Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Гуманітарний факультет

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

НРК України –9 рівень , FQ-EHEA –третій цикл

QF-LLL- 8 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

033 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи  та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавчих наук.Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Релігієзнавство

Спеціальна – Релігієзнавчі студії.

Ключові слова: релігієзнавство, релігія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Релігієзнавство», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Методологія релігієзнавчих досліджень

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Актуальні питання релігійно-церковного життя в Україні ХХ- поч. ХХ ст.

Сакральне мистецтво України

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

 

 

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

НРК України –9 рівень , FQ-EHEA –третій цикл

QF-LLL- 8 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

033 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи  та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавчих наук.Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Релігієзнавство

Спеціальна – Релігієзнавчі студії.

Ключові слова: релігієзнавство, релігія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Релігієзнавство», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Методологія релігієзнавчих досліджень

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Актуальні питання релігійно-церковного життя в Україні ХХ- поч. ХХ ст.

Сакральне мистецтво України

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

НРК України –9 рівень , FQ-EHEA –третій цикл

QF-LLL- 8 рівень

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

033 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 031 «Релігієзнавство», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи  та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері релігієзнавчих наук.Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Релігієзнавство

Спеціальна – Релігієзнавчі студії.

Ключові слова: релігієзнавство, релігія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Релігієзнавство», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Методологія релігієзнавчих досліджень

Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Актуальні питання релігійно-церковного життя в Україні ХХ- поч. ХХ ст.

Сакральне мистецтво України

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

033 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «Доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в царині філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма доктора філософії передбачає освітній і науковий складники.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

 

Програмні результати навчання

Сучасні передові концептуальні та методологічні зання в галузі 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти “Магістр”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері; Філософія науки; Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності; Управління науковими проектами; Методологія релігієзнавчих досліджень; Релігійні студії в сучасному світовому науковому просторі; Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Актуальні питання релігійно-церковного життя в Україні ХХ- поч. ХХ ст.; Сакральне мистецтво України

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

 

Назва ОПП

Філологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 03 "Гуманітарні науки"

Спеціальність: 035 “Філологія”

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія, здатних проводити аналітичну науково-дослідну діяльність, наукове консультування та викладацьку роботу, спрямовану на підготовку кадрів вищої кваліфікації. Згідно з означеною метою програма передбачає формування в аспірантів уявлень про сутність, специфіку, методологічний інструментарій науки, специфіку класичної та посткласичної науки, особливості філології на всіх етапах її становлення та розвитку, розуміння найбільш актуальних проблем сучасного літературознавства та теорії літератури, знання новітньої методології літературознавчих дисциплін, закономірностей і тенденцій подальшого розвитку науки про літературу, усвідомлення певних моральних обмежень, уміння застосовувати здобуті знання і творчий підхід під час розв’язанні конкретних наукових завдань у дослідницько-інноваційній та педагогічній діяльності, зокрема працюючи над самостійно проведеним власним науковим дослідженням, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Фундаментальні літературознавчі дослідження із застосуванням найсучасніших інформаційних баз і літературознавчих методів оцінки відповідних літературних явищ і процесів, результат яких дозволить отримати науковий ступінь доктора філософії з філології («Українська література», «Теорія літератури»).

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати актуальні сучасні філологічні літературознавчі тенденції і процеси розвитку та їх взаємозв’язків, сучасні дискусії та напрями дослідження у філологічній науці.

ПРН 2. Розуміти, характеризувати, порівнювати, класифікувати та критично оцінювати різні літературознавчі концепції, модуси та школи, інтегрувати набуті соціально-економічні та гуманітарні знання в професійну діяльність.

ПРН 3. Знати основні можливості наукової співпраці для гуманітарних наук, що передбачає презентацію критичного звіту про принаймні одну важливу програму, визначаючи позитивні/негативні аспекти і тенденції у власній царині дослідження.

ПРН 4. Розуміти, характеризувати, аналізувати, порівнювати, класифікувати й критично оцінювати різні напрямки і школи в лінгвістиці та літературознавстві, знати сучасні світоглядні теорії й концепції гуманітарних, соціально-економічних і міжпредметних галузей; інтегрувати набуті знання в професійній діяльності.

ПРН 5. Знати основні функції та новітні закони розвитку мови, науково аналізувати мовний матеріал, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованої інформації.

ПРН 6. Знати про розвиток літературного процесу в Україні та за її межами, її жанрово-стильове розмаїття, зв’язки зі світовою історико-культурною спадщиною; інтерпретувати та структурувати літературний матеріал з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

ПРН 7. Засвоїти методологічні засади викладання філологічних дисциплін у закладах вищої освіти.

ПРН 8. Застосовувати знання та уміння, здобуті в аспірантурі, для самостійного виконання наукових досліджень та для організації діяльності наукових колективів, підготувати оригінальне, завершене дослідження, що ґрунтується на використанні сучасних методів.

ПРН 9. Проектувати та здійснювати наукове теоретичне і прикладне дослідження в конкретній філологічній галузі, дотримуючись принципів академічної доброчесності.

ПРН 10. Визначати та зіставляти складні філологічні явища, використовувати міждисциплінарні зв’язки в системі наукової аргументації.

ПРН 11. Уміти застосовувати теоретичну підготовку з педагогіки і психології вищої школи як основи для практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю, творчо ставитися до педагогічної праці, оволодівати науково-педагогічною культурою.

ПРН 12. Визначати рівень сформованості професійно-педагогічної компетентності колег і шляхи її психолого-педагогічної корекції в професійній діяльності.

ПРН 13. Прогнозувати основні закономірності розвитку літератури та літературознавства.

ПРН 14. Застосувати основні методи і засоби використання сучасних інформаційних технологій у науково-дослідницькій і навчальній діяльності.

ПРН 15. Обирати й реалізувати на практиці перспективну наукову співпрацю для обраного напряму дослідження.

ПРН 16. Оволодіти основами наукового спілкування українською та іноземною мовами в усній і письмовій формах, застосовувати набуті знання в різних ситуаціях міжкультурного спілкування.

ПРН 17. Аналізувати й обговорювати публікації в межах власної дослідницької проблематики та поза нею.

ПРН 18. Аргументовано презентувати в науковому та ненауковому середовищі результати пошуково-дослідницької діяльності (у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив, під час лекційних і семінарських занять).

ПРН 19. Опублікувати наукові статті з обраної тематики у фахових наукових журналах (українських і закордонних).

ПРН 20. Готувати матеріали з відповідної наукової проблематики для ЗМІ, публікувати їх у пресі чи на веб-сторінці.

ПРН 21. Керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва; критично оцінювати власну навчальну й науково-професійну діяльність.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 навчальні роки

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули вищу освіту та мають ступінь магістра.

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Літературна творчість у вимірах глобалістики

Сучасна методологія літературознавчих досліджень

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліна1

Дисципліна 2

Практична підготовка:

Аспірантська практика

НАУКОВА СКЛАДОВА

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційної роботи

Підсумкова атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи доктора філософії з філології.

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033- Філософія

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова – доктор філософії. 

Академічна орієнтація – формування комплексних теоретико-методологічних навичок у написанні наукових текстів, основ педагогіки вищої школи  та самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Філософія 

Спеціальна – соціальна філософія, філософія історії, політична філософія

Ключові слова: філософія, соціальна філософія, філософія історії, політична філософія

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування навчальних дисциплін в обсязі 36 кредитів. 

ПР 2. Складання екзаменів і заліків відповідно до навчального плану. 

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської практики. 

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті. 

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5-ти статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. 

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3-х усеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації. 

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Доктор філософії за спеціальністю соціальна філософія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «Доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в царині філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма доктора філософії передбачає освітній і науковий складники.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Філософія

Спеціальна – Соціальна філософія.

Ключові слова: філософія, соціальна філософія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів.

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки.

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики.

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті.

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Доктор філософії за спеціальністю соціальна філософія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «Доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в царині філософських наук.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма доктора філософії передбачає освітній і науковий складники.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна – Філософія

Спеціальна – Соціальна філософія.

Ключові слова: філософія, соціальна філософія.

Програмні результати навчання

ПР 1. Прослуховування курсів та спецкурсів в обсязі 30 кредитів.

ПР 2. Складання екзаменів відповідно до навчального плану теоретичної підготовки.

ПР 3.Проходження та успішний захист асистентської педагогічної практики.

ПР 4. Підготовка дисертаційної роботи, яка рекомендована кафедрою до захисту на спеціалізованій вченій раді, що діє в університеті.

ПР 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

ПР 6. Апробація результатів дисертаційної роботи шляхом участі в роботі не менше 3 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів та інших форм наукової комунікації.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Філософія»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033- Філософія

Мета освітньо-наукової програми

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 033 Філософія, який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук. 

Орієнтація освітньої програми

 

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

 

Програмні результати навчання

Знання:

Особливості науково-дослідної роботи та дисертаційного дослідження; 

Основні стилі англомовного академічного письма;

Ключові філософські теорії наукового дослідження;

Специфіку викладання філософських дисциплін у вищій школі;

Інноваційні методики викладання у контексті сучасних світових тенденцій;

Фундаментальних особливостей соціальних процесів у світі;

Філософсько-антропологічні та культурологічні теорії;

Фундаментальні концепції в руслі соціальної філософії;

Основні виклики соціокультурної ідентичності в національному та глобальному контекстах.

Уміння:

Використовувати сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі філософії у міждисциплінарному контексті;

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності; 

Самостійно планувати й виконувати дослідження та згодом оцінювати отримані результати;

Ефективно працювати в індивідуальній та груповій роботі, орієнтуючись на результат;

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів;

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

Застосовувати методику викладання філософських дисциплін; 

Проводити наукові дослідження в сфері сучасної філософії; 

Формувати наукові гіпотези, мету та завдання наукового дослідження; 

Самостійно та критично здійснювати аналіз і синтез філософських концептів;

Організовувати виховну роботу в ЗВО. 

Комунікація:

Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності

Автономія і відповідальність:

Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації..

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна (очна і вечірня)

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра напряму підготовки «Філософія», а також особи, що мають ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього — 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 18 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 12 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Oнтологія соціального

Cоціальні та культурні проблеми ідентичності

Aспірантська практика

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

культурна ідентичність Європи, політична філософія.

Науково-дослідна робота: написання статей, участь у наукових заходах, написання дисертаційного дослідження

Підсумкова атестація:

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Факультет політико-інформаційного менеджменту

Назва ОНП

Психологія

Рівень вищої освіти

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії, кандидат психологічних наук)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

«Педагогічна та вікова психологія»

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців (докторів філософії), які володіють належними компетентностями, необхідними для науково-дослідницької і викладацької діяльності, кар’єрного зростання в галузі академічної і прикладної (педагогічної та вікової) психології з урахуванням принципів неперервності, інноваційності, прогностичності, гнучкості реагування на суспільні зміни.

Теоретико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних знань із психології через наукову діяльність та професійну практику.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма має дослідницьку орієнтацію за спеціалізацією – педагогічна та вікова психологія.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Організація та проведення наукових досліджень із проблем психології людини в умовах навчання, виховання та розвитку. Оволодіння навичками організації комплексної роботи психолога- дослідника. Спеціалізації: педагогічна та вікова психологія.

Ключові слова: психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, психологія розвитку.

Програмні результати навчання

ПР-1. Володіти системними теоретичними знаннями та мотивованими здатностями здійснення наукового психологічного дослідження на сучаснішому рівні.

ПР-2. Уміти планувати та проводити наукове психологічне дослідження, забезпечувати його реалізацію та оцінку здобутих результатів.

ПР-3. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність.

ПР-4. Уміти представляти результати власного наукового дослідження через наукові публікації у фахових виданнях.

ПР-5. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички обговорення та синтезування результатів дослідження в межах наукових розвідок.

ПР-6. Підготувати й успішно захистити дисертацію.

ПР-7. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології; демонструвати здатність використовувати сучасні технічні засоби навчання.

ПР-8. Усвідомлюючи межі власної компетенції та прийняття підзвітності відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з науковцями, колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями).

ПР-9. Систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-10. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників освітнього процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища.

ПР-11. Демонструвати навички дотримання у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва; володіти культурою спілкування, його формами, способами; уміти використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови.

ПР-12. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, ухвалювати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

Денна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр»

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти –26 кредит;

- вибіркові компоненти – 10 кредити;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна мова в науковій сфері; Філософія науки; Сучасні інформаційні технологіїуправління науковими проектами; Психологія учіння людини (сучасні теоретико-практичні дослідження); Психологія мислення в контексті сучасних наукових парадигм;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Дисципліна 1

Дисципліна 2

НАУКОВА СКЛАДОВА:

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Написання дисертаційного дослідження

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати здобувачів третього освітньо-наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні вміння, достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути застосовані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській і суспільно-політичній сферах.

Орієнтація освітньої програми

Ця освітньо-наукова програма має виразну дослідницьку орієнтацію, яку забезпечує цикл дисциплін професійної підготовки.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна вища освіта в галузі політичної науки, методології політичних досліджень, академічного письма.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Знати предметну область і базову специфіку професійної діяльності.

ПРН 2.Знати природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, а також розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

ПРН 3. Знати структурні, інституційні чинники політичних змін.

ПРН 4. Знати можливості й обмеження політичної науки.

ПРН 5. Публікація за темою дисертації не менше 5 статей у фахових виданнях, з яких не менше як 1 стаття має бути опублікована у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. Знати логічну послідовність побудови дослідження.

ПРН 6. Знати особливості вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

ПРН 7. Знати логічні закони і правила ведення наукової дискусії.

ПРН 8. Використовувати загальні та професійні інформаційні й комунікаційні технології для отримання, оброблення та презентації інформації.

ПРН 9. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз і синтез.

ПРН 10. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ПРН 11. Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою в професійній комунікації.

ПРН 12. Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.

ПРН 13. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних і вторинних джерел.

ПРН 14. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

ПРН 15. Використовувати якісні й кількісні методи в політичних дослідженнях.

ПРН 16. Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

ПРН 17. Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні цієї освітньої кваліфікації.

ПРН 18. Спілкуватися та презентувати свої ідеї й результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

ПРН 19. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованого завдання, критично оцінювати здобуті результати та захищати ухвалені рішення.

ПРН 20. Оцінювати доцільність застосування нових методів і технологій у теоретичних і прикладних дослідженнях.

ПРН 21. Постійно вчитися й оволодівати сучасними професійними знаннями.

ПРН 22. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем терміни.

ПРН 23. Адаптуватися до нових умов, самостійно ухвалювати рішення й ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН 24. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

ПРН 25. Відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів:p>

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: іноземна мова в науковій сфері, філософія науки, сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, управління науковими проектами, статистичне програмування у політичних дослідженнях, дослідницький семінар

Практична підготовка:

аспірантська практика

Підсумкова атестація: підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранта) здійснює спеціалізована вчена рада (постійна або утворена для проведення разового захисту) на підставі публічного захисту результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи.

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка здобувачів третього освітньо -наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути використані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській та суспільно-політичній сферах.

Програмні результати навчання

Знання:

­ Предметної області та головних сфер професійної діяльності.

­ Природи політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

­ Структурних, інституційних, та актороцентричних чинників політичних змін.

­ Можливостей і обмежень політичної науки.

­ Логічної послідовності побудови дослідження.

­ Особливостей вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

­ Логічних законів і правил ведення наукової дискусії.

Уміння:

­ Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

­ Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез

­ Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

­ Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

­ Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки

­ Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

­ Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

­ Використовувати якісні і кількісні методи у політичних дослідженнях.

­ Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

­ Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Ііноземна мова в науковій сфері , Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності , Управління науковими проектами , Теорія міжнародних відносин у ХХІ столітті, Політичні доктрини ХХ та ХХІ століття .

Практична підготовка: аспірантська практика

Підсумкова атестація: підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранта) здійснює спеціалізована вчена рада (постійна або утворена для проведення разового захисту) на підставі публічного захисту результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи.

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка здобувачів третього освітньо -наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути використані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській та суспільно-політичній сферах.

Програмні результати навчання

Знання:

­ Предметної області та головних сфер професійної діяльності.

­ Природи політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

­ Структурних, інституційних, та актороцентричних чинників політичних змін.

­ Можливостей і обмежень політичної науки.

­ Логічної послідовності побудови дослідження.

­ Особливостей вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

­ Логічних законів і правил ведення наукової дискусії.

Уміння:

­ Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

­ Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез

­ Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

­ Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

­ Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки

­ Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

­ Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

­ Використовувати якісні і кількісні методи у політичних дослідженнях.

­ Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

­ Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами, Теорія міжнародних відносин у ХХІ столітті, Політичні доктрини ХХ та ХХІ століття.

Практична підготовка: аспірантська практика

Підсумкова атестація: підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранта) здійснює спеціалізована вчена рада (постійна або утворена для проведення разового захисту) на підставі публічного захисту результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи.

Назва ОНП

Політологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка здобувачів третього освітньо -наукового рівня до самостійної наукової, аналітичної та викладацької діяльності. Програма дозволить поглибити теоретичні знання та виробити практичні уміння достатні для продукування нових ідей, а набуті компетентності можуть бути використані у дослідницькій, експертній, освітній, громадській та суспільно-політичній сферах.

Програмні результати навчання

Знання:

­ Предметної області та головних сфер професійної діяльності.

­ Природи політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

­ Структурних, інституційних, та актороцентричних чинників політичних змін.

­ Можливостей і обмежень політичної науки.

­ Логічної послідовності побудови дослідження.

­ Особливостей вибору і використання методів у політичних дослідженнях.

­ Логічних законів і правил ведення наукової дискусії.

Уміння:

­ Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації.

­ Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез

­ Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

­ Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній комунікації.

­ Вільно володіти категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки

­ Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.

­ Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження.

­ Використовувати якісні і кількісні методи у політичних дослідженнях.

­ Визначати, формулювати та пропонувати шляхи вирішення професійних теоретичних і практичних проблем.

­ Професійно викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації.

Форма навчання

Денна, вечірня.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОНП

Ступінь вищої освіти «магістр».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами, Теорія міжнародних відносин у ХХІ столітті, Політичні доктрини ХХ та ХХІ століття.

Практична підготовка: аспірантська практика

Підсумкова атестація: підсумкову атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспіранта) здійснює спеціалізована вчена рада (постійна або утворена для проведення разового захисту) на підставі публічного захисту результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи.

Факультет міжнародних відносин

Назва ОПП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в області гуманітарних наук.

Ключові слова: історія, історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, науко-дослідна робота, дидактика.

Програмні результати навчання

 

Знання

Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі історії.

 Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

 Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, в тому числі й на сучасному етапі.

Уміння

Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі історії та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових історичних знань. 

 Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів.

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та пануючими у суспільстві поглядами на минуле. 

Виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління культурною спадщиною.

Комунікація 

Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності

Автономія і відповідальність

Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації..

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

4 роки

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 30 кредитів (у тому числі практична підготовка 4 кредити);

- вибіркові компоненти - 10 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна  мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

Історична персоналістика

 Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Історичні джерела в наукових дослідженнях / Методологія історії в сучасній світовій історіографії

Історіописання: теорія і методологія/ Сучасні підходи до наукової творчості

Практична підготовка:  аспірантська практика; 

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Підсумкова атестація: написання дисертаційного дослідження

 

Назва ОНП

Історія та археологія

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

03 гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі історії, надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в області гуманітарних наук.

Ключові слова: історія, історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни, науко-дослідна робота, дидактика.

Програмні результати навчання

 

Знання

Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі історії.

 Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

 Демонструвати знання специфіки розвитку історичного пізнання в конкретні історіографічні періоди, в тому числі й на сучасному етапі.

Уміння

Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі історії та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань

Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових історичних знань. 

 Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних інтересів.

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

Аналізувати взаємозв’язки між позицією професійного історика та пануючими у суспільстві поглядами на минуле. 

Виявляти ініціативу, яка спрямована на збереження та управління культурною спадщиною.

Комунікація 

Спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності

Автономія і відповідальність

Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації..

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

4 роки

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 30 кредитів (у тому числі практична підготовка 4 кредити);

- вибіркові компоненти - 10 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Іноземна  мова в науковій сфері

Філософія науки

Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

Управління науковими проектами

Українська історіографія ХІХ – поч. ХХІ століть: політичний аспект

Історична персоналістика

 Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Історичні джерела в наукових дослідженнях / Методологія історії в сучасній світовій історіографії

Історіописання: теорія і методологія/ Сучасні підходи до наукової творчості

Практична підготовка:  аспірантська практика; 

Науково-дослідна робота

Написання статей

Участь у наукових заходах

Підсумкова атестація: написання дисертаційного дослідження

 

 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Назва ОНП

«Право»

Рівень вищої освіти

Третій

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань - 08 Право

Спеціальність - 081 Право

Мета освітньо-наукової програми

Підготувати висококваліфіковані професіоналів із права, здатних розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова

Обсяг освітньої-професійної програми (ОНП) становить 40 кредитів ЄКТС, із них:

обов'язкові компоненти ОНП – 75%, зокрема:

загальна підготовка – 45%; професійна та практична підготовка – 30%;

вибіркові компоненти ОНП – 25%.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Вища освіта в галузі «Право» третього рівня, яка передбачає набуття компетентностей застосування відповідних концепцій, теорій і методів для розв'язання проблем, що виникають в умовах мінливого середовища, поглиблення практичних навичок та відповідних компетенцій у галузі юриспруденції.

Ключові слова: право, юриспруденція, галузі права, юридична освіта, доктор філософії з права.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти третього ступеня зі спеціальності 081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

ПРН 1. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі права, бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знати перелік стандартизованих алгоритмів захисту інформації, а також способи налагодження обладнання комп’ютерних мереж для збереження інформації, яку передають під час проведення наукового експерименту.

ПРН 3. Уміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем права.

ПРН 4. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.

ПРН 5. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність і сприяє розв’язанню значущих соціальних, наукових чи безпекових проблем.

ПРН 6. Розробити оригінальний курс для студентів із фахової дисципліни, ураховуючи сучасний стан наукових знань та особисті дослідницькі навички.

ПРН 7. У практиці викладання та керування дослідницькою групою вміти застосовувати сучасні методики та засоби управління проектами, а також інтегрувати в наявні методики та засоби управління проектами типові етапи науково дослідницької роботи.

ПРН 8. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем автоматизації та приладобудування.

ПРН 9. Уміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти.

ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень рідною й іноземною мовами.

ПРН 11. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних і закордонних спеціалізованих виданнях, зокрема внесених до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

4 роки.

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули ступінь магістра/спеціаліста права, галузі знань 08 Право (0304 Право) зі спеціальності 081 Право (8.03040101/7.03040101 Правознавство) та пройшли вступні випробування, передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

Усього - 40 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами, Теорія доказів, Конституційна юстиція, Аспірантська практика.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:Актуальні проблеми кримінального права, Актуальні проблеми кримінального процесу.

Практична підготовка: Аспірантська практика

Підсумкова атестація: кваліфікаційний екзамен; публічний захист наукових досягнень у формі дисертації.

Економічний факультет

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів та дослідників у галузі менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й практичні завдання та проблеми, пов’язані із управлінням процесів та ресурсів підприємств та організацій, складних економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту. 

Ключові слова:  управління процесами та організаціями, цільові та функціональні підсистеми управління, маркетинг, управління ресурсами організації, менеджмент персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі менеджменту.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання з історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю.

ПРН3. Оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу внутрішніх  та зовнішніх чинників на розвиток соціально-економічних систем.

ПРН5. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН6. Виявляти проблеми і досліджувати явища та процеси в складних економічних системах. 

ПРН7. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

ПРН8. Генерувати пошук нових методів розв’язання дослідницьких задач, вміння обґрунтовувати доцільність їх застосування.

ПРН9. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховувати неекономічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі проведення наукових  досліджень.

ПРН11. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях українською та іноземними мовами.

ПРН12. Володіння навичками усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською та іноземною мовою.

ПРН13. Здатність самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

ПРН14. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд, ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН15. Уміння адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення в умовах невизначеності.

ПРН16. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН17. Відповідальне ставлення до виконуваної роботи та досягнення поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, умови вступу  

Термін навчання

4 роки 

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  іноземна  мова в науковій сфері;  філософія науки; сучасні інформаційні технології в науковій діяльності;  управління науковими проектами; система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем;  маркетингові аспекти управління підприємством.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: управління фінансами корпорацій; методологія економічних досліджень.

Практична підготовка: практика аспірантська

Підсумкова атестація:  публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради

 

 

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів та дослідників у галузі менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й практичні завдання та проблеми, пов’язані із управлінням процесів та ресурсів підприємств та організацій, складних економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту. 

Ключові слова:  управління процесами та організаціями, цільові та функціональні підсистеми управління, маркетинг, управління ресурсами організації, менеджмент персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі менеджменту.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання з історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю.

ПРН3. Оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу внутрішніх  та зовнішніх чинників на розвиток соціально-економічних систем.

ПРН5. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН6. Виявляти проблеми і досліджувати явища та процеси в складних економічних системах. 

ПРН7. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

ПРН8. Генерувати пошук нових методів розв’язання дослідницьких задач, вміння обґрунтовувати доцільність їх застосування.

ПРН9. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховувати неекономічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі проведення наукових  досліджень.

ПРН11. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях українською та іноземними мовами.

ПРН12. Володіння навичками усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською та іноземною мовою.

ПРН13. Здатність самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

ПРН14. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд, ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН15. Уміння адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення в умовах невизначеності.

ПРН16. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН17. Відповідальне ставлення до виконуваної роботи та досягнення поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, умови вступу  

Термін навчання

4 роки 

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  іноземна  мова в науковій сфері;  філософія науки; сучасні інформаційні технології в науковій діяльності;  управління науковими проектами; система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем;  маркетингові аспекти управління підприємством.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: управління фінансами корпорацій; методологія економічних досліджень.

Практична підготовка: практика аспірантська

Підсумкова атестація:  публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради

 

 

Назва ОНП

Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Мета освітньо-наукової програми

Підготовка висококваліфікованих професіоналів та дослідників у галузі менеджменту, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні нестандартні дослідницькі й практичні завдання та проблеми, пов’язані із управлінням процесів та ресурсів підприємств та організацій, складних економічних систем різного рівня в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту. 

Ключові слова:  управління процесами та організаціями, цільові та функціональні підсистеми управління, маркетинг, управління ресурсами організації, менеджмент персоналу.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в галузі менеджменту.

ПРН2. Демонструвати поглиблені знання з історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю.

ПРН3. Оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

ПРН4. Демонструвати розуміння впливу внутрішніх  та зовнішніх чинників на розвиток соціально-економічних систем.

ПРН5. Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

ПРН6. Виявляти проблеми і досліджувати явища та процеси в складних економічних системах. 

ПРН7. Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

ПРН8. Генерувати пошук нових методів розв’язання дослідницьких задач, вміння обґрунтовувати доцільність їх застосування.

ПРН9. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховувати неекономічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

ПРН10. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у процесі проведення наукових  досліджень.

ПРН11. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях українською та іноземними мовами.

ПРН12. Володіння навичками усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською та іноземною мовою.

ПРН13. Здатність самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

ПРН14. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд, ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти.

ПРН15. Уміння адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення в умовах невизначеності.

ПРН16. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

ПРН17. Відповідальне ставлення до виконуваної роботи та досягнення поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, умови вступу  

Термін навчання

4 роки 

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти – 26 кредитів;

- вибіркові компоненти – 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:  іноземна  мова в науковій сфері;  філософія науки; сучасні інформаційні технології в науковій діяльності;  управління науковими проектами; система управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем;  маркетингові аспекти управління підприємством.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: управління фінансами корпорацій; методологія економічних досліджень.

Практична підготовка: практика аспірантська

Підсумкова атестація:  публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради

 

 

Назва ОНП

Прикладна математика

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 11. Математика і статистика

Спеціальність: 113. Прикладна математика

Мета освітньо-наукової програми

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички проведення дослідницької діяльності.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова програма орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша наукова та викладацька кар’єра.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри та навиків викладання спеціальних дисциплін в області прикладної математики.

Ключові слова: математичне моделювання складних процесів та явищ, обчислювальні методи, програмне забезпечення комп’ютерного експерименту.

Програмні результати навчання

Демонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в області математичного та комп’ютерного моделювання складних систем та явищ.

 Демонструвати поглиблені знання у вибраній спеціалізації.

Демонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті.

Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел.

 Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній спеціалізації.

 Моделювати і досліджувати явища та процеси в складних системах.

 Самостійно планувати та виконувати дослідження, оцінювати отримані результати.

 Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання задач математичного моделювання складних систем та явищ.

 Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команд

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Самостійно виконувати наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.

Аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах математичного та комп’ютерного моделювання.

Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання задач обраної спеціалізації та проведення досліджень.

Самостійно змоделювати процес, систему та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задач. 

Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях.

Уміння представляти та обговорювати отримані результати та здійснювати трансфер набутих знань.

Адаптація до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти.

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

Відповідальність у ставленні до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Форма навчання

 Денна, вечірня, умови вступу

Термін навчання

4 роки

Передумови навчання за ОПП

Ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Всього – 40 кредитів:

- обов’язкові компоненти - 26 кредитів;

- вибіркові компоненти - 10 кредитів;

- практична підготовка – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін: іноземна мова в науковій сфері; філософія науки; сучасні інформаційні технології в науковій діяльності; управління науковими проектами; чисельні методи прикладної математики; математичне і комп'ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін: сучасні математичні методи обробки результатів експериментів та спостережень; чисельні методи розв'язування нелінійних крайових задач.

Практична підготовка:  практика аспірантська.

Підсумкова атестація:   публічний захист результатів наукових досліджень у формі дисертаційної роботи на засіданні спеціалізованої вченої ради