Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Історія України: державно-правовий контекст

2 семестр.,  іспит

Навчальна дисципліна передбачає опанування інструментарієм науки історії держави і права України, вивчення загальних закономірностей і характерних особливостей виникнення, функціонування і зміни різних типів та форм державності і права українського народу на всіх етапах його розвитку, а також державних і правових інститутів народів, що населяли і населяють територію України.

Політичні інститути (Правові основи місцевого самоврядування)

2  семестр., ПМК

Навчальна дисципліна передбачає отримання фундаментальних знань про місцеве самоврядування в Україні; навиків користування управлінськими формами та методами з метою вирішення в подальшому завдань місцевого та регіонального рівнів; підготовку до практичної роботи в органах місцевого самоврядування та самоорганізації населення.

Безпека життєдіяльності

1 семестр, ПМК

Навчальна дисципліна передбачає, що концепція безпеки життя і діяльності людини трактується як міждисциплінарна, світоглядно-професійна, синтетична наука про безпеку людини у її природному й соціально-культурному життєвому просторі. Особлива увага акцентується на проблемах надзвичайних ситуацій, правилах поведінки та забезпечення життя і діяльності в цих умовах.

Нотаріат України

2  семестр., ПМК

Навчальна дисципліна передбачає формування у студентів необхідних знань про організаційну побудову нотаріату в Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила вчинення нотаріальних дій і порядок вчинення окремих нотаріальних дій, а також розвиток вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань у сфері нотаріальної діяльності.

Трудове право

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна передбачає, що студенти повинні навчитися розуміти основні принципи та засади дії норм трудового права в Україні, орієнтуватися в трудовому законодавстві та тенденціях його змін. Дисципліна спрямована на отримання як теоретичних, так і  практичних знань, що дозволять ефективно здійснювати самостійну участь в трудових правовідносинах у майбутньому.

Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення студентами норм трудового права, що регулюють відносини в сфері реалізації права на працю. Дисципліна передбачає формування навичок вирішення конкретних завдань, пов’язаних із застосуванням гарантій для реалізації права на працю в умовах ринкової економіки.

Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету

1  семестр, ПМК

Комплексна навчальна дисципліна включає в себе блоки «Основи етики та етикету», «Юридична етика та деонтологія», «Наукова етика». Вивчення дисципліни передбачає опанування знань у сфері  моралі, суспільних норм поведінки, звичаїв. Студенти вивчають роль і значення моральних принципів у сфері здійснення правосуддя і правоохоронної діяльності, загальні засади написання наукових праць.

Політологія

2  семестр, ПМК

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення політичних систем, їх елементів, сфери політичних відносин, політичних процесів, політичних інститутів та політичних концепцій. Дисципліна передбачає формування у студентів системи знань про основи політичної організації суспільства та вироблення культури політичного мислення, здатності об’єктивно сприймати основні політичні процеси, що відбуваються у суспільстві.

Іноземна мова

1-2 семестри, іспит

Навчальний курс "Іноземна мова" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова-2

1-2 семестри 2 курсу, ПМК

1 семестр 3 курсу, іспит

Навчальний курс "Англійська мова-2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.

Англійська мова для юристів

1-2 семестри, ПМК

Навчальний курс "Англійська для юристів" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування.