інститутів як правова система, правові норми, юридична відповідальність, правовідносини. Завдання: є не лише вивчення та закріплення основних теоретичних знань про державу та право, а й ознайомлення з практикою застосування основних понять, акцентування уваги на проблемних моментах дисципліни, заклик студентів особисто робити висновки. Вони повинні навчитися правильно користуватися першоджерелами і спеціальною літературою, орієнтуватися у системі права і законодавства України.

Історія політико-правових вчень

1 семестр, 2,5 год/тиж., іспит, 3 кредити.

Метою навчальної дисципліни «Історія політико-правових вчень» — вивчення та закріплення знань студента про історичний процес нагромадження уявлень людства щодо інститутів «держава» і «право» у вигляді доктрин, вчень, теорій, шкіл, ідей в різні історичні періоди з визначенням своєрідності систем юридичного знання певних народів і держав. Завданням курсу є вивчення історичного процесу виникнення та особливостей змісту теоретичних досліджень проблем держави як особливого політичного явища і установи в широкому контексті інших політичних явищ, їх взаємозв’язку та взаємодії, а також дослідження історії та суті найбільш значних і впливових теоретичних концепцій права минулих епох.

Історія держави та права зарубіжних країн

2 семестр, 3,5 год/тиж., МК, 4 кредити.

Методологічною основою вивчення Історії держави і права зарубіжних країн є цивілізаційна концепція, розроблена в працях О.Шпенглера і А.Тойнбі, і деталізована прикладно до історії держави і права в працях Г.Бермана, Р.Нісбета, Ф.Мейтленда та ін. Оскільки жодна методологічна концепція не може претендувати на виключну повноту, то при вивченні курсу використовуються елементи формаційної концепції та соціальної теорії права. В процесі досягнення мети планується реалізувати наступні завдання: сприяти становленню широкої загальної підготовки студента в питаннях держави і права, формуванню у них особливого, юридичного мислення, необхідного для засвоєння і застосування права; створити необхідні передумови для засвоєння інших правничих дисциплін: історії політичних і правових вчень, теорії держави і права зарубіжних країн, римського, міжнародного права та ін.; формувати вміння науково оцінювати процеси, що відбуваються в світі.

Основи римського права

2 семестр, 2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Методологічною основою вивчення курсу «Римське право» є цивілізаційна концепція, розроблена в працях О. Шпенглера і А. Тойнбі. В процесі досягнення мети планується реалізувати наступні завдання: вивчити римське право як систему, що розвивається в межах єдиного політичного утворення — Римської держави; дослідити римське право як основу сучасних правових систем; засвоїти формули, норми, суть юридичних інститутів та конструкцій римського права; простежити чиї інтереси і наскільки повно втілювалися в цих інституціях та конструкціях; подати курс римського права як невід’ємну методологічну базу професійної юридичної освіти, дидактичне поле для становлення юридичної мови і юридичного мислення.

Конституційне право України

3 семестр, 3,5 год/тиж., іспит, 4 кредити.

Мета: здобуття студентами знань з конституційного права України та вмінь правильно застосовувати конституційне законодавство, формування активної громадської позиції студентів в політичному та правовому житті держави, здатності до прийняття компетентних і конструктивних рішень в державно-правовій сфері. Завдання курсу: здобути знання про конституційно-правові інститути, практику їх функціонування в Україні; ознайомитись з конституційним законодавством України; опанувати методику правового аналізу норм конституційного права України; набути навичок застосування отриманих теоретичних знань з конституційного права України в конкретних умовах суспільно-політичного життя та практичній діяльності.

Філософія права

3 семестр магістеріуму, 2 год/тиж., МК, 4 кредити.

Мета курсу: Застосовуючи природно-правовий та юридичний (лібертарний) підходи до осмислення феномену права, його соціальної ролі та призначення в регулюванні суспільних відносин, курс покликаний пояснити світоглядні, гносеологічні, онтологічні основи та смисл права, його сутність, засади, місце в системі суспільних відносин, інтерпретувати право як міру свободи індивіда в суспільстві, допомогти зрозуміти його витоки, особливості розвитку та перспективи. Завданнями курсу є вивчення основних філософсько-правових підходів до осмислення феномену права, їх переваг і недоліків; опанування належною філософсько-правовою базою знань для вироблення індивідуальної позиції студента щодо порушених у ході вивчення курсу дискусійних питань; формування у студентів відповідного гносеологічного підходу до розуміння права, який ґрунтується на ідеї свободи та автономії особистості як причини, що визначає саме призначення права.

Актуальні питання теорії права та держави

3 семестр магістеріуму, 2 год/тиж., іспит, 4 кредити.

Мета: Поглиблене вивчення студентами різноманітних теорій права та держави, а саме: природнього права, соціологічної, нормативіської, класової, комунікативної. Та через їх призму проаналізувати проблеми правотворення та державотворення в сучасній країні. Завдання: — поглиблення знань студентів стосовно теорії праворозуміння; — осмислення сучасних підходів до розуміння права та держави;- розвинуте уміння студентів застосування загальнотеоретичних знань до конкретних умов правотворення та державотворення в Україні; — формування власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана в процесі навчання. Проблеми теорії та практики конституціоналізму

Проблеми теорії та практики конституціоналізму

2 семестр магістеріуму, 2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми конституційного права» — формування вмінь та навичок правового аналізу проблем конституційного права, застосування окремих теоретичних знань конституційного права в конкретних умовах суспільно-політичного життя і практичній діяльності. Завданням курсу є вивчення актуальних проблем предмету та основних понять конституційного права, головних етапів розвитку і проблем науки конституційного права, понять, особливостей, видів конституційно-правових норм, конституційно-правових інститутів, конституційно-правових відносин, джерел конституційного права, основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, конституційних засад суспільного і державного ладу України. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: актуальні проблеми предмета конституційного права; головні етапи розвитку і проблем науки конституційного права, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-конституціоналістів; актуальні проблеми джерел конституційного права; актуальні проблеми інституту основних прав, свобод та обов’язків громадян, визначені Конституцією України; конституційні засади державного і суспільного ладу України; актуальні проблеми організації державної влади в Україні; актуальні проблеми конституційної юрисдикції Конституційного Суду України; вміти: практично застосовувати норми Конституції України; давати усні та письмові доповіді з питань конституційного права України; складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права; обґрунтовувати підстави та порядок використання громадянами, передбачених Конституцією, прав і свобод; визначати конституційну юрисдикцію Конституційного Суду Україну.

Політико-правові студії (спеціальність: культорологія)

2 семестр, 2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Мета: дисципліна «Політико-правові студії» має на меті вивчення та закріплення знань студента про зміст таких явищ як держава, влада, політична система, політичні відносини, політичні партії і громадські організації. Дисципліна також передбачає вивчення основних понять теорії держави і права, а також важливих інститутів конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного, кримінального та інших галузей права. Завдання: закладення основ правової та політичної поведінки людини у суспільстві, формування обізнаності студентів зі своїми правами та обов’язками як людини та громадянина. Дисципліна пропонує таку систему вивчення політичних та правових явищ і процесів, яка повинна сформувати у студентів знання та розуміння ключових положень основних галузей права та шляхів їх застосування, основ політики, політичних інститутів і процесів, їх правового забезпечення. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати: сутність політики та політичної влади, держави, політичного та правового життя, політичних та правових відносин і процесів, основні категорії політології та права, зв’язок політичних та правових відносин. Студент також повинен оволодіти знаннями про основні права та свободи людини та громадянина в Україні, структуру національної системи права, особливості предмету і методу регулювання основних галузей права України та їх фундаментальні положення; вміти: використовувати базові знання про політику та політичні відносини з метою формування власної громадянської позиції; орієнтуватися в юридичній літературі та здійснювати самостійний пошук необхідних нормативно-правових актів з метою застосування законодавства в практичній роботі; вільно вступати в правовідносини з юридичними та фізичними особами; відстоювати основні права та обов’язки людини та громадянина; складати проекти юридичних документів (позовних заяв, скарг, заяв, клопотань, наказів).