Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Особливості конкурсного відбору, вступні випробування, конкурсний бал

Для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

  • тест з права;
  • тест загальної навчальної правничої компетентності;
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.
При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.
Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових випробувань.
Вступ відбувається на конкурсній основі шляхом проходження тестування з навчальних дисциплін, вказаних у програмах вступних випробувань.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра конкурсний бал обчислюється за формулою: КБ = СБ + ЕІМ + ФВ+ ДБ, де:
КБ – конкурсний бал;
СБ– середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра (для осіб, які вступають на навчання на базі ступеня спеціаліста середній бал визначається за сумою всіх оцінок додатків до дипломів бакалавра та спеціаліста);
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);
ЕІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою).
Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = СБ + ЕІМ + ФВ*0,5+ДВ*0,5+ ДБ, де
КБ – конкурсний бал;
СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома ступеня бакалавра;
ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи(максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 30);
EІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);
ФВ – результат фахового вступного випробування (за 100-бальною шкалою);
ДВ – додаткове вступне випробування (за 100-бальною шкалою).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

            Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

 

1.1

міжнародних олімпіад

 

 

-    І місце

10

 

-   II місце

8

 

-   III місце

6

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад

 

 

-    І місце

5

 

-   II місце

4

 

-   III місце

3

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад

 

 

-   І місце

1

 

-   II місце

0,75

 

-   III місце

0,50

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт:

 

 

-    І місце

5

 

-   II місце

4

 

-   III місце

3

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт:

 

 

-    І місце

4

 

-   II місце

3

 

-   III місце

2

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та  фахових творчих робіт:

 

 

-   І місце

1,5

 

-   II місце

1,25

 

-   III місце

1

 

-   нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)

 

 

-   міжнародній

1,5

 

-   всеукраїнській

1

 

-   регіональній

0,5

 

-   університетській

0,25

4.

Публікації

 

 

- стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

- стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

- тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

-      стаття у науковому блозі НаУОА  одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

-      публікації у інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

-      додаткові бали для публікацій іноземною мовою одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

            Підставою для нарахування балів слугують: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій наукового блогу НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності спеціальності (напряму підготовки). Зараховують публікації, які  опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

При розрахунку середнього бала додатка до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра враховують, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за державну атестацію.

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за ступенем бакалавра, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-бальної шкал у 100-бальну шкалу:

 

Оцінка у 4-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Відмінно (5)

91

Добре (4)

83

Задовільно (3)

68

 

Оцінка у 2-бальній шкалі

Оцінка у 100-бальній шкалі

Зараховано

75

із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка у 100-бальній шкалі

А

93

В

87

С

80

D

70

E

62