Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Судові та правоохоронні органи

1 сем., 3 год./ тижд., іспит, 3 кредити.

Судові та правоохоронні органи — одна з основних правових дисциплін, яка вивчається на першому курсі у вищих юридичних навчальних закладах. Вона вивчає основні поняття щодо організації та діяльності суду, правоохоронних органів та правозахисних організацій. «Судові та правоохоронні органи» — своєрідний вступ до вивчення інших профілюючих юридичних дисциплін, матеріальних та процесуальних галузей права. 1 сем.

Основи оперативно-розшукової діяльності

1 сем., 2 год./тижд., модульний контроль, 2 кредити.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності» є надання студентам знань та розвиток навичок, необхідних для розуміння і застосування положень кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства із позиції юриста-правознавця.

Кримінальне право

4, 5, сем., 5; 6,5 год./ тижд., модульний контроль, іспит, 14, 13 кредитів.

Дисципліна «Кримінальне право» складається із Загальної та Особливої частин. Передбачає вивчення кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації, відокремлення їх злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, систему, види кримінальних покарань, підстави та порядок призначення покарань, умови звільнення від кримінальної відповідальності, її заміну іншими заходами примусового впливу, погашення та зняття судимості.

Кримінальний процес

6,7,8, сем.,; 6,5; 4; 4,5 год./тижд., модульний контроль, модульний контроль, іспит,11; 8,5 кредитів

Навчальна дисципліна має предметом вивчення передбачений законам порядок провадження в кримінальних справах. Передбачає опанування певним інструментарієм науки кримінального процесу, вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій, принципів кримінально — процесуальної діяльності і правового статусу її суб’єктів, порядку порушення та розслідування кримінальних проваджень, порядку провадження справ в суді першої інстанції, порядку перегляду вироків, постанов та ухвал суду, порядку розгляду питань, що виникають при виконанні вироків .

 

Криміналістика

7,8 сем, 3,5; 3 год./тижд., модульний контроль, іспит, 7,5 кредитів

Навчальна дисципліна складається з чотирьох розділів: «Теоретичні основи криміналістики», «Криміналістична техніка», «Слідча тактика», «Методика розслідування окремих видів злочинів». Передбачає опанування теоретичних основ розслідування злочинів, а також вивчення загальнонаукових та спеціальних методів криміналістики, теорії криміналістичної ідентифікації, основ криміналістичної техніки, загальних положень теорії розслідування окремих видів злочинів, а також тактики виробництва окремих слідчих дій.

Кримінологія

7 сем., 1,5 год./тижд., іспит, 2 кред.

Навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Загальна частина» та «Особлива частина». Передбачає: ознайомлення з поняттям, предметом, методикою та системою кримінології; опанування знаннями, що стосуються злочинності, особи злочинця, причин і умов злочинності та окремих злочинів, попередження злочинів; ознайомлення з криміналогічною характеристикою та попередженням окремих видів та груп злочинів (злочинів неповнолітніх, рецидивною, професійною, організованною злочинністю, насильницькою та корисною злочинністю, хуліганства, необережних та інших злочинів); вивчення проблем розвитку та сучасного становища вітчизняної та зарубіжної кримінології.

 

Виконавче провадження

7 сем., 2 год./тижд., модульний контроль, 2 кред.

Мета вивчення курсу — набуття студентами необхідних знань у галузі виконавчого права України і практичних навичок їх реалізації. Зокрема, курс передбачає вивчення змісту законодавства що регулює вчинення виконавчих дій на території України; практики застосування законодавства про виконавче провадження, діяльність сторін, державного виконавця та інших учасників даної діяльності; основних проблем доктрини і практики, а також перспектив подальшого розвитку і удосконалення виконавчого провадження.

Цивільний процес

6 сем., 6,5 год./тижд., іспит, 6 кред.

Навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Цивільне судочинство», «Несудові форми захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів». Передбачає опанування певним інструментарієм науки цивільного процесуального права, вивчення загальних положень цивільного процесу, правового положення осіб, які беруть участь у справі, провадження справ у суді першої інстанції, провадження справ у касаційній і наглядній інстанціях, виконання судових рішень, участі у цивільному процесі іноземних громадян і осіб без громадянства, інститутів арбитражного судочинства, нотаріату, третейських судів.

Магістеріум

 

Теорія доказів

1 сем, 4 год./тижд., іспит, 7 кред.

Навчальна дисципліна передбачає поглиблення вивчення норм кримінального та кримінального процесуального права, дає можливість студенту орієнтуватися у нормативній базі, яка регулює процес доказування, а також дає поняття що саме відноситься до доказів в кримінальному процесі.

Прокуратура України

2 сем., 2 год./тижд., модульний контроль, 3 кред.

Навчальна дисципліна передбачає здобуття знань про прокуратуру, її місце та роль в державному механізмі, вироблення у студентів стійкої систем знань та вмінь, необхідних в практичній діяльності по виконанню конституційних положень, спрямованих на утвердження закону, зміцнення правопорядку.

 

Проблеми профілактики злочинів

2 сем., 2,5 год./тижд., модульний контроль, 3 кред

Даний спецкурс містить значний емпіричний матеріал про окремі прояви злочинності, виявляє різноманітні ознаки і властивості певних злочинців, уточнює причинно-наслідкові комплекси, які породжують, обумовлюють окремі види (групи) злочинів, конкретизує заходи боротьби з ними. Це головним чином окремі прикладні питання кримінологічної науки, присвячені певним видам злочинів: їх специфіка, характерні риси, причини і умови існування, конкретні заходи і рекомендації з їх профілактики, припинення і запобігання.

Судова експертологія

2 сем., 3 год.\тижд., екзамен, 3 кред.

Курс розроблений з метою вироблення у студентів стійкої системи знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по використанню можливостей судових експертиз, осягнути загальну теорію й історію розвитку судової експертології, специфіку пізнавальної праці експерта, мето¬дологію експертних досліджень і концептуальні напрями їх за¬гального розвитку.

Методика складання юридичних документів

3 сем., 3 год./тижд., модульний контроль, 5 кред.

Метою курсу є закріплення навиків, отриманих під час вивчення курсу кримінальний процес. Навчитись складати проекти основних та факультативних кримінальних процесуальних актів, що являється основою під час підготовки фахівців в галузі права.

Актуальні проблеми кримінального права та процесу

3 сем., 4 год./ тижд., іспит, 7 кред.

Навчальний курс розрахований для студентів магістеріуму спеціальності Право для поглибленого вивчення кримінального права та кримінального процесу. Завданнями курсу є: 1) дослідити найбільш актуальні теоретичні і практичні проблеми кримінального права України; 2) навчити студентів орієнтуватися в особливостях кримінального провадження, специфіці застосування його засад, судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів особи на досудовому розслідуванні, проблемах судового розгляду справ та низці інших питань, знати особливості організації і функціонування органів кримінальної юстиції України.

Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст

3 сем. 2 год./тижд., модульний контроль, 3 кред.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Європейська конвенція з прав людини» є набуття студентами необхідних знань у галузі застосування норм Європейської конвенції з прав людини, пов’язаного з нею законодавства і практичних навичок їх реалізації.

Судове почеркознавство

2, 3 сем., 2,5; 2 год./тижд. модульний контроль 3, 2,5 кред.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Судове почеркознавство» є набуття студентами знань в галузі судового-почеркознавства та авторознавства, опанування окремих наукових методик дослідження ідентифікаційних ознак по¬черку та писемної мови, за допомогою яких стає можливим встановлення важливих соціально-біографічних, психофізіоло¬гічних, демографічних та інших ознак певної особи.

Судова медицина

2 сем., 2 год./тижд., модульний контроль, 3 кред.

Мета вивчення курсу - знання основ судової медицини та судової психіатрії працівниками прокуратури, органів дізнання, слідства та суду сприяє найкращому використанню досягнень медичної науки з метою правосуддя і дає їм можливість для усвідомлення підстав щодо правильного призначення судово-медичної та судово-психіатричної експертиз; питання які відносяться до їх компетенції; збору матеріалів, які необхідні для їх проведення; правильної трактовки не тільки самих висновків експертиз, але і тих принципових положень, на яких вони грунтуються.