Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Цивільне право

3, 4, 5 семестри, 5,5, 7, 4 год/тиж., МК, іспит, 16,5 кредитів.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про правове регулювання цивільних відносин та основних умінь по застосуванню цивільного законодавства. Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільне право» є вивчення студентами законодавства, яке регулює цивільні правовідносини, набуття ними навиків щодо його тлумачення та практичного застосування, вивчення судової практики розгляду цивільних спорів, а також особливостей виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства. Студенти отримають теоретичні та практичні знання, що дозволять продовжити навчання.

Екологічне право

8 семестр, 3,5 год/тиж., МК, 4 кредити.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства.

Міжнародне приватне право

6 семестр, 3 год/тиж., МК, 3,5 кредити.

Мета вивчення курсу є ознайомлення студентів із основами правового регулювання приватно-правових відносин обтяжених іноземним елементом. Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглиблення знань студентів стосовно теорії та практики МпрП; опанування знань щодо системи колізійних та матеріальних норм МпрП; розвинуте уміння студентів застосування загальнотеоретичних знань до конкретних умов правозастосування України; формування власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана в процесі навчання.

Господарське право

7 семестр, 3 год/тиж., іспит, 5 кредитів.

Метою даного курсу є опанування студентами системою правових норм, що регулюють різні види господарських правовідносин за участю суб’єктів господарювання та інших учасників господарських відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування нормами чинного законодавству; опанування практикою застосування норм чинного законодавства; опрацювання основних наукових доробок у сфері господарського права.

Господарський процес

8 семестр, 5,5 год/тиж., МК, 4 кредити.

Метою вивчення курсу є: поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють господарсько-процесуальні правовідносини, як відносини, що виникають в процесі розгляду і вирішення господарських справ. Завданнями вивчення курсу є вивчення основних категорій господарського процесу, порядку розгляду і вирішення по суті господарських справ в судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій, перегляд справ за нововиявленими обставинами, порядку виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Право інтелектуальної власності

1 семестр магістеріуму, 2 год/тиж., іспит, 4 кредити.

Метою даного курсу є поглиблене вивчення студентами норм цивільного та деяких інших галузей права, що регулюють відносини у сфері охорони інтелектуальної власності. Завдання: поглибити знання студентами нормативної бази в сфері інтелектуальної власності, визначити загальні засади діяльності міжнародних союзів та основні міжнародні акти з інтелектуальної власності, знати особливості охорони авторського, патентного права та інших інститутів права інтелектуальної власності.

Страхове право

3 семестр магістеріуму, 2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою даного курсу є надання студентам допомоги у вивчені страхового права. В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, які зумовлені інтеграцією країни у соціально-економічні процеси світового розвитку, створенням ринкових відносин. У практиці господарювання виникають різні несприятливі обставини, які передбачити та попередити неможливо. У таких випадках проблеми відшкодування збитків, відновлення виробничих потужностей, надання допомоги постраждалому населенню стають позачерговими. Щоб реалізувати та вирішити ці завдання необхідні кошти, фонди. Саме для цього існує розгалужена система страхування, об’єктивна необхідність якої випливає із багатьох аспектів: матеріального, економічного, соціального, міжнародного, юридичного. У зв’язку з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни «Страхове право». Завданням курсу «Страхове право» є вивчення поняття, методу та ролі страхового права в сучасних умовах; видів і галузей страхування; організації регулювання страхової справи. При вивченні зазначеної дисципліни необхідно ознайомитися з спеціальним бюджетним і страховим законодавством, а також рекомендованою навчальною та спеціальною літературою, новими публікаціями. Вивчення страхового права сприятиме формуванню у майбутніх спеціалістів навичок щодо використання отриманих знань у практичній діяльності.

Актуальні проблеми цивільного права

2 семестр магістеріуму, 3,5 год/тиж., іспит, 4 кредити.

Навчальний курс «Актуальні проблеми цивільного права» розрахований на студентів магістеріуму спеціальності правознавство для поглибленого вивчення правових інститутів цивільного права. Завдання курсу навчити студентів орієнтуватися в основних поняттях та проблемах сучасної науки цивільного права та вказати шляхи вирішення тих проблем, що виникають на практиці

Земельне право

7 семестр, 1,5 год/тиж., МК, 2,5 кредити.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства.

Аграрне право

7 семестр, 1,5 год/тиж., МК, 2,5 кредити.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють аграрні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства.

Актуальні проблеми господарського права та процесу

1 семестр магістеріуму , 2 год/тиж., МК, 4 кредити.

Навчальний курс «Актуальні проблеми господарського права та процесу» розрахований на студентів магістеріуму спеціальності правознавство для поглибленого вивчення поглиблене вивчення студентами норм господарсько-процесуального, цивільного, господарського та деяких інших галузей права, що регулюють особливості вирішення актуальних категорій справ та спорів господарськими судами. Завданнями вивчення курсу є виокремлення основних засад вирішення господарських справ та спорів у господарському процесі; формування професійних навичок з вирішення справ та спорів господарськими судами; поєднання теоретичної та прикладної складових у підготовці студентів з питань вирішення окремих справ та спорів; набуття навичок практичного вирішення окремих категорій господарських справ та спорів.

Основи права Європейського Союзу

8 семестр, 4,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основами інституційного та матеріального права Євросоюзу, а також з питаннями зовнішньої політики ЄС з третіми країнами, у тому числі у взаємодії з Україною. Вивчення даного курсу має також на меті наділити студентів умінням орієнтуватися в джерелах права ЄС та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати правову природу усіх інститутів Європейського права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного чинного міжнародного законодавства.

Сімейне право

5 семестр, 2 год/тиж., МК, 2 кредити.

Метою курсу є вивчення та обґрунтування закономірностей виникнення і розвитку сімейного права України. В межах курсу «Сімейне право» вивчаються загальні закономірності і характерні особливості виникнення, функціонування і зміни сімейного законодавства на всіх етапах його розвитку на території України. Основними завданнями вивчення дисципліни є знання закономірностей виникнення і розвитку сімейного права України, загальновизнаних постулатів сімейного права України, норм сімейного законодавства, практику його застосування та вміння проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх генези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати норми права, тлумачити їх, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, науково їх оцінювати та застосовувати до практичних ситуацій. Опанування цивілістичним інструментарієм, вміння самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, володіння основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів створить умови, за яких набуті студентами знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Спадкове право

4 семестр, 2 год/тиж., МК, 2 кредити.

Мета курсу спрямована на поглиблене вивчення студентів одного з інститутів цивільного права України, норми якого часто застосовуються у юридичній практиці. Студенти повинні отримати знання з основних теоретичних положень з усіх правових інститутів спадкового права та нормативно-правовою базою; сформувати розуміння і вміння орієнтуватися у законодавчій базі; навчитися професійно, грамотно і адекватно застосовувати чинне законодавство, що регулює спадкові відносини; сформувати необхідні навички впливу засобами правового характеру на регулювання зазначених відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни є знання кола суспільних відносин, що регулюються спадковим правом; суб’єктів цих відносин; нормативно-правової бази забезпечення таких відносин; підстави виникнення та динаміки спадкових правовідносин, їх зміст; порядок вчинення та посвідчення заповіту; прав та обов’язків спадкоємців та вміння застосовувати теоретичні знання та джерела спадкового права для регулювання спадкових відносин; аналізувати закономірності та тенденції розвитку спадкового права; професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів спадкових правовідносин.

Договірне право

1 семестр магістеріуму , 2 год/тиж., МК, 3 кредити.

Навчальний курс «Договірне право» розрахований на студентів магістеріуму спеціальності правознавство для вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства у контексті регулювання зобов’язальних відносин на всіх етапах його розвитку на території України. Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення студентами законодавства, яке регулює зобов’язальні правовідносини, набуття ними навиків щодо його практичного застосування, вивчення судової практики розгляду договірних спорів, а також особливостей і виникнення, функціонування і зміни цивільного законодавства, що регулює зобов’язання. У результаті вивчення курсу «Договірне право» студент повинен знати закономірності виникнення і розвитку договірного права України, загальновизнані постулати договірного права України, норми цивільного законодавства, практику його застосування; вміти проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх генези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати норми права, тлумачити їх, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, науково їх оцінювати та застосовувати до практичних ситуацій, складати цивільно-правові договори та уникати проблем, які постають перед юристом при цьому, виріщувати спори, що виникають у сфері правовідносин, яка є предметом договірного права.

Актуальні проблеми земельного права

2 семестр магістеріуму , 2,5 год/тиж., МК, 3 кредити.

Навчальний курс «Актуальні проблеми земельного права» розрахований на студентів магістеріуму спеціальності правознавство для ознайомлення студентів з основними інститутами галузі, системою нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини; наділення їх вмінням орієнтуватися в нормативній базі та основними навичками застосування набутих знань на практиці. Основними завданнями вивчення дисципліни є: поглибити знання з інститутів земельного права, що охоплюються вивченням курсу; навчитися працювати з нормативним матеріалом; вміло здійснювати тлумачення чинного національного законодавства. У результаті вивчення курсу «Актуальні проблеми земельного права» студент повинен знати зміст земельного законодавства; практику застосування земельного законодавства; основні проблеми земельно-правової доктрини і практики, а також перспективу подальшого розвитку і удосконалення науки земельного права; правильно тлумачити і застосовувати земельне законодавство; вміти проводити самостійне дослідження наукових проблем, їх ґенези та можливих варіантів вирішення, критично аналізувати норми права, тлумачити їх, простежувати причинно-наслідкові зв’язки, науково їх оцінювати та застосовувати до практичних ситуацій.