Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Теорія та практика перекладу (461)

1, 2 семестр., 2 год./тижд., мод. контр.

Базові положення теорії перекладу. Історія розвитку та місце у системі філологічних наук. Основні лексичні, граматичні та стилістичні аспекти перекладу.

Література до курсу:

1.Белякова Е. И. Translating from English: Переводим с английского/ Материалы для семинарских и практических занятий по теории и практике перевода (с английского на русский). — СПб.: КАРО, 2003. — 160 с.

2.Бик І.С. Теорія і практика перекладу. Тексти лекцій для студентів факультету міжнародних відносин Львівського Національного Університету імені Івана Франка

3.Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факультетов иностранных языков): Учеб пособие. — 3-е изд., стереотип. — М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.- 224с.

4.Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во УРАО, 2000. — 208 с.

5.Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского на русский (103 c.)

6.Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001, — 224 с.

7.Виссон, Линн. Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский (с аудиоприложением). — Москва, «Р.Валент», 2002.

Теоретична та прикладна граматика (432)

2 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Граматична структура англійської мови у відповідності із сучасним розвитком мовознавства. Інноваційні напрямки структурних досліджень мови. Різні підходи до трактування окремих граматичних явищ.

Теоретична фонетика (422)

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Теорія фонеми. Варіанти вимови англійської мови. Склад фонем в англійській мові. Типи класифікації звуків мови словесною та фразовою просодією, графікою та орфографією.

Література до курсу:

1. Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка. Практикум. — М., 2001.

2. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови. — Нова книга, Вінниця, 2005.

3. Соколова М.А. Практическая фонетика английского языка. — М., 1997.

4. Lyle V. Mayer. Fundamentals of Voice and Articulation. — University of Denver, McGraw Hill, USA, 1996.

5. Peter Roach «Phonetics», Oxford University Press, 2002.

6. Yanson V. and others. A Practical Guide for Learners of English. — K., 2002.

Теорія мовної комунікації (424)

2 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Комунікація як наука. Комунікативні акти. Стереотипи. Гендер. Дискурс і текст.

Комунікативні технології.

Література до курсу:

1. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2001. — 656с.

2. Яковлев И. Ключи к общению. Основы теории коммуникации. — СПб., «авалон», «Азбука-классика», 2006. — 240 с.

3. Thompson, Neil. Communication and Language. — New York, P.MACMILLAN, 2003. — 200 p.

4. Збірник матеріалів до курсу «Вступ до комунікації»/ Н.А.Семенова. — Острог, 2006.— 158 с.

5. Yamble, Teri Kwal. Communication Works. — McGRAW — HILL Companies, Inc., USA, 1996.

Магістеріум

Психолінгвістика (535)

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Динаміка цілей і дослідницьких підходів до розгляду головних проблем психолінгвістики.

Основні поняття і категорії психолінгвістики. Міждисциплінарний, інтеграційний характер психолінгвістики. Актуальні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної психолінгвістики.

Міжкультурна комунікація (514)

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Динаміка дослідницьких підходів до розгляду основних проблем прагмалінгвістики. Тип мовленнєвого акту висловлювання. Функції невербальної комунікації.

Науково-дослідні підходи у вивченні лінгвоісторіографії

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Історія розвитку лінгвістики. Лінгвістичні школи. Напрямки лінгвістичних досліджень. Основні концепції лінгвістичних шкіл.

Література до курсу:

1. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М., 1998.

2. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ, 1999.

4. Полюжин М.М. Курс лекцій з лінгвоісторіографії. — Вінниця: Вид-во Фоліант, 2004.

5. Соссюр де Ф. Курс загальної лінгвістики. Київ, 1998.

6. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. — Cambridge University Press, 1997.

7. Robins R.H. A Short History of Linguistics. London. — Third ed., 1990.

Методи лінгвістичних досліджень (531)

1 трим., 2 год./тижд., мод. контр.

Система сучасних знань про методи досліджень з лінгвістики.

Історія виникнення. Закономірності та найважливіші аспекти розвитку, умови та підстави для застосування.

Література до курсу:

1. Алексієнко Л.А. Інтерпретація аплікативної породжуючої моделі // Проблеми та методи структурної.

2. Апресян Ю.Д. Современные методы изучения значений и некоторые методы структурной лингвистики // Проблемы структурной лингвистики. — М., 1963.

3. Белый И.В., Власов К.П., Клепиков В.Б. Основы научных исследований и технического творчества. — Харків: Вища школа, 1989. — 200 с.

4. Березин Ф.М., Головин Б.М. Общее языкознание. — М.: Просвещение, 1989.

5. Дорошенко В.І., Дудик А.О. Вступ до мовознавства. — К., 1968.

6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. — К.: Вища школа, 1999.

Фразеологічна теорія в аспекті мовних та концептуальних картин світу

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Завдання, принципи та методи фразеології. Термінологія та методи дослідження фразеології.

Методика викладання дисциплін за фахом у ВНЗ (581)

1 трим., 2 год./тижд., мод. контр.

Головні компоненти теорії викладання у ВНЗ. Сучасні тенденції викладання у ВНЗ. Форми організації та методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі, основні методи викладання у ВНЗ.

Література до курсу:

1. Алексюк А.М, Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. — К.: Либідь,1998.

2. Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе. — М., 1976. — 245с.

3. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя.: Монографія. — Одеса: Маяк, 1998 —284.

4. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. — К.: Высшая школа, 1985.

5. Гал узинський В.М, Євнух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні — К., 1995. — 168с.

6. Технологіі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів: Навч. Посібник: у 2 ч. / за заг. Ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: 2001. — 267 с.

Теорія мовознавства (511)

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Місце мовознавства в системі наук. Образ сучасної лінгвістики. Менталінгвістика.

Семіотика. Структуралізм та генеративізм. Дескриптивна лінгвістика. Системно-структурна організація мови. Соціолінгвістика. Проблеми інтерлінгвістики. Мова і історія. Зовнішні та внутрішні причини мовних змін. Методи дослідження мови.

Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства (517)

2 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Особливості усного та письмово перекладу. Робота іноземних асоціацій перекладачів. Переклад в ООН. Переклад Біблії на мови світу (стаття Л. Коровника). Проблема літературного перекладу (стаття М. Сороки). Українська література — журнал перекладів. Найбільш відомі перекладачі з англійської на українську (приклад Віри Річ). Етичний кодекс (приклад Альбертської асоціації перекладачів). Перекладознавчі журнали. Переклад в суді. Англо-українські та українсько-англійські словники. Феміністична етика — відмінності в перекладі. Підготовка рецензій з перекладу та теорії перекладознавства.

Література до курсу:

1. Jenus Baigorri — Jalon. Interpreters at the United Nations: A History. — Ediciones Universidad Salamanca, 2004. p. 181.

2. Л. Коровник Перекладачі святого письма // Західноканадський збірник. — Едмонтон — Острог, 2008. — с. — 250-264.

3. New Voices in Translation Studies. An IATIS online journal.

4. Transcultural. A Journal of Translation and Cultural Studies. ejournals.library. ualberta.ca/index.php/TC

5. Augusto Ponzio Translation and the Literary Text //TTR a 20 ans /TTR Turns 20. — p. 89-117.

6. Carolyn Shread. Metamorphosis or Metramorphosis? Towards a Feminist Ethics of Difference in Translation //TTR a 20 ans /TTR Turns 20. — p. 213-242.

7. Karen A. Macfarlane Understanding Justice: Criminal Courtroom Interpretation in Eifhteenth — Toronto //TTR a 20 ans /TTR Turns 20. — p. 271-299.

Сучасні технології перекладу

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Курс теоретико-практичних дисциплін, який включає в себе цикл практичних занять з перкладу офіційних документів та нормативного редагування перекладу, а також цикл теоретико-практичних занять із термінологічного менеджменту.

Нормативне редагування перекладу

1 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Дисципліна вибіркового циклу, розрахована на поглиблене вдосконалення перекладацьких навичок, вміння редагувати і вдосконалювати техніку перекладу.

Теорія літератури

2 сем., 2 год./тижд., мод. контр.

Теоретико-практична дисципліна.Передбачає вивчення найважливіших концептів літературної естетики постмодернізму, закономірностей їх взаємофункціонування, норм художнього мовомислення в абстрагованих поняттях і дефініціях. Практичне значення полягає у застосуванні попередніх теоретичних знань та їх поглиблення під впливом тенденцій гуманітарної методології шляхом вивчення постмодерної термінології та застосуванняїї при аналізі художніх творів.

Порівняльне мовознавство

2 сем., 2год./тижд., мод.контр.

Курс розрахований на розширення загальнолінгвістичної підготовки філолога-магістра, поглиблено вивчмти проблеми мовної системи та структури, ознайомити із сучасними напрямами, ідеями і тенденціями порівняльного мовознавства, застосувати теоретичні знання у практиці дослідницької діяльності.