Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Гуманітарний факультет

033 Філософія

 

Код та найменування спеціальності

033 Філософія

Спеціалізації

Релігія в міжнародних відносинах

Практична філософія: коучинг та консалтинг

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Робота в галузі професійної організаційно-управлінської діяльності у сфері, пов’язаній із функціонуванням державних релігійних та суспільно-громадських інституцій. Бакалавр філософії може працювати вчителем середніх навчальних закладів, методистом кабінетів філософії (релігієзнавства), співробітником районних, міських та обласних органів влади, співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних центрів, політичним оглядачем, експертом із зовнішньополітичних питань країн та регіонів, спеціалістом відповідної категорії органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, перекладачем.

Бакалавр може працювати в закладах середньої та вищої освіти, а також коучем, тобто фахівцем, який допомагає особистості продовжувати освіту протягом усього життя для здобуття додаткових знань і навичок, а також задля підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення; в аналітично- інформаційних агенціях та альтернативних освітніх інституціях; у сфері регулювання галузі освіти, культури та інших соціально-гуманітарних сферах; експертом у галузі практичної філософії та зі соціально-гуманітарних питань в органах державної влади, інституціях культури, партіях та інших громадських організаціях.

Бакалавр зможе обіймати посади фахівця в галузі освіти, викладача вищих навчальних закладів, учителя середніх навчальних закладів. Також він може надавати послуги з управлінського та навчального консультування щодо поліпшення якості менеджменту, підвищення ефективності діяльності команди в цілому та збільшення індивідуальної продуктивності кожного працівника; організації, проведення аналізу функціонування та психологічного консультування кадрів, зокрема складання індивідуальних мотиваційних програм.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 155 кредитів;

вибіркові дисципліни – 67 кредити;

педагогічна практика – 6 кредити;

дослідницька практика – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

науково-дослідна практика – 6 кредитів;

навчальна практика – 3 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Українська мова (за професійним спрямуванням); Іноземна мова; Географія та етнологія релігій; Логіка; Наука і релігія; Філософська пропедевтика; Історія філософії: стародавня філософія, Філософія України, Філософія Середніх віків та доби Відродження, Філософія XVI-XIX ст., Сучасна світова філософія; Історія письма і священних книг; Історія релігій; Етика та естетика; Теоретична філософія: соціальна філософія, Гносеологія та епістемологія; Релігія і політика; Ісламознавство; Історія релігієзнавства: історія вільнодумства, Історія світової релігієзнавчої думки; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія релігій; Канонічне право; Метафізика та онтологія; Історія релігій в Україні: протестантизм, католицизмНехристиянські релігії; Новітні релігійні рухи та езотеричні вчення; Методика викладання філософії та релігієзнавства; Релігійна етика та аксіологія; Філософія та історіологія релігії.

Англійська мова-2; Англійська мова-3; Англійська мова-4; Англійська мова-5; Політологія; Історія письма і священних книг; Всесвітня історія; Географія та етнологія релігій; Ісламознавство; Релігія в сучасній системі міжнародних відносин : теоретичний і практичний аспект; Історія релігій в Україні: 1 Праослав’я 1.2 Католицизм 1.3 Протестантизм 1.4 Нехристиянські релігії та езотеричні вчення; Логіка; Культурно-релігійні традиції країн світу: 1 Європа, Америка 2 Африка, Азія; Філософія прав людини, культури, демократії і толерантності; Буддологія; Філософія міжнародних відносин; Історія дипломатії; Канонічне право; Етнополітичні та конфесійні відносини (Європа, Азія, Африка, Америка); Психологія та соціологія релігій; Геополітика та релігія; Релігійний чинник міжнародної інтеграції; Міжнародна діяльність релігійних організацій; Польська мова; Інформаційно-аналітична обробка релігійних Документів; Новітні релігійні течії та езотеричні вчення; Капеланство : світовий досвід; Релігійні конфлікти в ХХ-ХХІ ст. та світова політика; Religion in International Law; Сучасна релігійна ситуація: 1 країни Європи 2 Американський континент 3 Країни Сходу 4 Африка; Латинська мова; Translaiting the Sacred: Concepts Texts and Transmission of Religious; Практикум з релігійно-аналітичних досліджень; Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та богослів’я; Interfaith Religion; Екуменізм : проблеми релігійної єдності

Польська мова; Логіка: Формальна логіка; Класична та некласична логіка; Риторика; Конфліктологія; Етика та естетика; Теоретична філософія: 1. соціальна філософія 2. гносеологія та епістемологія 3. метафізика та онтологія 4. аксіологія; Філософська та релігійна антропологія; Психологія та соціологія комунікації; Практична психологія; Практична філософія: 1. Феномен сучасної людини 2. Аналітична філософія 5. Комунікативна філософія 4. Філософія освіти 5. Філософія екології; Методика викладання філософських дисциплін; Філософія та історіософія релігії

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи психології і педагогіки; Англійська мова-2; Грецька мова (на основі біблійних текстів); Основи інформатики та обчислювальної техніки; Теорія та історія релігійного мистецтва; Науково-дослідна робота; Історія християнської церкви; Релігія і церква в ЗМІ; Латинська мова; Організація і керівництво релігійною справою; Сучасна релігійна ситуація; Міжнародна діяльність релігійних організацій; Релігія в міжнародному праві; Етнорелігійна конфліктологія; Релігійний туризм: менеджмент та маркетинг, Філософія мистецва.

Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Філософія науки та техніки; Латинська мова; Грецька мова; Інформаційні технології та бізнес-аналітика; Проектний менеджмент; Тайм-менеджмент; Семінар "Критичне мислення"; Бізнес-коучінг; Управління персоналом та організаційний розвиток; Етика бізнесу; Філософія гри.

Педагогічна практика

 Дослідницька практика

Кваліфікаційна робота

035 Філологія 035.01 Українська мова та література

 

Код та найменування спеціальності

035.01 Українська мова та література

Спеціалізація

Українська мова

Українська мова та література, польська мова

Літературна творчість

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Професійні права:

бакалавр філології може бути вчителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема й у спеціалізованих школах (ліцеях, гімназіях тощо), працювати за фахом в освітніх і дослідницьких установах різного рівня, а також у засобах масової інформації.

 Знання і розуміння:

- обізнаність у сфері редакційно-видавничої справи;

- обізнаність із основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук;

- обізнаність із можливостями й методами застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності;

- знання етико-правових норм, які регулюють відносини в суспільстві, ставлення людини до довкілля.

 Застосування знань і розуміння:

- володіння культурою усного і писемного мовлення;

- володіння навичками виразного читання й ораторського мистецтва;

- здатність опановувати нові знання, критично оцінювати останні досягнення філологічних і психолого-педагогічних наук на теоретичному та практичному рівнях;

- готовність до самостійного створення і використання різних методик у практичній діяльності;

- компетентність у галузі сучасної філологічної науки, з якою пов’rsquo;язана професійна діяльність;

- готовність до продовження навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 Формування суджень:

- уміння використовувати наукові методи філологічних досліджень та вміння організації праці на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань під час виконання професійних обов’язків;

- уміння аналізувати суспільні проблеми і процеси, використовуючи наукові методи в різних видах професійної та соціальної діяльності.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредит;

педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія, історія України, історія української культури та острозької академії, іноземна мова, англійська мова - 2, основи журналістської майстерності,  вступ до мовознавства, теорія літератури: вступ до літературознавства, практикум з української мови, старослов'янська мова, історія української літератури, сучасна українська літературна мова, історична граматика, історія зарубіжної літератури, теорія і практика редагування, методика викладання української літератури, методика викладання української мови, теорія літератури: герменевтика, сучасні мовознавчі студії: когнітивна лінгвістика, теорія літератури: структуралізм і постструктуралізм, теорія літератури: літературна антропологія, сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика, педагогіка.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

англійська мова (за професійним спрямуванням), польська мова, основи ділового етикету, основи педагогіки та психології, основи інформатики та обчислювальної техніки, історія музичного та образотворчого мистецтва, усна народна поетична творчість, українська діалектологія, риторика, фольклорна практика, діалектологічна практика; організація науково-дослідної роботи студента, академічне письмо, практикум із виразного читання, орфоепічний практикум, сучасні мовознавчі студії: психолінгвістикаорфографічний практикум, сучасні мовознавчі студії: етимологія, сучасні мовознавчі студії: українська ономастика.

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних  закладах

Кваліфікаційна робота

035 Філологія 035.01 Українська мова та література

Код та найменування спеціальності

035. Філологія

Спеціалізація

035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Професійні права:

бакалавр філології може бути творчим працівником у мистецьких спілках, літературним редактором, учителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема й у спеціалізованих школах (ліцеях, гімназіях тощо), працювати за фахом в освітніх і дослідницьких установах різного рівня, а також у засобах масової інформації.

 

Знання і розуміння:

- обізнаність у сфері редакційно-видавничої справи;

- обізнаність із основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук;

- обізнаність із можливостями й методами застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності;

- знання етико-правових норм, які регулюють відносини в суспільстві, ставлення людини до довкілля.

 

Застосування знань і розуміння:

- володіння культурою усного і писемного мовлення;

- володіння навичками письменницької діяльності, виразного читання й ораторського мистецтва;

- здатність опановувати нові знання, критично оцінювати останні досягнення філологічних і психолого-педагогічних наук на теоретичному та практичному рівнях;

- готовність до самостійного створення і використання різних методик у практичній діяльності;

- володіння навичками написання оглядів, рецензій, критичних статей літературознавчого характеру;

- компетентність у галузі сучасної філологічної науки, з якою пов’язана професійна діяльність;

- готовність до продовження навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

Формування суджень:

- уміння використовувати наукові методи філологічних досліджень та вміння організації праці на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань під час виконання професійних обов’язків;

- уміння аналізувати суспільні проблеми і процеси, використовуючи наукові методи в різних видах професійної та соціальної діяльності;

- уміння реалізувати індивідуальний творчий потенціал, виробляти письменницький стиль.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредит;

педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія, історія України, історія української культури та острозької академії, іноземна мова, англійська мова-2, основи журналістської майстерності, вступ до мовознавства, теорія літератури: вступ до літературознавства, практикум з української мови, старослов'янська мова, історія української літератури, сучасна українська літературна мова, історична граматика, історія зарубіжної літератури, теорія і практика редагування, методика викладання української літератури, методика викладання української мови, теорія літератури: герменевтика, сучасні мовознавчі студії: когнітивна лінгвістика, теорія літератури: структуралізм і постструктуралізм, теорія літератури: літературна антропологія, сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика, педагогіка.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

англійська мова (за професійним спрямуванням), польська мова, основи ділового етикетуоснови педагогіки та психології, основи інформатики та обчислювальної техніки, історія музичного та образотворчого мистецтва, література рідного краю, літературно-краєзнавча практика, творча практика; організація науково-дослідної роботи студента, академічне письмо, практикум із виразного читання, орфоепічний практикум, теорія літератури: теорія і практика віршування, спецкурс «Геопоетика художнього тексту і художньої парадигми», історія української літератури: спецкурс «Когнітивна жанрологія», теорія літератури: літературна діяльність як професія, теорія літератури: теорія і практика драми.

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах

Кваліфікаційна робота

034 Культурологія

 

Код та найменування спеціальності

034 Культурологія

Спеціалізація

Кіберкультура

Теорія культури

Крос-культурний менеджмент

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Ступінь бакалавра культурології надає теоретичні знання та практичні навички у різних напрямках сучасної культурології; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі із застосуванням новітніх методик; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів. Спеціалізація «Кіберкультура» формує компетенції, які дозволяють ефективно реалізувати культурні та комерційні проекти в сфері Інтернет - маркетингу, онлайн - навчання, аналізу інформаційних кодів культури, творення Інтернет - контенту.

Спецалізація Крос-культурний менеджмент спрямована на формування навичок та вмінь студентів у сфері забезпечення соціокультурних стратегій ведення бізнесу. Відбувається формування у студентів здатність аналітично та креативно діяти в сфері бізнесу, дають уявлення про сучасні PR-технології, проектний менеджмент, основи брендингу та принципи сучасної креативної економіки. Крім того, вивчення даних дисциплін формує в студентів навички публічної презентації та самопрезентації, обробки та візуалізації даних, написання унікальних текстів.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту навчання та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 151 кредит;

вибіркові дисципліни – 65 кредитів;

практика ознайомча (музейна) - 3 кредити;

практика (дослідницька) фольклорно-етнографічна - 3 кредити;

практика (соціокультурна)- 6 кредити;

практика – педагогічна(шкільна) — 6 кредитів;

курсова робота — 6 кредитів;

Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Національна безпека України,Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія філософії України, Етика, Естетика, Етика та філософія діалогу, Основи гендеру, Історія українського мистецтва ХІХ-ХХ ст., Культура східних слов’ян (докняжа доба), Культура Київської Русі, Історія українського мистецтва, Антропологічні студії, Культура східних слов’ян, Культура Київської Русі, Давня культура, Теорія та історія мистецтв, Культура античності, Культура західноєвропейського середньовіччя, Культура народів сходу, Культура відродження, Культура Європи Нового часу, Культура нового часу, Народно обрядовий комплекс, Українська народна художня творчість, Вступ до теорії культури, Теоретичний аналіз культури, Масова культура, Міфологія, Канон тіла в культурі, Риторика, Сучасне мистецтво, Українська етнологія, Методика викладання культурологічних дисциплін, Менеджмент в культурній сфері, Культура української діаспори, Social and cultural theory, Історія релігії, Філософія культури, Історія філософії, Методологія гуманітарного пізнання, Організація навчальної та наукової роботи студентів.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи психології і педагогіки, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Культура української діаспори, Екологія культури, Медіакультури, Культура повсякдення, Європа як культурний феномен, Сучасна культура заходу, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Соціокультурний розвиток людства, Комп’ютерна графіка та проектування, Філософія віртуальності, Відеогра: критична теорія геймплею сучасності, Філософія в пошуках себе,, Кіберкультура, Соціокультурний розвиток людства, History of cinema, Сучасне мистецтво, Теорія моди, Кіберетика, Seo-технологія.

Практика ознайомча (музейна), Практика (дослідницька) фольклорно — етнографічна, Практика (соціокультурна), Педагогічна практика (шкільна).

Курсова робота

061 Журналістика

 

Код та найменування спеціальності

061 Журналістика

Спеціалізація

Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр журналістики має право на участь у конкурсі для продовження навчання в освітніх закладах IV рівня акредитації з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, обіймати первинні посади: тележурналіст, радіожурналіст, літературний редактор, редактор телепрограм, редактор студій, редактор-перекладач, кореспондент, працівник відділу реклами, зв'язків з громадськістю, прес-секретар, міжнародний оглядач, редактор.

Фахівець спроможний: володіти культурою мислення, вміти в письмовій і усній мові правильно (логічно) оформити його результати; бути обізнаним у сфері видавничої справи та володіти мистецтвом редагування; бути знайомим з основним вивченням в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, здатним науково аналізувати соціально значущі проблеми і процеси; бути здатним до ефективної діяльності в професійній сфері на основі системного підходу, уміти будувати і використовувати моделі для опису і прогнозування різних явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 134 кредити;

вибіркові дисципліни – 82 кредитів;

курсова робота — 9 кредитів;

навчальна практика з відривом від навчання — 6 кредитів;

виробнича практика з відривом від навчання – 4 кредити;

кваліфікаційна робота — 5 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, іноземна мова, основи наукових досліджень, масова комунікація та інформація: теорія масової інформації та комунікації, комунікаційні технології, медіаправо, основи журналістики: вступ до спеціальності,  журналістська етика, журналістикознавство: теорія журналістики, текстознавство, теорія і методика журналістської творчості, історія журналістики: історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики, українська мова: орфографічний та орфоепічний практикум, українська мова в засобах масової комунікації, культура мови та стилістика, журналістський фах: пресова журналістика, Інтернетжурналістика, телевиборництво, англійська мова (за професійним спрямуванням).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

історія літератури: українська література, зарубіжна література, жанрологія: інформаційні жанри, аналітичні жанри, художньо-публіцистичні жанри, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, іміджкомунікація, медіакритика, літературно-художня критика,  конфліктологія, англійська мова 2, практикум з редагування, журналістське розслідування,  репортерська працяреклама і ПРоснови видавничої справи, медіабезпека, міжнародна журналістика, авторське право, універсальна журналістика.

Навчальна практика з відривом від навчання

 Виробнича практика з відривом від навчання

Кваліфікаційна робота

Факультет романо-германських мов

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури

Код та найменування спеціальності

035 Філологія

Спеціалізація

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ

Здатність використовувати знання методів філологічного дослідження у історичній чи сучасній перспективі Застосування знань на практиці: встановлення прямих зв'язків між ними

ЛІНГВІСТИЧНІ

Лінгвістичні навички: знання основних тверджень у мовознавстві Знання та розуміння структури англійської мови та другої іноземної мови (німецької, французької): бачення загальної системи англійської мови та встановлення зв'язків між її елементами

ЛІТЕРАТУРО- ТА КРАЇНОЗНАВЧІ

Літературознавчі навички: знання основних тверджень у літературі

Усвідомлення культурної специфіки, пов'язаної з мовами, релігією та соціально-економічними умовами: взаємозалежність мови, культури, релігії та соціально-економічних факторів Знання літератури, культури та цивілізації англомовних країн: здатність розуміти фундаментальні аспекти англійської, американської, канадської та ін. літератури.

КОМУНІКАТИВНІ

Комунікативні навички іноземної мови (англійська, німецька / французька): на рівні C1 / C2 (активні та пасивні навички) для англійської мови, В2 для другої мови (німецької/французької) Комунікативні навички рідної мови (української): знання національної мови

Посередницькі та перекладацькі навички: здатність спілкування через усний чи письмовий переклад, передачу інформації. Отримання та обробка інформації з різних джерел: (електронних, писемних, архівних, усних) відповідно до мовної чи літературної проблеми, інтегруючи її в повний опис.

ПЕДАГОГІЧНІ

Навички навчання мові: вміння вибрати відповідні методи научання, навчання та оцінки. Застосування знань про концептуальне забезпечення системи освіти

Форма навчання

 Денна. заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 149 кредитів;

вибіркові дисципліни – 67 кредитів;

мовна практика – 6 кредитів;

педагогічна практика – 6 кредитів;

перекладацька практика – 6 кредитів;

курсова робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Англійська мова (спеціальність), Практична фонетика, Практична граматика, Друга іноземна мова (німецька/французька), Вступ до літературознавства, Література від Античності до Просвітництва,  Вступ до мовознавства, Латинська мова, Світова література (епохи від Романтизму до Постмодернізму), Сучасні інформаційні технології, Лінгвокраїнознавство, Теоретичний курс зі спеціальності: Історія англійської мови, Основи германістики, Українська мова (за професійним спрямуванням), Філософія, Історія України

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Аналітичне читання, Лексичний менеджмент, Третя іноземна мова (французька/німецька/іспанська/польська), Основи наукових досліджень, Практичні аспекти перекладу та локалізації, Теоретичний курс з англійської мови: Теоретична фонетика, Теоретична граматика, Соціолінгвістика, Теорія мовної комунікації, Сучасна українська літературна мова: стилістика, Основи ділового етикету, Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Усний переклад, Теорія та практика перекладу, Загальний теоретичний курс з другої іноземної мови, Методика викладання іноземної мови в школі, Спецкурс з лінгвістики: Стилістика англійської мови, Лексикологія англійської мови, Письмова комунікація, Література англомовних країн, Історія України, Історія української культури та Острозької академії, Прикладна лінгвістика, Системи автоматизації перекладу.

Мовна практика

Педагогічна практика

Перекладацька практика

Кваліфікаційний екзамен з англійської мови,
Кваліфікаційний екзамен з німецької/французької мови

Факультет політико-інформаційного менеджменту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи спроможний:

 • обіймати посади документознавця, аналітика інформаційних ресурсів, референта-помічника керівника організації, менеджера у сфері надання інформації, менеджера із комунікаційних технологій, менеджера з реклами та маркетингу, PR-менеджера, прес-секретаря, архівіста;
 • організовувати бібліотечне обслуговування на основі традиційних та інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій відповідно до нових вимог сучасного суспільства; проводити аналіз та надавати оцінку прийнятим нормативно-правовим актам у сфері документаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення управління; розробляти вторинні документи на основі текстів масової культури та ЗМІ; працювати з маркетинговою та статистичною інформацією;  налагоджувати ефективну роботу систем е-врядування з використанням ІТ-технологій та інноваційних інформаційних систем в контексті реалізації державної політики.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 137 кредитів;

вибіркові дисципліни – 91 кредит;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Вступ до спеціальності; Документознавство; Діловодство; Аналітико-синтетична переробка інформації; Маркетинг інформаційних продуктів та послуг; Бібліотечна справа; Архівна справа; Теорія і практика зв'язків з громадськістю; Теорія і практика масової інформації;  Менеджмент; Практикум з референтської та офісної діяльності; Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж; Інформаційно-аналітична діяльність; Прикладні соціально-комунікаційні технології; Стандартизація та сертифікація (за професійним спрямуванням); Іноземна мова; Історія України; Філософія; Українська  мова за професійним спрямуванням; Історія української культури та Острозької академії; Основи інформатики та комп'ютерної техніки; Організація науково-дослідної роботи студента; Методика соціологічних досліджень; Комп'ютерні технології та електронний документообіг; Захист інформації; Системний аналіз інформаційних процесів; Соціологія громадської думки; Системи управління базами даних (СУБД).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Друга іноземна мова; Політичні та правові студії; Загальна історія мистецтва; Культурологія; Маркетингові комунікації; Організація публічного адміністрування; Нові медіа; Іміджелогія; Проектний менеджмент; Політичний консалтинг; Державна політика е-врядування.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

053 Психологія

Код та найменування спеціальності

053 Психологія

Спеціалізація

Вікова та педагогічна психологія

Клінічна психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр психології: може застосовувати навички психолога на практиці; самостійно здійснювати процедури проведення психодіагностистичного обстеження та психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності;  викладати психологічні дисципліни у ЗОШ; впроваджувати рекомендації з оптимізації трудової діяльності; визначати обсяг та характер необхідної соціально-психологічної допомоги клієнта на основі знання його потреб і запитів.

Фахівець у галузі вікової та педагогічної психології:

може виконувати професійні завдання у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту; у науковій діяльності, зокрема розвивати психологічну теорію, вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик в Україні і світі; у психологічному консультуванні, психокорекції та тренінговій роботі, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

Фахівець у галузі клінічної психології: може виконувати професійні завдання у сфері соціальної допомоги та охорони здоров'я (лікарі реабілітаційної медицини); реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях (психіатри, соціальні педагоги); вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик в Україні і світі.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові дисципліни – 156 кредитів;

вибіркові дисципліни – 61 кредитів;

навчальна (ознайомча) практика — 2 кредити;

виробнича практика – 6 кредити;

курсові роботи — 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Загальна психологія та практикум із загальної психології:1) загальна психологія; Загальна психологія та практикум із загальної психології: 2) практикум із загальної психології; Математичні методи в психології; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Політологія; Експерементальна психологія; Вікова психологія; Педагогіка; Соціальна психологія; Клінічна психологія; Педагогічна психологія; Психодіагностика; Історія психології; Диференціальна психологія; Інженерна психологія; Основи психотерапії; Методика викладання психології; Юридична психологія; Основи менеджменту та підприємницької діяльності; Патопсихологія; Психологічний спецпратикум по спеціальності; Основи психологічної практики; Психологія управління; Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології; Політична психологія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України та її національна безпека; Історія української культури та Острозької академії; Іноземна мова; Філософія; Основи біології людини: 1) основи біології та генетики людини; Основи біології людини:2) анатомія та еволюція нервової системи; Антропологія; Вступ до спеціальності

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Арттерапія; Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях; Дитяча психологія та психотерапія; Психологія консультування; Психологія сім'ї; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія організації; Польська мова; Психологія обдарованих дітей; Основи гештальттерапії;  Психогігієна; Психосоматика; Нейропсихологія; Когнітивна психологія; Психокорекція; Спец. курс Психодрама; Основи гештальттерапії; Дитяча психологія та психотерапія; Психологія кризових станів; Основи наукових досліджень; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Основи ділового етикету; Театр як соціокультурний феномен; Історія музичного та образотворчого мистецтва;  Екологічна психологія; Соціологія; Англійська мова - 2.

Навчальна (ознайомча) практика

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційний іспит (комплексний іспит зі спеціальності)

052 Політологія

Код та найменування спеціальності

052 Політологія

Спеціалізація

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр політології підготовлений до роботи у громадських та політичних об’єднаннях, наукових установах, громадських організаціях, консалтингових компаніях, ЗМІ тощо.

Бакалавр політології може займати первинні посади у виконавчій службі органів державного управління та місцевого самоврядування, працювати експертом, аналітиком із соціально-політичних питань, радником, помічником-консультантом органів влади та об’єднань громадян, викладачем суспільно-політичних дисциплін у навчальних закладах.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 168 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредити;

виробнича практика (громадські об’єднання) – 3 кредити;

виробнича практика (органи державної влади) – 4 кредити;

педагогічна практика – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 9 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України, Іноземна мова, Історія української культури та Острозької академії, Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, Організація НДР студента, Статистичні методи в політичній науці (кількісні методи в політології), Методологія та методика політологічних та соціологічних досліджень, Статистичні методи в політичній науці (соціальна статистика), Національна безпека України, Прикладний політичний аналіз, Вступ до спеціальності, Загальна теорія політики, Польська мова, Історія політичної думки, Вибори та виборчий процес, Англійська мова (за професійним спрямуванням), Історія світової філософської думки, Етнополітика, Порівняльна політологія, Зовнішня політика України, Регіональні інтеграційні процеси, Політична культура, Світовий політичний процес і геополітика, Соціальна політика, Методика викладання соціально-політичних дисциплін, Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Теорія міжнародних відносин, Громадська політика, Соціологія політичного конфлікту, Політичні партії та партійні системи, Політичні інститути в Україні, Державне управління, Сучасна політична філософія, Політичні системи сучасності, соціологія, Політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства, Вступ до наукових студій, Політичні комунікації, Конституційне право України, Права людини та їх захистПолітичні еліти та лідерство.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

229 Громадське здоров'я

Код та найменування спеціальності

229 Громадське здоров’я

Спеціалізація

Менеджмент здоров’я;

Промоція здоров’я;

Епідеміологія та біостатистика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з громадського здоров’я: може застосовувати новітні теорії, концепції, технології та методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у галузі громадського здоров’я; вміє оцінювати стан здоров'я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому в зв'язку з умовами та способом життя; вміє застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень; вміє аналізувати показники сприятливого функціонального стану нервової системи, критеріїв психічного здоров'я, збереження психологічної стійкості; здатен до управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, пов’язаних із збереженням та промоцією здоров’я; вміє здійснювати моніторинг та реагувати на небезпеки для здоров'я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров'я; захист здоров'я, включаючи забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, харчових продуктів та ін.; вміє розробляти заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я українського народу, покращення стану навколишнього середовища, усунення біологічних загроз (в т.ч. біотероризм), формування здорового способу життя; вміє аналізувати оцінки стану здоров'я та благополуччя населення; ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі громадського здоров’я; має навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; вміє застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері громадського здоров’я, адаптувати їх в надзвичайних ситуаціях та кризах; є спроможним приймати рішення у складних непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування подальших дій, пов’язаних із збереження здоров’я населення; має навички щодо пропагування здорового способу життя, розробки заходів щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи охорони здоров'я на різних рівнях управління.

Фахівець у галузі менеджменту здоров’я: має навички щодо роботи в громаді вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; може здійснювати моніторинг та реагувувати на небезпеки для здоров'я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях в галузі охорони здоров'я; може надавати індивідуальні та суспільні послуги населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях; вміє проводити санітарно-просвітню роботу з населенням; може виконувати професійні завдання у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту, медицини тощо; у науковій діяльності, зокрема розвивати теорію у галузі громадського здоров’я, вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик дослідження громадського здоров’я в Україні і світі; у психологічному консультуванні та тренінговій роботі, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

Фахівець у галузі промоції здоров’я: вміє організувати діяльність, спрямовану на сприяння здоров’ю у різних соціокультурних середовищах; вміє аналізувати суспільні явища та виявляти фактори, які негативно впливають на здоров’я людини, систематизувати інформацію про проблеми студентської молоді у сфері здоров’я; вміє здійснювати проектування, реалізацію, моніторинг і оцінку соціальних програм та проектів здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої спрямованості з урахуванням потреб цільових груп; володіє та вміє використовувати сучасні методи та технології навчання, інформаційно-просвітницької та тренінгової роботи зі студентською молоддю щодо формування здорового способу життя; може виконувати професійні завдання у сфері соціальної допомоги та охорони здоров'я (лікарі реабілітаційної медицини); реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях (психіатри, соціальні педагоги); вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик у галузі громадського здоров’я в Україні і світі.

Фахівець у галузі епідеміології та біостатистики: аналізує показники, які характеризують демографічну ситуацію, захворюваність населення та фактори ризику; вміє підбирати методи дослідження; визначати за статистичними даними рівень, структуру і динаміку захворюваності населення серед різних соціально – вікових груп на місцевому, регіональному та національному рівнях; може виявляти причинно-наслідкові зв’язки між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини на основі їх системного аналізу і оцінки ризику для здоров’я; організовує формування інформаційної бази даних при впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу; знає особливості обстеження осередку інфекційної хвороби та проведення в ньому первинних протиепідемічних заходів; вміє визначити показання і методи та організувати проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації на об’єктах соціально-побутового обслуговування населення, в т.ч. лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах; може брати участь в організації та проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках особливо небезпечних інфекцій та в екстремальних ситуаціях у сфері громадського здоров’я.

Форма навчання

Денна, заочна умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові навчальні дисципліни – 175 кредитів;

вибіркові дисципліни – 65 кредитів;

навчальна (ознайомча) практика — 3 кредити;

виробнича практика – 9 кредити;

курсові роботи — 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Біостатистика, Біобезпека, Основи анатоміїї та фізіології людини, Основи патології, Латинська мова та медична термінологія, Психічне здоров’я, Загальна гігієна, Громадське здоров’я, Епідеміологія: Інфекційні хвороби, Промоція здоров’я, Епідеміологія: Неінфекційні хвороби, Біоетика з основами медичного права, Соціально-небезпечні хвороби, Психофізична реабілітація, Психосоматика, Соціально-психологічні аспекти інвалідності , Менеджмент в охороні здоров’я, Психологія здоров’я, Економіка охорони здоров’я, Спецпрактикум із збереження здоров’я, Паліативна і хоспісна допомога, Патопсихологія, Соціально-гігієнічний моніторинг.

Перелік дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією «Промоція здоров’я»:

Основи соціальної медицини, Екологія людини, Здоров’я матері та дитини, Екологічна психологія, Основи саногенного мислення, Основи здорового способу життя, Репродуктивне здоров’я, Комунікаційний менеджмент, Основи соціальної реклами.

Перелік дисциплін за спеціалізацією «Епідеміологія та біостатистика»:

Загальна епідеміологія; Інфекційні хвороби та їх профілактика; Неінфекційні хвороби та їх профілактика; Основи соціальної медицини; Основи демографії; Медична статистика; Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду; Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.

Перелік дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією «Менеджмент здоров’я»:

Екологічні кризи та катастрофи, Основи медицини катастроф, Психолога кризових станів, Екологічне право, Медичне право, Екстрена медична допомога, Основи діяльності ВООЗ, Стратегічне управління, Менеджмент людських ресурсів.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи ділового етикету , Етика та деонтологія, Психологія залежностей , Основи криптографії, Основи наукових досліджень, Методи наукових досліджень, Теорія та методика соціально-психологічного тренінгу, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Основи педагогіки та психології, Загальна психологія, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Англійська мова, Музичне мистецтво у світовій культурі, Іноземна мова – 2.

Навчальна (ознайомча) практика

Виробнича практика

Комплексний кваліфікаційний іспит (Громадське здоров’я, Біобезпека, Психологія здоров’я)

256 Національна безпека

Код та найменування спеціальності

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізація

Внутрішньополітична безпека

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Підготовка бакалаврів спеціальності 256 Національна безпека здійснюється для соціально-економічної, соціально-політичної, соціально-особистісної, оборонної, контрольної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності). Фахівець буде спроможний, з використанням аналізу публічної інформації, сучасних методів менеджменту національної безпеки, поглибленим володінням іноземної мови, здійснювати аналіз існуючих політик безпеки та аналіз державно-правового регулювання в секторі безпеки, розробляти систему документів, що забезпечують реалізацію політики безпеки, оформляти аналітичний звіт, що містить оцінку поточного стану рівня безпеки, інформацію про виявлені проблеми, аналіз відповідних ризиків та рекомендації щодо їх усунення, приймати управлінські рішення, виходячи з моделі розвитку та прогнозування ситуації у сфері забезпечення національної безпеки; реагувати на загрози національній безпеці держави.

Бакалавра з національної безпеки призначено для роботи у силових та спеціальних структурах, антикорупційних органах, аналітичних центрах, підприємствах і установах на посадах фахівця з організації захисту інформації, спеціаліста з сфері безпеки даних та захисту інформації, аналітика із питань національної безпеки, менеджера з безпеки підприємства, фірми, працівника що відповідає за безпеку морських портів та аеропортів, працівника охоронної фірми та детективного агентства, спеціаліста з систем безпеки.

Форма навчання

Денна умови вступу

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 153 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредити;

виробнича практика – 9 кредитів;

інформаційно-аналітична практика – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія української культури та Острозької академії, Організація НДР студента, Контррозвідувальний режим в Україні, Інформаційно-аналітична діяльність, Статистичні методи та візуалізація даних, Порівняльне конституційне право, Політичні та безпекові інститути в Україні, Вступ до спеціальності, Національна безпека України, Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), Історія військово-політичних стратегій держав, Соціологія, Політологія, Англійська мова (за професійним спрямуванням), Конфліктологія, Біобезпека, Зовнішня політика України та зарубіжних країн, Політика підтримки міжнародної безпеки іноземних держав, Геополітика, Міжнародне право, Криміналістична експертиза документів, Психологія загроз та психологія безпеки, Безпека соціальних комунікацій.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Логіка, Права людини та їх захист, Воєнно-політична історія України, Європейська система безпеки, Основи оперативно-розшукової діяльності, Захист iнформацiï в системi забезпечення національної безпеки, Інформаційна робота спецслужб, Правові основи накопичення, зберігання інформації та регулювання таємниці комунікації, Психологія службової діяльності, Основи терорології.

Практика

Виробнича.

Інформаційно-аналітична.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Кваліфікаційний екзамен

Факультет міжнародних відносин

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Код та найменування спеціальності

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спроможний виконувати професійні обов’язки, обіймаючи посади аташе, дипломатичного кур’єра, секретаря дипломатичної установи, помічника експерта із зовнішньополітичних питань, помічника політичного оглядача, помічника консультанта із зовнішньополітичних питань, співробітника органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях.

Фахівець спроможний: виконувати аналітичні, консультативні та експертні функції у сфері міжнародних відносин, знаходити й обробляти спеціальну інформацію політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, забезпечувати міжнародні контакти, здійснювати усні і письмові переклади. 

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 167 кредитів;

вибіркові дисципліни – 73 кредити;

навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна) – 3 кредити;

навчально-ознайомча практика зі спеціальності – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики і обчислювальної техніки, перша іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки, політична географія сучасного світу, міжнародні організації, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

зв'язки з громадськістю, основи дипломатичної діяльності, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, історія політичних вчень, глобальні проблеми сучасного світу, ОНДР, історія дипломатіїдипломатія Україниконфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економікаміжнародні економічні відносиниполітичні системи країн ЦСЄ та ПСЄ на сучасному етапіінформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародна інформація та комунікація, етнополітичні проблеми України та країн світу.

 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна)

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

Країнознавство

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій спроможний виконувати професійні обов'язки, обіймаючи первинні посади: аташе; дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач; гід-перекладач; організатор подорожей (екскурсій); фахівець з туристичного обслуговування; гід, екскурсовод; туризмознавець; консультант з подорожей; інспектор з туризму; експерт, референт чи консультант рекламних агентств.

 Обов’язки фахівця полягають передусім у пошуку і обробці спеціальної інформації політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, у складанні документів та забезпеченні листування, виконанні аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів та забезпеченні тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу тощо. 

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредити;

навчально-ознайомча практика – 3 кредити;

мовна практика — 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики та обчислювальної техніки, історія України: роль і місце в системі міжнародних відносин, політичні студії, іноземна мова (англійська), країнознавство, міжнародна інформація та комунікація, міжнародне право, міжнародні економічні відносиниісторія міжнародних відносин та зовнішньої політики, історія дипломатії, теорія міжнародних відносин, дипломатична і консульська служба, світова економіка, міжнародні організації, зовнішня політика України, зовнішня політика країн світу, теорія і практика перекладу, дипломатичний протокол та етикет, політична та соціально-економічна географія країн світу, теоретичні основи країнознавства, регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах, ЗМІ зарубіжних країн, інтеграційні процеси в сучасній Європі, дипломатичні переговори, основи наукових досліджень, державний лад та політичні системи країн Азії і Африки, всесвітня історія, ЦСЄ: історія країн Центральної і Східної Європи (Польща, Чехія), політичні системи країн ЦСЄ на сучасному етапі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

друга іноземна мова (польська), третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська), зовнішня та безпекова політика ЄС, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи педагогіки та психології, конфліктологія і теорія ведення переговорів, туристичне країнознавствоміжнародні відносини у регіоні.

 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

Мовна практика

Кваліфікаційна робота

032 Історія та археологія

Код та найменування спеціальності

032 Історія та археологія

Спеціалізація

Історичний туризм

Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з історії може працювати як вчитель історії, лаборант, молодший науковий співробітник науково-дослідних інститутів, науково-дослідних підрозділів, а також виконувати науково-допоміжну і навчально-допоміжну роботу в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, наукових бібліотеках, редакціях спеціалізованих газет і журналів, в громадських організаціях; практичну і науково-допоміжну роботу в музеях, архівних установах, працювати в екскурсійних бюро, туристичних фірмах, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних і етнографічних експедиціях, архе­ографічних організаціях; виконувати педагогічну роботу в загальноосвітніх середніх школах і професійно-технічних училищах.

Фахівець спроможний: знаходити і обробляти спеціальну інформацію історичного, політичного, економічного, культурно-духовного характеру, досліджувати проблематику, пов’язану з історією України та світу, займатись туристичним бізнесом, викладати в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах тощо.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 166 кредитів;

вибіркові дисципліни – 74 кредити;

педагогічна практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 9 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія; історія української культури та Острозької академії; іноземна мова; українська мова за професійним спрямуванням; іноземна мова за професійним спрямуванням; історія України; археологія та давня культура; історія стародавнього світу; етнологія; історія Західної Європи та Північної Америки; історія  країн Азії, Африки і Латинської Америки; спеціальні історичні дисципліни; історія Православної церкви в Україні; латина; історія країн Центральної і Східної Європи; історія Росії та СРСР; педагогіка; методика викладання історії.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи інформатики та обчислювальної техніки; основи ділового етикету; організація науково-дослідницької роботи студента; волинські князі в історії Східної Європи; основи педагогіки та психології; історія музичного та образотворчого мистецтва; музеєзнавство та архівна справа; українські рукописні пам’ятки; історія української державності; психологія; вікова психологія; англійська мова - 2 ; польська мова; історіографія історії України середньовіччя та нового часу; джерела з історії України; український національно-визвольний рух в ХІХ ст.; історія міжнародних відносин; українська історіографія ХХ ст.; історія світового мистецтва; історія і географія релігій; переддипломний семінар; українсько-польські відносини ХХ-ХХІ ст.; методика опрацювання історичних джерел; етнополітичний розвиток України.

 Археологічна, музейна, дослідницькавиробнича (педагогічна) практики

Кваліфікаційна робота

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

081 Право

Код та найменування спеціальності

081 Право 

Спеціалізація

Право

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр права спроможний виконувати професійні роботи, обіймати деякі первинні посади за фахом юриста.

Сфера працевлаштування: правоохоронні органи, судові органи, фіскальні органи, органи юстиції, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні служби державних і недержавних підприємств та організацій.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 150 кредитів;

вибіркові дисципліни – 90 кредитів;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; Історія української культури та Острозької академії; Українська мова за професійним спрямуванням; Іноземна мова; Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету; Теорія держави і права; Історія політико-правових вчень; Історія держави і права зарубіжних країн; Історія України: державно-правовий контекст; Основи римського права; Державне право зарубіжних країн; Конституційне право України; Цивільне право; Кримінальне право; Судові та правоохоронні органи; Адміністративне право та процес; Міжнародне публічне право; Фінансове право; Трудове право; Кримінальний процес; Цивільний процес; Міжнародне приватне право; Криміналістика; Екологічне право; Основи права Європейського Союзу;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Земельне та аграрне право; Господарське право; Сімейне право; Податкове право; Кримінально-виконавче право; Кримінологія; Господарський процес; Адміністративне судочинство; Адміністративна відповідальність; Адвокатура та нотаріат України; Латинська мова; Логіка.

Перелік та зміст дисциплін вільного вибору студента:

Англійська мова; Юридична англійська мова; Муніципальне право; Виконавче провадження; Безпека життєдіяльності; Юридична англійська термінологія; Спадкове право; Судова риторика; Конституційне право країн Центральної та Східної Європи; Історія політико-правових вчень; Політологія; Правове регулювання соціального захисту; Вступ до наукової юридичної англійської мови

Ознайомча практика (2 курс)

Ознайомча практика (3 курс)

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Економічний факультет

051 Економіка

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Освітньо-професійна програма

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Фахівець спроможний:
розробляти та реалізувати управлінські рішення щодо організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі економічної кібернетики може обіймати посади менеджерів з управління ІТ- проектами, а також виконувати роботи з розробки інформаційних систем, комп’ютерних програм, створення та оброблення баз даних; посади економістів-аналітиків на підприємствах і бюджетних установах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 175 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 126 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 65 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 17 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Основи педагогіки та психології, історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова (за професійним спрямуванням), Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних вчень, Вища математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Економіко-математичне моделювання, Сучасні інформаційні технології, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Статистика, Економічна кібернетика, Дослідження операцій, Моделювання економіки, Прогнозування соціально-економічних процесів, Системи прийняття рішень, Інформаційні системи і технології в управлінні, Прикладні моделі економічних процесів, Управління проектами інформатизації, Математична логіка, Економетричний аналіз, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Комп'ютерні мережі, Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;

цикл професійної підготовки «Блок 1»:Основи програмування, Big data для бізнесу, WEB-дизайн та WEB-програмування, Проектування та розробка інформаційних систем, Об'єктно-орієнтоване програмування, Методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence), Моделі та структури даних, Управління підприємством на платформі 1С, Фінанси підприємств, Управління якістю, Логістика, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Ризик-менеджмент, Фінансові ринки та ринки криптовалют.

цикл професійної підготовки «Блок 2»:Основи програмування, Big data для бізнесу, WEB-дизайн та WEB-програмування, Контент-маркетинг, Основи цифрового маркетингу, Маркетинг у соціальних мережах, Управління проектами розвитку підприємств, Управління підприємством на платформі 1С, Фінанси підприємств, Управління якістю, Логістика, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Ризик-менеджмент, Фінансові ринки та ринки криптовалют.

Практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»,

Практика навчальна з курсу «Економіко-математичне моделювання»,

Практика виробнича загальна,

Практика виробнича професійно орієнтована.

Кваліфікаційний комплексний екзамен зі спеціальності

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Освітньо-професійна програма

Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Фахівець спроможний:
управляти складними економічними системами, системами цифрового маркетингу, ІТ-проектами, моделювати та прогнозувати соціально-економічні процеси, створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; здійснювати маркетингові дослідження, працювати в соціальних мережах, збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі цифрового маркетингу може обіймати посади маркетологів, економістів-аналітиків з оцінки ринків товарів та послуг; менеджерів з просування підприємств, їх брендів та товарів в он-лайн та оф-флайн середовищах; фахівцями з розробки та супроводу Web-сайтів та мобільних додатків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 175 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 126 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 65 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 17 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова (за професійним спрямуванням), Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних вчень, Вища математика, Маркетинг, Економіко-математичне моделювання, Сучасні інформаційні технології, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг соціальних мереж, Гроші і кредит, Фінанси, Маркетингові комунікації, Статистика, Цифровий маркетинг, Дослідження операцій, Моделювання економіки, Прогнозування соціально-економічних процесів, Системи прийняття рішень, Інформаційні системи і технології в управлінні, Прикладні моделі економічних процесів, Управління проектами інформатизації, Математична логіка, Економетричний аналіз, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Комп'ютерні мережі, Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних;

цикл професійної підготовки «Блок 1»: Основи програмування, Big data для бізнесу, WEB-дизайн та WEB-програмування, Проектування та розробка інформаційних систем, Об'єктно-орієнтоване програмування, Методи та системи штучного інтелекту (Artificial intelligence), Моделі та структури даних, Управління підприємством на платформі 1С, Фінанси підприємств, Рекламний менеджмент, Логістика, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Ризик-менеджмент, Фінансові ринки та ринки криптовалют.

цикл професійної підготовки «Блок 2»: Основи програмування, Big data для бізнесу, WEB-дизайн та WEB-програмування, Контент-маркетинг, Просування сайтів, Дослідження поведінки споживачів, Управління проектами розвитку підприємств, Управління підприємством на платформі 1С, Фінанси підприємств, Рекламний менеджмент, Логістика, Стратегії позиціювання, Ризик-менеджмент, Фінансові ринки та ринки криптовалют.

Практика навчальна з курсу «Сучасні інформаційні технології»,

Практика навчальна з курсу «Маркетинг»,

Практика виробнича загальна,

Практика виробнича професійно орієнтована.

Кваліфікаційний комплексний екзамен зі спеціальності

071 Облік і оподаткування

Код та найменування спеціальності

071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма

Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Фахівець спроможний: самостійно виконувати функції (переважно стереотипні за усталеними алгоритмами) з організації облікової, аналітичної та контрольної діяльності підприємств та організацій; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Бакалавр обліку і оподаткування може обіймати посади бухгалтерів та аудиторів, фінансових менеджерів, економістів-аналітиків на підприємствах, в організаціях та фінансових установах; державних та приватних аудиторів, інспекторів-ревізорів, державних податкових інспекторів, експертів з економічного аналізу.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 177 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 128 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 63 кредити:
 • цикл загальної підготовки – 15 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова за професійним спрямуванням, Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Вища математика, Математична логіка, Сучасні інформаційні технології, Історія економічних вчень, Статистика, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Фінанси, Фінансовий облік І, Облік у бюджетних установах, Фінансовий облік ІІ, Бюджетна система, Податкова система, Фінанси підприємств, Страхування, Економічна діагностика підприємства, Аудит, Основи проектного менеджменту, Оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Театр та театральні студії, Правове регулювання діяльності підприємств, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки "Блок 1": Аналіз світової економіки: регіональний аспект, Моніторинг макроекономічної динаміки, Фіскальна політика України, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Облік у банках, Звітність підприємств, Управління підприємством на платформі 1С, Управлінський облік, Моніторинг міжнародних фінансів, Вартісний аналіз та інжиніринг, Міжнародні стандарти обліку і звітності, Облік у галузях національної економіки, Облік і звітність в оподаткуванні.
цикл професійної підготовки "Блок 2": Глобальна регіональстика, Моніторинг макроекономічної динаміки, Фіскальна політика України та зарубіжних країн, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Big Data для бізнесу, Звітність підприємств, Управління підприємством на платформі 1С, Управлінський облік, Моніторинг міжнародних фінансів, Вартісний аналіз та інжиніринг, Економіко-математичне моделювання, Облік у галузях національної економіки, Облік у зарубіжних країнах.

Навчальна практика, Виробнича практика, Науково-дослідна практика.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр  фінансів спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності; здійснювати економічні розрахунки, аналізувати та інтерпретувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі бізнес-аналітики може обіймати посади фінансових менеджерів та/або економістів-аналітиків на підприємствах і бюджетних установах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Фахівець у галузі проектного менеджменту може обіймати посади фінансових менеджерів та/або керівників проектної групи, відділу, центру з розробки та реалізації проектів, програм розвитку; працювати інвестиційним аналітиком, економістом із ціноутворення, економічним радником та консультантом.

Форма навчання

 Денна, заочна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 177 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 128 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 63 кредити:
 • цикл загальної підготовки – 15 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки:Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Національна безпека України, Основи психології та педагогіки, Історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова за професійним спрямуванням, Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних вчень,Вища математика, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Статистика, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Банківська система Бюджетна система, Податкова система, Фінанси підприємств, Страхування, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Податкова система, Інвестування, Економічна діагностика підприємства, Аудит, Логістика, Основи проектного менеджменту, Оцінка фінансових ринків, курсова.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Логіка, Економіко-математичне моделювання, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки «Блок 1»: Big data для бізнесу, Моніторинг макроекономічної динаміки, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Моделювання поведінки споживачів, Системи управління якістю за ISO, Управління підприємством на платформі 1С, Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом, Ризик-менеджмент, Моніторинг міжнародних фінансів, Вартісний аналіз та інжиніринг, Правове регулювання діяльності підприємства, Аналіз світової економіки: регіональний аспект;
цикл професійної підготовки «Блок 2»: Управління проектами розвитку бізнесу, Управління ІТ- проектами, Управління проектами розвитку територій, Big data для бізнесу, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Моделювання поведінки споживачів, Системи управління якістю за ISO, Управління підприємством на платформі 1С, Сучасні інформаційні системи в управлінні бізнесом, Ризик-менеджмент, Вартісний аналіз та інжиніринг, Правове регулювання діяльності підприємства, Аналіз світової економіки: регіональний аспект.

Виробнича практика

Кваліфікаційний комплексний екзамен

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма

Міжнародні фінанси

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр у галузі міжнародних фінансів спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та проектної роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності; здійснювати міжнародні валютні розрахунки та операції на міжнародних фінансових ринках, аналізувати та інтерпретувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі міжнародних фінансів може обіймати посади фінансових менеджерів та/або економістів-аналітиків на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю; фінансових менеджерів іноземних компаній, включаючи комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та біржі; податкових консультантів та ризик-менеджерів у сфері міжнародного бізнесу; приватних підприємців у сфері міжнародного бізнесу; фахівцями з розробки міжнародних інвестиційних проектів.

Форма навчання

 Денна, заочна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 177 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 128 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 63 кредити:
 • цикл загальної підготовки – 15 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки:Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Національна безпека України, Основи психології та педагогіки, Історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Англійська мова за професійним спрямуванням, Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних вчень,Вища математика, Математична логіка, Сучасні інформаційні технолгії, Статистика, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Банківська система, Бюджетна система, Податкова система, Фінанси підприємств, Страхування, Економічна діагностика підприємства, Аудит, Міжнародні фінанси, Інвестування та управління проектами, Оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Правове регулювання діяльності підприємства, Основи ділового етикету, Театр та театральні студії, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки «Блок 1»: Економіко-математичне моделювання, Міжнародна економіка, Фіскальна політика України та зарубіжних країн, Економіка праці та міграційні процеси, Міжнародний екаунтинг, Міжнародні інвестиції, Фінансовий контролінг міжнародних корпорацій, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Міжнародні публічні фінанси, Фінанси транснаціональних корпорацій, Ризик-менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
цикл професійної підготовки «Блок 2»: Моніторинг макроекономічної діяльності, Міжнародна економіка, Фіскальна політика, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Фінанси місцевого самоврядування, Моніторинг міжнародних фінансів, Вартісний аналіз та інжиніринг, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Digital- технології обробки даних, Фінансовий контролінг корпорацій, Ризик-менеджмент, Соціальне страхування.

Навчальна практика, Виробнича практика, Науково-дослідна практика.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма

Державні та корпоративні фінанси

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр у галузі державних та корпоративних фінансів спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації управління бюджетними ресурсами на державному та місцевому рівні, фінансами підприємств усіх форм власності; здійснювати оцінку кредитного та інвестиційного ризику, розробляти та просувати проекти; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Можливості працевлаштування:
Фахівець у галузі державних та корпоративних фінансів може обіймати посади провідних спеціалістів та/або економістів у державних органах територіального та муніципального рівня;провідних спеціалістів та/або провідних інспекторів фінансових управлінь обласних та районних державних адміністрацій, державних аудиторських служб, державних казначейських служб, податкових інспекцій; фахівців у сфері управління проектами та програмами, менеджерів у консалтинговій, страховій та соціальних сферах, спеціалістів по державним закупівлям; фінансових та інвестиційних аналітиків; проектних менеджерів; експертів з кредитування та оцінювання фінансових ризиків корпорацій.

Форма навчання

 Денна, заочна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 177 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 31 кредит;
 • цикл професійної підготовки – 128 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 63 кредити:
 • цикл загальної підготовки – 15 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки:Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Правове регулювання діяльності підприємства, Основи ділового етикету, Театр та театральні студії, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки: Англійська мова за професійним спрямуванням, Політекономія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Історія економічних вчень,Вища математика, Математична логіка, Сучасні інформаційні технолгії, Статистика, Економіка підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Гроші і кредит, Фінанси, Бухгалтерський облік, Банківська система, Бюджетна система, Податкова система, Фінанси підприємств, Страхування, Економічна діагностика підприємства, Аудит, Міжнародні фінанси, Інвестування та управління проектами, Оцінка фінансового ринку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Національна безпека України, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Правове регулювання діяльності підприємства, Основи ділового етикету, Театр та театральні студії, Теорія ймовірностей та математична статистика;
цикл професійної підготовки «Блок 1»: Економіко-математичне моделювання, Міжнародна економіка, Фіскальна політика, Економіка праці та міграційні процеси, Фінанси місцевого самоврядування, Бюджетне планування, Антикризове управління підприємством, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Digital- технології обробки даних, Фінансовий контролінг корпорацій, Ризик-менеджмент, Соціальне страхування.
цикл професійної підготовки «Блок 2»: Макроекономічний аналіз, Міжнародна економіка, Фіскальна політика України та зарубіжних країн, Управління якістю, Міжнародний екаунтинг, Big Data для бізнесу, Основи галузевого та конкурентного аналізу, Управління підприємством на платформі 1С, Фінансова статистика, Міжнародні публічні фінанси, Фінанси транснаціональних корпорацій, Ризик-менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Навчальна практика, Виробнича практика, Науково-дослідна практика.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

122 Комп'ютерні науки

Код та найменування спеціальності

122 Компютерні науки

Освітньо-професійна програма

Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з комп’ютерних наук спроможний розробляти математичне та програмне забезпечення інтелектуальних та інформаційних систем , а також адмініструвати бази даних і системи, реалізовувати усі етапи розробки програмного забезпечення для замовника (здійснювати конструювання програмних засобів, їх тестування, інсталяцію, підтримку та супроводження).

Можливості працевлаштування:
Бакалавр з комп’ютерних наук може працювати розробником інтелектуальних та інформаційних систем, Web-розробником, Web-дизайнером, менеджером ІТ-проектів, системним архітектором, системним адміністратором, розробником і адміністратором бази даних, адміністратором комп’ютерних мереж, програмістом (бази даних), прикладним та системним програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, тестувальником програмного забезпечення, ІТ-інженером із захисту інформації.

Форма навчання

Денна (умови вступу)

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

  обов’язкові дисципліни – 173 кредити:
 • цикл загальної підготовки – 26 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 129 кредитів;
 • цикл практичної підготовки – 18 кредитів;
  вибіркові дисципліни – 67 кредитів:
 • цикл загальної підготовки – 19 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 48 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Англійська мова, Історія України, Філософія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Національна безпека України, Основи педагогіки та психології, Історія української культури та Острозької академії;
цикл професійної підготовки: Ділова англійська мова, Створення Web-сервісів за допомогою WCF, Математичний аналіз, Дискретна математика, Фізика, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Web на стороні сервера, Основи програмування, Програмування на C#, Організація баз даних та знань, Основи комп'ютерної графіки, Математичні методи оптимізації та дослідження операцій, Web на стороні клієнта, Комп'ютерні мережі, Тестування програмного забезпечення, Інтелектуальні інформаційні системи, Алгоритми і структури даних, Технології захисту інформації в комп'ютерних системах, Операційні системи, Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера, Проектування інформаційних систем, Технології колективної роботи над проектом, Технології інформаційного менеджменту, Проектний менеджмент в ІТ-бізнесі, Програмування мобільних пристроїв, Об'єктно-орієнтоване програмування, Розробка ігрових додатків, Курсова робота.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Управління ІТ-проектами, Менеджмент, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Технології доповненої реальності;
цикл професійної підготовки: Патерне проектування, Чисельні методи, Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика, Програмування та наукові обчислення на мові Python, Технології створення програмних продуктів, Розробка Web-сайтів засобами ASP.net, Основи підприємницької діяльності, Цифровий маркетинг, Основи хмарних технологій, Інтелектуальний аналіз даних, Методи та системи штучного інтелекту, Сучасні скриптові фреймворки, Алгоритми роботи з великими масивами даних.

Практика навчальна

Практика виробнича

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності