Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Анотації курсів

Історія України: державно-правовий контекст

2 семестр.,  іспит

Навчальна дисципліна передбачає опанування інструментарієм науки історії держави і права України, вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування і зміни різних типів та форм державності і права українського народу на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію України.

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення студентами норм трудового права, що регулюють відносини в сфері реалізації права на працю. Дисципліна передбачає формування навичок вирішення конкретних завдань, пов’язаних із застосуванням гарантій для реалізації права на працю в умовах ринкової економіки.

Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету

1  семестр, ПМК

Комплексна навчальна дисципліна включає в себе блоки «Основи етики та етикету», «Юридична етика та деонтологія», «Наукова етика». Вивчення дисципліни передбачає опанування знань у сфері  моралі, суспільних норм поведінки, звичаїв. Студенти вивчають роль і значення моральних принципів у сфері здійснення правосуддя і правоохоронної діяльності, загальні засади написання наукових праць.

Політологія

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення політичних систем, їх елементів, сфери політичних відносин, політичних процесів, політичних інститутів та політичних концепцій. Дисципліна передбачає формування у студентів системи знань про основи політичної організації суспільства та вироблення культури політичного мислення, здатності об’єктивно сприймати основні політичні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Державне право зарубіжних країн

1 семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на отримання студентами знань про основи конституційного (державного) права зарубіжних країн. Студентами вивчаються на прикладі державно-правової практики відповідних країн, такі ключові елементи теорії і практики зарубіжного конституціоналізму як установча влада, конституційне правосуддя, права людини, форми прямої демократії, парламентаризм, інститут глави держави, інститут виконавчої влади, судоустрій та правосуддя, федералізм, конституційно-правовий статус політичних партій, адміністративно-територіальний устрій; аналіз основних тенденцій та особливостей конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн.

Іноземна мова (англійська/німецька)

1-2 семестри, іспит

Навчальний курс "Іноземна мова" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської/німецької мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської/німецької мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Юридична англійська мова

1-2 семестри 2 курсу, ПМК

Навчальний курс "Англійська мова-2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова-2

1 семестр 3 курсу, іспит

Навчальний курс "Англійська мова-2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова для юристів

1-2 семестри, ПМК

Навчальний курс "Англійська для юристів" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Юридична англійська термінологія

1семестр, ПМК

Навчальний курс " Юридична англійська термінологія" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Наукова англійська мова для юристів

2 семестр, ПМК

Навчальний курс " Юридична англійська термінологія" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Децентралізація публічної влади

1 семестр, іспит

Навчальна дисципліна передбачає  поглиблене  вивчення та з’ясування сутності та змісту децентралізації публічної влади, як одного з напрямів новітньої конституційної реформи в Україні.

Актуальність даного спецкурсу обумовлюється євро інтеграційними процесами та відповідно необхідністю перегляду та наукового аналізу законодавства, що регулює питання функціонування інституту місцевого самоврядування. Першочерговим є вивчення, узагальнення та впровадження  європейського досвіду щодо децентралізації влади та його практичного втілення у компетенційній сфері, бюджетному процесі, зміцненні правової, організаційної, соціальної, демографічної, матеріально – фінансової основ функціонування муніципальної влади в Україні як на рівні територіальних громад, так і на рівні регіону.

Децентралізація публічної влади спрямована на побудову такої системи місцевого самоврядування, яка дозволить реалізувати права й свободи людини на місцевому рівні, можливості та потенціал територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, що в свою чергу є одним з пріоритетів розвитку демократичної держави та громадянського суспільства.

Основи  виборчого права

2 семестр, ПМК

Навчальна дисципліна передбачає поглиблене вивчення виборчого законодавства, актуальних питань реалізації виборчого права, засвоєння та розуміння особливостей організації та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, пошук шляхів запобігання явищу абсентеїзму та фальсифікації результатів голосування.

Актуальні проблеми виборчого права та виборчої системи в Україні

1 семестр, ПМК 

 Навчальна дисципліна передбачає вивчення виборчого права як конституційно — правового інституту; з'ясування проблем практичної реалізації активного та пасивного виборчого права; напрацювання власних пропозицій щодо шляхів удосконалення виборчого законодавства, пошуку оптимальної моделі виборчої системи; застосування набутих знань на практиці з метою дотримання вимог чинного законодавства та усунення порушень виборчого законодавства .