Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Магістеріум

Міжкультурна комунікація

Мета програми полягає у формуванні уявлення про мовознавчу дисципліну, яка має чіткі зв’язки з іншими дисциплінами: комунікацією, прагматикою, соціолінгвістикою, етикою тощо. Вона має на меті заохотити студентів критично осмислювати комунікацію, спонукати робити вибір згідно з етичними нормами та комунікативною поведінкою в кожній окремій ситуації та навчити правилам спілкування для досягнення мети в сучасному суспільстві яке постійно змінюється.

Основи культури іншомовного мовлення

Курс «Основи культури іншомовного мовлення» відповідає вимогам сучасного розвитку цивілізації, оскільки закладає основи офіційної усної ділової та письмової комунікації, розширює знання студентів про природу, мету, умови та типи іншомовного мовлення; сприяє підготовці студентів до самостійного удосконалення рівня комунікативної компетенції.

Програма навчальної дисципліни охоплює такі змістові модулі: 1) комунікація в діловому середовищі; 2) зв'язок мови і культури; 3) етнолінгвістика; 4) комунікативні стилі та варіації; 5). У. Лабов і теорія соціальної стратифікації; 6) мовні варіації та зміна коду; 7) диглосія; 8) піджін; 9) гендерні особливості мови.

Мета програми полягає у формуванні уявлення про мовознавчу дисципліну, яка має чіткі зв’язки з іншими дисциплінами: комунікацією, міжкультурною комунікацією, лексикологією, стилістикою, соціолінгвістикою тощо. Вона має на меті поглибити знання студентів про мовні явища, пов’язані з життям суспільства, гендерними особливостями, варіантами та діалектами англійської мови, нормами та новими тенденціями розвитку сучасної англійської мови, яка зазнає значних змін на сучасному етапі.

Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства

У курсі викладаються головні положення сучасного перекладознавства. Курс тісно пов’язаний із циклом інших теоретичних загальнолінгвістичних (лексикологія, граматика, лінгвокраїнознавство, стилістика) та спеціалізованих (усний переклад, теорія і практика перекладу), адже перекладацька компетенція вимагає не тільки високого практичного рівня мовної підготовки, але й поглиблених знань стосовно загальних закономірностей перекладу як процесу, так і результату.

Мета: Ознайомити студентів з теоретичними та практичними проблемами перекладу та сучасного західного і вітчизняного перекладознавства. Акцентувати увагу на теорії дискурсу і прагматиці перекладу. Значна увага звертається на суті перекладу як культурно-мовній діяльності, детермінованій характером дискурсивної діяльності.

Завдання: розширити загальнолінгвістичну підготовку філолога-магістра, створити теоретичну базу, необхідну для успішного формування та подальшого розвитку навичок перекладацької діяльності, у підготовці до самостійної розробки окремих питань перекладознавства та ведення науково-дослідницької роботи.

Методологія і організація лінгвістичних досліджень

Курс «Методологія та організація лінгвістичних досліджень» є важливим компонентом у формуванні професійної компетенції філологів і скерований на те, щоб дати студентам необхідні теоретичні та прикладні знання про особливості організації наукового дослідження у всій сукупності його компонентів (підготовка, написання чернетки, вибірка літератури, опрацювання джерел, оформлення та презентація), про методологію проведення саме лінгвістичного дослідження. Не менш важливою складовою даного курсу є підготовка плану-пропозиції наукового магістерського дослідження з філології.

Основною метою курсу є формування у студентів системи сучасних знань про організацію та методи досліджень з лінгвістики, історію їх виникнення, закономірності та найважливіші аспекти розвитку, умови та підстави для застосування.

Основні завдання курсу:

Теоретичні: ознайомити з найважливішими принципами збирання, систематизації, класифікації фактичного матеріалу із застосуванням різних методик розгляду такого матеріалу; прищепити навички наукового-коректного, доказово-обґрунтованого і стилістично-грамотного викладу; простежити особливості співвідношення / не співвідношення понять „методологія” – „методика” – „метод” – прийом.

Практичні: виробити у студентів навички правильного відбору матеріалу для наукової роботи; сформувати уміння застосовувати сучасні методи лінгвістичних досліджень; навчити планувати та організовувати наукове дослідження дотримуючись специфіки композиції дослідження; застосовувати метамову дослідження, дотримуватись стилю викладу; сформувати уміння укладати бібліографію, дотримуватися принципів літературного й технічного оформлення наукової роботи.

Лінгвоісторіографія

Мета: Виробити у студентів чітку уяву про історію лінгвістичних вчень як мовознавчу дисципліну, яка має чіткі зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами: лексикологією, стилістикою, фонетикою, граматикою, соціолінгвістикою тощо. Ця дисципліна має на меті систематизувати знання студентів про історію розвитку лінгвістики, лінгвістичні школи, напрямки лінгвістичних досліджень і лінгвістичні теорії.

Спецкурс з лінгвістики

Спецкурс з лінгвістики дає змогу слухачам не лише ширше поглянути на напрями спеціалізації лінгвістичних послуг, а й дозволяє слухачам у подальшому виявляти затребувані вузькі напрями для зайняття вільних ніш на ринку лінгвістичних послуг. Завдяки отриманим знанням зможете проводити аналіз потреб ринку лінгвістичних послуг, виокремлювати вузькоспеціалізовані напрями та адаптувати власні послуги під потреби ринку.

Для фахівця-лінгвіста вкрай важливе вміння адаптуватися під вимоги ринку, пошук клієнта власних послуг, демонстрація високої лінгвістичної компетентності, рівня володіння іноземними мовами, термінологічною базою тощо. Основи таких вмінь та засади діяльності з їх розширення є центральною ідеєю цього курсу.

Мета навчальної дисципліни полягає в подальшому розширенні отриманих знань і вдосконаленні набутих умінь/навичок з урахуванням специфічних умов і вимог, які ставляться перед фахівцями в галузі лінгвістики на ринку послуг.