Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Вища математика

1 курс, Пасічник Я.А., Плисюк О.Р.

Завдання курсу полягає у вивченні основ лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу, які використовуються при дослідженнях економічних явищ, при знаходженні деяких величин з економіки. Необхідно звернути особливу увагу на системний підхід при вивченні явищ з тим, щоб математика стала для майбутніх спеціалістів методом мислення, засобом формування та організації понять.

Статистика

1 курс, Новоселецька А.О.

Мета курсу полягає в оволодінні методами збору, статистичного вимірювання, обробки, узагальнення та аналізу інформації про масові суспільно-економічні явища, процеси, закономірності. Статистика вчить, як підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, розвитку та взаємодії складних за своєю природою соціально-економічних явищ.

Основи інформатики та обчислювальної техніки

1 курс, Квашук О.В., Мікула М.П., Новоселецький О.М., Чернявський А. В., Коцюк Ю.А.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики та комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування завдань фахового спрямування.

Дискретна математика

1 курс, Пастушок Г.С.

Дискретна математика, або скінчена математика, вивчає передусім скінчені множини та різні структури, побудовані на їхньому підґрунті. Вона набула широкого застосування у комп’ютерних технологіях, домінуючим способом подання інформації в яких є дискретний.

Теорія ймовірностей та математична статистика

2 курс, Пастушок Г.С.

Мета дисципліни – опанувати основи теорії, виробити ймовірнісно-статистичне мислення та інтуїцію, сформувати навички побудови ймовірнісних моделей дослідження та розв’язування відповідних задач. А також формування у майбутніх фахівців повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню ймовірнісно-статистичних мотодів для оцінки стохастичних процесів.

Оптимізаційні методи та моделі

2 курс, Ковальчук В.М.

Дисципліна має практичну спрямованість на вирішення широкого спектра оптимізаційних задач на усіх рівнях ієрархії управління щодо прийняття рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень.

Економетрика

2 курс, Ковальчук В.М.

Завдання навчальної дисципліни: вивчення методів побудови економетричних моделей, які кількісно та якісно описують взаємозв’язки між різними економічними показниками, а також побудова прогнозів та їх оцінок

Прогнозування соціально-економічних процесів

2 курс, Ковальчук В.М.

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань етапів, методів і моделей прогнозування соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні.

Моделювання економіки

2 курс, Цапін А.О., Цапін О. О.

Мета курсу формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання.

Технології проектування та адміністрування БД і СД

2 курс, Мікула М.П.

Мета дисципліни: вивчення основних принципів, методів і засобів організації та проектування баз даних (БД) та сучасних систем управління базами даних (СУБД) в обліково-управлінських службах.

Системи захисту інформації

2 курс, Коцюк Ю.А.

Мета ознайомити студентіві з сучасними способами захисту інформації під час її передачі; вказати на важливість такого захисту на сучасному етапі розвитку телекомунікаційних мереж; пояснити механізм аутентифікації електронних документів, довести актуальність понять „електронний підпис” та „електронна сигнатура”; розглянути законодавчі акти з приводу електронного цифрового документу.

Інтернет технології та ресурси

2 курс, Коцюк Ю.А.

Мета ознайомити студентів з сучасними міжнародними інформаційними системами та інформаційними технологіями, їх значенням у навчально-виховному процесі та повсякденному житті, показати перспективи розвитку ІС та ІТ у світі науково-технічного прогресу. Ввести у спектр проблем, пов’язаних із збереженням, транспортуванням, захистом, використанням інформації.

Компютнерні технології редагування тексту

2 курс, Коцюк Ю. А.

Завдання курсу – навчити студентів використовувати основні можливості комп’ютерного редагування тексту на основі текстового редактора MS Word, вказати на додаткові можливості що використовуються при редагуванні та наборі тексту з використанням MS Word, навчити корректно працювати з електронними документами, вказати на можливість вдосконалення навичок десяти пальцевого набору тексту.

Математичні методи в психології

2 курс, Пастушок Г. С.

Завдання вивчення курсу – надання студентам знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного аналізу. Використання програми SPSS для статистичної обробки даних дослідження.

Економічна кібернетика

3 курс, Ковальчук В.М.

Предмет економічної кібернетики - це процеси  керування економікою країни, галузі, району, промислового комплексу, окремого підприємства, ділянки або групою людей тощо. Методи аналізу, що застосовуються в економічній кібернетиці, допомагають знаходити оптимальні режими керування і будувати раціональні системи обробки економічних даних, засновані на широкому використанні обчислювальної техніки.

Проектування та розробка інформаційних систем

3 курс, Клебан Ю.В.

Навчальний курс спрямований на практичне застосування популярної концепції  об’єктно-орієнтованого  програмування і мови програмування C#. У процесі вивчення курсу розглядаться теми, що стосуються теоретичної та пратичної сторони ООП та проектування ІС, коротко розглядаються основні конструкції та синтаксис мови програмування C#.

Системний аналіз

3 курс, Грицюк П.М.

Мета вивчення курсу – формування системних знань і розуміння концептуальних основ управління економічними системами, що полягає у розкритті теоретичних основ проектування та експлуатації великих та складних систем, методів аналізу станів, оцінки їхніх характеристик та ефективності.

Дослідження операцій

3 курс, Ковальчук В.М., Ковалець В. В.

Мета навчальної дисципліни: надання фундаментальних знань та вмінь з розробки  методів математичного моделювання економічних процесів, що пов’язані з проблемами управління та  планування виробництва, методів розв’язання екстремальних задач, дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем та кількісних методів прийняття рішень.

Управління проектами інформатизації

3 курс, Мікула М.П.

Основна мета – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в Україні, зокрема у сфері інформатизації економіки.

Фінансова математика

3 курс, Цапін О. О.

Мета вивчення курсу – задовольнити потреби майбутніх фахівців з фінансів та економічної кібернетики у знаннях щодо методології та побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень.

Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці

3 курс, Цапін О.О.

Мета вивчення курсу  - формування у студентів системи знань у галузі моделювання економічних процесів, які протікають в діяльності банківських установ та суб’єктів господарювання із застосуванням аналітичних та математичних методів.

Системи захисту економічної інформації

3 курс, Коцюк Ю. А.

Мета – ознайомити студентів із сучасними способами захисту інформації під час її передачі; вказати на важливість такого захисту на сучасному етапі розвитку телекомунікаційних мереж; пояснити механізм аутентифікації електронних документів,  довести актуальність понять „електронний підпис” та „електронна сигнатура”; розглянути законодавчі акти з приводу електронного цифрового документу.

Прикладне програмне забезпечення

3 курс, Коцюк Ю. А., Чернявський А. В.

Мета – ознайомити студентів із сучасним прикладним програмним забезпеченням офісу та навчити їх ефективно використовувати його для вирішення прикладних задач.

Ризикологія

3 курс, Новоселецький О.М.

Завдання вивчення курсу – розширення та поглиблення знань про якісні та кількісні властивості економічних процесів з урахуванням ризику; опанування методологією та методикою побудови, аналізу та застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; вивчення низки найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання економічного ризику у процесі прийняття рішень, опанування відповідним апаратом (методи, моделі, інформаційне та програмно-методичне комп’ютерне забезпечення) з метою практичного використання в різноманітних економічних проблемах (теоретична та прикладна економіка, фінанси, менеджмент тощо).

Логіка

3 курс, Пасічник Я. А., Родзен О. А.

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти знанням форм чуттєвого та раціонального пізнання, особливостей мислення, знанням форм та законів мислення, вмінням застосовувати мову логіки, зокрема мову логіки висловлень та мову логіки предикатів. Крім цього, викладання основ логіки має на меті сформувати у студентів чіткі уявлення про поняття, як логічну категорію і форму мислення, зміст його і обсяг, відношення між поняттями, та озброїти вмінням впевнено і грамотно виконувати такі логічні операції з поняттями, як узагальнення, обмеження, означення, поділ обсягу і класифікацію понять.

Системи прийняття рішень

4 курс, Новоселецький О.М.

Мета курсу — вивчення засобів та можливостей прийняття рішень з допомогою спеціалізованих комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень.

Штучний інтелект в економіці

4 курс, Ковальчук В. М., Ковалець В. В.

Метою дисципліни є  формуванням у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання інструментарію теорії нечітких множин та нечіткої логіки для моделювання економічних процесів.

Прикладні моделі економічних процесів

4 курс, Ковальчук В. М.

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань етапів, прикладних моделей соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні.

Компютерні мережі

4 курс, Коцюк Ю. А.

Мета навчальної дисципліни: розтлумачити визначення комп’ютерної мережі; дати загальноекономічні оцінки ефективності їх використання в сучасних офісних технологіях обробки інформації та діловодстві; розглянути історію розвитку комп’ютерних мереж та сучасний стан мережевих технологій; подати теоретичні основи мережевих стандартів, зокрема еталонної моделі OSI.

Системи управління базами даних

4 курс, Коцюк Ю. А.

Мета навчальної дисципліни: сформувати фундаментальні теоретичні знання з організації і проектування баз та сховищ даних, оволодіти сучасною технологією проектування баз (БД) і сховищ даних (СД) та набути практичних навичок зі створення й ведення їх у середовищі сучасних систем управління базами даних (СУБД) для автоматизованого розв’язування економічних задач.

Економетричний аналіз

4 курс, Цапін О. А.

Мета курсу: формування знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання.

WEB-програмування  і WEB-дизайн

4 курс, Зубенко І. Р.

Мета дисципліни «WEB-програмування» – набуття студентами знань про Web-програмування, освоєння можливостей мов JavaScript, ASP, PHP для програмування Web-сайтів і Web-інтерфейсів до баз даних.

Моделі економічної динаміки

4 курс, Грицюк П. М.

Головною метою викладання даної дисципліни – сформувати у студентів знання, вміння і навички по застосуванню математичних методів, які необхідні для моделювання, розв’язування і дослідження задач, що характеризують динамічні процеси розвитку економіки, що є неохідною умовою системного аналізу та ефективним інструментарієм в прийнятті та обгрунтувані управлінських рішень. На основі отриманих результатів дослідження робити аналіз та прогноз розвитку економічних процесів. Розширення світогляду майбутнього спеціаліста  про методи і засоби економіко - математичного моделювання зовнішніх явищ, які мають  динамічний характер.

Інформаційні системи і технології в управлінні

4курс, Головенко А. Д.

Мета курсу: дати студентам основні теоретичні положення створення економічних інформаційних систем (далі — інформаційні системи, або ІС), ознайомити із сучасними підходами до розв’язання даної проблеми, складом і змістом технологічних операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, із засобами автоматизації проектних робіт, формалізації процесу проектування та методами управління проектуванням ІС.

Інформаційні системи в обліку та аудиті

4курс, Головенко А. Д.

Мета курсу “Інформаційні системи в обліку та аудиті” полягає у озброєння студентів необхідними теоретичними знаннями та формування практичних навичок, які б дозволили ефективно використовувати інформаційні системи при обробці фінансових даних, проведенні аналізу й контролю в різних галузях національної економіки.

Основи web- дизайну
5 курс, Зубенко І.Р.

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з мовою розмітки гіпертекстових документів, загальними правилами створення web – сайтів, правила оформлення Інтернет-документів, способах полегшення створення та дизайну web –сторінок. Програма дисципліни включає такі теми для вивчення: основні поняття та правила web- дизайну, мова розмітки гіпертексту HTML, створення списків HTML, створення таблиць у HTML, створення структури гіпертекстового документа на базі таблиці, створення та використання шаблонів, створення та використання елементів бібліотеки, використання однопіксельних розпорок, робота з графічними об’єктами, використання шарової структури для створення ниспадаючого меню.

Математичні моделі в менеджменті та маркетингу

5 курс, Новоселецький О.М.

Мета навчальної дисципліни: формулювання знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання різних типів економіко-математичних моделей.

Математичні методи та моделі ринкової економіки

5 курс, Новоселецький О.М.

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань та навиків дослідження ринкової економіки методами економіко-математичного моделювання..

Управління ризиком в реальному секторі економіки

5 курс, Новоселецький О.М.

Мета вивчення курсу  – формування знань щодо можливостей та використання інструментів сучасної теорії гри для моделювання, аналізу та обґрунтування господарських рішень в економіці та підприємництві.

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

5 курс, Ковалець В. В.

Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань та навиків із проектування інтелектуальних систем прийняття рішень.

Корпоративні інформаційні системи

5 курс, Мікула М. П.

Мета курсу: надати  студентам поглиблені знання з теорії та практики  побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах, у фірмах і корпораціях.  Ознайомити їх з технічною складовою, основою якої є корпоративна мережа, та передовими методами комп’ютеризації управлінських процесів. Значна увага приділяється вивченню досвіду впровадження сучасних інтегрованих систем управління корпоративними бізнес-процесами: R/3, Галактика, Sсаlа, Baan IV. Крім того, студенти знайомляться з засобами автоматизації проектування інформаційних систем – Case - засобами та набувають практичних навичок їх використання.

Актуарні розрахунки

5 курс, Новоселецька А. О.

Мета навчальної дисципліни: задовольнити потреби майбутніх фахівців (спеціалістів) з економічної кібернетики у знаннях щодо математичних та статистичних закономірностей, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників.

Ефективність інформаційних систем

5 курс, Мікула М. П.

Основними завданнями дисципліни є вивчення методологічних засад і сучасних методик оцінювання ефективності інформаційних систем, набуття вмінь з техніко – економічного обґрунтування проектів інформаційних систем та оцінювання їх ефективності.

Електронна комерція

5 курс, Зубенко І. Р.

Мета курсу полягає у вивченні сучасних і стратегічних технологій електронної комерції, принципів роботи систем e-commerce, ефективного та безпечного застосування на практиці сучасних засобів та технологій електронної комерції.

Інформаційний менеджмент

5 курс Головенко А. Д.

Завданням вивчення дисципліни є надання знань з питань: теоретичних та методологічних основ інформаційного менеджменту; основних положень інформаційного управління; сутності інформації як ресурсу розвитку суспільства, інформаційних ресурсів установи; сутності і основних принципів системного підходу до обробки і використання інформації в управлінні; форм і засобів переробки інформації в установах; інформаційних систем та сучасних інформаційних технологій в управлінні.

Економічна психологія

5 курс, Коцюк Ю. А.

Мета формування у студентів цілісної системи теоретичних знань в галузі економічної психології, а також практичних навичок ефективного психологічного аналізу економічних явищ на різних рівнях соціального життя суспільства (індивідуальна поведінка, створення організаційно-виробничих систем, взаємозв’язок різних економічних відносин, моделі економічної поведінки тощо.)