Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Перелік обов’язкових дисциплін

Латинська мова (для студентів спеціальності «Англійська мова та література»).
Курс «Латинська мова» розрахований на студентів спеціальності «Англійська мова та література». Цей курс є загальноосвітньою дисципліною, вивчення якої розширює лінгвістичний кругозір студентів і надає можливість ознайомитись з історією та культурою античного світу. Тому предмет цього курсу передбачає вивчення граматики латинської мови, а об’єкт — її засвоєння у зіставленні з граматикою інших іноземних мов, які вивчають на факультеті.

Німецька мова професійного спрямування (як друга іноземна).
Мета та завдання: розвивати мовну компетенцію студентів до рівня усвідомленого використання німецької мови на міжособистісному та освітньому рівнях; оволодіння мовою на рівні спілкування, засвоєння студентами основних мовних навичок (читання, письмо, усне мовлення, основи граматики та опанування спілкування на основі базових побутових тем); розвинути розуміння німецької культури та бажання дослідження різних аспектів суспільного та культурного життя, використовуючи мову як засіб. Протягом навчання формуються навички вимови, читання, письма, аудіювання, структурного оформлення мовлення в усній та письмовій формах.

Французька мова професійного спрямування (як друга іноземна).
Мета: розвиток здатності впевнено використовувати французьку мову на рівні, який можна порівняти з рівнем володіння мовою її носіями (підвищений рівень володіння французькою мовою). Крім того, необхідним є володіння лінгвістичною термінологією та мовою інтерпретації текстів у найширшому розумінні цього поняття. Випускники повинні володіти стандартною французькою мовою, повинні знати особливості розмовної мови. Мета курсу французької мови: підготовка висококваліфікованих професійно мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів — учителів французької мови, спеціалістів, які хочуть і вміють учитися і які володіють усіма необхідними професійними знаннями, вміннями і навичками для роботи у навчальних закладах усіх рівнів системи освіти.

Французька мова професійного спрямування (як третя іноземна).
Мета: забезпечення підготовки фахівця з французької мови формування і вдосконалення мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного та писемного мовлення).

Німецька мова професійного спрямування (як третя іноземна).
Курс «Німецька мова як третя іноземна» є початковим у вивченні цієї іноземної мови. Він передбачає вивчення орфографічної та фонетичної систем німецької мови, закладення початкових основ для подальшого вивчення німецької мови, введення в німецьку культуру.

Польська мова професійного спрямування (як третя іноземна).
Курс спрямований на poзвиток мовної компетенції студентів до рівня усвідомленого викopиcтaння пoльськoї мoви нa мiжлюдcькoму тa ocвiтньoмy piвняx; oвoлoдiння мoвoю нa piвнi cпiлкyвaння, зacвoєння студентaми ocнoвниx мoвниx нaвичoк (читaння, пиcьмo, ycнe мoвлeння, ocнoви гpaмaтики та oпaнyвaння cпілкувaння нa ocнoві базових побутових тем); розвинути розуміння польської культури та бажання дослідження різних аспектів суспільного та культурного життя використовуючи мову як засіб.

Іспанська мова професійного спрямування (як третя іноземна).
Метою курсу є розвиток мовленнєвих навичок студентів — виведення на рівень, достатній для спілкування в рамках вивчених тем, розуміння нескладних неадаптованих текстів з допомогою словника, написання невеликих за обсягом листів та подальшого поглиблення знань шляхом самоосвіти.

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови.
Метою курсу є систематизація попередньо вивченого нормативного матеріалу з фонетики та граматики, опанування загальної теорії з лексикології, з історії та стилістики другої іноземної мови. Курс подає науково обґрунтований погляд на мову як на довершену систему; допомагає студентам засвоїти основні поняття теоретичних дисциплін курсу; передбачає поглиблення загальної філологічної підготовки майбутніх бакалаврів філології та сприяє розумінню структури та системи іноземної мови; знайомить з основними лінгвістичними напрямками та школами.

Магістеріум

Асистентська практика

Метою асистентської практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови у ВНЗ на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання у ВНЗ, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх викладачів з методики викладання іноземної мови з практичною діяльністю навчання студентів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Спецкурс з другої іноземної мови (французької, німецької)

Мета та завдання: розвиток мовної компетенції студентів до рівня усвідомленого використання мови у сфері туризму та готельної індустрії; оволодіння мовою на на професійному рівні;  засвоєння студентами відповідної термінології; вдосконалення навичок ділового листування.

Спецкурс з третьої іноземної мови (французької, німецької, польської, іспанської)

Мета та завдання: розвиток мовної компетенції студентів у сфері туризму та готельної індустрії; оволодіння мовою на на професійному рівні;  засвоєння студентами відповідної термінології; вдосконалення навичок ділового листування.

Перелік вибіркових дисциплін

Латинська мова (для студентів правничого факультету).
Мета та завдання курсу — підготовка майбутніх юристів до сприйняття спеціальних юридичних курсів, читання юридичних джерел і розуміння міжнародної наукової та правової термінології. Курс містить елементарні поняття латинської граматики, мінімальний лексичний вокабуляр, юридичну термінологію та крилаті вислови. Курс охоплює фонетику, морфологію та основні положення синтаксису. Значну увагу приділено вивченню латинської лексики, яка найчастіше вживається в юридичних текстах писемної мови джерел римського цивільного права.

Латинська мова (для студентів спеціальності «Релігієзнавство»).
Курс містить елементарні поняття латинської граматики, мінімальний лексичний вокабуляр, крилаті вислови. Метою та завданням курсу є підготовка майбутніх релігієзнавців до сприйняття спеціальних професійних курсів, читання різних теологічних джерел, біблійних текстів і т.п. Курс охоплює фонетику, морфологію та основні положення синтаксису.

Латинська мова (для студентів спеціальності «Історія»).
Курс «Латинська мова» розрахований на студентів спеціальності «Історія». Цей курс є загальноосвітньою дисципліною, вивчення якої розширює лінгвістичний кругозір студентів і надає можливість ознайомлення з історією та культурою античного світу.

Друга іноземна мова для студентів спеціальностей «Культурологія», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Українська філологія», «Літературна творчість» (французька, німецька, польська).
Навчальний курс «Друга іноземна мова» передбачений з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих, професійно мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації спеціалістів. Навчання іноземної мови передбачає комплексну реалізацію практичної, виховної, освітньої та розвиваючої цілей, спрямоване на формування мовленнєвих навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усне та писемне мовлення).

Друга іноземна мова для студентів спеціальностей «Політологія»,«Психологія», «Історія» (польська).
Метою і завданням навчальної дисципліни є сформувати навички практичного володіння польською мовою як засобом письмового та усного спілкування у сфері розмовної мови та професійної діяльності.

Польська мова для студентів спеціальностей «Країнознавство», «Міжнародні відносини». Метою і завданням навчальної дисципліни є рoзвивати мовну компетенцію студентів до рівня усвідомленого викopиcтaння пoльськoї мoви нa мiжособистіснoму тa ocвiтньoмy piвняx; oвoлoдiння мoвoю нa piвнi cпiлкyвaння, зacвoєння студентaми ocнoвниx мoвниx нaвичoк (читaння, пиcьмo, ycнe мoвлeння, ocнoви гpaмaтики та oпaнyвaння cпілкувaння нa ocнoві базових побутових тем); розвинути розуміння польської культури та бажання дослідження різних аспектів суспільного та культурного життя використовуючи мову як засіб.