Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Анотації курсів

Магістеріум

Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення

Сучасний глобалізований світ вимагає знання та розуміння іноземних мов та інших культур, тому основи міжкультурного спілкування та знання основ культури іншомовного мовлення є потребою сьогодення. Курс «Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення» як компоненти мовної підготовки магістра розширює знання студентів не лише про культуру інших народів, але й озброює їх знаннями про культурні, мовні, ціннісні відмінності, що полегшить комунікацію з іноземцями.

Курс «Міжкультурна комунікація та основи культури іншомовного мовлення» сприяє систематизації знань студентів про історію міжкультурної комунікації, основні категорії міжкультурної комунікації, картини світу і концептосфери націй, вербальне вираження національних особливостей, типи культур і міжкультурні стилі комунікацій, природу, мету, умови та типи іншомовного мовлення.

Програма навчальної дисципліни охоплює такі змістові модулі: 1). Базові поняття теорії комунікації; 2) Основні засади міжкультурної комунікації; 3) Картини світу і концептосфери нації; 4) Типи культур і міжкультурні стилі комунікації; 5) Етнолінгвістику; 6) Комунікативні стилі та варіації; 7) Теорію соціальної стратифікації У. Лабова; 8) Мовні варіації та зміну коду; 9) Диглосія; 8) Піджін; 10) Гендерні особливості мови.

Мета навчального курсу полягає у формуванні уявлення про мовознавчу дисципліну, яка має чіткі зв’язки з іншими дисциплінами: комунікацією, прагматикою, соціолінгвістикою, етикою тощо. Вона має на меті заохотити студентів критично осмислювати комунікацію, спонукати робити вибір згідно з етичними нормами та комунікативною поведінкою в кожній окремій ситуації та навчити правилам спілкування для досягнення мети в сучасному суспільстві яке постійно змінюється. Її мета також полягає в тому, щоб поглибити знання студентів про мовні явища, пов’язані з життям суспільства, гендерними особливостями, варіантами та діалектами англійської мови, нормами та новими тенденціями розвитку сучасної англійської мови, яка зазнає значних змін на сучасному етапі.

Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства

У курсі викладаються головні положення сучасного перекладознавства. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних загальнолінгвістичних (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, стилістика) та спеціалізованих (усний переклад, теорія і практика перекладу), адже перекладацька компетенція вимагає не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей перекладу як процесу, так і результату.

Мета: Ознайомити студентів з теоретичними та практичними проблемами перекладу та сучасного західного і вітчизняного перекладознавства. Акцентувати увагу на теорії дискурсу і прагматиці перекладу. Значна увага звертається на суті перекладу як культурно-мовній діяльності, детермінованій характером дискурсивної діяльності.

Завдання: розширити загальнолінгвістичну підготовку філолога-магістра, створити теоретичну базу, необхідну для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки окремих питань перекладознавства та ведення науково-дослідницької роботи.

Методологія і організація лінгвістичних досліджень

Курс «Методологія та організація лінгвістичних досліджень» є важливим компонентом у формуванні професійної компетенції філологів і скерований на те, щоб дати студентам необхідні теоретичні та прикладні знання про особливості організації наукового дослідження у всій сукупності його компонентів (підготовка, написання чернетки, вибірка літератури, опрацювання джерел, оформлення та презентація), про методологію проведення саме лінгвістичного дослідження. Не менш важливою складовою даного курсу є підготовка плану-пропозиції наукового магістерського дослідження з філології.

Основною метою курсу є формування у студентів системи сучасних знань про організацію та методи досліджень з лінгвістики, історію їх виникнення, закономірності та найважливіші аспекти розвитку, умови та підстави для застосування.

Лінгвоісторіографія

Мета: Виробити у студентів чітку уяву про історію лінгвістичних вчень як мовознавчу дисципліну, яка має чіткі зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами: лексикологією, стилістикою, фонетикою, граматикою, соціолінгвістикою тощо. Ця дисципліна має на меті систематизувати знання студентів про історію розвитку лінгвістики, лінгвістичні школи, напрямки лінгвістичних досліджень і лінгвістичні теорії.

Спецкурс з лінгвістики

Спецкурс з лінгвістики дає змогу слухачам не лише ширше поглянути на напрями спеціалізації лінгвістичних послуг, а й дозволяє слухачам у подальшому виявляти затребувані вузькі напрями для зайняття вільних ніш на ринку лінгвістичних послуг. Завдяки отриманим знанням зможете проводити аналіз потреб ринку лінгвістичних послуг, виокремлювати вузькоспеціалізовані напрями та адаптувати власні послуги під потреби ринку.

Для фахівця-лінгвіста вкрай важливе вміння адаптуватися під вимоги ринку, пошук клієнта власних послуг, демонстрація високої лінгвістичної компетентності, рівня володіння іноземними мовами, термінологічною базою тощо. Основи таких вмінь та засади діяльності з їх розширення є центральною ідеєю цього курсу.

Мета навчальної дисципліни полягає в подальшому розширенні отриманих знань і вдосконаленні набутих умінь/навичок з урахуванням специфічних умов і вимог, які ставляться перед фахівцями в галузі лінгвістики на ринку послуг.