Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Анотації курсів

Цивільне право 
2, 3, 4, 5 семестри, 5; 6,5; 4; 3 год/тиж., МК,  іспит, 19 кредитів.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства. Основними завданнями вивчення дисципліни “Цивільне право” є вивчення студентами законодавства, яке регулює цивільні правовідносини, набуття ними навиків щодо його тлумачення та практичного застосування, вивчення судової практики розгляду цивільних спорів, а також особливостей виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства. Студенти отримають теоретичні та практичні знання, що дозволять продовжити навчання.

Екологічне право 
8 семестр, 4,5 год/тиж.,  МК,  3 кредити.
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства.

Міжнародне приватне право
6 семестр, 2 год/тиж.,  МК, 3 кредити.
Мета вивчення курсу є ознайомлення студентів із основами правового  регулювання приватно-правових відносин обтяжених іноземним елементом.  Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглиблення знань студентів стосовно теорії та практики МпрП; опанування знань щодо системи колізійних та матеріальних норм МпрП; розвинуте уміння студентів застосування загальнотеоретичних знань до конкретних умов правозастосування України; формування власних висновків на підставі  інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана в процесі навчання.

Господарське право
7 семестр, 4 год/тиж., іспит, 4 кредитів.
Метою даного курсу є опанування студентами системою правових норм, що регулюють різні види господарських правовідносин за участю суб’єктів   господарювання та інших учасників господарських відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування нормами чинного законодавству; опанування практикою застосування норм чинного законодавства; опрацювання основних наукових доробок у сфері господарського права.

Господарський процес

8 семестр,  6 год/тиж., МК, 3 кредити.
Метою вивчення курсу є: поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні  правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ.  Завданнями вивчення курсу є вивчення основних категорій господарського процесу, порядку розгляду і вирішення по суті господарських справ в судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій, перегляд справ за нововиявленими обставинами, порядку виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Право інтелектуальної власності

1 семестр магістеріуму,  1,5 год/тиж., іспит, 4 кредити.
Метою  даного курсу є  поглиблене вивчення студентами норм цивільного та деяких інших галузей права, що регулюють відносини у сфері охорони інтелектуальної власності. Завдання:  поглибити знання студентами нормативної бази в сфері інтелектуальної власності, визначити загальні засади діяльності міжнародних союзів та основні міжнародні акти з інтелектуальної власності, знати особливості охорони авторського, патентного права та інших інститутів права інтелектуальної власності.

Актуальні проблеми цивільного права
3 семестр магістеріуму,  2,5 год/тиж., іспит, 3 кредити.

Навчальний  курс «Актуальні проблеми цивільного права» розрахований на студентів магістеріуму  спеціальності правознавство   для поглибленого вивчення правових інститутів цивільного права.  Завдання курсу навчити студентів орієнтуватися в основних поняттях та проблемах сучасної науки цивільного права та вказати шляхи вирішення тих проблем, що виникають на практиці

Земельне та аграрне право

7 семестр,  3,5 год/тиж., МК, 4 кредити.
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні та аграрні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства.

Актуальні проблеми господарського права та  процесу

3 семестр магістеріуму ,  4 год/тиж., МК, 6 кредити.

Навчальний  курс «Актуальні проблеми господарського права та процесу» розрахований на студентів магістеріуму  спеціальності правознавство   для поглибленого вивчення поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють особливості вирішення актуальних категорій справ та спорів господарськими судами. Завданнями вивчення курсу є виокремлення основних засад вирішення господарських справ та спорів у господарському процесі; формування професійних навичок з вирішення справ та спорів господарськими судами; поєднання теоретичної та прикладної складових  у підготовці студентів з питань вирішення окремих справ та спорів; набуття навичок практичного вирішення окремих категорій господарських справ та спорів.

Основи права Європейського Союзу

8 семестр,  4,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основами інституційного  та матеріального права Євросоюзу, а також з питаннями зовнішньої політики ЄС з третіми країнами, у тому числі у взаємодії з Україною. Вивчення даного курсу має також на меті наділити студентів умінням орієнтуватися в джерелах права ЄС та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів Європейського права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного чинного міжнародного законодавства.

 Сімейне право

5 семестр,  2,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою курсу є вивчення та обґрунтування закономірностей виникнення і розвитку сімейного права України. В межах курсу “Сімейне право” вивчаються загальні закономірності і характерні особливості виникнення, функціонування і зміни сімейного законодавства на всіх етапах його розвитку на території України. Основними завданнями вивчення дисципліни є  знання закономірностей виникнення і розвитку сімейного права України, загальновизнаних постулатів сімейного права України, норм  сімейного законодавства, практику його застосування та  вміння проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх генези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати норми права, тлумачити їх, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, науково їх оцінювати та застосовувати до практичних ситуацій.

Опанування цивілістичним інструментарієм, вміння самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, володіння основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів створить умови, за яких набуті студентами знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Актуальні проблеми земельного права 

2 семестр магістеріуму ,  3 год/тиж., МК, 3 кредити.

Навчальний  курс «Актуальні проблеми земельного права» розрахований на студентів магістеріуму  спеціальності правознавство  для  ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглибити знання з інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства. У результаті вивчення курсу  «Актуальні проблеми земельного права»  студент повинен  знати зміст земельного законодавства; практику застосування  земельного законодавства; основні проблеми земельно-правової доктрини і практики, а також перспективу подальшого розвитку і удосконалення науки земельного права; правильно тлумачити і застосовувати земельне законодавство; вміти проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх ґенези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати норми права, тлумачити їх, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, науково їх оцінювати та застосовувати до практичних ситуацій.

Міжнародне торгове право

1 семестр магістеріуму ,  2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою курсу є поглиблене вивчення студентами основних понять, принципів та норм  міжнародного торгового права. Особлива увага приділяється ознайомленню студентів з принципами та нормами права Світової організації торгівлі. Основними завданнями курсу є  поглибити знання студентів про принципи та нормами права Світової організації торгівлі, інституційними механізмами регулювання сучасних міжнародних економічних відносин, сучасними стандартами та перспективами розвитку міжнародної інвестиційної діяльності.  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:  поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права; - принципи МТП; - Міжнародні торгівельні угоди; - міжнародні торгові організації; - правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків; - правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС; - правове регулювання вирішення міжнародних торгових спорі; - характерні риси права Світової організації торгівлі та основні тенденції його розвитку; -    систему та структуру права Світової організації торгівлі; - суб’єктний склад учасників міжнародних відносин в рамках Світової організації торгівлі; -  засади відповідальності суб’єктів права Світової організації торгівлі за порушення його норм; вміти: - володіти основними поняттями і термінологічним апаратом і правильно використовувати їх у практичній діяльності; - аналізувати  найбільш поширені види міжнародних торгових  угод; - оцінювати стан відповідності торгових відносин угод  вимогам міжнародного торгового права; - орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну інформацію;  -    використовувати юридичні поняття та категорії, що застосовуються у сфері міжнародних інвестиційних відносин; -опанувати основами міжнародно-правового аналізу правових проблем міжнародних інвестиційних відносин. Професійні компетенції, що формуються в результаті освоєння дисципліни «МТП»: - здатний удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень​​; - володіє навичками участі в дослідницькому процесі, поданням про методи сучасної політичної науки та їх застосуванні в політологічних дослідженнях; - здатний кваліфіковано тлумачити нормативні правові акти; - здатний кваліфіковано проводити наукові дослідження в галузі права.

Право власності на нерухоме майно

6 семестр,  2 год/тиж., МК, 2 кредити.

Метою   дисципліни є вивчення базових положень реєстрації прав власності на нерухоме майно. У зв’язку з цим курс висвітлює необхідні нормативно-правові та методологічні аспекти реєстрації нерухомого майна. Завдання курсу, полягає в забезпеченні одержання студентами потрібного обсягу знань, які дадуть їм змогу фахово застосовувати знання про реєстрацію нерухомого майна для вирішення прикладних завданнях. Внаслідок вивчення дисципліни студенти мають оволодіти теоретичними основами реєстрації нерухомого майна, засвоїти її правові чинники та інформаційну базу, набути вміння професійно аналізувати матеріали реєстрації прав та використовувати їх у практичній діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  теоретичні основи реєстрації нерухомого майна; правові основи реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні;  інформаційну базу реєстрації прав власності на нерухоме майно; використання правової документації при реєстрації прав власності на нерухоме майно; загальну процедуру реєстрації прав власності на нерухоме майно. Студенти повинні вміти: аналізувати матеріали державної реєстрації прав власності на нерухоме майно за цільовим призначенням; враховувати особливості реєстрації об’єктів нерухомого майна  і терміни реєстраційних робіт; застосовувати матеріали державної реєстрації нерухомого майна при вирішенні конкретних практичних або методичних завдань, пов’язаних із укладанням цивільно-правових угод, зі здійсненням трансакцій, з організацією території.

Спадкове право

4 семестр,  2,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Мета курсу спрямована на поглиблене вивчення студентів одного з інститутів цивільного права України, норми якого часто застосовуються у юридичній практиці. Студенти повинні отримати знання з основних теоретичних положень з усіх правових інститутів спадкового права та нормативно-правовою базою; сформувати розуміння і вміння орієнтуватися у законодавчій базі; навчитися професійно, грамотно і адекватно застосовувати чинне законодавство, що регулює спадкові відносини; сформувати необхідні навички впливу засобами правового характеру на регулювання зазначених відносин.  Основними завданнями вивчення дисципліни  є знання кола суспільних відносин, що регулюються спадковим правом; суб'єктів цих відносин; нормативно-правової бази забезпечення таких відносин; підстави виникнення та динаміки спадкових правовідносин, їх зміст; порядок вчинення та посвідчення заповіту; прав та обов’язків спадкоємців  та  вміння  застосовувати теоретичні знання та джерела спадкового права для регулювання  спадкових відносин; аналізувати закономірності та тенденції розвитку спадкового права; професійно захищати законні права та інтереси різних суб'єктів спадкових правовідносин.

Методика складання цивільно-процесуальних документів

2 семестр магістеріуму,  2год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою вивчення курсу є набуття студентами практичних навичок щодо складання процесуальних документів з різних форм проваджень в цивільному процесі, а також різних стадій розгляду цивільної справи.  В результаті вивчення курсу студент повинен знати: зміст норм Цивільного процесуального кодексу України,   які визначають вимоги щодо форми та змісту різних процесуальних документів; практику застосування судами України норм Цивільного процесуального кодексу України, які визначають вимоги щодо форми та змісту різних процесуальних документів; зміст норм Європейської конвенції про права людини в частині подання скарги до Європейського суду з прав людини та практику їх застосування;  вміти:  орієнтуватись у нормативній базі, яка регулює правовідносини щодо підготовки різних видів процесуальних документів;

Застосовувати процесуальні норми, які визначають вимоги до цивільних процесуальних документів; Складати різні види процесуальних документів.

Медичне право

3 семестр магістеріуму,  2,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Медичне право - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, яка застосовується з
діагностичною, профілактичною, лікувальною і реабілітаційно-відновною метою, а
також у зв’язку з вагітністю і пологами, для забезпечення права людини на
охорону здоров'я. Наукова революція XX ст. істотно змінила уявлення про природу людини й особливості її існування. Базисні закономірності життєдіяльності людини, насамперед її життя, смерть і репродукція, стали пріоритетними практичними проблемами в розвитку медицини і біології. Трансформація сучасної медицини й охорони здоров'я супроводжується пошуком нових ідеалів духовності і гуманізму. В світлі застосування сучасних медико-біологічних технологій і змін в організації системи медичних послуг стає очевидною необхідність вироблення нових, не традиційних ціннісних і етичних підходів до рішення етичних (правових) проблем у медицині, що зумовило появу біоетики та медичного права як групи норм права та моралі, що направлені за захист найбільш визначних прав людини.

Курс “Міжнародне торгове право” вивчається студентами магістерської програми на першому році навчання і передбачає  попереднє вивчення студентами таких програм 12.203. Цивільне право; 12.206 Господарське право; 12.204. Сімейне право; 12.301. Кримінальне право; 12.140. Міжнародний захист прав людини; 12.139. Адміністративне деліктне право.  Метою навчальної дисципліни дати уявлення про місце та роль медичного права в системі права, про цивільно-правове регулювання медичних правовідносин, про основні вимоги до окремих видів медичної діяльності (суб‘єктів, об‘єкти та зміст), а також  правове регулювання дефектів медичної діяльності. В результаті вивчення курсу студент повинен знати і вміти     правильно визначати поняття, що присутні у медичних правовідносинах;       
виявити і проаналізувати основні тенденції розвитку медичного права та охорони здоров‘я; аналізувати та відрізняти основні права в сфері  охорони здоров‘я; розкрити правовий статус суб’єктів медичних правовідносин; розрізняти види медичного втручання та умови його правомірності; вести медичну документацію та здійснювати юридичний супровід основних видів медичної діяльності;    розцінювати стан відповідності медичних відносин вимогам медичного права; орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну інформацію.