Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Гуманітарний факультет

 

Код та найменування спеціальності

033 Філософія

Спеціалізація

Релігія у міжнародних відносинах

Релігійний туризм та паломництво

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Робота в галузі професійної організаційно-управлінської діяльності у сфері, пов’язаній із функціонуванням державних релігійних та суспільно-громадських інституцій. Бакалавр філософії може у встановленому порядку працювати вчителем середніх навчальних закладів, методистом кабінетів філософії (релігієзнавства), співробітником районних, міських та обласних органів влади.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 155 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредити;

педагогічна практика – 4 кредити;

дослідницька практика – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України; історія української культури та Острозької академії; українська мова (за професійним спрямуванням); іноземна мова; географія та етнологія релігій; логіка; наука і релігія; філософська пропедевтика; історія філософії: стародавня філософія, філософія України, філософія Середніх віків та доби Відродження, філософія XVI-XIX ст., сучасна світова філософія; історія письма і священних книг; історія релігій; етика та естетика; теоретична філософія: соціальна філософія, гносеологія та епістемологія; релігія і політика; ісламознавство; історія релігієзнавства: історія вільнодумства, історія світової релігієзнавчої думки; філософська та релігійна антропологія; психологія релігій; канонічне право; метафізика та онтологія; історія релігій в Україні: протестантизм, католицизмнехристиянські релігії; новітні релігійні рухи та езотеричні вчення; методика викладання філософії та релігієзнавства; релігійна етика та аксіологія; філософія релігії.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи психології і педагогіки; історія музичного та образотворчого мистецтва; основи ділового етикету; англійська мова-2; грецька мова (на основі біблійних текстів); основи інформатики та обчислювальної техніки; теорія та історія релігійного мистецтва; науково-дослідна робота; історія християнської церкви; політична філософія та філософія мови; релігія і церква в ЗМІ; латинська мова; старослов’янська мова; сучасна релігійна ситуація; міжнародна діяльність релігійних організацій; релігія в міжнародному праві; релігійний туризм: менеджмент та маркетинг, рекреологія, правове регулюванняінформаційне забезпечення, географія і етнологія релігій.

Педагогічна практика

 Дослідницька практика

Кваліфікаційна робота

 

Код та найменування спеціальності

035. Філологія

Спеціалізація

035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Професійні права:

бакалавр філології може бути вчителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема й у спеціалізованих школах (ліцеях, гімназіях тощо), працювати за фахом в освітніх і дослідницьких установах різного рівня, а також у засобах масової інформації.

 Знання і розуміння:

- обізнаність у сфері редакційно-видавничої справи;

- обізнаність із основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук;

- обізнаність із можливостями й методами застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності;

- знання етико-правових норм, які регулюють відносини в суспільстві, ставлення людини до довкілля.

 Застосування знань і розуміння:

- володіння культурою усного і писемного мовлення;

- володіння навичками виразного читання й ораторського мистецтва;

- здатність опановувати нові знання, критично оцінювати останні досягнення філологічних і психолого-педагогічних наук на теоретичному та практичному рівнях;

- готовність до самостійного створення і використання різних методик у практичній діяльності;

- компетентність у галузі сучасної філологічної науки, з якою пов’rsquo;язана професійна діяльність;

- готовність до продовження навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 Формування суджень:

- уміння використовувати наукові методи філологічних досліджень та вміння організації праці на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань під час виконання професійних обов’язків;

- уміння аналізувати суспільні проблеми і процеси, використовуючи наукові методи в різних видах професійної та соціальної діяльності.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредит;

педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія, історія України, історія української культури та острозької академії, іноземна мова, англійська мова - 2, основи журналістської майстерності,  вступ до мовознавства, теорія літератури: вступ до літературознавства, практикум з української мови, старослов'янська мова, історія української літератури, сучасна українська літературна мова, історична граматика, історія зарубіжної літератури, теорія і практика редагування, методика викладання української літератури, методика викладання української мови, теорія літератури: герменевтика, сучасні мовознавчі студії: когнітивна лінгвістика, теорія літератури: структуралізм і постструктуралізм, теорія літератури: літературна антропологія, сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика, педагогіка.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

англійська мова (за професійним спрямуванням), польська мова, основи ділового етикету, основи педагогіки та психології, основи інформатики та обчислювальної техніки, історія музичного та образотворчого мистецтва, усна народна поетична творчість, українська діалектологія, риторика, фольклорна практика, діалектологічна практика; організація науково-дослідної роботи студента, академічне письмо, практикум із виразного читання, орфоепічний практикум, сучасні мовознавчі студії: психолінгвістикаорфографічний практикум, сучасні мовознавчі студії: етимологія, сучасні мовознавчі студії: українська ономастика.

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних  закладах

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

035. Філологія

Спеціалізація

035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Професійні права:

бакалавр філології може бути творчим працівником у мистецьких спілках, літературним редактором, учителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема й у спеціалізованих школах (ліцеях, гімназіях тощо), працювати за фахом в освітніх і дослідницьких установах різного рівня, а також у засобах масової інформації.

 

Знання і розуміння:

- обізнаність у сфері редакційно-видавничої справи;

- обізнаність із основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук;

- обізнаність із можливостями й методами застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності;

- знання етико-правових норм, які регулюють відносини в суспільстві, ставлення людини до довкілля.

 

Застосування знань і розуміння:

- володіння культурою усного і писемного мовлення;

- володіння навичками письменницької діяльності, виразного читання й ораторського мистецтва;

- здатність опановувати нові знання, критично оцінювати останні досягнення філологічних і психолого-педагогічних наук на теоретичному та практичному рівнях;

- готовність до самостійного створення і використання різних методик у практичній діяльності;

- володіння навичками написання оглядів, рецензій, критичних статей літературознавчого характеру;

- компетентність у галузі сучасної філологічної науки, з якою пов’язана професійна діяльність;

- готовність до продовження навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

Формування суджень:

- уміння використовувати наукові методи філологічних досліджень та вміння організації праці на рівні, необхідному для вирішення практичних завдань під час виконання професійних обов’язків;

- уміння аналізувати суспільні проблеми і процеси, використовуючи наукові методи в різних видах професійної та соціальної діяльності;

- уміння реалізувати індивідуальний творчий потенціал, виробляти письменницький стиль.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредит;

педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія, історія України, історія української культури та острозької академії, іноземна мова, англійська мова-2, основи журналістської майстерності, вступ до мовознавства, теорія літератури: вступ до літературознавства, практикум з української мови, старослов'янська мова, історія української літератури, сучасна українська літературна мова, історична граматика, історія зарубіжної літератури, теорія і практика редагування, методика викладання української літератури, методика викладання української мови, теорія літератури: герменевтика, сучасні мовознавчі студії: когнітивна лінгвістика, теорія літератури: структуралізм і постструктуралізм, теорія літератури: літературна антропологія, сучасні мовознавчі студії: етнолінгвістика, педагогіка.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

англійська мова (за професійним спрямуванням), польська мова, основи ділового етикетуоснови педагогіки та психології, основи інформатики та обчислювальної техніки, історія музичного та образотворчого мистецтва, література рідного краю, літературно-краєзнавча практика, творча практика; організація науково-дослідної роботи студента, академічне письмо, практикум із виразного читання, орфоепічний практикум, теорія літератури: теорія і практика віршування, спецкурс «Геопоетика художнього тексту і художньої парадигми», історія української літератури: спецкурс «Когнітивна жанрологія», теорія літератури: літературна діяльність як професія, теорія літератури: теорія і практика драми.

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах

Кваліфікаційна робота

 

Код та найменування спеціальності

034 Культурологія

Спеціалізація

Теоретична та прикладна культурологія

Кіберкультура

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Ступінь бакалавра культурології надає теоретичні знання та практичні навички у різних напрямках сучасної культурології; формує стійкі навички аналізу та прогнозування культурних процесів в Україні та світі із застосуванням новітніх методик; формує теоретичні та практичні вміння та навички викладання культурологічних дисциплін в різних типах навчальних закладів. Спеціалізація «Кіберкультура» формує компетенції, які дозволяють ефективно реалізувати культурні та комерційні проекти в сфері Інтернет - маркетингу, онлайн - навчання, аналізу інформаційних кодів культури, творення Інтернет - контенту.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 місяців

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту навчання та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 177 кредитів;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

практика ознайомча (музейна) - 3 кредити;

практика – фольклорно-етнографічна

(дослідницька) - 3 кредити;

практика (соціокультурна)- 3 кредити;

практика – педагогічна(шкільна) — 6 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, етика, естетика, філософська пропедевтика, Історія філософії України, етика та філософія діалогу, основи гендеру, історія українського мистецтва, антропологічні студії, культура східних слов’ян, культура київської русі, давня культура, теорія та історія мистецтв, культура античності, культура західноєвропейського середньовіччя, культура народів сходу, культура відродження, культура нового часу, народно обрядовий комплекс, українська народна художня творчість, вступ до теорії культури, теоретичний аналіз культури, масова культура, міфологія, канон тіла в культурі, риторика, політико - правові студії, сучасне мистецтво, українська етнологія, методика викладання культурологічних дисциплін.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, логіка, основи наукових досліджень, культура української діаспори, екологія культури, символіка християнської культури, відеогра: критична теорія геймплею сучасності, технологія дозвілля, основи соціологічних досліджень, економіка і культура, культура дозвілля, теорія моди, медіакультури, місто як світ, культура повсякдення, Європа як культурний феномен, філософія в пошуках себе, філософія літературисучасна культура заходу.

Практика ознайомча (музейна), практика (дослідницька) фольклорно — етнографічнапедагогічна практика (шкільна).

Кваліфікаційна робота

 

Код та найменування спеціальності

061 Журналістика

Спеціалізація

Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр журналістики має право на участь у конкурсі для продовження навчання в освітніх закладах IV рівня акредитації з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, обіймати первинні посади: тележурналіст, радіожурналіст, літературний редактор, редактор телепрограм, редактор студій, редактор-перекладач, кореспондент, працівник відділу реклами, зв'язків з громадськістю, прес-секретар, міжнародний оглядач, редактор.

Фахівець спроможний: володіти культурою мислення, вміти в письмовій і усній мові правильно (логічно) оформити його результати; бути обізнаним у сфері видавничої справи та володіти мистецтвом редагування; бути знайомим з основним вивченням в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, здатним науково аналізувати соціально значущі проблеми і процеси; бути здатним до ефективної діяльності в професійній сфері на основі системного підходу, уміти будувати і використовувати моделі для опису і прогнозування різних явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 134 кредити;

вибіркові дисципліни – 82 кредитів;

курсова робота — 9 кредитів;

навчальна практика з відривом від навчання — 6 кредитів;

виробнича практика з відривом від навчання – 4 кредити;

кваліфікаційна робота — 5 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, іноземна мова, основи наукових досліджень, масова комунікація та інформація: теорія масової інформації та комунікації, комунікаційні технології, медіаправо, основи журналістики: вступ до спеціальності,  журналістська етика, журналістикознавство: теорія журналістики, текстознавство, теорія і методика журналістської творчості, історія журналістики: історія української журналістики, історія зарубіжної журналістики, українська мова: орфографічний та орфоепічний практикум, українська мова в засобах масової комунікації, культура мови та стилістика, журналістський фах: пресова журналістика, Інтернетжурналістика, телевиборництво, англійська мова (за професійним спрямуванням).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

історія літератури: українська література, зарубіжна література, жанрологія: інформаційні жанри, аналітичні жанри, художньо-публіцистичні жанри, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, іміджкомунікація, медіакритика, літературно-художня критика,  конфліктологія, англійська мова 2, практикум з редагування, журналістське розслідування,  репортерська працяреклама і ПРоснови видавничої справи, медіабезпека, міжнародна журналістика, авторське право, універсальна журналістика.

Навчальна практика з відривом від навчання

 Виробнича практика з відривом від навчання

Кваліфікаційна робота

Факультет романо-германських мов

Код та найменування спеціальності

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізація

Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр філології повинен знати :

- основні положення і концепції у сфері теорії та історії основної мови, яка вивчається, та літератури, теорії комунікації, філологічного аналіз й інтерпретації тесту, мати уявлення про історію, сучасний стан та перспективах розвитку філології;

- методи збору й аналізу мовних та літературних фактів, використовуючи традиційні методи та сучасні інформаційні технології;

- вільно володіти основною мовою, яка вивчається в її літературній формі;

- володіти основними методами та прийомами різних типів усної та письмової комунікації основною мовою, яка вивчається.

вміти :

- забезпечувати писемну і усну комунікацію у різних галузях господарства, науки і культури;

- кваліфіковано перекладати з англійської мови на інші мови, в тому числі на

українську;

- розуміти особливості мовленнєвої ситуації при здійсненні процесу міжкультурного спілкування; застосовувати у процесі комунікативної діяльності різні типи обробки інформації (доповідь, реферування, анотацію, коментар, резюме);

- використовувати фахову кваліфікацію для підвищення загальної і філологічної

культури громадян різних вікових категорій;

- застосовувати прийоми ораторської майстерності під час публічних виступів,

читань та лекцій (у тому числі по радіо і телебаченні);

- здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних мовно-літературних

явищ.

Форма навчання

 Денна. заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 158 кредитів;

вибіркові дисципліни – 66 кредити;

педагогічна практика – 4 кредити;

перекладацька практика – 4 кредити;

курсова робота – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 5 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

англійська мова, практична фонетика, практична граматика, німецька/французька мова, світова література та вступ до літературознавства, вступ до мовознавства, латинська мова, комп’ютерні технології редагування тексту, усний переклад, теорія та практика перекладу, загальний теоретичний курс з другої іноземної мови, методика викладання іноземної мови, стилістика, лексикологія, письмова комунікація, література Англії, історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, сучасна українська літературна мова.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

аналітичне читання, лексичний менеджмент, французька/німецька/іспанська/італійська/польська мова, політичні і правові студії, основи наукових досліджень, лінгвокраїнознавство, історія англійської мови, практичні аспекти перекладу та локалізації, теоретична фонетика, теоретична граматика, теорія мовної комунікації, сучасна українська літературна мова: стилістика, основи ділового етикету, основи психології та педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, логіка, основи інформатики та ОТ.

Педагогічна практика

Перекладацька практика

Кваліфікаційна робота

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр інформаційної, бібліотечної та архівної справи спроможний:

  • обіймати посади документознавця, аналітика інформаційних ресурсів, референта-помічника керівника організації, менеджера у сфері надання інформації, менеджера із комунікаційних технологій, менеджера з реклами та маркетингу, PR-менеджера, прес-секретаря, архівіста;
  • організовувати бібліотечне обслуговування на основі традиційних та інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій відповідно до нових вимог сучасного суспільства; проводити аналіз та надавати оцінку прийнятим нормативно-правовим актам у сфері документаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення управління; розробляти вторинні документи на основі текстів масової культури та ЗМІ; працювати з маркетинговою та статистичною інформацією;  налагоджувати ефективну роботу систем е-врядування з використанням ІТ-технологій та інноваційних інформаційних систем в контексті реалізації державної політики.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 137 кредитів;

вибіркові дисципліни – 91 кредит;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Вступ до спеціальності; Документознавство; Діловодство; Аналітико-синтетична переробка інформації; Маркетинг інформаційних продуктів та послуг; Бібліотечна справа; Архівна справа; Теорія і практика зв'язків з громадськістю; Теорія і практика масової інформації;  Менеджмент; Практикум з референтської та офісної діяльності; Інформаційний менеджмент та менеджмент соціальних мереж; Інформаційно-аналітична діяльність; Прикладні соціально-комунікаційні технології; Стандартизація та сертифікація (за професійним спрямуванням); Іноземна мова; Історія України; Філософія; Українська  мова за професійним спрямуванням; Історія української культури та Острозької академії; Основи інформатики та комп'ютерної техніки; Організація науково-дослідної роботи студента; Методика соціологічних досліджень; Комп'ютерні технології та електронний документообіг; Захист інформації; Системний аналіз інформаційних процесів; Соціологія громадської думки; Системи управління базами даних (СУБД).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи ділового етикету; Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Друга іноземна мова; Політичні та правові студії; Загальна історія мистецтва; Культурологія; Маркетингові комунікації; Організація публічного адміністрування; Нові медіа; Іміджелогія; Проектний менеджмент; Політичний консалтинг; Державна політика е-врядування.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

053 Психологія

Спеціалізація

Вікова та педагогічна психологія

Клінічна психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр психології: може застосовувати навички психолога на практиці; самостійно здійснювати процедури проведення психодіагностистичного обстеження та психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності;  викладати психологічні дисципліни у ЗОШ; впроваджувати рекомендації з оптимізації трудової діяльності; визначати обсяг та характер необхідної соціально-психологічної допомоги клієнта на основі знання його потреб і запитів.

Фахівець у галузі вікової та педагогічної психології:

може виконувати професійні завдання у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту; у науковій діяльності, зокрема розвивати психологічну теорію, вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик в Україні і світі; у психологічному консультуванні, психокорекції та тренінговій роботі, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

Фахівець у галузі клінічної психології: може виконувати професійні завдання у сфері соціальної допомоги та охорони здоров'я (лікарі реабілітаційної медицини); реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях (психіатри, соціальні педагоги); вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик в Україні і світі.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові навчальні дисципліни – 156 кредитів;

вибіркові дисципліни – 61 кредитів;

навчальна (ознайомча) практика — 2 кредити;

виробнича практика – 6 кредити;

курсові роботи — 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Загальна психологія та практикум із загальної психології:1) загальна психологія; Загальна психологія та практикум із загальної психології: 2) практикум із загальної психології; Математичні методи в психології; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Політологія; Експерементальна психологія; Вікова психологія; Педагогіка; Соціальна психологія; Клінічна психологія; Педагогічна психологія; Психодіагностика; Історія психології; Диференціальна психологія; Інженерна психологія; Основи психотерапії; Методика викладання психології; Юридична психологія; Основи менеджменту та підприємницької діяльності; Патопсихологія; Психологічний спецпратикум по спеціальності; Основи психологічної практики; Психологія управління; Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології; Політична психологія; Українська мова (за професійним спрямуванням); Історія України та її національна безпека; Історія української культури та Острозької академії; Іноземна мова; Філософія; Основи біології людини: 1) основи біології та генетики людини; Основи біології людини:2) анатомія та еволюція нервової системи; Антропологія; Вступ до спеціальності

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Арттерапія; Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях; Дитяча психологія та психотерапія; Психологія консультування; Психологія сім'ї; Теорія та методика організації психотренінгу; Психологія організації; Польська мова; Психологія обдарованих дітей; Основи гештальттерапії;  Психогігієна; Психосоматика; Нейропсихологія; Когнітивна психологія; Психокорекція; Спец. курс Психодрама; Основи гештальттерапії; Дитяча психологія та психотерапія; Психологія кризових станів; Основи наукових досліджень; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Основи ділового етикету; Театр як соціокультурний феномен; Історія музичного та образотворчого мистецтва;  Екологічна психологія; Соціологія; Англійська мова - 2.

Навчальна (ознайомча) практика

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційний іспит (комплексний іспит зі спеціальності)

Код та найменування спеціальності

052 Політологія

Спеціалізація

Політологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр політології підготовлений до роботи у громадських та політичних об’єднаннях, наукових установах, громадських організаціях, консалтингових компаніях, ЗМІ тощо.

Бакалавр політології може займати первинні посади у виконавчій службі органів державного управління та місцевого самоврядування, працювати експертом, аналітиком із соціально-політичних питань, радником, помічником-консультантом органів влади та об’єднань громадян, викладачем суспільно-політичних дисциплін у навчальних закладах.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 168 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредити;

виробнича практика (громадські об’єднання) – 3 кредити;

виробнича практика (органи державної влади) – 4 кредити;

педагогічна практика – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 9 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Історія України, Іноземна мова, Історія української культури та Острозької академії, Філософія, Українська мова за професійним спрямуванням, Організація НДР студента, Статистичні методи в політичній науці (кількісні методи в політології), Методологія та методика політологічних та соціологічних досліджень, Статистичні методи в політичній науці (соціальна статистика), Національна безпека України, Прикладний політичний аналіз, Вступ до спеціальності, Загальна теорія політики, Польська мова, Історія політичної думки, Вибори та виборчий процес, Англійська мова (за професійним спрямуванням), Історія світової філософської думки, Етнополітика, Порівняльна політологія, Зовнішня політика України, Регіональні інтеграційні процеси, Політична культура, Світовий політичний процес і геополітика, Соціальна політика, Методика викладання соціально-політичних дисциплін, Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології, Історія музичного та образотворчого мистецтва, Основи ділового етикету, Основи інформатики та обчислювальної техніки, Теорія міжнародних відносин, Громадська політика, Соціологія політичного конфлікту, Політичні партії та партійні системи, Політичні інститути в Україні, Державне управління, Сучасна політична філософія, Політичні системи сучасності, соціологія, Політична модернізація і політичні трансформації українського суспільства, Вступ до наукових студій, Політичні комунікації, Конституційне право України, Права людини та їх захистПолітичні еліти та лідерство.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Факультет міжнародних відносин

Код та найменування спеціальності

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спроможний виконувати професійні обов’язки, обіймаючи посади аташе, дипломатичного кур’єра, секретаря дипломатичної установи, помічника експерта із зовнішньополітичних питань, помічника політичного оглядача, помічника консультанта із зовнішньополітичних питань, співробітника органів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності при державних адміністраціях.

Фахівець спроможний: виконувати аналітичні, консультативні та експертні функції у сфері міжнародних відносин, знаходити й обробляти спеціальну інформацію політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, забезпечувати міжнародні контакти, здійснювати усні і письмові переклади. 

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 167 кредитів;

вибіркові дисципліни – 73 кредити;

навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна) – 3 кредити;

навчально-ознайомча практика зі спеціальності – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики і обчислювальної техніки, перша іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська), теорія і практика перекладу, міжнародне право, політологія, основи геополітики та геостратегії, історія міжнародних відносин, третя іноземна мова (польська), основи світової політики, зовнішня політика країн Західної Європи та Північної Америки, політична географія сучасного світу, міжнародні організації, зовнішня політика України, дипломатичний протокол та етикет, вступ до спеціальності, теорія міжнародних відносин.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

зв'язки з громадськістю, основи дипломатичної діяльності, міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці, зовнішня політика Росії та країн СНД, зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки, зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ, міжнародні конфлікти, сучасні тенденції в міжнародних відносинах, основи педагогіки та психології, історія музичного та образотворчого мистецтва, ЄС в міжнародних відносинах, історія політичних вчень, глобальні проблеми сучасного світу, ОНДР, історія дипломатіїдипломатія Україниконфліктологія і теорія ведення переговорів, світова економікаміжнародні економічні відносиниполітичні системи країн ЦСЄ та ПСЄ на сучасному етапіінформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародна інформація та комунікація, етнополітичні проблеми України та країн світу.

 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

Навчально-ознайомча практика зі спеціальності (мовна)

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

Регіональні студії

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій спроможний виконувати професійні обов'язки, обіймаючи первинні посади: аташе; дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач; гід-перекладач; організатор подорожей (екскурсій); фахівець з туристичного обслуговування; гід, екскурсовод; туризмознавець; консультант з подорожей; інспектор з туризму; експерт, референт чи консультант рекламних агентств.

 Обов’язки фахівця полягають передусім у пошуку і обробці спеціальної інформації політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, у складанні документів та забезпеченні листування, виконанні аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів та забезпеченні тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу тощо. 

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 159 кредитів;

вибіркові дисципліни – 71 кредити;

навчально-ознайомча практика – 3 кредити;

мовна практика — 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), основи інформатики та обчислювальної техніки, історія України: роль і місце в системі міжнародних відносин, політичні студії, іноземна мова (англійська), країнознавство, міжнародна інформація та комунікація, міжнародне право, міжнародні економічні відносиниісторія міжнародних відносин та зовнішньої політики, історія дипломатії, теорія міжнародних відносин, дипломатична і консульська служба, світова економіка, міжнародні організації, зовнішня політика України, зовнішня політика країн світу, теорія і практика перекладу, дипломатичний протокол та етикет, політична та соціально-економічна географія країн світу, теоретичні основи країнознавства, регіональні проблеми в сучасних міжнародних відносинах, ЗМІ зарубіжних країн, інтеграційні процеси в сучасній Європі, дипломатичні переговори, основи наукових досліджень, державний лад та політичні системи країн Азії і Африки, всесвітня історія, ЦСЄ: історія країн Центральної і Східної Європи (Польща, Чехія), політичні системи країн ЦСЄ на сучасному етапі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

друга іноземна мова (польська), третя іноземна мова (німецька, французька, іспанська), зовнішня та безпекова політика ЄС, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи педагогіки та психології, конфліктологія і теорія ведення переговорів, туристичне країнознавствоміжнародні відносини у регіоні.

 Навчально-ознайомча практика зі спеціальності

Мовна практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

032 Історія та археологія

Спеціалізація

Історичний туризм

Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з історії може працювати як вчитель історії, лаборант, молодший науковий співробітник науково-дослідних інститутів, науково-дослідних підрозділів, а також виконувати науково-допоміжну і навчально-допоміжну роботу в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, наукових бібліотеках, редакціях спеціалізованих газет і журналів, в громадських організаціях; практичну і науково-допоміжну роботу в музеях, архівних установах, працювати в екскурсійних бюро, туристичних фірмах, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних і етнографічних експедиціях, архе­ографічних організаціях; виконувати педагогічну роботу в загальноосвітніх середніх школах і професійно-технічних училищах.

Фахівець спроможний: знаходити і обробляти спеціальну інформацію історичного, політичного, економічного, культурно-духовного характеру, досліджувати проблематику, пов’язану з історією України та світу, займатись туристичним бізнесом, викладати в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах тощо.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 166 кредитів;

вибіркові дисципліни – 74 кредити;

педагогічна практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 9 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

філософія; історія української культури та Острозької академії; іноземна мова; українська мова за професійним спрямуванням; іноземна мова за професійним спрямуванням; історія України; археологія та давня культура; історія стародавнього світу; етнологія; історія Західної Європи та Північної Америки; історія  країн Азії, Африки і Латинської Америки; спеціальні історичні дисципліни; історія Православної церкви в Україні; латина; історія країн Центральної і Східної Європи; історія Росії та СРСР; педагогіка; методика викладання історії.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи інформатики та обчислювальної техніки; основи ділового етикету; організація науково-дослідницької роботи студента; волинські князі в історії Східної Європи; основи педагогіки та психології; історія музичного та образотворчого мистецтва; музеєзнавство та архівна справа; українські рукописні пам’ятки; історія української державності; психологія; вікова психологія; англійська мова - 2 ; польська мова; історіографія історії України середньовіччя та нового часу; джерела з історії України; український національно-визвольний рух в ХІХ ст.; історія міжнародних відносин; українська історіографія ХХ ст.; історія світового мистецтва; історія і географія релігій; переддипломний семінар; українсько-польські відносини ХХ-ХХІ ст.; методика опрацювання історичних джерел; етнополітичний розвиток України.

 Археологічна, музейна, дослідницькавиробнича (педагогічна) практики

Кваліфікаційна робота

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Код та найменування спеціальності

081 Право 

Спеціалізація

Право

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр права спроможний виконувати професійні роботи, обіймати деякі первинні посади за фахом юриста.

Сфера працевлаштування: правоохоронні органи, судові органи, фіскальні органи, органи юстиції, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні служби державних і недержавних підприємств та організацій.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 150 кредитів;

вибіркові дисципліни – 90 кредитів;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія; Історія української культури та Острозької академії; Українська мова за професійним спрямуванням; Іноземна мова; Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету; Теорія держави і права; Історія політико-правових вчень; Історія держави і права зарубіжних країн; Історія України: державно-правовий контекст; Основи римського права; Державне право зарубіжних країн; Конституційне право України; Цивільне право; Кримінальне право; Судові та правоохоронні органи; Адміністративне право та процес; Міжнародне публічне право; Фінансове право; Трудове право; Кримінальний процес; Цивільний процес; Міжнародне приватне право; Криміналістика; Екологічне право; Основи права Європейського Союзу;

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Основи педагогіки та психології; Історія музичного та образотворчого мистецтва; Основи інформатики та обчислювальної техніки; Земельне та аграрне право; Господарське право; Сімейне право; Податкове право; Кримінально-виконавче право; Кримінологія; Господарський процес; Адміністративне судочинство; Адміністративна відповідальність; Адвокатура та нотаріат України; Латинська мова; Логіка.

Перелік та зміст дисциплін вільного вибору студента:

Англійська мова; Юридична англійська мова; Муніципальне право; Виконавче провадження; Безпека життєдіяльності; Юридична англійська термінологія; Спадкове право; Судова риторика; Конституційне право країн Центральної та Східної Європи; Історія політико-правових вчень; Політологія; Правове регулювання соціального захисту; Вступ до наукової юридичної англійської мови

Ознайомча практика (2 курс)

Ознайомча практика (3 курс)

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Економічний факультет

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Спеціалізація

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  економічної кібернетики спроможний виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади ІТ-фахівців та економістів-аналітиків на підприємствах, в організаціях та фінансових установах.

 

Фахівець спроможний: з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій розробляти та реалізувати управлінські рішення з організації аналітичної діяльності підприємств та організацій; створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 157 кредитів;

вибіркові дисципліни – 75 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

економічна кібернетика, дослідження операцій, моделювання економіки, прогнозування соціально-економічних процесів, системи прийняття рішень, технології проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних, інформаційні системи і технології в управлінні, управління проектами інформатизації, моделі економічної динаміки, проектування та розробка інформаційних систем, комп'ютерні мережі, прикладні моделі економічних процесів, економетричний аналіз, історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, економіко-математичне моделювання, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік, статистика, міжнародна економіка, економіка праці і соціально-трудові відносини

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

алгоритмізація та програмування, регіональна економіка, страхування, системи захисту інформації, безпека інтелектуальних інформаційних систем, інтернет-технології в бізнесі, електронна комерція, WEB-дизайн та WEB-програмування, інструментальні засоби прикладного програмування, основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, логіка, основи наукових досліджень, ризикологія, моделі та структури даних, моделювання та управління фінансами, методи та системи штучного інтелекту, основи програмування, аналіз господарської діяльності, інвестування, фінанси підприємств, ділова англійська мова, дискретна математика.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація

Облік і аудит

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів, бухгалтерів та аудиторів на підприємствах, в організаціях та фінансових установах.

 

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) з організації облікової, аналітичної та контрольної діяльності підприємств та організацій; здійснювати економічні розрахункита аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 160 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіко-математичне моделювання, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік (загальна теорія), облік у банках, бюджетна система, податкова система, фінанси підприємств, фінансовий облік І, місцеві фінанси, управлінський облік, страхування, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий облік ІІ, аналіз господарської діяльності, аудит, економіка праці і соціально-трудові відносини, інформаційні системи в обліку та в аудиті,  облік і звітність в оподаткуванні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, моделювання економіки, логіка, основи наукових досліджень, міжнародна економіка, регіональна економіка, прогнозування соціально-економічних процесів, прикладні моделі економічних процесів, звітність підприємств, бізнес-планування, ризикологія, господарське право, ділова англійська мова, фінансове право, фіскальна політика, облік у бюджетних установах.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Бакалавр з  фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконуватипрофесійні роботи, обіймати первинні посади фінансових менеджерів таекономістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Форма навчання

 Денна, заочна умови вступу  

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули повну загальну середню освіту та мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 160 кредитів;

вибіркові дисципліни – 72 кредитів;

виробнича практика – 4 кредити;

кваліфікаційна робота – 4 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія України, історія української культури та Острозької академії, філософія, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економічних вчень, вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, основи інформатики та обчислювальної техніки, економіко-математичне моделювання, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, гроші і кредит, фінанси, бухгалтерський облік, банківська система, бюджетна система, податкова система, фінанси підприємств, інвестування, місцеві фінанси, управлінський облік, страхування, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансовий облік, аналіз господарської діяльності, аудит, економіка праці і соціально-трудові відносини, інформаційні системи в обліку та аудиті, фінансовий ринок.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

основи психології і педагогіки, історія музичного та образотворчого мистецтва, основи ділового етикету, логіка, основи наукових досліджень, міжнародна економіка, регіональна економіка, прогнозування соціально-економічних процесів, прикладні моделі економічних процесів, антикризові моделі управління підприємством, бізнес-планування, ризикологія, господарське право, ділова англійська мова, фінансове право, фіскальна політика, соціальне страхування, державний фінансовий контроль.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота